1304/2009

Annettu Helsingissä 22 päivänä joulukuuta 2009

Laki ajopiirturikorttien myöntämisen järjestämisestä annetun lain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan ajopiirturikorttien myöntämisen järjestämisestä 9 päivänä heinäkuuta 2004 annetun lain (629/2004) 2 §:n 3 kohta, 3 ja 4 §, 2 luvun otsikko, 5 §:n 2 momentin 6 ja 7 kohta sekä 3 momentti, 10―12 §, 13 §:n 1 ja 2 momentti, 15 §:n 1 momentti, 16 ja 17 § sekä 18 §:n 3 momentti seuraavasti:

2 §
Määritelmät

Tässä laissa tarkoitetaan:


3) ajopiirturikorttien myöntäjällä julkista tai yksityistä tahoa, jonka kanssa Liikenteen turvallisuusvirasto on tehnyt myöntämistä koskevan sopimuksen.

3 §
Toimivaltainen viranomainen

Ajopiirturikorttien myöntämisestä ja peruuttamisesta sekä 1 §:ssä mainitun neuvoston asetuksen 12 artiklan 3 kohdan mukaisten ilmoitusten tekemisestä komissiolle ja ajopiirturikortteja koskevasta tietojen vaihdosta Euroopan unionin jäsenvaltioiden ja Euroopan talousalueeseen kuuluvien valtioiden toimivaltaisten viranomaisten kesken vastaa Suomessa Liikenteen turvallisuusvirasto. Virasto toimii myös ajopiirturikortteihin liitettävien varmenteiden kansallisena varmentajana.

4 §
Ajopiirturikorttien myöntäminen ja peruuttaminen

Liikenteen turvallisuusvirasto vastaa ajopiirturikorttien myöntämisestä Suomessa. Se voi tehdä sopimuksen kuljettaja- ja yrityskorttien myöntämisen siirtämisestä julkisen tai yksityisen tahon kanssa näiden hoidettavaksi.

Päätöksen ajopiirturikortin peruuttamisesta tekee Liikenteen turvallisuusvirasto.

2 luku

Ajopiirturikorttien myöntäminen Liikenteen turvallisuusviraston kanssa tehtävällä sopimuksella

5 §
Ajopiirturikorttien myöntämistä koskeva sopimus

Ajopiirturikorttien myöntämistä koskevassa sopimuksessa on sovittava:


6) ajopiirturikorttimaksujen perimisessä ja tilittämisessä Liikenteen turvallisuusvirastolle noudatettavasta menettelystä;

7) korvauksesta, jonka Liikenteen turvallisuusvirasto suorittaa palvelun tuottajalle ja sen suorittamistavasta; sekä


Ajopiirturikorttien myöntäminen voidaan yhdistää muuhun Liikenteen turvallisuusviraston hankkimaan palveluun.


10 §
Valvonta

Liikenteen turvallisuusvirasto valvoo ajopiirturikorttien myöntäjän toimintaa.

Ajopiirturikorttien myöntäjä on velvollinen salassapitosäännösten estämättä antamaan Liikenteen turvallisuusvirastolle toiminnan valvonnassa tarvittavat tiedot. Palvelun tuottajan on viipymättä ilmoitettava virastolle sellaisista toimintaansa koskevista muutoksista, joilla voi olla olennaista vaikutusta ajopiirturikorttipalveluiden harjoittamiseen.

Liikenteen turvallisuusvirastolla on oikeus tehdä tarkastuksia paikoissa, joissa ajopiirturikorttien myöntäjä harjoittaa toimintaansa. Tämän on lisäksi järjestettävä olosuhteet sellaisiksi, että tarkastus voidaan suorittaa asianmukaisesti. Tarkastusta ei saa suorittaa kotirauhan piiriin kuuluvassa paikassa.

