1131/2009

Annettu Helsingissä 17 päivänä joulukuuta 2009

Valtioneuvoston asetus valtion virkaehtosopimusasetuksen 9 §:n muuttamisesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty valtiovarainministeriön esittelystä,

muutetaan 23 päivänä joulukuuta 1987 annetun valtion virkaehtosopimusasetuksen (1203/1987) 9 §:n 3―5 momentti, sellaisina kuin ne ovat asetuksessa 972/2008, seuraavasti:

9 §
Eräät toimivaltajärjestelyt

Ministeriö, jonka toimialaan asianomainen virasto tai laitos kuuluu, päättää virkaan nimitettyjen virkamiesten palkkauksista ja luontoiseduista:

1) viraston tai laitoksen päällikön osalta;

2) oikeusministeriön hallinnonalan virastojen ja laitosten osalta;

3) puolustusvoimien osalta, jos asia koskee kahta tai useampaa alueellista esikuntaa tai koko puolustusvoimia;

4) aluehallintovirastojen työsuojelun vastuualueiden johtajien osalta.

Virkaan nimitettyjen virkamiesten palkkauksesta ja luontoiseduista päättää kuitenkin 3 momentin estämättä:

1) Poliisihallitus aluehallintovirastojen poliisitoimen vastuualueen ja paikallisten poliisilaitosten osalta, sekä muidenkin poliisiyksiköiden virkamiesten osalta, jos asia koskee kahta tai useampaa poliisiyksikköä ottamatta kuitenkaan lukuun valtakunnallisten yksiköiden päälliköitä;

2) Terveyden ja hyvinvoinnin laitos valtion koulukotien ja valtion mielisairaaloiden osalta;

3) Rikosseuraamuslaitoksen keskushallintoyksikkö omalta osaltaan sekä Rikosseuraamuslaitokseen kuuluvien muiden yksiköiden ja Rikosseuraamusalan koulutuskeskuksen osalta; sekä

4) Valtakunnansyyttäjänvirasto omalta osaltaan sekä syyttäjänvirastojen osalta.

Valtion virkamieslain (750/1994) 9 §:n 1 momentin mukaisesti virkasuhteeseen nimitettyjen virkamiesten palkkauksista päättää:

1) nimittävä viranomainen virastojen tai laitosten päälliköiden sekä paikallispoliisin ja poliisin valtakunnallisten yksiköiden osalta; sekä

2) oikeusministeriö hallinnonalansa osalta lukuun ottamatta Rikosseuraamuslaitosta ja Rikosseuraamusalan koulutuskeskusta, joiden osalta päätöksen tekee Rikosseuraamuslaitoksen keskushallintoyksikkö, sekä Valtakunnansyyttäjänvirastoa ja syyttäjänvirastoja, joiden osalta päätökset tekee Valtakunnansyyttäjänvirasto.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2010.

Ennen asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä asetuksen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

Helsingissä 17 päivänä joulukuuta 2009

Hallinto- ja kuntaministeri
Mari Kiviniemi

Työmarkkinalakimies
Jussi Luomajärvi

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.