1135/2009

Annettu Helsingissä 17 päivänä joulukuuta 2009

Valtioneuvoston asetus liikunta-asetuksen muuttamisesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty opetusministeriön esittelystä,

muutetaan 18 päivänä joulukuuta 1998 annetun liikunta-asetuksen (1055/1998) 4 § sekä

lisätään asetukseen uusi 4 a ja 4 b § seuraavasti:

4 §
Alueellisen liikuntatoimen tehtävät

Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksella on, sen mukaan kuin tulostavoiteasiakirjoissa sovitaan, seuraavia liikuntatoimen tehtäviä:

1) peruspalvelujen alueellisen saatavuuden arvioinnin valmistelu;

2) liikuntapaikkarakentamisen ohjaus ja tukeminen;

3) terveysliikunnan kehittäminen;

4) erityisryhmien liikunnan edistäminen;

5) kansainvälinen yhteistyö;

6) alueellisen kansalaistoiminnan tukeminen;

7) valtakunnallisten ohjelmien alueellinen toteuttaminen;

8) alueellisen yhteistyön kehittäminen;

9) muut opetusministeriön osoittamat tehtävät.

4 a §
Alueellisten liikuntaneuvostojen asettaminen ja kokoonpano

Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen yhteydessä toimii maakunnan liiton asettama alueellinen liikuntaneuvosto. Jos elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus hoitaa liikunta-asioita oman toimialueensa lisäksi muiden elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten toimialueilla, liikuntaneuvoston asettavat yhdessä ne maakunnan liitot, joiden alueista laajennettu toimialue muodostuu. Liikuntaneuvostojen jäsenet määrää maakunnan liitto liikunnan eri aloja edustavia alueellisia järjestöjä ja yhteisöjä sekä liikunnan merkittäviä yhteistyötahoja kuultuaan näiden ehdottamista henkilöistä. Liikuntaneuvoston toimikausi on enintään neljä vuotta.

Alueellisessa liikuntaneuvostossa on puheenjohtaja sekä vähintään seitsemän ja enintään 16 muuta jäsentä. Liikuntaneuvostossa tulee olla edustettuna erilaiset liikuntakulttuurin toimialat, liikunnan kansalaisjärjestöt ja kunnat sekä alueelliset ja kielelliset näkökohdat. Liikuntaneuvoston jäsenten tulee olla liikuntapolitiikkaan tai liikunnan eri aloihin perehtyneitä henkilöitä.

4 b §
Alueellisen liikuntaneuvoston tehtävät

Alueellisen liikuntaneuvoston tehtävänä voi olla alueellisen liikunnan ja liikuntapolitiikan kannalta laajakantoisten ja periaatteellisesti tärkeiden asioiden käsittely kuten:

1) antaa lausunto elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle liikuntapaikkojen perustamishankkeiden avustushakemuksista;

2) antaa lausunto elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle liikuntapaikkojen perustamishankkeiden rahoitussuunnitelmaesityksistä;

3) tehdä aloitteita ja antaa lausuntoja liikuntapolitiikkaa ja alueellisen liikuntatoimen edistämistä koskevissa asioissa;

4) osallistua ministeriön osoittamiin kansainväliseen liikuntayhteistyöhön liittyviin tehtäviin;

5) suorittaa muut alueellisen liikuntaneuvoston toimialaan liittyvät tehtävät.

Alueellisten liikuntaneuvostojen toimintamenot maksetaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksille opetusministeriön niiden käyttöön asettamasta määrärahasta.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2010.

Ennen asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä sen täytäntöönpanon edellyttämiin toimiin.

Helsingissä 17 päivänä joulukuuta 2009

Kulttuuri- ja urheiluministeri
Stefan Wallin

Neuvotteleva virkamies
Erkki Norbäck

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.