1182/2009

Annettu Helsingissä 17 päivänä joulukuuta 2009

Opetusministeriön asetus opetusministeriön suoritteiden maksullisuudesta

Opetusministeriön päätöksen mukaisesti säädetään 21 päivänä helmikuuta 1992 annetun valtion maksuperustelain (150/1992) 8 §:n nojalla, sellaisena kuin se on laissa 348/1994:

1 §
Soveltamisala

Opetusministeriön suoritteista peritään valtiolle maksuja tämän asetuksen mukaisesti, jollei toisin säädetä.

Tämän asetuksen mukaisia maksullisia julkisoikeudellisia suoritteita ovat myös 2 §:ssä tarkoitetussa asiassa annetut kielteiset päätökset.

2 §
Maksulliset julkisoikeudelliset suoritteet

Kiinteä maksu peritään tämän asetuksen liitteenä olevasta maksutaulukosta ilmenevistä julkisoikeudellisista suoritteista.

Lisäksi 1 momentissa tarkoitettujen suoritteiden lähettämisestä peritään kulloinkin voimassa olevien postimaksujen ja niihin rinnastettavien kustannusten mukainen korvaus.

3 §
Muut maksulliset suoritteet

Valtion maksuperustelain 7 §:ssä tarkoitettuja suoritteita, jotka opetusministeriö hinnoittelee liiketaloudellisin perustein, ovat seuraavat tilauksesta toimitetut suoritteet:

1) opetusministeriön hallinnassa olevien toimitilojen ja laitteiden käyttö;

2) virasto- ja toimistopalvelut;

3) julkaisut ja kustannuspalvelut;

4) valokopiot ja muut jäljennökset sekä niiden lähettäminen lukuun ottamatta 2 momentissa tarkoitettuja kopioita ja tulosteita;

5) selvitykset ja tutkimukset;

6) muut toimeksiantoon perustuvat suoritteet.

Viranomaisen toiminnan julkisuudesta annetun lain (621/1999) 34 §:n 2 momentissa tarkoitetusta tiedon esille hakemisesta sekä saman lain 34 §:n 3 momentissa tarkoitettujen kopioiden ja tulosteiden antamisesta perittävistä maksuista päättää opetusministeriö ottaen huomioon, mitä viranomaisen toiminnan julkisuudesta annetun lain 34 §:ssä säädetään.

4 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2010 ja on voimassa 31 päivään toukokuuta 2012.

Suoritteesta, jota koskeva asia on tullut vireille ennen tämän asetuksen voimaantuloa, perittävä maksu määräytyy ennen tämän asetuksen voimaantuloa voimassa olleiden säännösten mukaan.

Ennen tämän asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä sen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

Helsingissä 17 päivänä joulukuuta 2009

Opetusministeri
Henna Virkkunen

Ylitarkastaja
Janne Öberg

Liite

Maksutaulukko

Opetusministeriön maksulliset julkisoikeudelliset suoritteet

Suorite Maksu
1) Koulutuksen järjestämislupa ja oppilaitoksen ylläpitämislupa 1 810 €
PerusopetusL (628/1998) 7 §
LukioL (629/1998) 3 ja 4 §
L taiteen perusopetuksesta (633/1998) 2 ja 3 §
L ammatillisesta koulutuksesta (630/1998) 8 §
L ammatillisesta aikuiskoulutuksesta (631/1998) 4 §
L vapaasta sivistystyöstä (632/1998) 4 §
2) Koulutuksen järjestämisluvan ja koulutustehtävän muuttaminen sekä oppilaitoksen ylläpitämisluvan muuttaminen 1 080 €
PerusopetusL (628/1998) 7 ja 39 §
LukioL (629/1998) 4 §
L taiteen perusopetuksesta (633/1998) 3 §
L ammatillisesta koulutuksesta (630/1998) 9 §
L ammatillisesta aikuiskoulutuksesta (631/1998) 5 §
L vapaasta sivistystyöstä (632/1998) 4 §
3) Päätös valtiontakuun myöntämisestä taidenäyttelylle 280 €
L taidenäyttelyiden valtiontakuusta (411/1986) 4 §
4) Lupa järjestää vieraskielisessä opetuksessa perusopetusta edeltävää esiopetusta, joka kestää kaksi vuotta 420 €
PerusopetusL (628/1998) 9 §
5) Lupa yhteiseksi opetussuunnitelmaksi perusopetusta ja lukiokoulutusta varten tai lupa perusopetuksen opetussuunnitelmaksi sisältää ammatillisia opintoja 540 €
PerusopetusL (628/1998) 15 §
LukioL (629/1998) 11 §
6) Lupa pitää työpäivien määrä säädettyä suurempana 420 €
PerusopetusL (628/1998) 23 §
7) Kokeilulupa 1 080 €
PerusopetusL (628/1998) 20 §
LukioL (629/1998) 15 §
L ammatillisesta koulutuksesta (630/1998) 23 §
L ammatillisesta aikuiskoulutuksesta (631/1998) 10 §
8) Lupa periä oppilasmaksuja 420 €
L ammatillisesta koulutuksesta (630/1998) 37 §
9) Erivapauspäätös asetuksella säädetyistä kelpoisuusvaatimuksista 375 €
PerusopetusL (628/1998) 37 §
LukioL (629/1998) 30 §
L taiteen perusopetuksesta (633/1998) 9 §
L ammatillisesta koulutuksesta (630/1998) 40 §
L ammatillisesta aikuiskoulutuksesta (631/1998) 16 §
L vapaasta sivistystyöstä (632/1998) 5 §
Valtion virkamiesL (750/1994) 8 §
Valtioneuvoston ohjesääntö (262/2003) 9 §
10) Ammattikorkeakoulun koulutustehtävän muuttaminen, joka koskee sijaintipaikkoja 1 080 €
Ammattikorkeakoululaki (351/2003) 7 §
11) Päätös oikeudesta vihkiä avioliittoon vieraassa valtiossa 225 €
Avioliittolaki (234/1929) 112 §
12) Päätös ulkomaalaisen kirkollisen seurakunnan papin oikeudesta vihkiä avioliittoon 225 €
Avioliittolaki (234/1929) 113 §

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.