1145/2009

Annettu Helsingissä 17 päivänä joulukuuta 2009

Valtioneuvoston asetus aluehallintoviraston maksuista

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty valtiovarainministeriön esittelystä, säädetään 21 päivänä helmikuuta 1992 annetun valtion maksuperustelain (150/1992) 8 §:n nojalla ja aluehallintovirastoista 20 päivänä marraskuuta 2009 annetun lain (896/2009) 22 §:n nojalla, sellaisena kuin niistä edellinen on laissa 348/1994:

1 §
Soveltamisala

Tässä asetuksessa säädetään aluehallintoviraston suoritteiden maksullisuudesta sekä julkisoikeudellisista suoritteista perittävistä maksuista.

2 §
Maksulliset julkisoikeudelliset suoritteet

Maksullisia julkisoikeudellisia päätöksiä, todistuksia ja muita julkisoikeudellisia suoritteita, joista peritään kiinteähintaiset maksut, ovat tämän asetuksen liitteessä olevassa maksutaulukossa luetellut suoritteet.

Maksullisia julkisoikeudellisia suoritteita, joiden maksu määrätään suoritteen omakustannusarvon mukaan, ovat:

1) aluehallintoviraston viranomaisen tai muun hakijan pyynnöstä tekemä erillinen tarkastus, lukuun ottamatta aluehallintovirastolle säännösten mukaan kuuluvia yleisiä valvonta- ja tarkastustehtäviä ja tämän asetuksen liitteessä tarkoitettuja tarkastus- ja valvontatehtäviä;

2) valtion edun ja oikeuden valvonta tuomioistuimessa taikka muussa viranomaisessa tai toimituksessa;

3) alkuperäistä erillistä päätöstä, todistusta tai vastaavaa asiakirjaa korvaavat jäljennökset aluehallintovirastossa säilytettävistä asiakirjoista lukuun ottamatta suoritteita, jotka ovat valtion maksuperustelain (150/1992) 5 ja 6 §:n nojalla maksutonta virkatoimintaa sekä

4) talletuksen ja vakuuden vastaanottaminen. Maksua ei kuitenkaan peritä, jos talletuksen ja vakuuden antaminen liittyy osana muuhun aluehallintoviraston päätökseen, josta on erikseen säädetty maksu. Maksua ei niin ikään peritä, jos kyseessä on ulosottomiehen ulosottokaaren nojalla tekemä talletus eikä talletuksesta aiheutuvaa maksua voida sisällyttää ulosottoasiain täytäntöönpanoa koskeviin kuluihin tai, jos kyseessä on luonnonsuojeluksellisesta syystä tehty pakkolunastusta koskeva talletus.

3 §
Valituksista perittävät maksut

Valituksista annettavasta päätöksestä peritään liitteenä olevan maksutaulukon mukainen kiinteähintainen maksu.

Maksua päätöksestä kehitysvammaisten erityishuollosta annetun lain (519/1977) 81 §:n 2 momentin mukaisesta valituksesta ja 36 §:n mukaisesta oikaisuvaatimuksesta. Päätöksestä valitukseen peruskoulun, peruskoulua korvaavan tai vastaavan koulun ja lukion oppilasta tai ammatillisen oppilaitoksen opiskelijaa koskevassa asiassa ei peritä maksua. Maksua ei myöskään peritä asianomaisen oikeutta ja etua koskevassa asiassa, jos henkilö on todistettu asianmukaisesti varattomaksi tai muutoin on painavia perusteita maksuttomuudelle henkilön taloudellisen aseman vuoksi. Jos aluehallintovirasto muuttaa kunnan tai muun viranomaisen päätöstä valittajan eduksi, maksua ei niin ikään peritä.

Jos samalla kirjelmällä yhtä useampi asianosainen saattaa valitusasian aluehallintoviraston käsiteltäviksi, peritään heiltä vain yksi päätöstä koskeva maksu. Jos aluehallintovirasto erottaa eri asiat erikseen käsiteltäväksi, peritään kustakin näin erotetusta asiasta asianosaisilta maksu erikseen.

4 §
Eräitä julkisoikeudellisen suoritteen maksun perintää koskevia määräyksiä

Myönteisestä ja kielteisestä julkisoikeudellisesta päätöksestä peritään saman suuruinen maksu, jollei asiasta ole toisin säädetty tai määrätty. Jos aluehallintoviraston yhdellä asiakirjalla antama päätös sisältää usean tässä asetuksessa erikseen maksulliseksi määrätyn päätöksen, peritään niistä kustakin maksut tämän asetuksen mukaisesti.

Peruutetusta tai täydentämättä jätetystä hakemuksesta peritään tehtyä työmäärää vastaava osuus liitteenä olevan maksutaulukon mukaisesta maksusta.

Muutoksenhaun johdosta tuomioistuimen uudelleen käsiteltäväksi palauttaman asian käsittelymaksusta vähennetään, mitä samassa asiassa aikaisemmin annetusta päätöksestä on peritty.

Julkisoikeudellisesta päätöksestä ei peritä erikseen kuulutus- eikä muutakaan käsittelymaksua. Telekopiona lähetettävästä asiakirjasta peritään sama maksu kuin asiakirjasta muutoinkin. Kun tämän asetuksen liitteessä tarkoitettu todistus lähetetään postitse asiakkaalle, postimaksua ei peritä.

