1095/2009

Annettu Helsingissä 11 päivänä joulukuuta 2009

Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskuksen päätös lääkeluettelosta

Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus on 10 päivänä huhtikuuta 1987 annetun lääkelain (395/87) 83 §:n nojalla päättänyt vahvistaa seuraavan lääkeluettelon:

1 §
Luettelon tarkoitus

Tämä päätös sisältää luettelon Suomessa lääkkeellisessä käytössä olevista aineista ja rohdoksista (liitteet 1 ja 2). Päätös sisältää lisäksi luettelon ei-lääkkeellisessä käytössä olevista aineista, jotka vaikutuksen perusteella ovat rinnastettavia lääkemääräyksellä toimitettaviin lääkkeisiin (liite 1 A).

Lääkeluettelo on ohjeellinen. Lääkeluettelo ei ole tyhjentävä. Lääkkeen määritelmä perustuu lääkelakiin ja Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviin 2001/83/EY ihmisille tarkoitettuja lääkkeitä koskevista yhteisön säännöistä. Lääkkeitä ovat tässä päätöksessä mainittujen lisäksi Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskuksen hallintopäätöksillään lääkeaineeksi luokittelemat aineet sekä muut aineet ja rohdokset, jotka täyttävät lääkelain 3 §:n lääkkeen määritelmän.

Lääkkeellä tarkoitetaan valmistetta tai ainetta, jonka tarkoituksena on sisäisesti tai ulkoisesti käytettynä parantaa, lievittää tai ehkäistä sairautta tai sen oireita ihmisessä tai eläimessä. Lääkkeeksi katsotaan myös sisäisesti tai ulkoisesti käytettävä aine tai aineiden yhdistelmä, jota voidaan käyttää ihmisen tai eläimen elintoimintojen palauttamiseksi, korjaamiseksi tai muuttamiseksi farmakologisen, immunologisen tai metabolisen vaikutuksen avulla taikka terveydentilan tai sairauden syyn selvittämiseksi.

Lääkeluettelo ei määrittele oikeudellisesti sitovasti, onko jokin valmiste lääke. Valmisteen lääkkeeksi luokittelu tehdään lääkelain 3 §:n perusteella ottaen huomioon valmisteen koostumus, farmakologiset ominaisuudet, käyttötavat, levityksen laajuus, kuluttajatieto sekä käytöstä aiheutuva vaara.

Se, millaisin ehdoin lääkeaineita ja -valmisteita voidaan toimittaa, on vahvistettu erikseen Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskuksen luetteloissa. Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus on myös erikseen vahvistanut luettelot PKV-lääkkeistä sekä huumausaineita ja psykotrooppisia aineita sisältävistä lääkevalmisteista.

2 §

Lääkkeitä ovat:

1) tämän päätöksen liitteessä 1 luetellut aineet, niiden suolat ja esterit

2) rikoslain 44 luvun 16 §:n 1 momentissa tarkoitetuista dopingaineista annetussa valtioneuvoston asetuksessa kulloinkin luetellut dopingaineet; ja

3) tämän päätöksen liitteessä 1 A luetellut aineet ja niiden suolat.

Liitteissä 1 ja 1 A on lueteltu lääkeaineet. Aineiden suoloja ja estereitä ei ole lueteltu. Lääkeaineet ovat valmisteessa suolamuodossa teknisen käsiteltävyyden vuoksi. Lääkeaine ja sen suolamuoto ovat biologisesti samanarvoisia.

3 §

Lääkkeitä ovat seuraavat aineet tai valmisteet sikäli kuin niitä käytetään lääkelain 3 §:n mukaisesti:

1) tämän päätöksen liitteessä 2 luetellut rohdokset ja niistä edelleen valmistetut vaikuttavat aineet, joita ovat kasvirohdostuotteet (mm. uutteet, tinktuurat, puristemehut) ja vastaavat eläinperäiset vaikuttavat aineet sekä näistä valmistetut lääkevalmisteet.

2) erinäiset tavanomaisista lääkkeistä olomuodoltaan, koostumukseltaan, valmistustavaltaan tai vaikutusmekanismiltaan poikkeavat valmisteet tai aineet. Tällaisia ovat muun muassa radioaktiiviset lääkevalmisteet, allergeenivalmisteet, rokotteet, lääkkeelliset kaasut, pitkälle kehitetyssä terapiassa käytettävät lääkkeet sekä ihmisverestä tai -veriplasmasta peräisin olevat lääkkeet; ja

3) vitamiini- ja kivennäisainevalmisteet.

4 §

Tämä päätös tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2010.

Samalla lääkeluettelosta 13 päivänä joulukuuta 2006 annettu Lääkelaitoksen päätös (1179/2006) lakkaa olemasta voimassa.

Helsingissä 11 päivänä joulukuuta 2009

Ylijohtaja
Sinikka Rajaniemi

Yliproviisori
Kristiina Pellas

LÄÄKELUETTELON AINEET, LIITE 1.

ÄMNENA I LÄKEMEDELSFÖRTECKNINGEN, BILAGA 1.

