1105/2009

Annettu Helsingissä 17 päivänä joulukuuta 2009

Valtioneuvoston asetus ulosottotoimen hallinnosta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty oikeusministeriön esittelystä,

muutetaan ulosottotoimen hallinnosta 20 päivänä joulukuuta 2007 annetun valtioneuvoston asetuksen (1321/2007) 1 §, 3 §:n 2 momentti, 6 §, 7 §:n 2 momentti sekä 8 ja 10 § sekä

lisätään asetukseen siitä lailla 520/2009 kumotun 11 §:n tilalle uusi 11 § seuraavasti:

1 §
Tulosohjaus

Ulosottoviraston tulosohjauksesta vastaa

Valtakunnanvoudinvirasto.

3 §
Virkaan nimittäminen ja virkamieheksi virkasuhteeseen nimittäminen

Kihlakunnanvoudit nimittää määräaikaiseen virkasuhteeseen Valtakunnanvoudinvirasto.

6 §
Ulosottoviraston päällikön tehtävien väliaikainen hoitaminen

Valtakunnanvoudinvirasto määrää ulosottoviraston päällikköä kuultuaan viraston muun kihlakunnanvoudin hoitamaan päällikön tehtäviä hänen sellaisen virkavapautensa aikana, johon virkamiehellä on lain tai virkaehtosopimuksen nojalla oikeus, sekä ulosottokaaren (705/2007) 1 luvun 15 §:ssä tarkoitetun esteellisyyden aikana. Määräys annetaan enintään neljäksi vuodeksi kerrallaan.

Ulosottovirastossa, jossa on yksi kihlakunnanvouti, määräyksen päällikön tehtävien hoitamisesta 1 momentissa tarkoitetuissa tapauksissa antaa Valtakunnanvoudinvirasto. Sama koskee tilannetta, jossa 1 momentissa tarkoitetut virkamiehet ovat estyneinä samanaikaisesti.

7 §
Virkavapaus

Valtakunnanvoudinvirasto päättää ulosottoviraston päällikölle myönnettävästä virkavapaudesta ja muusta kuin 1 momentissa tarkoitetusta kihlakunnanvoudille myönnettävästä virkavapaudesta.

8 §
Sivutoimi

Valtakunnanvoudinvirasto myöntää johtavalle kihlakunnanvoudille ja kihlakunnanvoudille sivutoimiluvan.

Johtavan kihlakunnanvoudin ja kihlakunnanvoudin on tehtävä muusta kuin lupaa edellyttävästä sivutoimesta ilmoitus Valtakunnanvoudinvirastolle.

10 §
Virkamerkki

Ulosottomiehelle annetaan Valtakunnanvoudinviraston vahvistama virkamerkki. Virkamerkki on pidettävä virantoimituksessa mukana ja vaadittaessa esitettävä.

11 §
Päätösvalta eräissä kihlakunnanvouteja koskevissa asioissa

Ulosottoviraston päällikölle ja muulle kihlakunnanvoudille annettavasta varoituksesta sekä ulosottoviraston päällikön ja muun kihlakunnanvoudin irtisanomisesta, virkasuhteen muuttamisesta osa-aikaiseksi, virkasuhteen purkamisesta, lomauttamisesta ja virantoimituksesta pidättämisestä päättää Valtakunnanvoudinvirasto.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2010.

Ennen asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä asetuksen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

Helsingissä 17 päivänä joulukuuta 2009

Oikeusministeri
Tuija Brax

Ulosottojohtaja
Juhani Toukola

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.