5 §
Muut maksulliset suoritteet

Aluehallintoviraston muita maksullisia suoritteita, joiden maksut aluehallintovirasto päättää liiketaloudellisin perustein, ovat:

1) koulutus-, konsultointi- ja asiantuntijatehtävät tapauksissa, joissa tehtävien hoito ei suoranaisesti liity aluehallintoviraston toimintaan;

2) postituspalvelut;

3) tilauksesta tehdyt selvitykset, tutkimukset, julkaisut ja sähköiset tietotuotteet sekä tiedonhaut rekistereistä ja tietokannoista;

4) ilmoitusten ja tiedotteiden julkaiseminen aluehallintovirastojen julkaisuissa;

5) aluehallintoviraston hallinnassa olevien toimitilojen käyttö;

6) asuntokauppalain mukaisten turva-asiakirjojen säilyttäminen;

7) jäljennökset sekä

8) muut virastopalvelut.

Viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain (621/1999) 34 §:n 2 momentissa tarkoitetusta tiedon esille hakemisesta sekä saman lain 34 §:n 3 momentissa tarkoitettujen kopioiden ja tulosteiden antamisesta perittävistä maksuista päättää aluehallintovirasto ottaen huomioon, mitä viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain 34 §:ssä säädetään.

6 §
Ahvenanmaan valtionviraston maksut

Tätä asetusta sovelletaan soveltuvin osin Ahvenanmaan valtionviraston suoritteisiin.

Ahvenanmaan valtionviraston hoitaessa maakunnan alueella kuljettajantutkintoihin sekä ajoneuvojen katsastukseen ja rekisteröintiin liittyviä tehtäviä tai maatalouselinkeinoihin liittyviä tehtäviä peritään valtionviraston mainituista suoritteista maksut noudattaen liikenne- ja viestintäministeriön päätöstä ajoneuvohallinnon maksuista ja elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten suoritteiden maksuista annettuja säännöksiä tai määräyksiä, jollei toisin ole erikseen säädetty tai määrätty.

Ahvenanmaan valtionvirasto perii alusrekisteriviranomaisena maksut sen mukaan kuin merenkulkulaitoksen alusrekisterisuoritteista perimistä maksuista on erikseen säädetty tai määrätty.

7 §
Voimaantulo- ja siirtymäsäännös

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2010 ja on voimassa 31 päivään joulukuuta 2011.

Suoritteesta, jota koskeva asia on tullut vireille ennen tämän asetuksen voimaantuloa, peritään maksu tämän asetuksen voimaan tullessa voimassa olleiden säännösten mukaan.

Ennen tämän asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä asetuksen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

Helsingissä 17 päivänä joulukuuta 2009

Hallinto- ja kuntaministeri
Mari Kiviniemi

Neuvotteleva virkamies
Matti Korkealehto

Liite

MAKSUTAULUKKO

Aluehallintoviraston kiinteähintaiset julkisoikeudelliset päätökset, todistukset ja muut kiinteähintaiset julkisoikeudelliset suoritteet

Maksut on ryhmitelty vastuualueittain. Niitä sovelletaan kuitenkin aluehallintoviraston sisäisestä organisoitumisesta riippumatta.

1. Peruspalvelut, oikeusturva ja luvat -vastuualueen suoritteet

Yksityisestä terveydenhuollosta, terveydenhuollon ammattihenkilöstöstä ja yksityisten sosiaalipalvelujen valvonnasta annettujen lakien nojalla perittävät maksut

Yksityisten ympärivuorokautisten sosiaalipalvelujen antamista koskeva lupa 540
Yksityisten ympärivuorokautisten sosiaalipalvelujen antamista koskevan luvan muutospäätös 200
Yksityisten terveydenhuollon palvelujen antamista koskeva lupa 540
Yksityisten terveydenhuollon palvelujen antamista koskevan luvan muutospäätös 200
Ilmoituksen rekisteröinti yksityisten sosiaalipalvelujen tuottajien rekisteriin 110
Ilmoituksen rekisteröinti yksityisten terveydenhuollon palvelujen tuottajien rekisteriin 110
Yksityisten sosiaalipalvelujen tuottajien vuosimaksu 200
Yksityisten terveydenhuollon palvelujen tuottajien vuoksimaksu 200
Yksityisten terveydenhuollon palveluista vastaavan johtajan hyväksyminen 220

Uudelta luvan saaneelta palvelujen tuottajalta ei peritä vuosimaksua ensimmäisenä kalenterivuotena. Vuosimaksua ei peritä luvan saaneelta palvelujen tuottajalta sen kalenterivuoden osalta, jolloin toiminta on loppunut viimeistään 31 päivänä maaliskuuta.

Edellä mainittujen lupien, ilmoitusten ja vuosimaksujen tuotosta 50 % tuloutetaan Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirastolle.

