1169/2009

Säädöstä oikaistu.

Annettu Helsingissä 22 päivänä joulukuuta 2009

Valtioneuvoston asetus radiotaajuuksien käytöstä ja taajuussuunnitelmasta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty liikenne- ja viestintäministeriön esittelystä, säädetään radiotaajuuksista ja telelaitteista 16 päivänä marraskuuta 2001 annetun lain (1015/2001) 6 §:n 2 momentin nojalla, sellaisena kuin se on laissa 332/2009:

1 §
Soveltamisala

Tässä asetuksessa säädetään niiden radiotaajuuksien käytöstä (taajuussuunnitelma), joita käytetään viestintämarkkinalain (393/2003) 4 §:ssä tarkoitettuun toimilupaa edellyttävään teletoimintaan, televisio- ja radiotoiminnasta annetun lain (744/1998) 7 §:ssä tarkoitettuun toimiluvanvaraiseen televisio- ja radiotoimintaan sekä näillä taajuusalueilla tapahtuvaan matkaviestinjärjestelmien tuotekehitys-, testaus- ja opetuskäyttöön.

Tämä asetus ei koske:

1) satelliitin välityksellä tapahtuvaan televisio- ja radiotoimintaan määrättyjä taajuusalueita;

2) televisiotoiminnan osalta televisiolähettimiä, joiden suurin sallittu lähetysteho on enintään 2 kW;

3) radiotoiminnan osalta radiolähettimiä, joiden suurin sallittu lähetysteho on enintään 50 W.

Televisio- ja radiotoimintaan sekä toimiluvanvaraiseen teletoimintaan määrättyjen taajuusalueiden käyttösuunnitelmasta Ahvenanmaan maakunnassa säädetään erikseen.

2 §
Televisioverkot

Televisiotoimintaan käytettävät taajuusalueet ovat 174–230 MHz ja 470–790 MHz.

Taajuusalueella 470–790 MHz valtakunnallisen ja alueellisen toimiluvanvaraisen televisiotoiminnan yhteiskäytössä on viisi kanavanippua. Tämän lisäksi Yleisradio Oy:n käytettävissä on yksi kanavanippu julkisen palvelun tehtävänsä hoitamista ja Yleisradio Oy:lle myönnetyn toimiluvan mukaisen ohjelmiston välittämistä varten. Alueelliseen televisiotoimintaan Vaasan ja Seinäjoen seuduilla on kummallakin alueella käytettävissä yksi kanavanippu.

Taajuusalueella 174–230 MHz on valtakunnallisen toimiluvanvaraisen televisiotoiminnan yhteiskäytössä kaksi kanavanippua. Lisäksi taajuusalueella 470–790 MHz on yksi kanavanippu alueellisiin televisiotoiminnan lähetyksiin.

Toimiluvanvaraisen televisiotoiminnan ja Yleisradio Oy:n valtakunnallisten ja alueellisten televisioverkkojen käyttöön tarkoitetut radiotaajuudet ja verkoissa käytettävien radiolähettimien suurimmat sallitut lähetystehot säädetään radiotaajuuksista ja telelaitteista annetun lain (1015/2001) 6 a §:n nojalla annetulla liikenne- ja viestintäministeriön asetuksella.

3 §
Kognitiiviset radioverkot

Kognitiiviset radiojärjestelmät käyttävät taajuusaluetta 470–790 MHz siten, että ne eivät saa suojausta muulta radioliikenteeltä eivätkä saa aiheuttaa häiriötä muulle radioliikenteelle.

4 §
Analogiset radioverkot

Analogiseen FM-moduloituun radiotoimintaan käytettävä taajuusalue on 87,5―108 MHz.

Yleisradio Oy:n julkisen palvelun tehtävän hoitamista varten on varattu viisi valtakunnallista radioverkkoa.

Radioverkkojen käyttöön tarkoitetuista radiotaajuuksista ja radiolähettimien sijaintikunnista säädetään radiotaajuuksista ja telelaitteista annetun lain (1015/2001) 6 a §:n nojalla annetulla liikenne- ja viestintäministeriön asetuksella. Radiolähettimen suurimman sallitun lähetystehon ja antennin korkeuden maanpinnasta määrää Viestintävirasto radiotaajuuksista ja telelaitteista annetun lain 8 §:n 1 momentin nojalla määräämissään radioluvan ehdoissa. Radiolähettimen voi sijoittaa myös edellä tarkoitetussa liikenne- ja viestintäministeriön asetuksessa mainitun kunnan naapurikuntaan, jos televisio- ja radiotoiminnasta annetun lain nojalla radiotoiminnan harjoittamiseen myönnetyn toimiluvassa ei toisin määrätä.

