1629/2009

Annettu Helsingissä 29 päivänä joulukuuta 2009

Valtioneuvoston asetus Kuluttajaviraston tehtävistä eräiden REACH-asetuksen 67 artiklan mukaisten kulutustavaroiden koostumusta koskevien rajoitusten valvonnassa annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty työ- ja elinkeinoministeriön esittelystä,

muutetaan Kuluttajaviraston tehtävistä eräiden REACH-asetuksen 67 artiklan mukaisten kulutustavaroiden koostumusta koskevien rajoitusten valvonnassa 28 päivänä toukokuuta 2009 annetun valtioneuvoston asetuksen (350/2009) nimike sekä 1 ja 2 § seuraavasti:

Valtioneuvoston asetus

Turvatekniikan keskuksen tehtävistä eräiden REACH-asetuksen 67 artiklan mukaisten kulutustavaroiden koostumusta koskevien rajoitusten valvonnassa

1 §

Tässä asetuksessa säädetään Turvatekniikan keskuksen tehtävästä valvoa eräitä sellaisia kuluttajille markkinoitavia esineitä koskevia rajoituksia, joista säädetään kemikaalien rekisteröinnistä, arvioinnista, lupamenettelyistä ja rajoituksista (REACH), Euroopan kemikaaliviraston perustamisesta, direktiivin 1999/45/EY muuttamisesta sekä neuvoston asetuksen (ETY) N:o 793/93, komission asetuksen (EY) N:o 1488/94, neuvoston direktiivin 76/769/ETY ja komission direktiivien 91/155/ETY, 93/67/ETY, 93/105/EY ja 2000/21/EY kumoamisesta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1907/2006, jäljempänä REACH-asetus, 67 artiklassa ja mainitun asetuksen liitteessä XVII.

2 §

Turvatekniikan keskus valvoo seuraavia REACH-asetuksen liitteessä XVII säädettyjä kulutustavaroiden valmistuksen, markkinoille saattamisen ja käytön rajoituksia:

Kohta 5: Bentseeni CAS N:o 71-43-2

Kohta 27: Nikkeli CAS N:o 7440-02-0 ja sen yhdisteet

Kohta 43: Atsoväriaineet ja atsovärit

Kohta 51: Seuraavat ftalaatit (tai muut tämän aineen kattavat CAS-numerot):

Bis(2-etyyliheksyyli)ftalaatti (DEHP) CAS N:o 117-81-7

Dibutyyliftalaatti (DBP) CAS N:o 84-74-2

Bentsyylibutyyliftalaatti (BBP) CAS N:o 85-68-7

Kohta 52: Seuraavat ftalaatit (tai muut tämän aineen kattavat CAS-numerot):

Di-isononyyliftalaatti (DINP), CAS N:o 28553-12-0 ja 68515-48-0

Di-isodekyyliftalaatti (DIDP), CAS N:o 26761-40-0 ja 68515-49-1

Di-n-oktyyliftalaatti (DNOP), CAS N:o 117-84-0


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2010.

Helsingissä 29 päivänä joulukuuta 2009

Ministeri
Liisa Hyssälä

Kaupallinen neuvos
Tomi Lounema

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.