Jos ajopiirturikorttien myöntäjä ei täytä 6―8 §:ssä säädettyjä edellytyksiä, kieltäytyy antamasta Liikenteen turvallisuusvirastolle toiminnan valvonnassa tarvittavia tietoja, estää tai yrittää estää toimitilojen tarkastuksen tai rikkoo olennaisesti 4 §:n 1 momentissa tarkoitettua sopimusta niin, että ajopiirturikorttien myöntämisen asianmukainen hoitaminen vaarantuu, virasto voi välittömästi purkaa sopimuksen.

11 §
Henkilörekisteritiedot

Liikenteen turvallisuusvirastolla on oikeus salassapitosäännösten estämättä saada tarpeellisia tietoja rikosrekisteristä ja ajoneuvoliikennerekisteristä ajopiirturikorttien myöntämiselle asetettujen luotettavuusvaatimusten selvittämiseksi ja valvontaa varten. Tieto rikoksesta voidaan sopimuksen purkamisen perusteena luovuttaa ajopiirturikorttien myöntäjälle.

12 §
Salassapitovelvollisuus

Ajopiirturikorttien myöntäjä tai myöntäjän palveluksessa oleva ei saa ilmaista sivulliselle 7 §:ssä tarkoitetun luotettavuuden arvioinnin yhteydessä tietoonsa saamaansa mainitussa pykälässä tarkoitetun henkilön tekemää rikosta koskevaa tietoa, jonka Liikenteen turvallisuusvirasto on palvelun tuottajalle 11 §:n nojalla luovuttanut.

13 §
Oikaisun hakeminen ja muutoksenhaku

Ajopiirturikorttien myöntäjän ajopiirturikorttia koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla. Päätökseen saa vaatia oikaisua Liikenteen turvallisuusvirastolta. Oikaisuvaatimus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Päätökseen on liitettävä oikaisuvaatimusosoitus.

Liikenteen turvallisuusviraston oikaisuvaatimuksen johdosta antamaan päätökseen sekä sen tämän lain nojalla muutoin antamaan päätökseen haetaan muutosta siten kuin hallintolainkäyttölaissa (586/1996) säädetään.


15 §
Rangaistussäännökset

Joka myöntää ajopiirturikortteja ilman Liikenteen turvallisuusviraston kanssa tehtyä sopimusta, on tuomittava laittomasta ajopiirturikorttien myöntämisestä sakkoon tai enintään kuudeksi kuukaudeksi vankeuteen.


16 §
Maksu ajopiirturikorteista

Ajopiirturikorteista peritään Liikenteen turvallisuusvirastolle maksu valtion maksuperustelaissa (150/1992) säädettyjen perusteiden mukaan.

17 §
Tarkemmat säännökset

Tarkemmat säännökset ajopiirturikorttien myöntämisestä ja Liikenteen turvallisuusviraston 4 §:n 1 momentissa tarkoitetuista tehtävistä ajopiirturikorttipalveluiden järjestäjänä annetaan valtioneuvoston asetuksella.

18 §
Voimaantulo

Ensimmäinen 5 §:n 4 momentissa tarkoitettu sopimus voidaan tehdä kolmea vuotta lyhyemmäksi ajaksi, jos se on tarpeen ajopiirturikorttien myöntämisen mahdolliseksi myöhemmin tapahtuvaksi yhdistämiseksi muuhun Liikenteen turvallisuusviraston palvelusopimukseen.


Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2010.

Mitä tässä laissa säädetään Liikenteen turvallisuusviraston kanssa tehdyistä sopimuksista, koskee myös Ajoneuvohallintokeskuksen kanssa tehtyjä sopimuksia

Ennen lain voimaantuloa voidaan ryhtyä lain täytäntöönpanon edellyttämiin toimiin.

HE 208/2009
LiVM 23/2009
EV 203/2009

Helsingissä 22 päivänä joulukuuta 2009

Tasavallan Presidentti
TARJA HALONEN

Liikenneministeri
Anu Vehviläinen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.