Latinankielinen nimi Suomenkielinen nimi Ruotsinkielinen nimi Englanninkielinen nimi
Latinskt namn Finskt namn Svenskt namn Engelskt namn
(N)-Hydroxy-aethylprometazinum (N)-Hydroksietyyli-prometatsiini (N)-Hydroxietyl-prometazin (N)-Hydroxyethyl-promethazine
2,4-Dichlorbenzyl-alcoholum 2,4-Diklooribentsyyli-alkoholi 2,4-Diklorbensylalkohol 2,4-Dichlorobenzyl alcohol
2-Isopropoxyphenyl-N-methylcarbamas 2-Isopropoksifenyyli-N-metyylikarbamaatti 2-Isopropoxifenyl-N-metylkarbamat 2-Isopropoxyphenyl-N-methylcarbamate
4-Dimethyl- aminophenolum 4-Dimetyyliaminofenoli 4-Dimetylaminofenol 4-Dimethylaminophenol
4-Hydroxyvaleratum 4-Hydroksivaleraatti 4-Hydroxivalerat 4-Hydroxyvalerate
5-methoxy-alpha-methyltryptaminum (5-MeO-AMT) 5-metoksi-alfa-metyylitryptamiini 5-metoxi-alfa-metyltryptamin 5-methoxy-alfa-methyltryptamine
5-methoxy-N,N-methyl-isopropyltryptaminum (5-MeO-MIPT) 5-metoksi-N,N-metyyli-isopropyylitryptamiini 5-metoxi-N,N-metyl-isopropyltryptamin 5-methoxy-N,N-methyl-isopropyltryptamine
Abacavirum Abakaviiri Abakavir Abacavir
Abataceptum Abatasepti Abatacept Abatacept
Abciximabum Absiksimabi Absiximab Abciximab
Acamprosatum Akamprosaatti Acamprosat Acamprosate
Acarbosum Akarboosi Akarbos Acarbose
Acebutololum Asebutololi Acebutolol Acebutolol
Aceclofenacum Aseklofenaakki Aceklofenak Aceclofenac
Acediasulfonum natricum Asediasulfoninatrium Acediasulfonnatrium Acediasulfone sodium
Acenocoumarolum Asenokumaroli Acenokumarol Acenocumarol
Acepromazinum Asepromatsiini Acepromazin Acepromazine
Acetarsolum Asetarsoli Acetarsol Acetarsol
Acetazolamidum Asetatsoliamidi Acetazolamid Acetazolamide
Acetildenafilum Asetildenafiili Acetildenafil Acetildenafil
Acetohexamidum Asetoheksamidi Acetohexamid Acetohexamide
Acetophenazinum Asetofenatsiini Acetofenazin Acetophenazine
Acetphenolisatinum Asetofenoli-isatiini Acetfenolisatin Acetphenolisatin
Acetylcholini chloridum Asetyylikoliinikloridi Acetylkolinklorid Acetylcholine chloride
Acetylcholinum Asetyylikoliini Acetylkolin Acetylcholini
Acetylcysteinum Asetyylikysteiini Acetylcystein Acetylcysteine
Acetyldigitoxinum Asetyylidigitoksiini Acetyldigitoxin Acetyldigitoxin
Acetyldigoxinum Asetyylidigoksiini Acetyldigoxin Acetyldigoxin
Acetylisovaleryltylosini tartras Asetyyli-isovaleryyli-tylosiinitartraatti Acetylisovaleryl-tylosintartrat Acetylisovaleryltylosine tartrate
Aciclovirum Asikloviiri Aciklovir Aciclovir
Acidum acetohydroxaminum Asetohydroksamiinihappo Acetohydroxaminsyra Acetohydroxamin acid
Acidum acetylsalicylicum Asetyylisalisyylihappo Acetylsalicylsyra Acetylsalicylic acid
Acidum alendronicum Alendronihappo Alendronsyra Alendronic acid
Acidum alginicum Algiinihappo Alginsyra Alginic acid
Acidum aminoaceticum Aminoetikkahappo (glysiini) Aminoättiksyra (glycin) Aminoacetic acid
Acidum aminobutyricum gamma (GABA) Gamma-aminovoihappo Gamma-aminosmörsyra Aminobutyric acid
Acidum aminocaproicum Aminokapronihappo Aminokapronsyra Aminocaproic acid
Acidum aminohippuricum Aminohippurihappo Aminohippursyra Aminohippuric acid
Acidum aminolevulicum Aminolevuliinihappo Aminolevulinsyra Aminolevulinic acid
Acidum aminosalicylicum Aminosalisyylihappo Aminosalicylsyra Aminosalisylic acid
Acidum aminovalericum Aminovaleriaanahappo Aminovaleriansyra Aminovaleric acid
Acidum azelaicum Atselaiinihappo Azelainsyra Azelaic acid
Acidum boricum Boorihappo Borsyra Boric acid
Acidum camphoricum Kamferihappo Kamfersyra Camphoric acid
Acidum carglumicum Karglumiinihappo Kargluminsyra Carglumic acid
Acidum cholicum Koolihappo Cholsyra Cholic acid
Acidum clodronicum Klodronihappo Klodronsyra Clodronic acid
Acidum cromoglicicum Kromoglisiinihappo Kromoglicinsyra Cromoglicic acid
Acidum dehydrocholicum Dehydrokoolihappo Dehydrocholsyra Dehydrocholic acid
Acidum diatrizoicum Diatritsoiinihappo Diatrizoinsyra Diatrizoic acid
Acidum eicosapentaenoicum Eikosapentaeenihappo Eikosapentaensyra Eicosapentaenoic acid
Acidum etacrynicum Etakryynihappo Etakrynsyra Etacrynic acid
Acidum etidronicum Etidronihappo Etidronsyra Etidronic acid
Acidum flavaspidicum Flavaspidiinihappo Flavaspidinsyra Flavaspidic acid
Acidum flufenamicum Flufenaamihappo Flufenamsyra Flufenamic acid
Acidum fusidicum Fusidiinihappo Fucidinsyra Fusidic acid
Acidum gadotericum Gadoteerihappo Gadotersyra Gadoteric acid
Acidum iobenzamicum Jobentsaamihappo Jobensamsyra Iobenzamic acid
Acidum iocarmicum Jokarmihappo Jokarmsyra Iocarmic acid
Acidum iocetamicum Josetaamihappo Jocetamsyra Iocetamic acid
Acidum iodoxamicum Jodoksaamihappo Jodoxamsyra Iodoxamic acid
Acidum ioglicicum Joglisiinihappo Joglicinsyra Ioglicic acid
Acidum ioglycamicum Joglykaamihappo Joglykamsyra Ioglycamic acid
Acidum iopanoicum Jopaanihappo Jopansyra Iopanoic acid
Acidum iotalamicum Jotalaamihappo Jotalamsyra Iotalamic acid
Acidum iotroxicum Jotroksihappo Jotroxsyra Iotroxic acid
Acidum ioxaglicum Joksagliinihappo Joxaglinsyra Ioxaglic acid
Acidum ioxitalamicum Joksitalaamihappo Joxitalamsyra Ioxitalamic acid
Acidum mefenamicum Mefenaamihappo Mefenamsyra Mefenamic acid
Acidum metacresolsulfonicum c. formaldehydo Formaldehydipitoinen metakresoli- sulfonihappo Formaldehydhaltig metakresolsulfonsyra Metacresolsulphonic acid - formaldehyde
Acidum metrizoicum Metritsoiinihappo Metrizoinsyra Metrizoic acid
Acidum mycophenolicum Mykofenolihappo Mykofenolsyra Mycophenolic acid
Acidum nalidixicum Nalidiksiinihappo Nalidixinsyra Nalidixic acid
Acidum nordihydroguaiareticum Nordihydroguajareetti-happo Nordihydroguajaretsyra Nordihydroguaiaretic acid
Acidum oroticum Oroottihappo Orotsyra Orotic acid
Acidum osmicum Osmiinihappo Osminsyra Osmium acid
Acidum oxolinicum Oksoliinihappo Oxolinsyra Oxolinic acid
Acidum pamidronicum Pamidronihappo Pamidronsyra Pamidronic acid
Acidum pipemidicum Pipemidihappo Pipemidsyra Pipemidic acid
Acidum piromidicum Piromidihappo Piromidsyra Piromidic acid
Acidum salicylicum Salisyylihappo Salicylsyra Salicylic acid
Acidum salicylosalicylicum Salisylosalisyylihappo Salicylosalicylsyra Salicyloylsalicylic acid
Acidum tetragalacturonicum hydroxymethylester Tetragalakturonihapon hydroksimetyyliesteri Tetragalakturonsyra hydroximetylester Tetragalacturonic acid hydroxymethylester
Acidum tiaprofenicum Tiaprofeenihappo Tiaprofensyra Tiaprofenic acid
Acidum tienilicum Tieniilihappo Tienilsyra Tienilic acid
