1330/2009

Annettu Helsingissä 22 päivänä joulukuuta 2009

Laki aluevalvontalain 23 ja 24 a §:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan 18 päivänä elokuuta 2000 annetun aluevalvontalain (755/2000) 23 §:n 2 momentti ja 24 a §, sellaisina kuin ne ovat laissa 1251/2005, seuraavasti:

23 §
Aluevalvontaviranomaiset

Liikennevirasto toimii toimialallaan aluevalvontaviranomaisena, ja se rinnastetaan 1 momentissa tarkoitettuihin aluevalvontaviranomaisiin, jollei jäljempänä tässä laissa toisin säädetä.


24 a §
Nimetyn ilmaliikennepalvelujen tarjoajan aluevalvontatehtävät

Nimetessään ilmailulain mukaisesti ilmaliikennepalvelujen tarjoajaa, liikenne- ja viestintäministeriö voi edellyttää, että nimettävä palveluntarjoaja avustaa aluevalvontaviranomaisia hoitamalla tässä laissa tarkoitettuja aluevalvontatehtäviä omalla toimialallaan. Ilmaliikennepalvelujen tarjoajan aluevalvontatehtävien käytännön järjestelyiden perusteista sovitaan liikenne- ja viestintäministeriön ja puolustusministeriön kesken. Ilmaliikennepalvelujen tarjoajalle ei voida antaa hoidettavaksi merkittävää julkisen vallan käyttöä sisältävää tehtävää.

Edellä 1 momentissa tarkoitetun ilmaliikennepalvelujen tarjoajan on ilmoitettava sotilas- tai rajavartioviranomaiselle aluerikkomuksesta ja alueloukkauksesta taikka aluerikkomuksen tai alueloukkauksen uhasta sekä ryhdyttävä käytettävissään olevin keinoin toimenpiteisiin aluerikkomuksen ja alueloukkauksen estämiseksi.


Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2010.

Ennen lain voimaantuloa voidaan ryhtyä lain täytäntöönpanon edellyttämiin toimiin.

HE 208/2009
LiVM 23/2009
EV 203/2009

Helsingissä 22 päivänä joulukuuta 2009

Tasavallan Presidentti
TARJA HALONEN

Liikenneministeri
Anu Vehviläinen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.