1286/2009

Annettu Helsingissä 22 päivänä joulukuuta 2009

Laki tilatukijärjestelmän täytäntöönpanosta annetun lain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

kumotaan tilatukijärjestelmän täytäntöönpanosta 15 päivänä heinäkuuta 2005 annetun lain (557/2005) 2 §:n 3 ja 5 kohta, 3 §:n 4 momentti ja 12 §,

sellaisena kuin niistä on 2 §:n 5 kohta laissa 618/2006,

muutetaan 1 §:n 2 momentti, 2 §:n 1, 4, 6 ja 9 kohta, 3 §:n otsikko ja 5 momentti, 5 §:n otsikko sekä 2 ja 3 momentti, 7 §, 8 §:n 4 ja 5 momentti, 10 §:n 2 ja 4 momentti, 11 §:n johdantokappale, 13, 14 ja 18 a § sekä 18 d §:n 1 ja 2 momentti,

sellaisina kuin niistä ovat 2 §:n 6 ja 9 kohta sekä 18 d §:n 2 momentti mainitussa laissa 618/2006, 7 § osaksi laissa 285/2008, 11 §:n johdantokappale ja 18 d §:n 1 momentti mainitussa laissa 285/2008, 14 § laissa 429/2007 ja 18 a § mainituissa laeissa 618/2006 ja 285/2008, sekä

lisätään 3 §:ään, sellaisena kuin se on osaksi mainituissa laeissa 618/2006 ja 285/2008, uusi 5 momentti, jolloin muutettu 5 momentti siirtyy 6 momentiksi, ja lakiin uusi 18 e ja 18 f §, seuraavasti:

1 §
Soveltamisala ja suhde muuhun lainsäädäntöön

Tätä lakia sovelletaan tukioikeusrekisterin hallinnoinnissa siltä osin kuin siitä ei erikseen säädetä maaseutuelinkeinohallinnon tietojärjestelmästä annetussa laissa (284/2008).

2 §
Määritelmät

Tässä laissa tarkoitetaan:

1) tilatukijärjestelmällä yhteisen maatalouspolitiikan suoria tukijärjestelmiä koskevista yhteisistä säännöistä ja tietyistä viljelijöiden tukijärjestelmistä sekä asetusten (EY) N:o 1290/2005, (EY) N:o 247/2006, (EY) N:o 378/2007 muuttamisesta ja asetuksen (EY) N:o 1782/2003 kumoamisesta annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 73/2009, jäljempänä tilatukiasetus, III osastossa tarkoitettua tukijärjestelmää;


4) sonni- ja härkäpalkkiolla tilatukiasetuksen 110 artiklan mukaista erityispalkkiota;


6) erityistukioikeudella tilatukiasetuksen 44 artiklan mukaista oikeutta;


9) sokerin hinnanalennuksen korvauksella tilatukiasetuksen liitteessä XV vahvistettua kansallista enimmäismäärää;


3 §
Yhdistelmämalli ja täytäntöönpano

Valtion varoista voidaan myöntää tilatukiasetuksen 68 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitettua tukea maitoalalle.

Tilatukiasetuksen 51―53 ja 63―72 artiklan mukaisista tukimuodoista, tuen myöntämisen perusteista, rahoituksesta, tukialueista, tukimääristä, yksikkötukien tasoista sekä muista kyseisten tukien ehdoista säädetään tarkemmin valtioneuvoston asetuksella.

5 §
Kansallinen varanto ja tukioikeuksien leikkaus

Kansalliseen varantoon lisätään tilatukiasetuksen 64 artiklan 3 kohdassa tarkoitetun rajan alittavaan tukijärjestelmään käytettävissä ollut rahoitus, kun kyseinen tukijärjestelmä sisällytetään tilatukijärjestelmään. Jos kansallinen varanto ei riitä kattamaan tilatukiasetuksen 41 artiklassa tarkoitettuja tapauksia tai tilatukiasetuksen 8 artiklassa tarkoitettu enimmäismäärä rajoittaa tukioikeuksien myöntämistä, etusijajärjestyksestä voidaan säätää valtioneuvoston asetuksella.