Alkoholilainsäädännön nojalla perittävät maksut

Alkoholijuomien anniskelulupa 580
Anniskelulupa, jos luvanhaltijalla on jo aikaisemmin myönnetty voimassa oleva valvontaviranomaisen muu lupa. 400
Alkoholijuomien tilapäinen anniskelulupa 400
Tilapäinen anniskelulupa, jos luvanhaltijalla on jo aikaisemmin myönnetty voimassa oleva valvontaviranomaisen muu lupa 180
Tilapäinen anniskelulupa, jos anniskelualueella on yli 200 asiakaspaikkaa 580
Tilapäinen yli 200 asiakaspaikan anniskelulupa, jos luvanhaltijalla on jo aikaisemmin myönnetty voimassa oleva valvontaviranomaisen muu lupa 400
Jos luvanhakija hakee samalla kertaa kahta tai useampaa edellä mainittua anniskelulupaa, alennettua maksua sovelletaan myös silloin siten, että suurin käsittelymaksu peritään alentamattomana ja muiden lupien käsittelymaksut alennettuna.
Alkoholijuomien anniskeluajan jatkolupa 300
Anniskeluajan jatkoluvan erillinen valvonnan vuosimaksu 125
Anniskelualueen muutoslupa 180
Ilmoitusmaksu anniskelualueen laajentamisesta 80
Ilmoitusmaksu omistussuhteiden muuttumisesta 200
Muu anniskelua koskeva lupa 200
Alkoholijuomien vähittäismyyntilupa 240
Alkoholiyhtiön myymälän sijaintipaikan hyväksyminen 360
Luovutuspaikkalupa 360
Muu vähittäismyyntiä koskeva lupa 200
Anniskelu- ja vähittäismyyntiluvan muutosta koskeva päätös 80
Vähittäismyynnin valvonnan vuosimaksu kultakin myymälältä 110
Alkoholiyhtiöltä perittävä vuotuinen valvontamaksu kultakin myymälältä 360
Alkoholilain 14 §:n 2 momentissa tarkoitetulta vähittäismyynnin harjoittajalta perittävä vuotuinen valvontamaksu kultakin myymälältä 200

Alkoholilain 55 §:n nojalla perittävät vuotuiset valvontamaksut

Toistaiseksi voimassa olevien anniskelulupien haltijoilta peritään toimipaikkakohtainen vuotuinen valvontamaksu seuraavasti:

Toimipaikat, joissa anniskellaan enintään 4,7 tilavuusprosenttia etyylialkoholia sisältäviä käymisteitse valmistettuja alkoholijuomia:

Maksun suuruus määrätään edellisen vuoden anniskelun määrän perusteella tai vuoden pituisena laskenta-aikana arvioiduista ostoista jäljempänä olevan taulukon perusteella

Anniskelun määrä 0 - 1 999 litraa vuodessa 100
Anniskelun määrä 2 000 - 49 999 litraa vuodessa 200
Anniskelun määrä 50 000 - 99 999 litraa vuodessa 300
Anniskelun määrä 100 000 litraa tai enemmän vuodessa 400

Toimipaikat, joissa anniskellaan yli 4,7 tilavuusprosenttia etyylialkoholia sisältäviä alkoholijuomia:

Maksun suuruus määrätään 100-prosenttisena alkoholina edellisen kalenterivuoden lasketuista tai vuoden pituisena laskenta-aikana arvioiduista ostoista jäljempänä olevan taulukon perusteella

Anniskelun määrä 0 - 99 litraa vuodessa 100
Anniskelun määrä 100 - 1 999 litraa vuodessa 200
Anniskelun määrä 2 000 - 9 999 litraa vuodessa 400
Anniskelun määrä 10 000 litraa tai enemmän vuodessa 750

Uudelta vähittäismyynnin, anniskelun tai anniskelun jatkoajan luvanhaltijalta ei peritä valvontamaksua ensimmäisenä kalenterivuotena. Vähittäismyynnin, anniskelun ja anniskelun jatkoajan valvontamaksut laskutetaan kalenterivuosittain viimeistään 30.4., kun luvanhaltijalla on voimassa oleva lupa 1.4.

Jos aluehallintovirastolle toimitettu alkoholilainsäädännön nojalla tehty hakemus peruutetaan ennen kuin asia on käsitelty loppuun, käsittelymaksu on puolet siitä maksusta, joka hakijalta muutoin olisi peritty.

