1622/2009

Annettu Helsingissä 29 päivänä joulukuuta 2009

Valtioneuvoston asetus puolustusvoimista annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty puolustusministeriön esittelystä,

muutetaan puolustusvoimista 20 päivänä joulukuuta 2007 annetun valtioneuvoston asetuksen (1319/2007) 7 §, 12 §:n 2 momentin 2 ja 3 kohta sekä 14 ja 16 § seuraavasti:

7 §
Puolustusvoimien virat

Puolustusvoimissa on:

1) puolustusvoimain komentajan ja pääesikunnan päällikön virka;

2) kenraalin, amiraalin, everstin ja kommodorin virkoja;

3) upseerin ja määräaikaisen nuoremman upseerin virkoja;

4) määräaikaisen reserviupseerin virkoja;

5) opistoupseerin virkoja;

6) aliupseerin ja määräaikaisen aliupseerin virkoja;

7) erikoisupseerin virkoja, joita ovat puolustusvoimien pääinsinöörin, sotilasyli-insinöörin, puolustusvoimien ylilääkärin, sotilasylilääkärin, kenttäpiispan ja sotilaspapin virat sekä erikoisupseerin ja määräaikaisen erikoisupseerin virat;

8) sotilasprofessorin virkoja;

9) kirjastonjohtajan, laskentapäällikön, museonjohtajan, proviisorin, puolustusvoimien asessorin, puolustusvoimien ylieläinlääkärin, pääsihteerin, räjähdysainetarkastajan ja tutkimusjohtajan virka;

10) eläinlääkärin, erikoislääkärin, erikoissuunnittelijan, erikoistutkijan, hammaslääkärin, kaupallisen sihteerin, kieliasiantuntijan, kiinteistöpäällikön, kirjastonhoitajan, lakimiehen, lääkärin, osastonjohtajan, osastonlääkärin, osastopäällikön, professorin, psykologin, sosiaalipäällikön, sotilaslakimiehen, sotilassairaalan ylilääkärin, tiedotuspäällikön, tietohallintopäällikön, toimistopäällikön, tutkijan, vanhemman lehtorin, ylikielenkääntäjän, ylilääkärin ja ylitarkastajan virkoja.

Puolustusvoimissa voi lisäksi olla muita virkoja sekä määräaikaisessa virkasuhteessa tai työsopimussuhteessa olevaa henkilökuntaa.

Upseerin virkoja ovat 1 momentin 1―3 ja 8 kohdassa tarkoitetut virat ja sotilasvirkoja ovat 1 momentin 1―8 kohdassa tarkoitetut virat.

12 §
Erityiset kelpoisuusvaatimukset muihin puolustusvoimien virkoihin

Lisäksi vaaditaan:


2) tutkimusjohtajalta, pääsihteeriltä ja osastonjohtajalta virkaan soveltuva tohtorin tutkinto sekä perehtyneisyys tutkimustyöhön ja sen johtamiseen;

3) professorilta ja sotilasprofessorilta tieteellinen pätevyys ja käytännön perehtyneisyys tehtäväalaan;


14 §
Arvonimet

Tutkimusjohtajalle, pääsihteerille tai osastonjohtajalle, jolla on professorilta vaadittava tieteellinen pätevyys ja opetustaito ja käytännön perehtyneisyys, voidaan myöntää professorin arvonimi. Arvonimen myöntää virkaan nimittävä viranomainen.

16 §
Viran haettavaksi julistaminen

Sen lisäksi, mitä puolustusvoimista annetun lain 38 a §:ssä säädetään, pääesikunta julistaa haettavaksi erikoislääkärin, erikoistutkijan, kirjastonjohtajan, museonjohtajan, osastonjohtajan, osastopäällikön, professorin, puolustusvoimien asessorin, pääsihteerin, räjähdysainetarkastajan, sotilasprofessorin, toimistopäällikön ja tutkimusjohtajan virat.

Muut kuin 1 momentissa tarkoitetut virat voidaan täyttää niitä haettavaksi julistamatta. Tarvittaessa ne julistaa haettavaksi 15 §:n 2 momentin 5 kohdassa tarkoitettu viranomainen.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2010.

Ennen asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä asetuksen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

Helsingissä 29 päivänä joulukuuta 2009

Puolustusministeri
Jyri Häkämies

Hallitusneuvos, lainsäädäntöjohtajana
Seppo Kipinoinen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.