Analogiseen AM-moduloituun radiotoimintaan käytettävät taajuusalueet ovat 148,5―283,5 kHz, 526,5―1606,5 kHz, 2300―2498 kHz, 3200―3400 kHz, 3950―4000 kHz, 5950―6200 kHz, 7100―7300 kHz, 9500―9900 kHz, 11650―12050 kHz, 13600―13800 kHz, 15100―15600 kHz, 17550―17900 kHz, 21450―21850 kHz ja 25670―26100 kHz.

5 §
Toisen sukupolven matkaviestinverkot

Toisen sukupolven digitaaliseen matkaviestintoimintaan (GSM) käytettävät taajuusalueet ovat 880–915 MHz ja 925―960 MHz (900 MHz:n taajuusalue) ja 1710―1785 MHz ja 1805–1880 MHz (1800 MHz:n taajuusalue).

Taajuuksia 928,9―930,5 MHz (GSM-radiokanavat 994―1001) ei kuitenkaan saa käyttää matkaviestintoimintaan 100 kilometrin säteellä eikä taajuuksia 927,5―928,9 MHz (GSM-radiokanavat 987―993) ja 930,5―931,9 MHz (GSM-radiokanavat 1002―1008) 50 kilometrin säteellä Sodankylässä sijaitsevasta (26E38 ja 67N22) EISCAT-järjestön (European Incoherent Scatter) radiovastaanottoasemasta, ellei Viestintävirasto radiotaajuuksista ja telelaitteista annetun lain 8 §:n 1 momentin nojalla määräämissään radioluvan ehdoissa toisin määrää.

Valtakunnallisia sekä 900 MHz:n että 1800 MHz:n taajuusalueella toimivia digitaalisia GSM-matkaviestinverkkoja on kolme.

6 §
Kolmannen sukupolven matkaviestinverkot

Kolmannen sukupolven digitaaliseen matkaviestintoimintaan (UMTS) käytettävät taajuusalueet ovat 1900―1980 MHz ja 2110― 2170 MHz.

Valtakunnallisia 1900―1980 MHz:n ja 2110―2170 MHz:n taajuusalueilla toimivia digitaalisia UMTS-matkaviestinverkkoja on kolme.

Teleyritys, jolla on oikeus GSM-matkaviestintoiminnan harjoittamiseen taajuuksilla 880―915 MHz ja 925―960 MHz sekä 1710―1785 MHz ja 1805―1880 MHz, voi käyttää näitä taajuuksia samassa laajuudessa myös UMTS-matkaviestintoimintaan. Teleyritys, jolla on oikeus kolmannen sukupolven matkaviestintoiminnan harjoittamiseen taajuuksilla 1710―1785 MHz ja 1805―1880 MHz, voi käyttää näitä taajuuksia myös kolmannen sukupolven pitkän aikavälin kehitystekniikan (LTE) käyttöön.

7 §
Digitaalinen laajakaistainen 2000 matkaviestinverkko

Digitaalisen 2000 matkaviestinverkon toimintaan käytettävä taajuusalue on 2010―2025 MHz.

8 §
Digitaalinen laajakaistainen 450 matkaviestinverkko

Valtakunnallisen digitaalisen laajakaistaisen 450 matkaviestinverkon toimintaan käytettävät taajuusalueet ovat 453,700―456,925 MHz ja 463,700―466,925 MHz. Lisäksi käytettävissä on taajuusalueet 452,425―453,700 MHz ja 462,425―463,700 MHz.

Valtakunnallisia digitaalisia laajakaistaisia 450 matkaviestinverkkoja on yksi.

9 §
Digitaalinen laajakaistainen 800 matkaviestinverkko

Valtakunnallisen digitaalisen laajakaistaisen 800 matkaviestinverkon toimintaan käytettävä taajuusalue on 790―862 MHz. Taajuusalueella on myös radiomikrofoni- ja sotilaskäyttöä.

10 §
Sähköisten viestintäpalvelujen tarjontaan soveltuvat maanpäälliset järjestelmät

Sähköisten viestintäpalvelujen tarjontaan soveltuville maanpäällisten järjestelmien käytössä on taajuusalueet 2500―2690 MHz valtakunnallisesti ja 3410―3590 MHz alueellisesti.

Taajuusalueilta 2500―2570 MHz ja 2620―2690 MHz voidaan myöntää 14 kappaletta 2 x 5 MHz:n taajuuskaistaparia. Taajuudet alueella 2570―2620 MHz myönnetään yhtenä 50 MHz:n taajuuskaistana.

