1177/2009

Annettu Helsingissä 22 päivänä joulukuuta 2009

Tasavallan presidentin asetus poliisihallinnosta Ahvenanmaan maakunnassa

Tasavallan presidentin päätöksen mukaisesti, joka on tehty oikeusministeriön toimialaan kuuluvia asioita käsittelemään määrätyn ministerin esittelystä, säädetään 16 päivänä elokuuta 1991 annetun Ahvenanmaan itsehallintolain (1144/1991) 32 §:n nojalla, sellaisena kuin se on osaksi laeissa 1556/1994 ja 68/2004, sekä Ahvenanmaan maakunnan hallituksen suostumuksella:

1 §
Maakunnan ja valtakunnan toimivallanjako

Poliisitoimesta Ahvenanmaan maakunnassa huolehtivat osaksi maakunta ja osaksi valtakunta siten kuin tässä asetuksessa säädetään.

Maakunnan poliisin tehtävänä on ylläpitää yleistä järjestystä ja turvallisuutta sekä suorittaa muut poliisille kuuluvat tehtävät, jollei toisin erikseen säädetä laissa tai asetuksessa taikka määrätä 4 §:n nojalla.

Valtakunnan poliisi vastaa maakunnassa valtion turvallisuudesta sekä hoitaa suojelupoliisille ja keskusrikospoliisille kuuluvat tehtävät. Poliisihallitus päättää poliisitoiminnan johtamisesta maakunnan poliisin osallistuessa näihin tehtäviin. Maakunnassa on keskusrikospoliisin toimipiste.

Valtakunnan poliisilla on oikeus osallistua maakunnassa virallisen syyttäjän johtaman, maakunnan poliisimiehen tekemäksi epäillyn rikoksen esitutkintaan.

2 §
Kustannusten jako

Edellä 1 §:n 2 momentissa tarkoitettujen tehtävien kustannuksista, siltä osin kuin tehtävät kuuluvat valtakunnan lainsäädäntövaltaan, vastaa valtakunta sen mukaan kuin sisäasiainministeriö ja Ahvenanmaan maakunnan hallitus sopivat. Kustannukset, jotka vastaaja oikeudenkäynnistä rikosasioissa annetun lain (689/1997) 9 luvun 1 §:n mukaan on velvollinen suorittamaan valtiolle maksaa Ahvenanmaan valtionvirasto.

3 §
Maakunnan poliisitoimen valvonta

Maakunnan poliisitoimen ylin valvonta kuuluu Ahvenanmaan maakunnan hallitukselle, jonka alaisuuteen maakunnan poliisihallinto kuuluu, ja maaherralle, joka edustaa valtakunnan poliisihallintoa.

4 §
Johtosuhteet eräissä tapauksissa

Poliisitoiminnallisen tilanteen siirtyessä keskeytymättä maakunnasta tai maakuntaan toimintaa johtaa se poliisiyksikkö, joka on ryhtynyt siihen, kunnes johtosuhteista toisin määrätään.

Erityisen vaativan poliisitilanteen sattuessa maakunnan poliisin esimiehen on viipymättä ilmoitettava asiasta Poliisihallitukselle. Poliisihallitus voi silloin määrätä tilapäisistä johtosuhteista tilanteen edellyttämällä tavalla.

5 §
Poliisimiehen valtuudet

Suorittaessaan virkatehtäviä valtakunnassa maakunnan poliisimiehellä on samat valtuudet kuin valtakunnan poliisimiehellä. Valtakunnan poliisimiehellä on vastaavasti samat valtuudet maakunnassa.

6 §
Virka-apu

Poliisihallituksen on maakunnan poliisipäällikön taikka tämän määräämän muun virkamiehen pyynnöstä annettava virka-apua maakunnan poliisitoimintaa koskevissa asioissa.

7 §
Päällystön nimittäminen

Maakunnan poliisipäällikön ja tämän sijaisen nimittää maakunnan hallitus maaherran suostumuksella.

8 §
Poliisimiehistä pidettävä luettelo

Maakunnan hallituksessa pidetään luetteloa kaikista poliisimieheksi nimitetyistä tai määrätyistä henkilöistä. Ahvenanmaan valtionvirastolla on oltava jäljennös luettelon tiedoista. Maakunnan hallituksen tulee jatkuvasti ilmoittaa virastolle luettelon muutoksista.

9 §
Virkapuku ja aseistus

Ahvenanmaan maakunnan hallitus päättää maakunnan poliisin virkapuvusta ja aseistuksesta neuvoteltuaan asiasta maaherran kanssa.

10 §
Koulutus

Maakunnan poliisihenkilöstölle on annettava mahdollisuus koulutuksen saamiseen ruotsin kielellä valtion poliisioppilaitoksessa tai Ahvenanmaalla pidettävillä poliisikursseilla, jos maakunnan hallitus katsoo tarpeelliseksi järjestää tällaisia kursseja.

11 §
Yhteistyöneuvottelukunta

Tämän asetuksen soveltamista koskevien asioiden käsittelemistä varten on Ahvenanmaan poliisiyhteistyöneuvottelukunta. Neuvottelukunnan kokoonpanosta ja tehtävistä määrätään tarkemmin työjärjestyksessä, jonka maakunnan hallitus maaherran suostumuksella vahvistaa.

12 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2010.

Tällä asetuksella kumotaan poliisihallinnosta Ahvenanmaan maakunnassa 13 päivänä marraskuuta 1998 annettu asetus (828/1998) siihen myöhemmin tehtyine muutoksineen.

Helsinki 22 päivänä joulukuuta 2009

Tasavallan Presidentti
TARJA HALONEN

Ministeri
Astrid Thors

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.