Acidum tiludronicum Tiludronihappo Tiludronsyra Tiludronic acid
Acidum tolfenamicum Tolfenaamihappo Tolfenamsyra Tolfenamic acid
Acidum tranexamicum Traneksaamihappo Tranexamsyra Tranexamic acid
Acidum tyropanoicum Tyropanoiinihappo Tyropanoinsyra Tyropanoic acid
Acidum undecylenicum Undesyleenihappo Undecylensyra Undecylenic acid
Acidum ursodeoxycholicum Ursodeoksikoolihappo Ursodeoxicholsyra Ursodeoxycholic acid
Acidum usnicum Usniinihappo Usninsyra Usnic acid
Acidum valproicum Valproiinihappo Valproinsyra Valproic acid
Acidum yohimbicum Johimbiinihappo Johimbinsyra Yohimbic acid
Acidum zoledronicum Tsoledronihappo Zoledronsyra Zoledronic acid
Acipimoxum Asipimoksi Acipimox Acipimox
Acitretinum Asitretiini Acitretin Acitretin
Aclarubicinum Aklarubisiini Aklarubicin Aclarubicin
Acrivastinum Akrivastiini Acrivastin Acrivastine
Adalimumabum Adalimumabi Adalimumab Adalimumab
Adapalenum Adapaleeni Adapalen Adapalene
Adefovirum dipivoxilum Adefoviiridipivoksiili Adefovirdipivoxil Adefovir dipivoxil
Ademetioninum Ademetioniini Ademetionin Ademetionine
Adenosinum Adenosiini Adenocin Adenosine
Adinazolami mesilas Adinatsolaamimesilaatti Adinazolammesilat Adinazolam mesilate
Adipiodonum Adipiodoni Adipiodon Adipiodone
Adrafinilum Adrafiniili Adrafinil Adrafinil
Adrenalini tartras Adrenaliinitartraatti Adrenalintartrat Adrenaline tartrate
Adrenalinum Adrenaliini Adrenalin Adrenaline
Adrenalonum Adrenaloni Adrenalon Adrenalone
Aer medicinalis Lääkkeellinen ilma Medicinsk luft
Aesculinum Eskuliini Eskulin Aesculin
Aether anaestheticus Anestesiaeetteri, narkoosieetteri Narkoseter Ether, anaesthetic
Afobazolum Afobatsoli Afobazol Afobazol
Agalsidasum Agalsidaasi Agalsidas Agalsidase
Aglepristonum Aglepristoni Aglepriston Aglepristone
Agomelatinum Agomelatiini Agomelatin Agomelatine
Aildenafilum Aildenafiili Aildenafil Aildenafil
Ajmalinum Aimaliini Ajmalin Ajmaline
Alaproclatum Alaproklaatti Alaproklat Alaproclate
Alatrofloxacinum Alatrofloksasiini Alatrofloxacin Alatrofloxacin
Albendazolum Albendatsoli Albendazol Albendazole
Albumini tannas Albumiinitannaatti Albumintannat Albumin tannate
Alclofenacum Alklofenaakki Alklofenak Alclofenac
Alclometasoni dipropionas Alklometasonidipropio-naatti Alklometason-dipropionat Alclometasone dipropionate
Alcuronii chloridum Alkuroniumkloridi Alkuroniumklorid Alcuronium chloride
Aldesleukinum Aldesleukiini Aldesleukin Aldesleukin
Aldesulfonum natricum Aldesulfoninatrium Aldesulfonnatrium Aldesulfone sodium
Aldosteronum Aldosteroni Aldosteron Aldosterone
Alemtuzumabum Alemtutsumabi Alemtuzumab Alemtuzumab
Alfacalcidolum Alfakalsidoli Alfakalcidol Alfacalcidol
Alfaxalonum Alfaksaloni Alfaxalon Alfaxalone; alphaxalone
Alfentanilum Alfentaniili Alfentanil Alfentanil
Alfuzosini hydrochloridum Alfutsosiinihydrokloridi Alfuzosinhydroklorid Alfuzosin hydrochloridum
Algeldratum Algeldraatti Algeldrat Algeldrate
Alglucosidase alfa Alglukosidaasialfa Alglukosidas alfa Alglucosidase alfa
Alimemazinum Alimematsiini Alimemazin Alimemazine
Aliskireni fumaras Aliskireenifumaraatti Aliskirenfumarat Aliskiren fumarate
Alitretinoinum Alitretinoiini Alitretinoin Alitretinoin
Allobarbitalum Allobarbitaali Allobarbital Allobarbital
Allopurinolum Allopurinoli Allopurinol Allopurinol
Allylestrenolum Allyyliestrenoli Allylöstrenol Allylestrenol
Almitrinum Almitriini Almitrin Almitrine
Almotriptanium Almotriptaani Almotriptan Almotriptan
Aloxiprinum Aloksipriini Aloxiprin Aloxiprin
Alprazolamum Alpratsolaami Alprazolam Alprazolam
Alprenololum Alprenololi Alprenolol Alprenolol
Alprostadilum Alprostadiili Alprostadil Alprostadil
Alteplasum Alteplaasi Alteplas Alteplase
Altrenogestum Altrenogesti Altrenogest Altrenogest
Altretaminum Altretamiini Altretamin Altretamine
Aluminii acetotartras Aluminiumasetotartraatti Aluminiumacetotartrat Aluminium acetotartrate
Aluminii clofibras Aluminiumklofibraatti Aluminiumklofibrat Aluminium clofibrate
Amantadinum Amantadiini Amantadin Amantadine
Ambazonum Ambatsoni Ambazon Ambazone
Ambenonii chloridum Ambenoniumkloridi Ambenoniumklorid Ambenonium chloride
Ambenonium Ambenonium Ambenonium Ambenonium
Ambrisentanum Ambrisentaani Ambrisentan Ambrisentan
Ambroxoli hydrochloridum Ambroksolihydrokloridi Ambroxolhydroklorid Ambroxol hydrochloride
Ambroxolum Ambroksoli Ambroxol Ambroxol
Ambutonii bromidum Ambutoniumbromidi Ambutoniumbromid Ambutonium bromide
Amezinii metilsulfas Ametsiniummetilsulfaatti Ameziniummetilsulfat Amezinium metilsulfate
Amfepramonum Amfepramoni Amfepramon Amfepramone
Amifostinum Amifostiini Amifostin Amifostine
Amifostinum Amifostiini Amifostin Amifostine
Amikacinum Amikasiini Amikacin Amikacin
Amiloridum Amiloridi Amilorid Amiloride
Aminoacridinum Aminoakridiini Aminoakridin Aminoacridine
Aminoglutethimidum Aminoglutetimidi Aminoglutetimid Aminoglutethimide
Aminonitrothiazolum Aminonitrotiatsoli Aminonitrotiazol Aminonitrothiazole
Aminophenazonum Aminofenatsoni Aminofenazon Aminophenazone
Aminophyllinum Aminofylliini Aminofyllin Aminophylline
Aminoquinuridum Aminokinuridi Aminokinurid Aminoquinuride
Aminosalylcalcium Aminosalyylikalsium Aminosalylkalcium Aminosalicylate calcium
Aminosildenafilum Aminosildenafiili Aminosildenafil Aminosildenafil
Aminotadalafilum Aminotadalafiili Aminotadalafil Aminotadalafil
Amiodaronum Amiodaroni Amiodaron Amiodarone
Amisulpridum Amisulpridi Amisulprid Amisulpride
Amitrazum Amitratsi Amitraz Amitraz
Amitriptylinum Amitriptyliini Amitriptylin Amitriptyline
Amlexanoxum Amleksanoksi Amlexanox Amlexanox
Amlodipinum Amlodipiini Amlodipin Amlodipine
Ammonium chloridum Ammoniumkloridi Ammoniumklorid Ammonium Chloride
Amobarbitalum Amobarbitaali Amobarbital Amobarbital
Amorolfinum Amorolfiini Amorolfin Amorolfine
Amoxapinum Amoksapiini Amoxapin Amoxapine
Amoxicillinum Amoksisilliini Amoxicillin Amoxicillin
Amperozidi hydrochloridum Amperotsidihydrokloridi Amperozidhydroklorid Amperozide hydrochloride
Amphetaminum Amfetamiini Amfetamin Amphetamine; amfetamine
Amphotericinum Amfoterisiini Amfotericin Amphotericin
Ampicillinum Ampisilliini Ampicillin Ampicillin
Amprenavirum Amprenaviiri Amprenavir Amprenavir
Amrinonum Amrinoni Amrinon Amrinone
Amsacrinum Amsakriini Amsakrin Amsacrine
Amyli nitris Amyylinitriitti Amylnitrit Amyl nitrite
Amylmetacresolum Amyylimetakresoli Amylmetakresol Amylmetacresol
Anagrelinum Anagrelidi Anagrelid Anagrelide