1.1 Muut päätökset

Koe-eläintoiminnasta annetun lain (62/2006) mukaiset päätökset 360
Suppea eläinkoelupa: eläinkoe koostuu yhdestä yksittäisestä kokeesta tai eläinten käyttö toistuu samankaltaisena
Normaali eläinkoelupa: eläinkoe koostuu pääsääntöisesti useammasta yksittäisestä osakokeesta, joiden toteutus ajoittuu pitemmälle ajalle 600
Laaja eläinkoelupa: eläinkoe koostuu usean vuoden aikana tehtävistä osakokeista, jotka voivat vaihdella toteutukseltaan huomattavasti 1600
Muutos eläinkoelupaan 180
Eläinkokeisiin liittyvän kelpoisuuden toteaminen 180
Koe-eläinkurssin hyväksyminen 180
Eläinten kuljetuksesta annetun lain (1429/2006) mukaiset päätökset
Eläinkuljetuslupa 380
Eläinkuljetusluvan muutos 190
Maantiekuljetusvälineiden hyväksymistodistus 120
Maantieajoneuvojen kuljettajien ja hoitajien pätevyystodistus 60
Eläinnäyttelylupa 170
Vapautus nautojen jaloittelua koskevasta vaatimuksesta 170
Läänineläinlääkärin antama vientitodistus 60
Tartuntatautilain (583/1986) mukainen mikrobiologian laitokselle annettu hyväksyminen 300
Poronlihan tarkastusmaksu/ruho 2
Jos poronlihan tarkastus tehdään elinkeinonharjoittajan pyynnöstä 17.00 - 22.00 välisenä aikana, maksu peritään 20 prosentilla korotettuna ja 22.00 -8.00 välisenä aikana tai sunnuntaina tai yleisenä juhla- tai vapaapäivänä 50 prosentilla korotettuna
Poroteurastamon hyväksyminen 300
Ampumaradan perustaminen 500
Lain vähittäiskaupan sekä parturi- ja kampaamoliikkeen aukioloajoista (1297/2000) mukaiset poikkeusluvat
Pienkauppojen tai merkitykseltään vähäiset poikkeusluvat 115
Ryhmä- tai tavaratalotyyppisten liikkeiden poikkeusluvat 250
Lunastuslain (603/1977) mukainen tutkimuslupa 650
Alkoholijuomamyymälöiden elintarvikehuoneistoksi hyväksyminen 300
Lupa teiden sulkemiseen 330
Perheasiain sovittelua koskeva toimilupa 130
Poronhoitolain (848/1990) mukainen päätös 320
Yksityisen hautausmaan ja hautasijan perustaminen 350
Ruumiinpolttolaitoksen perustaminen 700
Haudatun ruumiin tai tuhkan siirtämistä koskeva lupa 170
Tiedoksiannot ulkomaille 135
Kiinteistönvälitysliikkeen ja vuokrahuoneiston välitysliikkeen rekisteröinti 180
Kiinteistönvälitysliikkeen ja vuokrahuoneiston välitysliikkeen rekisteritietojen muutos 90
Öljynlämmityslaitoksen perustamislupa 300
Öljynlämmityslaitoksen käyttöönottolupa 175
Talousvettä toimittavan laitoksen poikkeuslupa 170
Muu virka-apu 170

2 Ympäristölupavastuualueen suoritteet

2.1 Päätökset

Ympäristönsuojelulain (86/2000) mukaiset ympäristöluvat

(suoritetyypin perässä on mainittu arvioitu keskimääräinen työmäärä henkilötyöpäivinä)

