1312/2009

Annettu Helsingissä 22 päivänä joulukuuta 2009

Laki maantieliikenteen liikenneyrittäjäkoulutuksesta annetun lain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan maantieliikenteen liikenneyrittäjäkoulutuksesta 21 päivänä heinäkuuta 2006 annetun lain (694/2006) 2 §:n 1 momentti, 4 §, 6 §:n 1 momentin 4 kohta ja 2 ja 3 momentti sekä 7 ja 8 § seuraavasti:

2 §
Lupaa edellyttävä toiminta

Liikenneyrittäjäkoulutuksen antaminen edellyttää Liikenteen turvallisuusviraston lupaa.


4 §
Liikenneyrittäjäkoulutusluvan hakeminen

Liikenneyrittäjäkoulutuslupaa on haettava Liikenteen turvallisuusvirastolta kirjallisesti. Hakemuksessa on esitettävä lupaviranomaisen pyytämät hakemuksen käsittelemiseksi tarpeelliset tiedot.

6 §
Liikenneyrittäjäkoulutusluvan peruuttaminen

Liikenteen turvallisuusvirasto voi peruuttaa liikenneyrittäjäkoulutusluvan kokonaan tai määräajaksi:


4) jos luvanhaltija ilman hyväksyttävää syytä on toistuvasti järjestämättä Liikenteen turvallisuusvirastolle ilmoittamiaan kursseja.

Liikenteen turvallisuusvirasto voi peruuttamisen sijasta antaa luvan haltijalle varoituksen, jos luvan peruuttaminen olisi liikenneyrittäjäkoulutuksen tarkoitus ja tavoitteet huomioon ottaen kohtuutonta tai jos luvan haltija on jo korjannut havaitut puutteet.

Liikenteen turvallisuusviraston on peruutettava lupa luvan haltijan sitä pyytäessä.

7 §
Liikenneyrittäjäkoulutuksen valvonta

Liikenteen turvallisuusvirasto valvoo liikenneyrittäjäkoulutuksen järjestämistä. Virastolla on oikeus tehdä tarkastuksia paikoissa, joissa toimiluvan haltijat antavat tämän lain mukaista liikenneyrittäjäkoulutusta. Tarkastusta ei kuitenkaan saa suorittaa kotirauhan piiriin kuuluvassa paikassa.

8 §
Muutoksenhaku

Liikenteen turvallisuusviraston tämän lain nojalla antamaan päätökseen voi hakea muutosta siten kuin hallintolainkäyttölaissa (586/1996) säädetään. Virasto voi päätöksessään määrätä, että päätöstä on noudatettava ennen kuin se on saanut lainvoiman. Valitusviranomainen voi kuitenkin kieltää täytäntöönpanon, kunnes valitus on ratkaistu.


Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2010.

Ajoneuvohallintokeskuksen myöntämiin lupiin ja antamiin päätöksiin, jotka ovat voimassa tämän lain voimaan tullessa, sovelletaan, mitä tässä laissa säädetään Liikenteen turvallisuusviraston luvista ja päätöksistä.

Ennen lain voimaantuloa voidaan ryhtyä lain täytäntöönpanon edellyttämiin toimiin.

HE 208/2009
LiVM 23/2009
EV 203/2009

Helsingissä 22 päivänä joulukuuta 2009

Tasavallan Presidentti
TARJA HALONEN

Liikenneministeri
Anu Vehviläinen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.