Anakinrum Anakinra Anakinra Anakinra
Anastrozolum Anastrotsoli Anastrozol Anastrozole
Ancronum Ankroni Ankron Ancron
Androsta-1,4,6-triene-3,17-dione (ATD) Androsta-1,4,6-trieeni-3,17-dioni (ATD) Androsta-1,4,6-triene-3,17-dione (ATD) Androsta-1,4,6-triene-3,17-dione (ATD)
Androstanolonum Androstanoloni Androstanolon Androstanolone
Angiotensinamidum Angiotensiiniamidi Angiotensinamid Angiotensinamide
Anidulafunginum Anidulafungiini Anidulafungin Anidulafungin
Anileridinum Anileridiini Anileridin Anileridine
Aniracetamum Anirasetaami Aniracetam Aniracetam
Anistreplasum Anistreplaasi Anistreplas Anistreplase
Ansamycinum Ansamysiini Ansamycin Ansamycin
Antazolinum Antatsoliini Antazolin Antazoline
Antithrombinum Antitrombiini Antitrombin Antithrombin
Apomorphini hydrochloridum Apomorfiinihydrokloridi Apomorfinhydroklorid Apomorphine hydrochloride
Apomorphinum Apomorfiini Apomorfin Apomorphine
Apraclonidinum Apraklonidiini Apraklonidin Apraclonidine
Apramycini sulfas Apramysiinisulfaatti Apramycinsulfat Apramycin sulfate
Aprepitantum Aprepitantti Aprepitant Aprepitant
Aprindinum Aprindiini Aprindin Aprindine
Aprobarbitalum Aprobarbitaali Aprobarbital Aprobarbital
Apronalum Apronaali Apronal Apronal
Aprotininum Aprotiniini Aprotinin Aprotinin
Arcitumomabum Arsitumomabi Arcitumomab Arcitumomab
Arecolini hydrobromidum Arekoliinihydrobromidi Arekolinhydrobromid Arecoline hydrobromide
Argatrobanum Argatrobaani Argatropan Argatroban
Argenti sulfadiazinum Hopeasulfadiatsiini Silversulfadiazin Silver sulfadiazine
Argentum nitricum Hopeanitraatti Silvernitrat Silver Nitrate
Argentum proteinicum Hopeaproteiini Silverprotein Silver protein
Argipressinum Argipressiini Argipressin Argipressin
Aripiprazolum Aripipratsoli Aripiprazol Aripiprazole
Arseni trioxydum Arseenitrioksidi Arseniktrioxid Arsenic Trioxide
Artemetherum Artemeetteri Artemeter Artemether
Artesunatum Artesunaatti Artesunat Artesunate
Articainum Artikaiini Artikain Articaine
Aspoxicillinum natricum Aspoksisilliininatrium Aspoxicillinnatrium Aspoxicillin sodium
Astemizolum Astemitsoli Astemizol Astemizole
Atazanavirum Atatsanaviiri Atazanavir Atazanavir
Atenololum Atenololi Atenolol Atenolol
Atipamezoli hydrochloridum Atipametsolihydrokloridi Atipamezolhydroklorid Atipamezole hydrochloride
Atomoxetinum Atomoksetiini Atomoxetin Atomoxetine
Atorvastatinum Atorvastatiini Atorvastatin Atorvastatin
Atosibanum Atosibaani Atosiban Atosiban
Atovaquonum Atovakvoni Atovakvon Atovaquone
Atracurii besilas Atrakuriumbesilaatti Atrakuriumbesilat Atracurium besilate
Atracurium Atrakurium Atrakurium Atracurium
Atropini methonitras Atropiinimetonitraatti Atropinmetonitrat Atropine methonitrate
Atropini sulfas Atropiinisulfaatti Atropinsulfat Atropine sulphate
Atropinum Atropiini Atropin Atropine
Auranofinum Auranofiini Auranofin Auranofin
Azacitidinum Atsasitidiini Azacitidin Azacitidine
Azaglynafarelinum Atsaglynafareliini Azaglynafarelin Azaglynafarelin
Azaperonum Atsaperoni Azaperon Azaperone
Azapethine phosphate Atsapetiinifosfaatti Azapetinfosfat Azapetine phosphate
Azapetinum Atsapetiini Azapetin Azapetine
Azapropazonum Atsapropatsoni Azapropazon Azapropazone
Azatadini maleas Atsatadiinimaleaatti Azatadinmaleat Azatadine maleate
Azathioprinum Atsatiopriini Azatioprin Azathioprine
Azelastini hydrochloridum Atselastiinihydrokloridi Azelastinhydroklorid Azelastine hydrochloride
Azidocillinum Atsidosilliini Azidocillin Azidocillin
Azithromycinum Atsitromysiini Azitromycin Azithromycin
Azlocillinum Atslosilliini Azlocillin Azlocillin
Azovanum natricum Atsovaaninatrium Azovannatrium Azovan sodium
Aztreonamum Atstreonaami Aztreonam Aztreonam
Azulenum Atsuleeni Azulen Azulene
Bacampicillinum Bakampisilliini Bakampicillin Bacampicillin
Bacitracinum Basitrasiini Bacitracin Bacitracin
Baclofenum Baklofeeni Baklofen Baclofen
Bambuteroli hydrochloridum Bambuterolihydrokloridi Bambuterolhydroklorid Bambuterol hydrochloride
Bamethanum Bametaani Bametan Bamethan
Bamipinum Bamipiini Bamipin Bamipine
Baquiloprimum Bakilopriimi Bakiloprim Baquiloprim
Barbitalum Barbitaali Barbital Barbital
Barii sulfas (pro röntgen) Bariumsulfaatti (pro röntgen) Bariumsulfat (pro röntgen) Barium sulfate
Basiliximabum Basiliksimabi Basiliximab Basiliximab
Bazedoxifenum Basedoksifeeni Basedoxifen Bazedoxifene
Becaplerminum Bekaplermiini Bekaplermin Becaplermin
Beclamidum Beklamidi Beklamid Beclamide
Beclometasonum Beklometasoni Beklometason Beclometasone
Benazeprili hydrochloridum Benatsepriilihydrokloridi Benazeprilhydroklorid Benazepril hydrochloride
Bencyclanum Bensyklaani Bencyklan Bencyclane
Bendamustinum Bendamustiini Bendamustin Bendamustine
Bendroflumethiazidum Bendroflumetiatsidi Bendroflumetiazid Bendroflumethiazide
Benorilatum Benorilaatti Benorilat Benorilate
Benoxaprofenum Benoksaprofeeni Benoxaprofen Benoxaprofen
Benproperinum Benproperiini Benproperin Benproperine
Benserazidum Benseratsidi Benserazid Benserazide
Bentiromidum Bentiromidi Bentiromid Bentiromide
Benzamidenafilum Bentsamidenafiili Benzamidenafil Benzamidenafil
Benzatropinum Bentsatropiini Bensatropin Benzatropine
Benzbromaronum Bentsbromaroni Bensbromaron Benzbromarone
Benzethonum Bentsetoni Benseton Benzethonium
Benzilonii bromidum Bentsiloniumbromidi Bensiloniumbromid Benzilonium bromide
Benzilonum Bentsiloni Bensilon Benzilone
Benziodaronum Bentsiodaroni Benziodaron Benziodarone
Benzocainum Bentsokaiini Bensokain Benzocaine
Benzoctaminum Bentsoktamiini Bensoktamin Benzoctamine
Benzonatatum Bentsonataatti Bensonatat Benzonatate
Benzonidazolum Bensnidatsoli Bensnidazol Benznidatsole
Benzoyli peroxidum Bentsoyyliperoksidi Bensoylperoxid Benzoyl peroxide
Benzydaminum Bentsidamiini Benzydamin Benzydamine
Benzyli nicotinas Bentsyylinikotinaatti Bensylnikotinat Benzyl nicotinate
Benzylpenicillinum Bentsyylipenisilliini Bensylpenicillin Benzylpenicillin
Benzylpenicillinum benzathinum Bentsyylipenisilliini-bentsatiini Bensylpenicillin-benzatin Benzylpenicillin, benzathine; Benzathine benzylpenicillin
Benzylpenicillinum kalicum Bentsyylipenisilliini-kalium Bensylpenicillinkalium Benzylpenicillin potassium
Benzylpenicillinum natricum Bentsyylipenisilliini-natrium Bensylpenicillinnatrium Benzylpenicillin sodium
Benzylpenicillinum procainum Bentsyylipenisilliini-prokaiini Bensylpenicillinprokain Benzylpenicillin procaine