Metsäteollisuus
- sellutehdas (80-140 htp) 38 300
- paperi- tai kartonkitehdas taikka muu massatehdas kuin sellutehdas (40-70 htp) 19 150
- lastulevy- tai kuitulevytehdas, vaneria tai muita puulevyjä valmistava tai pinnoittava tehdas (40-70 htp) 19 150
- liimapuutehdas taikka muu liimattuja tai laminoituja puutuotteita valmistava tehdas (20-35 htp) 9 580
- ikkuna- tai ovitehdas (12-21 htp) 5 750
- kuorellisen puutavaran vesivarasto (7,5-12,5 htp) 3 480
- puun kyllästämö (15-25 htp) 6 960
Metalliteollisuus
- malmien pasutuslaitos tai sintraamo taikka koksaamo (70-120 htp) 33 080
- rauta- tai terästehdas taikka rautalejeerinkejä valmistava tehdas (60-100 htp) 27 860
- muita kuin rautametalleja valmistava tehdas (70-120 htp) 33 080
- valimo tai muu sulatto taikka kuumaupotuslaitos (30-50 htp) 13 930
- akkutehdas (15-25 htp) 6 960
- rautametallin valssaamo (40-70 htp) 19 150
- rautametallin takomo sekä muiden kuin rautametallien valssaamo, takomo tai vetämö ( 20-35 htp) 9 580
- telakka (20-35 htp) 9 580
- pintakäsittelylaitos, piirilevyvalmistamo, peittaamo, fosfatointilaitos tai alumiinin anodisointilaitos (15-25 htp) 6 960
Energian tuotanto
- voimalaitos, kattilalaitos tai muu laitos, jonka suurin polttoaineteho on
- yli 300 megawattia (MW) (30-50 htp) 13 930
- yli 150 MW - 300 MW (25-43 htp) 11 840
- 50-150 MW (15-25 htp) 6 960
- ydinvoimalaitos (30-50 htp) 13 930
- hiilidioksidin talteenottolaitos (7, 5-12 htp) 3 480
Kemianteollisuus
- titaanidioksidia valmistava tehdas (60-100 htp) 27 860
- hiilen oksideja valmistava tehdas (7,5-12,5 htp) 3 480
- muita epäorgaanisia peruskemikaaleja tai muita epäorgaanisia yhdisteitä valmistava tehdas (50-85 htp) 23 500
- orgaanisia peruskemikaaleja tai organometallisia yhdisteitä valmistava tehdas taikka entsyymejä valmistava tehdas (45-78 htp) 21 410
- öljyn- tai kaasunjalostamo (70-120 htp) 33 080
- väriaineita tai pigmenttejä valmistava tehdas taikka maali-, väri- tai lakkatehdas (25-43 htp) 11 840
- muoviraaka-aineita valmistava tehdas (40-70 htp) 19 150
- muovilaminaatteja tai latekseja valmistava tehdas, kumitehdas tai liimatehdas (25-43 htp) 11 840
- tekokuituja valmistava tehdas (60-100 htp) 27 860
- räjähdysaineita, muita lannoitteita kuin seoslannoitteita tai niiden välituotteita valmistava tehdas, torjunta-aineita tai suojauskemikaaleja tai biosidivalmisteita tai niiden tehoaineita valmistava tehdas (50-85 htp) 23 500
- seoslannoitteita ja niiden välituotteita valmistava tehdas (70-120 htp) 33 080
- lääkevalmisteita tai lääkeraaka-aineita valmistava tehdas (25-43 htp) 11 840
- muita pinta-aktiivisia aineita kuin pesuaineita valmistava tehdas (12-20 htp) 5 570
Kemikaalien tai polttoaineiden varastointi, käyttö tai käsittely
- polttonesteiden tai vaarallisen nestemäisen kemikaalin varasto
- säiliötilavuus on vähintään 10 000 m3(25-43 htp) 11 840
- säiliötilavuus on vähintään 1000 m3ja alle 10 000 m3(12-21 htp) 5 750
- puun, turpeen tai hiilen kaasutus- tai nesteytyslaitos tai muu nestemäisen tai kaasumaisen polttoaineen valmistuslaitos (50-85 htp) 23 500
- muu kiinteän polttoaineen valmistuslaitos taikka sähköteknisen hiilen tai grafiitin valmistuslaitos (20-35 htp) 9 580
Haihtuvia orgaanisia yhdisteitä käyttävät toiminnot, mukaan lukien toiminnot, joissa haihtuvia orgaanisia yhdisteitä vapautuu raaka-aineiden sisältämästä ponne- tai paisunta-aineesta (20-35 htp) 9 580
Malmien tai mineraalien kaivaminen, maaperän ainesten otto tai mineraalituotteiden valmistus
- kaivostoiminta
- louhintamäärä yli 500 000 t/a (75-125 htp) 34 820
- louhintamäärä 100 000 - 500 000 t/a (40-70 htp) 19 150
- louhintamäärä alle 100 000 t/a (20-34 htp) 9 400
- koneellinen kullankaivuu
- vuotuinen kaivumäärä yli 1 000 m3(5-9 htp) 2 440
- vuotuinen kaivumäärä enintään 1 000 m3(2,5-4,5 htp) 1 220
- malmin tai mineraalin rikastamo (40-70 htp) 19 150
- turvetuotanto
- tuotantoalue yli 300 hehtaaria (31-52 htp) 14 450
- tuotantoalue 30-300 hehtaaria (16-26 htp) 7 310
- tuotantoalue alle 30 hehtaaria (8-13 htp) 3 660
- asbestia tai asbestipohjaisia tuotteita käsittelevä laitos (40-70 htp) 19 150
- sementtitehdas (30-50 htp) 13 930
- kalkkitehdas (25-43 htp) 11 840
- mineraalivillatehdas (30-50 htp) 13 930
- lasia tai lasikuitua valmistava tehdas (25-43 htp) 11 840
- tiilitehdas (15-25 htp) 6 960
- kipsilevytehdas (25-43 htp) 11 840
Nahan tai tekstiilien laitosmainen tuotanto tai käsittely
- nahkatehdas (20-35 htp) 9 580
- turkismuokkaamo (15-25 htp) 6 960
- kuitukangastehdas, kuitujen tai tekstiilien esikäsittelyä taikka värjäystä suorittava laitos (12-21 htp) 5 750
Elintarvikkeiden tai rehujen valmistus
- maidon keräily-, käsittely- tai jalostuslaitos (15-25 htp) 6 960
- sokeri- tai makeutusainetehdas (25-43 htp) 11 840
- tärkkelystehdas tai tärkkelysjohdannaisia valmistava tehdas (25-43 htp) 11 840
- kasvi- tai eläinperäisiä rasvoja tai öljyjä valmistava tehdas taikka margariinitehdas (25-43 htp) 10 650 11 840
- vihannes-, hedelmä- tai marjavalmistetehdas taikka einestehdas (15-25 htp) 6 960
- teurastamo 6 960
- panimo, hiivatehdas, alkoholitehdas tai alkoholijuomatehdas (15-25 htp) 6 960
- luujauhotehdas, rehuja tai rehuvalkuaista valmistava tehdas ( 15-25 htp) 6 960
- muu kuin edellä tarkoitettu kasvi- tai eläinperäistä raaka-ainetta käyttävä elintarvikkeiden käsittely- ja jalostuslaitos (15-25 htp) 6 960
Kalankasvatus
- kalankasvatus- tai kalanviljelylaitos
- lisäkasvu yli 100 000 kg/a (23-37 htp) 10 450
- lisäkasvu 20 000-100 000 kg/a (11-19 htp) 5 220
- lisäkasvu alle 20 000 kg/a (5,5-9,5 htp) 2 610
- luonnonravintolammikko tai lammikkoryhmä (5-9 htp) 2 440
Eläinsuojat ja turkistarhat
- eläinsuoja, joka on tarkoitettu vähintään 150 lypsylehmälle, 400 lihanaudalle, 500 täysikasvuiselle emakolle, 2 000 lihasialle, 60 000 munituskanalle tai 100 000 broilerille taikka muu eläinsuoja, joka lannantuotannoltaan tai ympäristövaikutuksiltaan vastaa vähintään 2 000 lihasian eläinsuojaa (7,5 - 12,5 htp) 3 480
- muu eläinsuoja (4-6 htp) 1 740
- vähintään 4 000 siitosnaarasminkin tai -hillerin taikka vähintään 1 200 siitosnaarasketun tai -supin taikka vähintään 1 600 muun siitosnaaraseläimen turkistarha taikka muu turkistarha, joka lannantuotannoltaan tai ympäristövaikutuksiltaan vastaa vähintään 4 000 siitosnaarasminkin turkistarhaa (7,5-12,5 htp) 3 480
- muu turkistarha (4-6 htp) 1 740
Liikenne
- satama tai lastaus- taikka purkulaituri (20-34 htp) 9 400
- lentoasema (50-85 htp) 23 500
- kemikaaliratapiha tai terminaali, joilla siirretään terveydelle tai ympäristölle vaarallisia kemikaaleja kuljetusvälineestä toiseen tai varastoon taikka varastosta kuljetusvälineeseen (12-21 htp) 5 750
Jätevesien käsittely ja jätehuolto
- jäteveden puhdistamo
- jäteveden määrä on asukasvastineluvultaan yli 50 000 (15-25 htp) 6 960
- jäteveden määrä on asukasvastineluvultaan 4 000- 50 000 (10-18 htp) 4 870
- jäteveden määrä on asukasvastineluvultaan vähintään 100 ja alle 4 000 tai vähintään 100 henkilön asumisjätevesien johtaminen muualle kuin vesihuoltolaitoksen viemäriin (8-12 htp) 3 480
- teollisuuden erillinen jätevedenpuhdistamo (12-20 htp) 5 570
- kaatopaikka
- ongelmajätteen kaatopaikka (25-43 htp) 11 840
- tavanomaisen jätteen kaatopaikka (20-35 htp) 9 580
- vähintään 50 000 tonnin vuotuiselle jätemäärälle mitoitettu maankaatopaikka (15-20 htp) 6 090
- ympäristönsuojelulain 103 b §:ssä tarkoitettu suuronnettomuuden vaaraa aiheuttava kaivannaisjätteen jätealue (25-43 htp) 11 840
- ympäristönsuojelulain 45 a §:ssä tarkoitettu kaivannaisjätteen jätealue (20-35 htp) 9 580
- ongelmajätteen polttolaitos (80-140 htp) 38 300
- muu toiminta, johon sovelletaan jätteen polttamisesta annettua valtioneuvoston asetusta (362/2003) (25-43 htp) 11 840
- laitos tai paikka, jossa hyödynnetään tai käsitellään muualla kuin siinä syntyneitä ongelmajätteitä (10-18 htp) 4 870
- kompostointilaitos tai muu kuin edellä tarkoitettu jätteiden hyödyntämis- tai käsittelylaitos, jossa hyödynnetään tai käsitellään jätettä vähintään 10 000 tonnia vuodessa (10-18 htp) 4 870