Tukioikeuksia voidaan tarvittaessa leikata tilatukiasetuksen 8 artiklan, 40 artiklan 2 kohdan, 43 artiklan 3 kohdan, 68 artiklan 8 kohdan, 69 artiklan 6 kohdan b alakohdan ja komission asetuksen II 9, 10, 44 ja 45 artiklan mukaisesti. Näissä artikloissa tarkoitetuista tukioikeuksien leikkauksista säädetään tarkemmin valtioneuvoston asetuksella.

7 §
Lakisääteisten hoitovaatimusten valvonta

Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus valvoo luonnonsuojelulain (1096/1996) ja metsästyslain (615/1993) noudattamista siltä osin kuin on kyse tilatukiasetuksen 5 artiklassa tarkoitettujen lakisääteisten hoitovaatimusten noudattamisen valvonnasta. Tilatukiasetuksen mukaisten lakisääteisten hoitovaatimusten noudattamisen valvonnasta säädetään tarkemmin valtioneuvoston asetuksella.

Elintarviketurvallisuusvirasto, Maaseutuvirasto, elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, kunta, aluehallintovirasto ja aluehallintoviraston määräämä virkaeläinlääkäri valvovat tilatukiasetuksen liitteissä II ja III tarkoitettujen lakisääteisten hoitovaatimusten sekä hyvän maatalouden ja ympäristön vaatimusten noudattamista. Valvonnassa noudatetaan, mitä elintarvikelaissa (23/2006), eläintautilaissa (55/1980), eläinlääkintähuoltolaissa (765/2009), eläinten lääkitsemisestä annetussa laissa (617/1997), rehulaissa (86/2008), kasvinsuojeluaineista annetussa laissa (1259/2006) ja eläinsuojelulaissa (247/1996) säädetään mainittujen lakien ja niiden nojalla annettujen säännösten noudattamisen valvonnasta sekä valvontaviranomaisista. Valtioneuvoston asetuksella voidaan antaa tilatukiasetusta ja komission asetusta I tarkentavia säännöksiä valvonnasta ja valvonnassa noudatettavasta menettelystä sekä siitä, minkä tässä momentissa mainittujen lakien tai niiden nojalla annettujen säännösten noudattamiseen valvonta kohdistuu.

8 §
Tukioikeuksien myöntäminen ja vahvistaminen

Kansallista varantoa käytetään viitemäärien vahvistamiseksi viljelijöille, jotka ovat tilatukiasetuksen 41 artiklan 4 kohdassa tarkoitetussa komission määrittelemässä erityistilanteessa. Kansallista varantoa voidaan lisäksi käyttää myönnettäessä viitemääriä viljelijöille, jotka ovat aloittaneet maataloustoimintansa ja jotka eivät ole harjoittaneet maataloustoimintaa toiminnan aloittamisvuotta edeltävinä viitenä vuotena. Viitemääriä voidaan myös vahvistaa viljelijöille, jotka toimivat sellaisilla alueilla, joihin sovelletaan johonkin julkiseen interventioon liittyvää rakenneuudistus- tai kehitysohjelmaa maan viljelemättä jättämisen välttämiseksi, tai jotta voitaisiin korvata näillä alueilla toimiville viljelijöille koituvia erityisiä haittoja. Kansallisen varannon käyttämisestä voidaan antaa tilatukiasetusta ja komission asetusta II tarkentavia säännöksiä valtioneuvoston asetuksella.

Valtioneuvoston asetuksella voidaan säätää tarkemmin tilatukiasetuksen 41 artiklan ja komission asetuksen II 3 luvun 3 jaksossa tarkoitetuissa tapauksissa viljelijöille jaettavien oikeuksien määrän ja yksikköarvon korottamisen perusteista.


10 §
Tukioikeuksien käyttö ja siirrot

Tilatukiasetuksen 43 artiklan 1 kohdan mukaisina tukioikeuksien kauppa-alueina käytetään tilatukiasetuksen 46 artiklan mukaisia tukialueita.


Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksella on oikeus suorittaa komission asetuksen I 73 a artiklan mukaisissa tapauksissa tukioikeuksien palauttamiseen liittyvät toimet. Tukioikeuksien palauttamiseen liittyvästä menettelystä voidaan säätää tarkemmin valtioneuvoston asetuksella.