11 §
Matkaviestinverkkojen käyttörajoitukset

Edellä 5, 6, 8 ja 10 §:ssä tarkoitettujen taajuusalueiden käyttörajoitukset ovat liitteessä.

12 §
Viranomaisverkko

Valtakunnallisen digitaalisen viranomaisradioverkon (VIRVE) toimintaan käytettävät taajuusalueet ovat 380―386 MHz ja 390―396 MHz.

Valtakunnallisia digitaalisia viranomaisradioverkkoja on yksi.

13 §
Radiotaajuuksien osoittaminen televerkkoyrityksille

Viestintäviraston on osoitettava samanlaista matkaviestintoimintaa harjoittaville televerkkoyrityksille tasapuolisesti ja syrjimättömästi alueellisesti käytettäväksi yhtä paljon taajuuksia, jos matkaviestinverkkojen alueellisten liikennemäärien tai muiden painavien perusteiden vuoksi ei ole syytä menetellä toisin.

14 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2010 ja sen 5 §:n 2 momentti on voimassa 30 päivään kesäkuuta 2010.

Asetuksen 5 §:n 1 momenttia sovelletaan kuitenkin 1 päivästä heinäkuuta 2010.

Tällä asetuksella kumotaan televisio- ja radiotoimintaan sekä toimiluvanvaraiseen teletoimintaan määrättyjen taajuusalueiden käyttösuunnitelmasta 14 päivänä kesäkuuta 2007 annettu valtioneuvoston asetus (680/2007) siihen myöhemmin tehtyine muutoksineen.

Ennen asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä asetuksen täytäntöönpanon edellyttämiin toimiin.

Helsingissä 22 päivänä joulukuuta 2009

Viestintäministeri
Suvi Lindén

Neuvotteleva virkamies
Maaret Suomi

Liite

Toimiluvanvaraiseen teletoimintaan varattujen taajuusalueiden käyttörajoitukset

1 Maantieteelliset käyttörajoitealueet

Seuraavilla maantieteellisillä alueilla A-G on rajoituksia matkaviestinverkkojen taajuuksien käyttöön, jos Viestintävirasto ei radiotaajuuksista ja telelaitteista annetun lain 8 §:n 1 momentin nojalla määräämissään radioluvan ehdoissa toisin määrää:

Alue A: Suorakulmio, jonka kulmapisteet ovat 24E3636 / 60N1658, 24E5226 / 60N1658, 24E5226 / 60N0940 ja 24E3636 / 60N0940. Rajoitukset koskevat seuraavia kuntia tai niiden osia: Espoo, Kauniainen, Helsinki ja Vantaa.

Alue B: Ympyrä, jonka keskipiste on 23E5157 / 61N2603 ja säde 4 km. Rajoitukset koskevat seuraavia kuntia tai niiden osia: Lempäälä, Kangasala ja Tampere.

Alue C: Ympyrä, jonka keskipiste on 23E4601 / 61N2909 ja säde 4 km. Rajoitukset koskevat seuraavia kuntia tai niiden osia: Pirkkala ja Tampere.

Alue D: Kolmio, jonka kärkipisteet ovat 25E2151 / 65N0607, 25E3900 / 65N0413 ja 25E3124 / 64N5838. Rajoitukset koskevat seuraavia kuntia tai niiden osia: Haukipudas, Kiiminki ja Oulu.

Alue E: Ympyrä, jonka keskipiste on 23E0651 / 60N2253 ja säde 4 km. Rajoitukset koskevat osaa Salon kunnasta.

Alue F: Ympyrä, jonka keskipiste on 23E0408 / 60N2519 ja säde 4 km. Rajoitukset koskevat osaa Salon kunnasta.

Alue G: Suorakulmio, jonka kulmapisteet ovat 25E4134 / 62N1355, 25E4549 / 62N1532, 25E4734 / 62N1437 ja 25E4325 / 62N1254. Rajoitukset koskevat osaa Jyväskylän kunnasta.

2 Tuotekehitys-, testaus- ja opetuskäyttö toisen sukupolven matkaviestinverkoissa

Rajoitukset koskevat seuraavia taajuuksia, jotka on osoitettu tuotekehitys-, testaus- ja opetuskäyttöön 3.1 kohdassa määritellyillä alueilla:

Alue A, B, C, E, F ja G: taajuudet 1732,5 – 1737,5 MHz / 1827,5 – 1832,5 MHz (GSM-radiokanavat 624 – 648) sekä taajuudet 1782,3 – 1784,9 MHz / 1877,3 – 1879,9 MHz (GSM-radiokanavat 873 – 885) .