1. Maksu peritään 35 prosenttia taulukon mukaista maksua alempana, jos asian käsittelyn vaatima työmäärä on taulukossa mainittua työmäärää pienempi, ja 35 prosenttia taulukon mukaista maksua korkeampana, jos työmäärä on suurempi.

2. Toiminnan olennaista muuttamista (ympäristönsuojelulain 28 §:n 3 momentti), lupamääräyksen tarkistamista (ympäristönsuojelulain 55 §:n 2 momentti) tai luvanmukaisen toiminnan jatkamista koskevan lupahakemuksen käsittelystä peritään maksu, jonka suuruus on 50 prosenttia taulukon mukaisesta maksusta. Lupamääräysten muuttamista (ympäristönsuojelulain 58 §) koskevan hakemuksen käsittelystä peritään maksu, jonka suuruus on 30 prosenttia taulukon mukaisesta maksusta. Jos kuitenkin asian käsittelyn vaatima työmäärä vastaa uudelta toiminnalta vaadittavan luvan käsittelyä, peritään taulukon mukainen maksu. Jos kysymys on yksittäisen lupamääräyksen teknisluonteisesta muuttamisesta, maksun suuruus on 10 prosenttia taulukon mukaisesta maksusta.

3. Kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen ympäristönsuojelulain 33 §:n nojalla siirtämän asian käsittelystä peritään maksu, joka vastaa kunnan kyseisen toiminnan lupahakemuksen käsittelystä perimää maksua.

4. Ympäristönsuojelulain 35 §:n 4 momentissa tarkoitettujen samanaikaisesti ratkaistavien useiden toimintojen lupa-asioiden käsittelystä peritään yhdistetty maksu siten, että korkeimpaan maksuluokkaan kuuluvan toiminnan käsittelymaksuun lisätään muiden toimintojen osuutena 50 prosenttia näiden toimintojen maksuista. Jos jonkin toiminnan toimivaltainen lupaviranomainen on kunnan ympäristönsuojeluviranomainen, maksu on 50 prosenttia asianomaisen viranomaisen muutoin vastaavan asian käsittelystä perimästä maksusta. Jos kuitenkin asian käsittelyn vaatima työmäärä vastaa uudelta toiminnalta vaadittavan luvan käsittelyä, peritään kunkin toiminnan lupa-asian käsittelystä täysi maksu.

