1297/2009

Annettu Helsingissä 22 päivänä joulukuuta 2009

Laki ajoneuvojen rekisteröintitoiminnasta annetun lain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan ajoneuvojen rekisteröintitoiminnasta 23 päivänä joulukuuta 1998 annetun lain (1100/1998) 3 §:n 1 momentti, 6 §:n 4 ja 6 kohta, 7 §, 8 §:n 1 momentti, 10, 11 ja 14 § ja 15 §:n 1 momentti,

sellaisena kuin niistä on 8 §:n 1 momentti laissa 1018/2003, seuraavasti:

3 §
Rekisteröintitoiminnan järjestäminen

Liikenteen turvallisuusvirasto järjestää ajoneuvojen rekisteröintitoiminnan hankkimalla toimintaan tarvittavia palveluja niiden tuottajilta (sopimusrekisteröijä) ja hoitamalla tehtäviä tarvittaessa itse. Muiden viranomaisten rekisteröintitoiminnasta voidaan säätää erikseen.


6 §
Rekisteröintitoimintaa koskeva sopimus

Rekisteröintitoimintaa koskevassa sopimuksessa on sovittava ainakin:


4) rekisteröintitehtävien valvonnasta ja muista keinoista, joilla Liikenteen turvallisuusvirasto voi varmistua tehtävien asianmukaisesta hoitamisesta;


6) Liikenteen turvallisuusviraston sopimusrekisteröijälle maksamasta korvauksesta ja muista ehdoista, joilla sopimusrekisteröijä hoitaa rekisteröintitoimintaa.

7 §
Rekisteröinnistä perittävä maksu

Sopimusrekisteröijän rekisteröintitoiminnasta peritään Liikenteen turvallisuusvirastolle maksut, jotka määrätään siten kuin valtion maksuperustelaissa (150/1992) säädetään.

8 §
Hyvä hallinto

Sopimusrekisteröijän on tässä laissa tarkoitettuja julkisia hallintotehtäviä hoitaessaan noudatettava hallintolakia (434/2003). Sopimusrekisteröijän palveluksessa olevaan rekisteröintejä suorittavaan henkilöön ei kuitenkaan sovelleta hallintolain 28 §:n 1 momentin 4 kohtaa. Sopimusrekisteröijä ja Liikenteen turvallisuusvirasto voivat lähettää rekisteröintitodistuksen tavallisena kirjelähetyksenä.


10 §
Valvonta

Liikenteen turvallisuusvirasto valvoo sopimusrekisteröijän rekisteröintitoimintaa. Virastolla on oikeus tehdä valvontaa varten tarkastuksia sopimusrekisteröijän toimitiloissa ja saada tietoja rekisteröintitoimintaan liittyvistä asiakirjoista.

11 §
Henkilörekisteritiedot

Liikenteen turvallisuusvirastolla on oikeus salassapitosäännösten estämättä saada tarpeellisia tietoja rikosrekisteristä ja ajoneuvoliikennerekisteristä sopimusrekisteröijälle ja rekisteröintejä suorittavalle henkilölle asetettujen luotettavuusvaatimusten selvittämiseksi ja valvontaa varten. Tieto rikoksesta voidaan sopimuksen purkamisen perusteena luovuttaa sopimusrekisteröijälle.

14 §
Oikaisun hakeminen

Sopimusrekisteröijän rekisteröintiä koskevaan päätökseen saa vaatia oikaisua Liikenteen turvallisuusvirastolta. Oikaisuvaatimus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Päätökseen on liitettävä oikaisuvaatimusosoitus.

15 §
Rangaistussäännökset

Joka harjoittaa ajoneuvojen rekisteröintitoimintaa ilman Liikenteen turvallisuusviraston kanssa tehtyä sopimusta tai tässä laissa tai sen nojalla säädettyä oikeutta taikka suorittaa rekisteröintitoimenpiteitä, joihin mainittu sopimus ei anna oikeutta, tuomitaan virkavallan anastuksesta rikoslain (39/1889) 16 luvun 9 §:n mukaan.Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2010.

Ennen lain voimaantuloa voidaan ryhtyä lain täytäntöönpanon edellyttämiin toimiin.

HE 208/2009
LiVM 23/2009
EV 203/2009

Helsingissä 22 päivänä joulukuuta 2009

Tasavallan Presidentti
TARJA HALONEN

Liikenneministeri
Anu Vehviläinen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.