Benzylsulfamidum Bentsyylisulfamidi Bensylsulfamid Benzylsulfamide
Bephenium Befenium Befenium Bephenium
Bepridili hydrochloridum Bepridiilihydrokloridi Bepridilhydroklorid Bepridil hydrochloride
Bergaptenum Bergapteeni Bergapten Bergapten
Betahistinum Betahistiini Betahistin Betahistine
Betaini hydrochloridum Betaiinihydrokloridi Betainhydroklorid Betaine hydrochloride
Betamethasonum Beetametasoni Betametason Betamethasone
Betanidinum Betanidiini Betanidin Betanidine
Betaxololum Betaksololi Betaxolol Betaxolol
Betazolum Betatsoli Betazol Betazole
Bethanecholi chloridum Betanekolikloridi Betanekolklorid Bethanechol chloride
Bethanecholum Betanekoli Betanekol Bethanechol
Bevacizumabum Bevasitsumabi Bevacizumab Bevacizumab
Bevantololi hydrochloridum Bevantololihydrokloridi Bevantololhydroklorid Bevantolol hydrochloride
Bevonii metilsulfas Bevonimetilsulfaatti Bevonmetilsulfat Bevonium metilsulfate
Bevonum Bevoni Bevon Bevonium
Bexarotenum Beksaroteeni Bexaroten Bexarotene
Bezafibratum Betsafibraatti Bezafibrat Bezafibrate
Bibrocatholum Bibrokatoli Bibrokatol Bibrocathol
Bicalutamidum Bikalutamidi Bikalutamid Bicalutamide
Bicisatum dihydrochloridum Bisisaattihydrokloridi Bicisatdihydroklorid Bicisate dihydrochloride
Bifonazolum Bifonatsoli Bifonazol Bifonazole
Bimatoprostum Bimatoprosti Bimatoprost Bimatoprost
Biperidenum Biperideeni Biperiden Biperiden
Bisacodylum Bisakodyyli Bisakodyl Bisacodyl
Bisdequalinii diacetas Bisdekvaliinidiasetaatti Bisdekvalindiacetat Bisdequalinium diacetate
Bismuthi subnitras Vismuttisubnitraatti Vismutsubnitrat Bismuth subnitrate
Bisoprololi Bisoprololi Bisoprolol Bisoprolol
Bithionololum Bitionololi Bitionolol Bithionol
Bivalirudinum Bivalirudiini Bivalirudin Bivalirudin
Bleomycinum Bleomysiini Bleomycin Bleomycin
Bortezomibum Bortetsomibi Bortezomib Bortezomib
Bosentanum Bosentaani Bosentan Bosentan
Brallobarbitalum Brallobarbitaali Brallobarbital Brallobarbital
Bretyli tosilas Bretyylitosilaatti Bretyltosilat Bretylium tosilate
Brimonidinum Brimonidiini Brimonidin Brimonidine
Brinasum Brinaasi Brinas Brinase
Brinzolamidum Brintsolamidi Brinzolamid Brinzolamide
Bromazepamum Bromatsepaami Bromazepam Bromazepam
Bromazinum Bromatsiini Bromazin Bromazine
Bromchlorsalicylanilidum Bromisalisyylikloori-anilidi Bromsalicylkloranilid Bromochlorosalicylanilide
Bromelaina Bromelaiinit Bromelainer Bromelains
Bromhexinum Bromiheksiini Bromhexin Bromhexine
Bromisovalum Bromisovaali Bromsoval Bromisoval
Bromociclenum Bromosikleeni Bromociklen Bromociclen
Bromocriptinum Bromokriptiini Bromokriptin Bromocriptine
Bromperidolum Bromiperidoli Bromperidol Bromperidol
Brompheniraminum Bromifeniramiini Bromfeniramin Brompheniramine
Brotizolamum Brotitsolaami Brotizolam Brotizolam
Broxyquinolinum Broksikinoliini Broxikinolin Broxyquinoline
Bucetinum Busetiini Bucetin Bucetin
Buclizinum Buklitsiini Buklizin Buclizine
Buclosamidum Buklosamidi Buklosamid Buclosamide
Budesonidum Budesonidi Budesonid Budesonide
Buflomedili hydrochloridum Buflomediilihydrokloridi Buflomedilhydroklorid Buflomedil hydrochloride
Bumetanidum Bumetanidi Bumetanid Bumetanide
Bupheninum Bufeniini Bufenin Buphenine
Bupivacainum Bupivakaiini Bupivakain Bupivacaine
Buprenorphinum Buprenorfiini Buprenorfin Buprenorphine
Bupropioni hydrochloridum Bupropionihydrokloridi Bupropionhydroklorid Bupropion hydrochloride
Buserelinum Busereliini Buserelin Buserelin
Buspironi hydrochloridum Buspironihydrokloridi Buspironhydroklorid Buspirone hydrochloride
Busulfanum Busulfaani Busulfan Busulfan
Butalbitalum Butalbitaali Butalbital Butalbital
Butanilicainum Butanilikaiini Butanilikain Butanilicaine
Butaperazinum Butaperatsiini Butaperazin Butaperazine
Butenafini hydrochloridum Butenafiinihydrokloridi Butenafinhydroklorid Butenafine hydrochloride
Butizidum Butitsidi Butizid Butizide
Butobarbitalum Butobarbitaali Butobarbital Butobarbital
Butorphanoli tartras Butorfanolitartraatti Butorfanoltartrat Butorphanol tartrate
Butriptylinum Butriptyliini Butriptylin Butriptyline
Butylscopolaminum Butyyliskopolamiini Butylskopolamin Butylscopolamine
C1-Proteinase inhibitor C1-Proteinaasiestäjä C1-Proteinashämmare C1-proteinase inhibitor
Cabergolinum Kabergoliini Kabergolin Cabergoline
Cadexomerum iodum Kadeksomeerijodi Cadexomerjod Cadexomer iodine
Cadralazinum Kadralatsiini Kadralazin Cadralazine
Calcifediolum Kalsifedioli Kalcifedol Clasifedol
Calcii aminosalicylas Kalsiumaminosalisylaatti Kalciumaminosalicylat Calcium aminosalicylate
Calcii bromidum Kalsiumbromidi Kalciumbromid Calcium bromide
Calcii folinas Kalsiumfolinaatti Kalciumfolinat Calcium folinate
Calcii hexamini thiocyanas Kalsiumheksamiinitio-syanaatti Kalciumhexamintiocyanat Calcium hexamine thiocyanate
Calcii iopodas Kalsiumjopodaatti Kalciumjopodat Calcium iopodate
Calcii lactobionas Kalsiumlaktobionaatti Kalciumlaktobionat Calcium lactobionate
Calcii laevulas Kalsiumlevulaatti Kalciumlevulat Calcium levulate
Calcii levofolinas Kalsiumlevofolinaatti Kalciumlevofolinat Calcium levofolinate
Calcii pentatum Kalsiumpentaatti Kalciumpentat Calcium pentate
Calcipotriolum Kalsipotrioli Kalcipotriol Calcipotriol
Calcitoninum Kalsitoniini Kalcitonin Calcitonin
Calcitriolum Kalsitrioli Kalcitriol Calcitriol
Camphora Kamferi Kamfer Camphor; camphora
Camphora monobromata Kamferimonobromaatti Kamfermonobromat Camphor monobromate
Camylofinum Kamylofiini Kamylofin Camylofin
Candesartanum Kandesartaani Kandesartan Candesartan
Candicidinum Kandisidiini Kandicidin Candicidin
Cannabidiolum Kannabidioli Cannabidiol Cannabidiol
Canthaxantinum Kantaksantiini Kantaxantin Canthaxantin
Capecitabinum Kapesitabiini Kapecitabin Capecitabine
Capreomycinum Kapreomysiini Kapreomycin Capreomycin
Capsaicinum Kapsaisiini Kapsaicin Capsaicin
Captodiamum Kaptodiaami Kaptodiam Captodiame
Captoprilum Kaptopriili Kaptopril Captopril
Carbacholum Karbakoli Karbakol Carbachol
Carbamazepinum Karbamatsepiini Karbamazepin Carbamazepine
Carbarilum Karbariili Karbaril Carbaryl
Carbenicillinum Karbenisilliini Karbenicillin Carbenicillin
Carbenoxolonum Karbenoksoloni Karbenoxolon Carbenoxolone
Carbetocinum Karbetosiini Karbetocin Carbetocin
Carbidopum Karbidopa Karbidopa Carbidopa
Carbimazolum Karbimatsoli Karbimazol Carbimazole
Carbinoxaminum Karbinoksamiini Karbinoxamin Carbinoxamine
Carbocainum Karbokaiini Karbokain Carbocaine