5. Jos kysymyksessä on muu ympäristölupa-asia tai jos taulukon mukainen maksu olisi luvan käsittelyn vaatiman työmäärän perusteella kohtuuttoman korkea, peritään asian käsittelystä maksu, jonka suuruus on 48 euroa/h.

Muut ympäristönsuojelulakiin perustuvat päätökset

Koeluonteisesta toiminnasta tehtävän ilmoituksen käsittely 1 200

Vesilain (264/1961) mukaiset vesitalousasiat

(suoritetyypin perässä on mainittu arvioitu keskimääräinen työmäärä henkilötyöpäivinä)

Vesilain 2 luvun mukaiset asiat
- silta tai kuljetuslaite (3,5-6,5 htp) 1 740
- johto (1,5-2,5 htp) 700
- tekojärvi sisältäen säännöstelyn
- yli 50 km2(100-170 htp) 47 010
- yli 10-50 km2(70-120 htp) 33 080
- 1-10 km2(35-60 htp) 16 540
- alle 1 km2(17-28 htp) 7 830
- ruoppaus, kiviaineksen otto, vesialueen täyttö tai läjitys vesialueelle
- yli 200 000 m3ktr (20-35 htp) 9 580
- yli 20 000- 200 000 m3ktr (10-18 htp) 4 870
- 4 000- 20 000 m3ktr (6-10 htp) 2 790
- alle 4 000 m3ktr (2,5-4,5 htp) 1 220
- pohjapato tai muu kiinteä pato, jolla padotetaan vesialuetta
- yli 4 km2(15-25 htp) 6 960
- yli 0,1 km2- 4 km2(8-13 htp) 3 660
- enintään 0,1 km2(4-7 htp) 1 920
- yli 50 venepaikan laituri (6-10 htp) 2 790
- kalatien rakentaminen (8-13 htp) 3 660
- muu vesilain 2 luvun mukainen hanke (2,5-4,5 htp) 1 220
Voimalaitosta koskevat asiat
- voimalaitoslupa, johon ei liity yläpuolisen järvialtaan säännöstelyä (40-70 htp) 19 150
- voimalaitos ja yli 50 km2:n vesialueen säännöstely (100-170 htp) 47 010
- voimalaitos ja 10-50 km2:n vesialueen säännöstely (70-120 htp) 33 080
- voimalaitos ja alle 10 km2:n vesialueen säännöstely (50-85 htp) 23 500
- mylly tai alle yhden megawatin pienvoimala tai muu vesivoimaa tai voimalaitosta koskeva asia (10-18 htp) 4 870
Kulkuväyliä ja muita vesiliikennealueita koskevat asiat
- julkiseksi kulkuväyläksi määrääminen (15-25 htp) 6 960
- yleiseksi paikallisväyläksi määrääminen (7-13 htp) 3 480
- väylän muuttaminen tai lakkauttaminen tai turvalaitteen asentaminen (3,5-6,5 htp) 1 740
Puutavaran uittoa koskevat asiat
- uittosäännön vahvistaminen, jos yksi toimintapaikka (10-18 htp) 4 870
- lisämaksu alkaen toisesta toimintapaikasta toimipaikkaa kohti 1 540
- uittosäännön kumoaminen ja toimenpidevelvoite (10-18 htp) 4 870
- uittosäännön kumoaminen ilman toimenpiteitä (5-9 htp) 2 440
- uittoyhdistyksen lakkauttaminen, omaisuuden myynti, toimitsijan määrääminen tai muu uittoyhdistystä koskeva asia (1,5-2,5 htp) 700
- muu uittoa koskeva asia (2,5-4,5 htp) 1 220
Ojitusta koskevat asiat (2,5-4,5 htp) 1 220
Vesistön järjestelyä koskevat asiat
- yli 1 000 hehtaarin hyötyaluetta koskeva järjestely (40-70 htp) 19 150
- 400 -1 000 hehtaarin hyötyaluetta koskeva järjestely (20-35 htp) 9 580
- alle 400 hehtaarin hyötyaluetta koskeva järjestely (10-18 htp) 4 870
- järjestely-yhtiötä koskeva asia (1,5-2,5 htp) 700
Vesistön säännöstelyä koskevat asiat
- yli 50 km2:n suuruista vesialuetta koskeva säännöstely (75-130 htp) 35 690
- 10-50 km2:n suuruista vesialuetta koskeva säännöstely (40-70 htp) 19 150
- alle 10 km2:n suuruista vesialuetta koskeva säännöstely (15-25 htp) 6 960
- säännöstely-yhtiötä koskeva asia (2,5-4,5 htp) 1 220
Veden johtamista ja pohjavettä koskevat asiat
- pinta- ja pohjaveden ottaminen talousvedeksi yli 500 m3/d (8-13 htp) 3 660
- muu vedenotto (3,5-6,5 htp) 1 740
- lupa veden ottamiseen ja suoja-alueen määrääminen (10-18 htp) 4 870
- suoja-alueen määrääminen (8-13 htp) 3 660
- maa-aineksen ottaminen
- ottomäärä yli 50 000 m33 (8-13 htp) 3 660
- ottomäärä enintään 50 000 m3(4-7 htp) 1 920
- tunnelin rakentaminen pohjavesialueelle (10-18 htp) 4 870
- muu pohjavettä koskeva asia (2,5-4,5 htp) 1 220
Muu vesilain mukainen päätös (2,5-4,5 htp) 1 220