Alue D: taajuudet 1731,7 – 1738,3 MHz / 1826,7 – 1833,3 MHz (GSM-radiokanavat 620 – 652) sekä taajuudet 1781,7 – 1784,9 MHz / 1876,7 – 1879,9 MHz (GSM-radiokanavat 870 – 885) .

3 Tuotekehitys-, testaus- ja opetuskäyttö kolmannen sukupolven matkaviestinverkoissa

Rajoitukset koskevat seuraavia taajuuksia, jotka on osoitettu tuotekehitys-, testaus- ja opetuskäyttöön kohdassa 1 määritellyillä alueilla:

Alue A: taajuudet 1937,6 / 2127,6 MHz (UMTS-radiokanava 10638), 1942,4 / 2132,4 MHz (UMTS-radiokanava 10662) ja 1977,6 / 2167,6 MHz (UMTS-radiokanava 10838).

Alue B: taajuudet 1937,6 / 2127,6 MHz (UMTS-radiokanava 10638) ja 1942,4 / 2132,4 MHz (UMTS-radiokanava 10662).

Alue C: taajuudet 1937,6 / 2127,6 MHz (UMTS-radiokanava 10638) ja 1942,4 / 2132,4 MHz (UMTS-radiokanava 10662).

Alue D: taajuudet 1937,6 / 2127,6 MHz (UMTS-radiokanava 10638), 1942,4 / 2132,4 MHz (UMTS-radiokanava 10662) ja 1977,6 / 2167,6 MHz (UMTS-radiokanava 10838).

Alue E: taajuudet 1937,6 / 2127,6 MHz (UMTS-radiokanava 10638) ja 1977,6 / 2167,6 MHz (UMTS-radiokanava 10838).

Alue G: taajuus 1977,6 / 2167,6 MHz (UMTS-radiokanava 10838).

4 Digitaalisen laajakaistaisen 450 matkaviestinverkon käyttörajoitukset

Taajuuksia 452,425 – 453,700 MHz ja 462,425 – 463,700 MHz ei pääsääntöisesti saa käyttää laajakaistaiselle 450 matkaviestinverkolle alle 150 kilometrin etäisyydellä Helsingistä (24E57 ja 60N10). Viestintävirasto voi kuitenkin 130 – 150 kilometrin etäisyydellä Helsingistä tehdä tapauskohtaisia ratkaisuja laajakaistaisen 450 matkaviestinverkon käytön sallimisesta.

Eurajoella, Jyväskylässä, Jämsänkoskella, Naantalissa, Pietarsaaressa, Äänekoskella, Porissa ja Vaasassa on käytössä yksityisiä radioverkkoja, joiden käytön suojaaminen rajoittaa laajakaistaisen 450 matkaviestinverkon käyttöä näissä kunnissa ja niiden naapurikunnissa. Viestintävirasto määrittelee rajoitukset radiotaajuuksista ja telelaitteista annetun lain 8 §:n 1 momentin nojalla määräämissään radioluvan ehdoissa.

Lisäksi Oy Yleisradio Ab:n yksityisessä radioverkossa on käytössä taajuus 452,450 MHz, jonka käyttöoikeusalue on koko Suomi. Viestintävirasto voi radiotaajuuksista ja telelaitteista annetun lain mukaan myöntää Oy Yleisradio Ab:lle tämän taajuuden käyttöoikeuden, joka ei kuitenkaan rajoita 450 matkaviestinverkon käyttöä.

5 Tuotekehitys-, testaus- ja opetuskäyttö sähköisten viestintäpalvelujen tarjontaan soveltuvissa maanpäällisissä järjestelmissä

Rajoitukset koskevat seuraavia taajuuksia, jotka on osoitettu tuotekehitys-, testaus- ja opetuskäyttöön kohdassa 3.1 määritellyillä alueilla:

Alue A: taajuudet 2560 – 2570 MHz / 2680 – 2690 MHz ja 2570 – 2585 MHz.

Alue B: taajuudet 2540 – 2550 MHz / 2660 – 2670 MHz ja 2570 – 2585 MHz.

Alue D: taajuudet 2520 – 2530 MHz / 2640 – 2650 MHz ja 2570 – 2585 MHz.

Alue E: taajuudet 2500 – 2510 MHz / 2620 – 2630 MHz ja 2570 – 2585 MHz.

Alue G: taajuudet 2500 – 2510 MHz / 2620 – 2630 MHz ja 2570 – 2585 MHz.

Rajoitukset koskevat kohdassa 3 määritellyillä maantieteellisillä alueilla A, B, D, E ja G taajuusaluetta 3495 – 3505 MHz, joka on osoitettu tuotekehitys-, testaus- ja opetuskäyttöön.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.