Carbocisteinum Karbosisteiini Karbocistein Carbocisteine
Carbofenum Karbofeeni Karbofen Carbofenotion
Carbogenium Karbogeenikaasu Karbogen gas Carbogen gas
Carbonei dioxidum Hiilidioksidi Koldioxid Carbon dioxide
Carbonei monoxidum Hiilimonoksidi Kolmonoxid Carbon monoxide
Carboplatinum Karboplatiini Karboplatin Carboplatin
Carboprostonum Karboprosti Karboprost Carboprost
Carboquonum Karbokvoni Karbokvon Carboquone
Carbromalum Karbromaali Karbromal Carbromal
Carbutamidum Karbutamidi Karbutamid Carbutamide
Carindacillinum Karindasilliini Karindacillin Carindacillin
Carisoprodolum Karisoprodoli Karisoprodol Carisoprodol
Carmofurum Karmofuuri Carmofur Carmofur
Carmustinum Karmustiini Karmustin Carmustine
Carprofenum Karprofeeni Karprofen Carprofen
Carteololum Karteololi Karteolol Carteolol
Carticaini hydrochloridum Kartikaiinihydrokloridi Karticainhydroklorid Carticaine hydrochloride
Carvedilolum Karvediloli Karvedilol Carvedilol
Caspofungini acetas Kaspofungiiniasetaatti Kaspofunginacetat Caspofungin acetate
Catumaxomabum Katumaksomabi Katumaxomab Catumaxomab
Cefaclorum Kefakloori Cefaklor Cefaclor
Cefadroxilum Kefadroksiili Cefadroxil Cefadroxil
Cefalexinum Kefaleksiini Cefalexin Cefalexin
Cefaloridinum Kefaloridiini Cefaloridin Cefaloridine
Cefalotinum Kefalotiini Cefalotin Cefalotin
Cefamandolum Kefamandoli Cefamandol Cefamandole
Cefapirinum Kefapiriini Cefapirin Cefapirin
Cefazolinum Kefatsoliini Cefazolin Cefazolin
Cefdinirum Kefdiniiri Cefdinir Cefdinir
Cefepimum Kefepiimi Cefepim Cefepime
Cefetametum pivoxili hydrochloridum Kefetameettipivoksiili-hydrokloridi Cefetametpivoxil-hydroklorid Cefetamet hydrochloride
Cefiximum Kefiksiimi Cefixim Cefixime
Ceflazidimum Keflatsidiimi Ceflazidim Ceflazidim
Cefmetazolum natricum Kefmetatsolinatrium Cefmetazolnatrium Cefmetazole sodium
Cefoperazonum Kefoperatsoni Cefoperazon Cefoperazone
Cefotaximum Kefotaksiimi Cefotaxim Cefotaxime
Cefovecinum natricum Kefovesiininatrium Cefovecinnatrium Cefovecin sodium
Cefoxitinum Kefoksitiini Cefoxitin Cefoxitin
Cefpiromi sulfas Kefpiromisulfaatti Cefpiromsulfat Cefpirome sulfate
Cefpodoximum Kefpodoksiimi Cefpodoxim Cefpodoxime
Cefprozilum Kefprotsiili Cefprozil Cefprozil
Cefradinum Kefradiini Cefradin Cefradine
Cefsulodinum natricum Kefsulodiininatrium Cefsulodinnatrium Cefsulodin sodium
Ceftazidimum Keftatsidiimi Ceftazidim Ceftazidime
Ceftibutenum Keftibuteeni Ceftibuten Ceftibuten
Ceftiofurum Keftiofuuri Ceftiofur Ceftiofur
Ceftizoximum natricum Keftitsoksiiminatrium Ceftizoximnatrium Ceftizoxime sodium
Ceftriaxonum Keftriaksoni Ceftriaxon Ceftriaxone
Cefuroximum Kefuroksiimi Cefuroxim Cefuroxime
Celecoxibum Selekoksibi Celekoxib Celecoxib
Celiprololi hydrochloridum Seliprololihydrokloridi Celiprololhydroklorid Celiprolol hydrochloride
Cerii oxalas Ceriumoksalaatti Ceriumoxalat Cerium oxalate
Cerivastatinum Serivastatiini Cerivastatin Cerivastatin
Certolizumabi pegol Sertolitsumabipegoli Certolizumabpegol Certolizumab pegol
Ceruletidum Seruletidi Ceruletid Ceruletide
Cetirizinum Setiritsiini Cetirizin Cetirizine
Cetobemidonum Ketobemidoni Ketobemidon Ketobemidone
Cetrorelixum Setroreliksi Cetrorelix Cetrorelix
Cetuximabum Setuksimabi Cetuximab Cetuximab
Cetylpyridinii chloridum Setyylipyridiniumkloridi Cetylpyridiniumklorid Cetylpyridinium chloride
Cetylpyridinum Setyylipyridinium Cetylpyridinium Cetylpyridinium
Chinidini sulfas Kinidiinisulfaatti Kinidinsulfat Quinidine sulfate
Chinidinum Kinidiini Kinidin Quinidine
Chinini hydrochloridum Kiniinihydrokloridi Kininhydroklorid Quinine hydrochloride
Chinini sulfas Kiniinisulfaatti Kininsulfat Quinine sulfate
Chininum Kiniini Kinin Quinine
Chiniofonum Kiniofoni Kiniofon Chiniofon
Chinuridum Kinuridi Kinurid Quinuron
Chlorali hydras Kloraalihydraatti Kloralhydrat Chloral hydrate
Chloralodolum Kloralodoli Kloralodol Chloralodol
Chlorambucilum Klorambusiili Klorambucil Chlorambucil
Chloramphenicolum Kloramfenikoli Kloramfenikol Chloramphenicol
Chlorbenzoxaminum Klooribentsoksamiini Klorbensoxamin Chlorbenzoxamine
Chlorcyclizinum Kloorisyklitsiini Klorcyklizin Chlorcyclizine
Chlordiazepoxidum Klooridiatsepoksidi Klordiazepoxid Chlordiazepoxide
Chlorhexidinum Klooriheksidiini Klorhexidin Chlorhexidine
Chlormadinonum Kloorimadinoni Klormadinon Chlormadinone
Chlormethinum Kloorimetiini Klormetin Chlormethine
Chlormezanonum Kloorimetsanoni Klormezanon Chlormezanone
Chloroprocainum Klooriprokaiini Klorprokain Chloroprocaine
Chloropyraminum Klooripyramiini Klorpyramin Chloropyramine
Chloroquinum Klorokiini Klorokin Chloroquine
Chlorothiazidum Klooritiatsidi Klortiazid Chlorothiazide
Chlorotrianisenum Klooritrianiseeni Klortrianisen Chlorotrianisene
Chlorphenesinum Kloorifenesiini Klorfenesin Chlorphenesin
Chlorpheniraminum Kloorifeniramiini Klorfeniramin Chlorpheniramine
Chlorphenoxaminum Kloorifenoksamiini Klorfenoxamin Chlorphenoxamine
Chlorpromazinum Klooripromatsiini Klorpromazin Chlorpromazine
Chlorpropamidum Klooripropamidi Klorpropamid Chlorpropamide
Chlorprothixenum Klooriprotikseeni Klorprotixen Chlorprothixene
Chlorquinaldolum Kloorikinaldoli Klorkinaldol Chlorquinaldol
Chlortalidonum Klooritalidoni Klortalidon Chlortalidone
Chlortetracyclinum Klooritetrasykliini Klortetracyclin Chlortetracycline
Chlorzoxazonum Klooritsoksatsoni Klorzoxazon Chlorzoxazone
Cholini chloridum Koliinikloridi Kolinklorid Choline chloride
Cholini salicylas Koliinisalisylaatti Kolinsalicylat Choline salicylate
Cholini theophyllinas Koliiniteofyllinaatti Kolinteofyllinat Choline theophyllinate
Chondroitini sulfas Kondroitiinisulfaatti Chondroitinsulfat Chondroitin sulfate
Chymopapainum Kymopapaiini Kymopapain Chymopapain
Chymotrypsinum Kymotrypsiini Kymotrypsin Chymotrypsin
Ciclacillinum Siklasilliini Ciklacillin Ciclacillin
Ciclesonidum Siklesonidi Ciklesonid Ciclesonide
Ciclopiroxum Siklopiroksi Ciklopirox Ciclopirox
Ciclosporinum Siklosporiini Ciklosporin Ciclosporin
Cidofovirum Sidofoviiri Cidofovir Cidofovir
Cilazaprilum Silatsapriili Cilazapril Cilazapril
Cilostazolum Silostatsoli Silostatsol Cilostazol
Cimetidinum Simetidiini Cimetidin Cimetidine
Cinacalcetum Sinakalseetti Cinakalcet Cinacalcet
Cinchocainum Sinkokaiini Cinkokain Cinchocaine
Cinchophenum Sinkofeeni Cinkofen Cinchophen
Cinnarizinum Sinnaritsiini Cinnarizin Cinnarizine
Cinolazepamum Sinolatsepaami Cinolazepam Cinolazepam