11 §
Sukupolvenvaihdoksia koskevat tilanteet

Sen lisäksi, mitä perintökaaren (40/1965) 6 luvun 1 §:n 1 momentissa säädetään, ennakkoperintönä pidetään tilatukiasetuksen 41, 43 ja 44 artiklaa sekä komission asetusta II sovellettaessa myös sellaista vuonna 2003 tai sen jälkeen tehtyä:


13 §
Tukioikeusrekisteri

Tukioikeusrekisteriin saa rekisteröidä maaseutuelinkeinohallinnon tietojärjestelmässä olevia tietoja. Rekisteröityminen tukioikeusrekisteriin on maksutonta.

14 §
Rekisterin pitäjä, käyttäjät ja käyttötarkoitus

Tukioikeusrekisterin pidosta vastaa rekisterin omistajana Maaseutuvirasto ja teknisestä ylläpidosta vastaa maa- ja metsätalousministeriön tietopalvelukeskus. Maa- ja metsätalousministeriöllä, Maaseutuvirastolla, maa- ja metsätalousministeriön tietopalvelukeskuksella, elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksilla ja kuntien maaseutuelinkeinoviranomaisilla on oikeus saada rekisteristä tietoja salassapitosäännösten estämättä, jos kysymys on tilatukiasetuksen 20 artiklan mukaisesta tukioikeuksien tarkastamisesta ja ristiintarkastuksista tai muusta tilatukiasetuksen edellyttämästä tukioikeuksien hallinnoinnista.

18 a §
Tilaneuvontajärjestelmä

Tilatukiasetuksen 12 artiklassa tarkoitettua maatalousmaata ja tilanhoitoa koskevaa neuvontaa viljelijöille antavat Maaseutuviraston hyväksymät järjestöt ja neuvojat. Tilaneuvonta on maksullista.

Tilaneuvonta toteutetaan tilakäynnein, jolloin viljelijöille annetaan tilatukiasetuksen 5 ja 6 artiklassa tarkoitettua neuvontaa. Neuvontaa annetaan hyvän maatalouden ja ympäristön vaatimuksesta, ympäristösäädöksistä, eläinten tunnistuksesta ja rekisteröinnistä, kasvinsuojeluaineista, elintarvikkeista, rehuista sekä eläinten hyvinvoinnista ja eläintaudeista.

18 d §
Neuvontarekisteri

Maaseutuvirasto pitää neuvontarekisteriä, johon talletetaan tarpeelliset yksilöinti- ja yhteystiedot tilatukiasetuksen 12 artiklassa tarkoitetun tilaneuvontajärjestelmän neuvontajärjestöistä, neuvojista ja neuvontaan osallistuvista viljelijöistä, palaute, jonka viljelijät antavat neuvontajärjestöistä ja neuvojista, sekä muut neuvonnan toteuttamista ja seurantaa varten tarpeelliset tiedot. Neuvontajärjestöt ja neuvojat voidaan hyväksymisen jälkeen merkitä neuvontarekisteriin enintään kolmeksi vuodeksi kerrallaan.

Maa- ja metsätalousministeriön tietopalvelukeskuksella ja kuntien maaseutuelinkeinoviranomaisilla on rekisterinpitäjän ohella oikeus käyttää rekisteriä. Elintarviketurvallisuusvirastolla ja elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksilla on oikeus saada tietoja rekisteristä teknisen käyttöyhteyden avulla.


5 luku

Erinäiset säännökset

18 e §
Tukikelpoisuuden vähimmäismäärä

Euroopan yhteisön kokonaan rahoittamaa tukea tai palkkiota ei myönnetä, jos tukien ja palkkioiden yhteismäärä on 200 euroa tai sitä pienempi.

18 f §
Asiakirjojen säilyttäminen

Viljelijän tulee säilyttää tukioikeuksien hakemiseen ja siirtämiseen sekä tilatuen ja muiden Euroopan yhteisön kokonaan rahoittamien tukien ja palkkioiden hakemiseen liittyvät sellaiset alkuperäiset asiakirjat, joita ei toimiteta tuen myöntävälle viranomaiselle tukihakemuksen liitteenä, hakuvuoden ja sitä seuraavien neljän kalenterivuoden ajan.


Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2010.

Ennen tämän lain voimaantuloa voidaan ryhtyä lain täytäntöönpanon edellyttämiin toimiin.

HE 206/2009
MmVM 10/2009
EV 214/2009

Helsingissä 22 päivänä joulukuuta 2009

Tasavallan Presidentti
TARJA HALONEN

Maa- ja metsätalousministeri
Sirkka-Liisa Anttila

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.