1100/2009

Annettu Helsingissä 17 päivänä joulukuuta 2009

Sosiaali- ja terveysministeriön asetus sosiaali- ja terveysministeriön maksullisista suoritteista

Sosiaali- ja terveysministeriön päätöksen mukaisesti säädetään 21 päivänä helmikuuta 1992 annetun valtion maksuperustelain (150/1992) 8 §:n, sellaisena kuin se on laissa 348/1994, työeläkevakuutusyhtiön toimilupamaksuista 18 heinäkuuta 2008 annetun lain (523/2008) 3 §:n, raha-automaattiavustuksista 23 päivänä marraskuuta 2001 annetun lain (1056/2001) 45 §:n, 15 päivänä heinäkuuta 2005 vakuutusedustuksesta annetun lain (570/2005) 16 §:n sekä viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain (621/1999) 34 § nojalla:

1 §
Soveltamisala

Tässä asetuksessa määrätään sosiaali- ja terveysministeriön maksullisista suoritteista ja niiden perusteista.

2 §
Maksulliset julkisoikeudelliset suoritteet

Valtion maksuperustelain 6 §:n 2 momentissa tarkoitettuja julkisoikeudellisia suoritteita, joista peritään omakustannusarvoa vastaavat kiinteät maksut, ovat:

1) työeläkevakuutusyhtiön toimilupaa koskeva päätös:

a) uuden toimiluvan antamista koskeva päätös 5 000 euroa;

b) voimassa olevan toimiluvan muuttamista koskeva päätös 3 800 euroa;

2) sääntöjen vahvistamista tai muuttamista koskeva päätös 950 euroa;

3) lakisääteisen työeläkevakuutuksen ehtojen ja perusteiden vahvistamispäätökset 950 euroa;

4) tapaturmavakuutuslain (608/1948) 41 b §:n 6 momentissa ja 58 §:ssä tarkoitetut vahvistamispäätökset 780 euroa;

5) maatalousyrittäjien tapaturmavakuutuksen ehtojen ja perusteiden vahvistamispäätökset 950 euroa;

6) maatalousyrittäjien ryhmähenkivakuutuksen ehtojen vahvistamispäätökset 250 euroa;

7) muut Finanssivalvonnan valvottavan pyynnöstä annettavat ministeriön luvat ja päätökset 950 euroa;

8) vakuutusmeklaritutkintoon kuuluva tutkinto-osa 110 euroa.

9) päätökset tutkimuslupa-asioissa 230 euroa, kuitenkin mikäli kysymys on opinnäytetyöstä, 86 euroa;

10) ottolapsitoimiston ylläpitämislupaa koskevat päätökset 810 euroa, kuitenkin mikäli kysymys on voimassa olevan luvan uusimisesta, 140 euroa;

11) kansainvälisen lapseksiottamispalvelun antamislupaa koskevat päätökset 810 euroa, kuitenkin mikäli kysymys on voimassa olevan luvan uusimisesta, 140 euroa;

12) ulkomaisen lapseksiottamispalvelunantajan hyväksymistä koskevat päätökset 265 euroa, kuitenkin mikäli kysymys on voimassa olevan luvan uusimisesta, 80 euroa; ja

Valtion maksuperustelain 6 §:n 2 momentissa tarkoitettuja julkisoikeudellisia suoritteita, joista työsuojelun valvonnassa peritään suoritteen omakustannusarvoa vastaavat kiinteät maksut, on lueteltu liitteessä.

Lisäksi suoritteen omakustannusarvon mukaiset tapauskohtaiset maksut peritään, milloin työsuojeluviranomaisen tehtävänä on asiantuntijayhteisön pätevyyden toteaminen.

Ministeriön yhteydessä toimivien lääkkeiden hintalautakunnan ja geenitekniikan lautakunnan sekä valtakunnallisen sosiaali- ja terveysalan eettisen neuvottelukunnan lääketieteellisen tutkimuseettisen jaoston suoritteiden maksullisuudesta päätetään erikseen.

Rahapeliyhteisön ohjauksesta ja valvonnasta aiheutuvat kulut veloitetaan rahapeliyhteisöltä valtiolle aiheutuvien kokonaiskustannusten mukaisina.

Peliriippuvuuden seurannasta ja tutkimuksesta aiheutuvat kustannukset peritään rahapeliyhteisöiltä sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen mukaisesti.

3 §
Muut maksulliset suoritteet

Valtion maksuperustelain 7 §:ssä tarkoitettuja suoritteita, jotka sosiaali- ja terveysministeriö hinnoittelee liiketaloudellisin perustein ovat:

1) henkilöstön käyttö virka-aikana koulutus-, konsultointi- ja asiantuntijatehtävissä tapauksissa, joissa tehtävien hoito ei suoranaisesti liity ministeriön toimintaan;

2) tilauksesta tehdyt selvitykset ja tietopaketit sekä käännökset ja tulkkaukset;

3) tilauksesta tehdyt tiedonhaut rekistereistä ja tietokannoista sekä liittymä tietokantoihin;

4) kirjasto- ja tietopalvelut;

5) toimitilojen ja laitteiden käyttö sekä virasto-, koulutus- ja toimistopalvelut;

6) ministeriön kokonaan tai osittain kustantamat julkaisut sekä sähköiset tietotuotteet;

7) valokopiot ja muut jäljennökset;

8) ilmoitusten ja tiedotteiden julkaiseminen ministeriön julkaisuissa, sekä

9) muut tilaukseen perustuvat suoritteet.

4 §
Julkisuuslain mukaisten suoritteiden hinnoittelu

Viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain (621/1999) 34 §:n 2 momentissa tarkoitetusta tiedon esille hakemisesta sekä 3 momentissa tarkoitetusta tiedon antamisesta jäljennöksenä tai tulosteena perittävistä maksuista päättää sosiaali- ja terveysministeriö noudattaen, mitä mainitussa pykälässä säädetään.

5 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2010 ja on voimassa 31 päivään joulukuuta 2012.

Tällä asetuksella kumotaan sosiaali- ja terveysministeriön 14 päivänä joulukuuta 2006 annettu sosiaali- ja terveysministeriön asetus (1191/2006).

Ennen tämän asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä sen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

Helsingissä 17 päivänä joulukuuta 2009

Sosiaali- ja terveysministeri
Liisa Hyssälä

Taloussuunnittelupäällikkö
Arto Mynttinen

Liite

MAKSUTAULUKKO
TYÖSUOJELUOSASTON JULKISOIKEUDELLISET SUORITTEET

Kiinteät maksut

Säädöksissä mainittu lupa tai muu suorite Maksu/euroa
1. Asbestin purkutyön koulutusohjelman hyväksyminen 210
2. Panostajan tutkinnon kuulustelijan hyväksyminen 90
3. Räjäytystyössä käytettävä sähkölaitteen tyypin hyväksyminen 230
4. Räjäytystyössä käytettävän muun laitteen tyypin hyväksyminen 360
5. Torninosturinkuljettajan korttijäljennös 25
Poikkeuslupa
6. Muut säädöksissä mainitut poikkeusluvat 380
Tapauskohtaiset maksut
Asiantuntijayhteisön pätevyyden toteaminen
Tapauskohtaisesti määritellyt maksut perustuvat työhön käytettyyn aikaan.
Työtunnin hintana on työsuojeluosaston tuottamien suoritusten osalta 41,45 euroa.
Maksuun sisältyvät lisäksi suoritteeseen liittyvät eritellyt erilliskustannukset sekä osuus yhteiskustannuksista 6,89 euroa työtuntia kohden).

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.