Cinoxacinum Sinoksasiini Cinoxacin Cinoxacin
Ciprofloxacinum Siprofloksasiini Siprofloxacin Ciprofloxacin
Cisapridum Sisapridi Cisaprid Cisapride
Cisatracurium Sisatrakurium Cisatrakurium Cisatracurium
Cisplatinum Sisplatiini Cisplatin Cisplatin
Citalopramum Sitalopraami Citalopram Citalopram
Cladribinum Kladribiini Kladribin Cladribine
Clarithromycinum Klaritromysiini Klaritromycin Clarithromycin
Clemastinum Klemastiini Klemastin Clemastine
Clemizolum Klemitsoli Klemizol Clemizole
Clemizolum penicillinum Klemitsolipenisilliini Klemizolpenicillin Clemizole penicillin
Clenbuteroli hydrochloridum Klenbuterolihydrokloridi Klenbuterolhydroklorid Clenbuterol hydrochloride
Clenbuterolum Klenbuteroli Klenbuterol Clenbuterol
Clidinii bromidum Klidiniumbromidi Klidiniumbromid Clidinium bromide
Clindamycinum Klindamysiini Klindamycin Clindamycin
Clioquinolum Kliokinoli Kliokinol Clioquinol
Clobazamum Klobatsaami Klobazam Clobazam
Clobetasolum Klobetasoli Klobetasol Clobetasol
Clobetasonum Klobetasoni Klobetason Clobetasone
Clobutinolum Klobutinoli Klobutinol Clobutinol
Clodantoinum Klodantoiini Klodantoin Clodantoin
Clofarabinum Klofarabiini Klofarabin Clofarabine
Clofaziminum Klofatsimiini Klofatzimin Clofazimine
Clofedanolum Klofedanoli Klofedanol Clofedanol
Clofenamidum Klofenamidi Klofenamid Clofenamide
Clofenotanum Klofenotaani Klofenotan Clofenotane
Clofibratum Klofibraatti Klofibrat Clofibrate
Clomethiazolum Klometiatsoli Klometiazol Clomethiazole
Clomidazolum Klomidatsoli Klomidazol Clomidazole
Clomifenum Klomifeeni Klomifen Clomifene
Clomipraminum Klomipramiini Klomipramin Clomipramine
Clonazepamum Klonatsepaami Klonazepam Clonazepam
Clonidinum Klonidiini Klonidin Clonidine
Clopamidum Klopamidi Klopamid Clopamide
Clopenthixolum Klopentiksoli Klopentixol Clopenthixol
Clopidogrelum Klopidogreeli Klopidogrel Clopidogrel
Cloprostenolum Kloprostenoli Kloprostenol Cloprostenol
Clorcarvacrolum Kloorikarvakroli Klorkarvakrol Clorcarvacrol
Clostridiopeptidasum A Klostridiopeptidaasi A Clostridiopeptidas Clostridiopeptidase A
Clostridium botulinum toxinum type A haemagglutinin complex Botuliinitoksiini Botulintoxin Botulinum toxin
Clostridium botulinum type A neurotoxin (150 kD) Botuliinitoksiini Botulintoxin Botulinum toxin
Clotrimazolum Klotrimatsoli Klotrimazol Clotrimazole
Cloxacillinum Kloksasilliini Kloxacillin Cloxacillin
Cloxazolamum Kloksatsolaami Kloxazolam Cloxazolam
Clozapinum Klotsapiini Klozapin Clozapine
Cocaini hydrochloridum Kokaiinihydrokloridi Kokainhydroklorid Cocaine hydrochloride
Cocainum Kokaiini Kokain Cocaine
Codeinum Kodeiini Kodein Codeine
Coffeinum Kofeiini Koffein Caffeine
Colchicinum Kolkisiini Kolkicin Colchicine
Colesevelami hydrochloridum Kolesevelaamihydro-kloridi Kolesevelamhydro- klorid Colesevelam hydrochloride
Colesevelamum Kolesevelaami Kolesevelam Colesevelam
Colestipolum Kolestipoli Kolestipol Colestipol
Colestyraminum Kolestyramiini Kolestyramin Colestyramine
Colistinum Kolistiini Kolistin Colistin
Corticorelium Kortikoreliini Corticorelin Corticorelin
Corticotropinum Kortikotropiini Kortikotropin Corticotropin
Cortisonum Kortisoni Kortison Cortisone
Coumafosum Kumafoosi Kumafos Coumafos
Crisantaspasum Krisantaspaasi Krisantaspas Crisantaspase
Cropropamidum Kropropamidi Kropropamid Cropropamide
Crotamitonum Krotamitoni Krotamiton Crotamiton
Cupri oleinas Kuparioleinaatti Kopparoleinat Copper oleinate
Curare Kurare Kurare Curare
Cyclandelatum Syklandelaatti Cyklandelat Cyclandelate
Cyclizinum Syklitsiini Cyklizin Cyclizine
Cyclobarbitalum Syklobarbitaali Cyklobarbital Cyclobarbital
Cyclofenilum Syklofeniili Cyklofenil Cyclofenil
Cyclopentaminum Syklopentamiini Cyklopentamin Cyclopentamine
Cyclopenthiazidum Syklopentiatsidi Cyklopentiazid Cyclopenthiazide
Cyclopentolati hydro-chloridum Syklopentolaatti-hydrokloridi Cyklopentolathydroklorid Cyclopentolate hydrochloride
Cyclopentolatum Syklopentolaatti Cyklopentolat Cyclopentolate
Cyclophosphamidum Syklofosfamidi Cyklofosfamid Cyclophosphamide
Cycloserinum Sykloseriini Cykloserin Cycloserine
Cyclothiazidum Syklotiatsidi Cyklotiazid Cyclothiazide
Cymiazolum Symiatsoli Cymiazol Cymiazole
Cyproheptadinum Syproheptadiini Cyproheptadin Cyproheptadine
Cyproteronum Syproteroni Cyproteron Cyproterone
Cytarabinum Sytarabiini Cytarabin Cytarabine
Dabigatranum etexilatum Dabigatraanieteksilaatti Dabigatranetexilat Dabigatran etexilate
Dacarbazinum Dakarbatsiini Dakarbazin Dacarbazine
Daclizumabum Daklitsumabi Daklizumab Daclizumab
Dactinomycinum Daktinomysiini Daktinomycin Dactinomycin
Dalfopristinum Dalfopristiini Dalfopristin Dalfopristin
Dalteparinum natricum Daltepariininatrium Dalteparinnatrium Dalteparin sodium
Danaparoidum Danaparoidi Danaparoid Danaparoid
Danazolum Danatsoli Danazol Danazol
Danofloxacini mesilas Danofloksasiinimesilaatti Danofloxacinmesilat Danofloxacin mesilate
Danofloxacinum Danofloksasiini Danofloxacin Danofloxacin
Dantrolenum Dantroleeni Dantrolen Dantrolene
Dantronum Dantroni Dantron Dantron
Dapoxetini hydrochloridum Dapoksetiinihydrokloridi Dapoxetinhydroklorid Dapoxetine hydrochloride
Dapsonum Dapsoni Dapson Dapsone
Daptomycinum Daptomysiini Daptomycin Daptomycin
Darbepoetinum alfa Darbepoetiinialfa Darbepoetin alfa Darbepoetin alfa
Darifenacinum Darifenasiini Darifenacin Darifenacin
Darunavirum Darunaviiri Darunavir Darunavir
Dasatinibum Dasatinibi Dasatinib Dasatinib
Daunorubicinum Daunorubisiini Daunorubicin Daunorubicin
Debrisoquinum Debrisokiini Debrisokin Debrisoquine
Deferasiroxum Deferasiroksi Deferasirox Deferasirox
Deferipronum Deferiproni Deferipron Deferiprone
Deferoxaminum Deferoksamiini Deferoxamin Deferoxamine
Defibrotidum Defibrotidi Defibrotid Defibrotide
Deflazacortum Deflatsakorti Deflazakort Deflazacort
Degarelixi acetas Degareliksiasetaatti Degarelixacetat Degarelix acetate
Dehydroemetinum Dehydroemetiini Dehydroemetin Dehydroemetine
Dehydroepiandrosteronum (DHEA) Dehydroepiandrosteroni Dehydroepiandrosteron Dehydroepiandrosterone
Delmadinoni acetas Delmadinoniasetaatti Delmadinonacetat Delmadinone acetate
Delmadinonum Delmadinoni Delmadinon Delmadinone
Deltamethrinum Deltametriini Deltametrin Deltamethrin
Dembrexinum Dembreksiini Dembrexin Dembrexine
Demecarii bromidum Demekariumbromidi Demekariumbromid Demecarium bromide
Demecarium Demekarium Demekarium Demecarium
