1142/2009

Annettu Helsingissä 16 päivänä joulukuuta 2009

Ympäristöministeriön asetus ympäristöministeriön maksullisista suoritteista

Ympäristöministeriön päätöksen mukaisesti säädetään valtion maksuperustelain (150/1992) 8 §:n nojalla, sellaisena kuin se on laissa 348/1994, ja viranomaisten toiminnan julkisuudesta 21 päivänä toukokuuta 1999 annetun lain (621/1999) 34 §:n nojalla, sellaisena kuin se on laissa 495/2005:

1 §
Soveltamisala

Tässä asetuksessa säädetään ympäristöministeriön maksullisista suoritteista, niiden maksuperusteista sekä eräistä julkisoikeudellisista suoritteista perittävistä kiinteistä maksuista.

2 §
Julkisoikeudelliset suoritteet, joista peritään omakustannusarvon mukainen maksu

Valtion maksuperustelain 6 §:n 1 momentissa tarkoitettuja julkisoikeudellisia suoritteita, joista peritään suoritteen omakustannusarvon mukainen maksu, ovat:

1) rakennustuotteiden hyväksynnästä annetun lain (230/2003) mukaisten varmentamiselinten, tarkastuslaitosten ja testauslaboratorioiden hyväksyminen,

2) Kioton mekanismien käytöstä annetun lain (109/2007) 2 §:n 1 kohdan mukaisista yhteistoteutushankkeista muualla kuin Suomessa toteutettavaa yhteistoteutushanketta koskeva valtuutus,

3) muualla kuin Suomessa toteutettavaa yhteistoteutushanketta koskeva hyväksyntä,

4) Suomessa toteutettavan yhteistoteutushankkeen valtuutus ja hyväksyntä sekä

5) Suomessa toteutettavan yhteistoteutushankkeen todentajaa koskeva hyväksyntä.

Maksu määräytyy suoritteen tuottamiseen käytettyjen työtuntien perusteella. Asiantuntijatyöstä peritään 86 euroa työtunnilta ja avustavasta toimistotyöstä 46 euroa työtunnilta.

3 §
Julkisoikeudelliset suoritteet, joista peritään kiinteä maksu

Valtion maksuperustelain 6 §:n 2 ja 3 momentissa tarkoitettuja julkisoikeudellisia suoritteita, joista peritään keskimääräiseen omakustannusarvoon perustuva tai omakustannusarvoa alempi maksu, ovat:

Päätökset:

1) päätös poikkeuksen myöntämisestä maankäyttö- ja rakennuslain 20 §:n 2 momentissa säädetyn velvoitteen täyttämisestä 242 euroa,

2) hakemuksesta tehty päätös maankäyttö- ja rakennuslain 177 §:n 1 ja 4 momentissa tarkoitetun suunnitteluvelvoitteen täyttämiseksi 200 euroa,

3) päätös maakuntakaavasta tehdystä valituksesta 200 euroa,

4) päätös kuntien yhteisestä yleiskaavasta tehdystä valituksesta 200 euroa,

5) päätös korkeimmasta hallinto-oikeudesta valtioneuvoston käsiteltäväksi siirretystä valituksesta 200 euroa,

6) ympäristönsuojelulain (86/2000) 17 §:n mukainen päätös asetuksen noudattamista koskevan poikkeuksen myöntämisestä 285 euroa,

7) ympäristönsuojelulain 80 §:n mukainen päätös toimivallan siirrosta kunnalle pilaantunutta maaperää koskevassa asiassa 200 euroa,

8) ympäristönsuojelulain 111 §:n mukainen päätös poikkeuksen myöntämisestä eräisiin päästöjä koskeviin säännöksiin yhteistoteutushankkeissa 1 200 euroa,

9) päätös lupahakemuksesta geologiseen tutkimukseen ja malminetsintään aikaisemman luonnonsuojelulain (71/1923) nojalla suojelualueiden perustamisesta annettujen asetusten perusteella 220 euroa

10) erämaalain (62/1991) 4, 5 ja 6 §:n mukaiset luvat 220 euroa

11) päätös maankäyttö- ja rakennuslain mukaiseen lunastuslupahakemukseen 1 700 euroa.

Edellä kohdissa 3-5 tarkoitettua maksua valituspäätöksestä ei kuitenkaan peritä

1) varattomaksi asianmukaisesti todistetulta henkilöltä hänen etuaan tai oikeuttaan koskevassa asiassa,

2) valittajalta, jos valitus peruutetaan eikä

3) valittajalta, jos valitus kokonaan tai pääosin hyväksytään.

Muut julkisoikeudelliset suoritteet:

1) diaari- ja rekisteritodistus tai -ote 24 euroa,

2) asiakirjan oikeaksi todistaminen 4,70 euroa/asiakirja sekä

3) toimitusmaksu 4,70 euroa /lähetys.

4 §
Muut suoritteet

Maksullisia suoritteita, jotka hinnoitellaan liiketaloudellisin perustein, ovat seuraavat tilaukseen tai muuhun toimeksiantoon perustuvat palvelut tai muut suoritteet:

1) asiantuntija- ja koulutuspalvelut,

2) tutkimukset ja selvitykset,

3) tietojen luovutus ja tietojärjestelmien suorakäyttö,

4) tiedonhaut ja kaukopalvelulainat,

5) julkaisut, lehdet, videonauhoitteet, äänitteet ja muut vastaavat suoritteet,

6) huonetilojen käyttö,

7) valokopiot, tulosteet ja muut jäljennökset lukuun ottamatta 2 momentissa tarkoitettuja kopioita ja tulosteita sekä

8) muut vastaavat suoritteet.

Viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain 34 §:n 2 momentissa tarkoitetusta tiedon esille hakemisesta sekä saman lain 34 §:n 3 momentissa tarkoitettujen kopioiden ja tulosteiden antamisesta perittävistä maksuista päättää ympäristöministeriö ottaen huomioon, mitä viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain 34 §:ssä säädetään.

5 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2010 ja on voimassa 31 päivään tammikuuta 2013.

Päätöksistä asiassa, joka on tullut vireille ennen tämän asetuksen voimaantuloa, peritään maksu tämän asetuksen voimaantullessa voimassa olleiden säännösten mukaisesti.

Helsingissä 16 päivänä joulukuuta 2009

Asuntoministeri
Jan Vapaavuori

Talousjohtaja
Oili Hintsala

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.