Vesilain 18 luvun mukainen lopputarkastusasia 50 prosenttia asianomaisen lupa-asian käsittelymaksusta

1. Maksu peritään 35 prosenttia taulukon mukaista maksua alempana, jos asian käsittelyn vaatima työmäärä on taulukossa mainittua työmäärää pienempi, ja 35 prosenttia taulukon mukaista maksua korkeampana, jos työmäärä on suurempi.

2. Luvan muuttamista tai tarkistamista koskevan hakemuksen käsittelystä peritään maksu, jonka suuruus on 50 prosenttia taulukon mukaisesta maksusta. Jos kysymys on yksittäisen lupamääräyksen teknisluonteisesta muuttamisesta, maksun suuruus on 10 prosenttia taulukon mukaisesta maksusta.

3. Jos päätösasiakirja sisältää useita maksutaulukossa maksullisiksi säädettyjä vesitalousasioita siten, että ne muodostavat samaa tarkoitusta palvelevan kokonaisuuden tai jos kysymyksessä on ympäristönsuojelulain 39 §:n mukaisessa yhteiskäsittelyssä käsiteltävä asia, peritään asian käsittelystä korkeimpaan maksuluokkaan kuuluvan asian käsittelymaksun suuruinen maksu kuitenkin siten, että maksua voidaan korottaa 50 prosenttia taulukon mukaisesta maksusta.

4. Vähäisen ja pelkästään yksityistä tarvetta varten vireille pannun asian käsittelystä peritään 250 euroa.

5. Maksua ei peritä valtion ja kunnan viranomaiselta näiden suorittaessa vesilaissa säädettyä laillisuuden tai yleisen edun valvontatehtävää (vesilain 2 luvun 14 §:n 3 mom., 22 §:n 4 mom. ja 27-30 §, 4 luvun 3 a §, 5 luvun 30 §:n 3 mom., 7 luvun 6 a §, 8 luvun 10 a §:n 3 mom. ja 10 b §, 12 luvun 19 § ja 21 luvun 1-4 §).

2.2 Muut suoritteet

Korvausasiat
- korvausasia, jossa pidetään katselmustoimitus 8 560
- muu korvausasia 48 euroa/h, enintään kuitenkin 8 560 euroa
Oikaisuvaatimuksen johdosta tehty päätös 100
Haittaa kärsivän asianosaisen aloitteesta vireille pannun hallintopakkoasian tai korvausasian käsittelystä ei peritä maksua.
Muiden kuin viranomaisen tai haittaa kärsivän asianosaisen aloitteesta vireillepantu hallintopakkoasia, jos vireillepanoa on pidettävä ilmeisen perusteettomana (vesilain 21 luvun 9 §) 700

3 Työsuojelun vastuualueen suoritteet

Asbestin purkutyötä koskeva valtuutus 440
Panostajan pätevyyskirja 150
Panostajan uusi kortti 70
Ulkomailla suoritetun panostajatutkinnon tunnustaminen 210
Ulkomailla suoritetun nosturinkuljettajatutkinnon tunnustaminen 300
Ulkomailla suoritetun sukeltajatutkinnon tunnustaminen 300
Työmaakohtainen lupa nosturin kuljettamiseen 170
Aluehallintoviraston myöntämät työsuojelua koskevat poikkeusluvat eri säädösten nojalla 320

Alusten ennakkotarkastukset ovat julkisoikeudellisia suoritteita, joista peritään työsuojelun valvonnassa suoritteen omakustannusarvon mukaiset tapauskohtaiset maksut. Maksut määritellään työhön käytettyyn aikaan perustuen. Työtunnin hinta on 35 euroa. Maksuun sisältyvät lisäksi suoritteeseen liittyvät eritellyt erilliskustannukset sekä osuus yhteiskustannuksista, joka on 5 euroa edellä tarkoitettua työtuntia kohden.

4 Pelastustoimi ja varautuminen -vastuualueen suoritteet

Väestösuojan rakennusvelvollisuudesta vapautuksen tai helpotuksen myöntäminen 400

5 Muut suoritteet

Muu kuin edellä olevissa kohdissa mainittu hakemuksesta tehtävä päätös 86 €/tunti
Valitukset (maksupäätöksen 3 §) 90
Prosessuaalinen kantelu 90
Diaaritodistus 35
Lainvoimaisuustodistus 35
Muu pyynnöstä annettu todistus lukuun ottamatta tiliviraston henkilöstöön kuuluvalle annettua palkkatodistusta tai kopiota nimikirjasta 25
Jälkipanttaussitoumuksen antaminen 40

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.