1277/2009

Annettu Helsingissä 22 päivänä joulukuuta 2009

Valtioneuvoston asetus merimiesten palkkaturvasta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty työ- ja elinkeinoministeriön esittelystä, säädetään 15 päivänä joulukuuta 2000 annetun merimiesten palkkaturvalain (1108/2000) 17 §:n 1 momentin ja 30 §:n nojalla:

1 §
Palkkaturvan hakeminen

Palkkaturvahakemus on tehtävä lomakkeella, jonka kaavan työ- ja elinkeinoministeriö vahvistaa.

Lomakkeita on pidettävä työ- ja elinkeinotoimistoissa maksutta saatavilla.

2 §
Neuvontavelvollisuus

Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen ja työ- ja elinkeinotoimiston on tarvittaessa neuvottava hakijaa palkkaturvahakemuksen tekemisessä.

3 §
Ulosmittaus ja palkanmaksukielto

Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen on selvitettävä, onko työntekijän saatava ulosmittauksen tai palkanmaksukiellon kohteena.

4 §
Palkkaturvan maksaminen

Palkkaturva maksetaan työntekijän pankkitilille tai työntekijälle hänen ilmoittamaansa osoitteeseen pankin välityksellä.

5 §
Konkurssipesän hakemus

Konkurssipesä voi elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen suostumuksella hakea palkkaturvana työntekijöiden lukuun saatavia, joista pesänhoitaja yhdessä palkkaturvaviranomaisen kanssa on selvittänyt, että ne voidaan maksaa palkkaturvana. Suostumus voidaan evätä perustellusta syystä. Konkurssipesän on ilmoitettava työntekijälle, mitä saatavia hänelle on palkkaturvana haettu.

Palkkaturva maksetaan konkurssipesän tilille bruttomääräisenä. Konkurssipesän on siirtäessään palkkaturvan työntekijöiden tileille toimitettava merimiesten palkkaturvalain 13 §:n 1 momentissa säädetyt pidätykset sekä tilitettävä ne välittömästi maksun saajille.

6 §
Valtion edustaminen

Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus edustaa valtiota palkkaturvaan liittyvässä oikeudenkäynnissä ja huolehtii palkkaturvan maksamiseen perustuvan valtion saatavan perimisestä. Työ- ja elinkeinoministeriö voi ottaa hoitaakseen näitä tehtäviä jonkin asian tai asiaryhmän osalta.

7 §
Maksuhuojennukset

Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus voi myöntää merimiesten palkkaturvalain 17 §:n 1 momentissa tarkoitetun maksun lykkäyksen tai vapautuksen maksuvelvollisuudesta, jos valtion saatavan pääomamäärä on enintään 84 094 euroa.

8 §
Veroviranomaiselta saatava virka-apu

Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksella on oikeus saada veroviranomaiselta virka-apua merimiesten palkkaturvalain 26 §:n 1 momentissa tarkoitettujen tietojen tarkistamiseksi työnantajan kirjanpidosta sekä valtion puhevallan käyttämiseksi konkursseissa, niistä johtuvissa oikeudenkäynneissä ja muissa perimiseen liittyvissä asioissa.

9 §
Neuvoa-antavat toimielimet

Palkkaturvasta annetun valtioneuvoston asetuksen (1276/2009) 9 §:ssä tarkoitettu palkkaturva-asiain neuvottelukunta ja työministeriön asetuksessa merimiesasiain neuvottelukunnasta (858/2007) tarkoitettu merimiesasiain neuvottelukunta toimivat yhdessä neuvoa-antavina toimieliminä merimiesten palkkaturva-asioissa.

10 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2010.

Tällä asetuksella kumotaan 28 päivänä joulukuuta 2000 annettu valtioneuvoston asetus merimiesten palkkaturvasta (1295/2000) siihen myöhemmin tehtyine muutoksineen.

Ennen asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä asetuksen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

Helsingissä 22 päivänä joulukuuta 2009

Työministeri
Anni Sinnemäki

Ylitarkastaja
Nico Steiner

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.