Demeclocyclinum Demeklosykliini Demeklocyklin Demeclocycline
Demoxytocinum Demoksitosiini Demoxytocin Demoxytocin
Dequalinii chloridum Dekvaliniumkloridi Dekvaliniumklorid Dequalinium chloride
Dequalonum Dekvaloni Dekvalon Dequalinium
Desaspidinum Desaspidiini Desaspidin Desaspidin
Deserpidinum Deserpidiini Deserpidin Deserpidine
Desferrioxaminum Desferoksamiini Desferoxamin Desferrioxamine
Desfluranum Desfluraani Desfluran Desflurane
Desipraminum Desipramiini Desipramin Desipramine
Desirudinum Desirudiini Desirudin Desirudin
Desloratadinum Desloratadiini Desloratadin Desloratadine
Deslorelini acetas Desloreliiniasetaatti Deslorelinacetat Desloreline acetate
Desmopressinum Desmopressiini Desmopressin Desmopressin
Desogestrelum Desogestreeli Desogestrel Desogestrel
Desonidum Desonidi Desonid Desonide
Desoximetasonum Desoksimetasoni Desoximetason Desoximetasone
Desoxycortonum Desoksikortoni Desoxikorton Desoxycortone
Detomidinum Detomidiini Detomidin Detomidine
Dexamethasonum Deksametasoni Dexametason Dexamethasone
Dexamphetaminum Deksamfetamiini Dexamfetamin Dexamfetamine
Dexbrompheniraminum Deksbromifeniramiini Dexbromfeniramin Dexbrompheniramine
Dexchlorpheniraminum Dekskloorifeniramiini Dexklorfeniramin Dexchlorpheniramine
Dexfenfluramini hydrochloridum Deksfenfluramiini-hydrokloridi Dexfenfluramin-hydroklorid Dexfenfluramine hydrochloride
Dexibuprofenum Deksibuprofeeni Dexibuprofen Dexibuprofen
Dexketoprofenum Deksketoprofeeni Dexketoprofen Dexketoprofen
Dexmedetomidinum Deksmedetomidiini Dexmedetomidin Dexmedetomidine
Dexpanthenolum Dekspantenoli Dexpantenol Dexpanthenol
Dexrazoxanum Deksratsoksaani Dexrazoxan Dexrazoxane
Dextranomerum Dekstranomeeri Dextranomer Dextranomer
Dextriferronum Dekstriferroni Dextriferron Dextriferron
Dextrocloprostenolum natricum Dekstrokloprostenoli-natrium Dextrokloprostenol-natrium Cloprostenol sodium
Dextromethorphanum Dekstrometorfaani Dextrometorfan Dextromethorphan
Dextromoramidum Dekstromoramidi Dextromoramid Dextromoramide
Dextropropoxyphenum Dekstropropoksifeeni Dextropropoxifen Dextropropoxyphene
Dextrothyroxinum Dekstrotyroksiini Dextrotyroxin Dextrothyroxine
Dextrothyroxinum natricum Dekstrotyroksiininatrium Dextrotyroxinnatrium Dextrothyroxine sodium
Diaethylamini salicylas Dietyyliamiinisalisylaatti Dietylaminsalicylat Diethylamine salicylate
Diazepamum Diatsepaami Diazepam Diazepam
Diazoxidum Diatsoksidi Diazoxid Diazoxide
Dibekacinum Dibekasiini Dibekacin Dibekacin
Dibenzepinum Dibentsepiini Dibenzepin Dibenzepin
Dichloralphenazone Dikloraalifenatsoni Dikloralfenazon Dichloralphenazone
Diclofenacum Diklofenaakki Diklofenak Diclofenac
Diclofenamidum Diklofenamidi Diklofenamid Diclofenamide
Dicloxacillinum Dikloksasilliini Dikloxacillin Dicloxacillin
Dicoumarolum Dikumaroli Dikumarol Dicoumarol
Dicycloverinum Disykloveriini Dicykloverin Dicycloverine
Didanosinum Didanosiini Didanocin Didanosine
Dienestrolum Dienestroli Dienestrol Dienestrol
Dienogestum Dienogesti Dienogest Dienogest
Diethylcarbamazinum Dietyylikarbamatsiini Dietylkarbamazin Diethylcarbamazine
Diethylstilbestrolum Dietyylistilbestroli Dietylstilbestrol Diethylstilbestrol
Difloxacinum Difloksasiini Difloxacin Difloxacin
Diflucortolonum Diflukortoloni Diflukortolon Diflucortolone
Diflunisalum Diflunisaali Diflunisal Diflunisal
Digitoxinum Digitoksiini Digitoxin Digitoxin
Digoxinum Digoksiini Digoxin Digoxin
Dihydralazinum Dihydralatsiini Dihydralazin Dihydralazine
Dihydroergocristinum Dihydroergokristiini Dihydroergokristin Dihydroergocristine
Dihydroergotaminum Dihydroergotamiini Dihydroergotamin Dihydroergotamine
Dihydrostreptomycinum Dihydrostreptomysiini Dihydrostreptomycin Dihydrostreptomycin
Dihydrotachysterolum Dihydrotakysteroli Dihydrotakysterol Dihydrotachysterol
Dihydroxialuminiinatrii carbonas Dihydroksialuminium-natriumkarbonaatti Dihydroxialuminium-natriumkarbonat Dihydroxialumini sodium carbonate
Diiodohydroxypropanum Dijodihydroksipropaani Dijodhydroxipropan Diiodohydroxypropane
Diiodohydroxyquinolinum Dijodihydroksikinoliini Dijodhydroxikinolin Diiodohydroxyquinoline
Diiodotyrosinum Dijodityrosiini Dijodtyrosin Diiodotyrosine
Diisoprominum Di-isopromiini Di-isopromin Diisopromine
Dikalii clorazepas Dikaliumkloratsepaatti Dikaliumklorazepat Dipotassium clorazepate
Dilevaloli hydrochloridum Dilevalolihydrokloridi Dilevalolhydroklorid Dilevalol hydrochloride
Diloxanidum Diloksanidi Diloxanid Diloxanide
Diltiazemum Diltiatseemi Diltiazem Diltiazem
Dimenhydrinatum Dimenhydrinaatti Dimenhydrinat Dimenhydrinate
Dimercaprolum Dimerkaproli Dimerkaprol Dimercaprol
Dimethylaminopropionyl-phenothiazinum Dimetyyliaminopropio-nyylifenotiatsiini Dimetylaminopropionyl-fenotiazin Dimethylaminopropionyl-phenothiazine
Dimethyli sulfoxidum Dimetyylisulfoksidi Dimetylsulfoxid Dimethyl sulfoxide
Dimetindenum Dimetindeeni Dimetinden Dimetindene
Dimetridazolum Dimetridatsoli Dimetridazol Dimetridazole
Diminazenum Diminatseeni Diminazen Diminazene
Dimpylatum Dimpylaatti Dimpylat Dimpylate
Dinatrii clodronas Dinatriumklodronaatti Dinatriumklodronat Disodium clodronate
Dinatrii etidronas Dinatriumetidronaatti Dinatriumetidronat Disodium etidronate
Dinatrii levofolinas Dinatriumlevofolinaatti Dinatriumlevofolinat Disodium levofolinate
Dinitrogenii oxidum Dityppioksidi Dikväveoxid Nitrous oxide
Dinoprostonum Dinoprostoni Dinoproston Dinoprostone
Dinoprostum Dinoprosti Dinoprost Dinoprost
Diodonum Diodoni Diodon Diodone
Diphemanilum Difemaniili Difemanil Diphemanil
Diphenhydraminum Difenhydramiini Difenhydramin Diphenhydramine
Diphenoxylatum Difenoksilaatti Difenoxilat Diphenoxylate
Diphenylethyldimethyl-aminum Difenyylietyylidimetyyli-amiini Difenyletyldimetylamin Diphenylethyldimethyl-amine
Diphenylpyralinum Difenyylipyraliini Difenylpyralin Diphenylpyraline
Dipivefrinum Dipivefriini Dipivefrin Dipivefrine
Diprophyllinum Diprofylliini Diprofyllin Diprophylline
Dipyridamolum Dipyridamoli Dipyridamol Dipyridamole
Dipyrocetylum Dipyrosetyyli Dipyrocetyl Dipyrocetyl
Dipyronum Dipyroni Dipyron Dipyrone
Dirlotapidum Dirlotapidi Dirlotapid Dirlotapide
Disopyramidum Disopyramidi Disopyramid Disopyramide
Distigmini bromidum Distigmiinibromidi Distigminbromid Distigmine bromide
Distigminum Distigmiini Distigmin Distigmine
Disulfiramum Disulfiraami Disulfiram Disulfiram
Dithranolum Ditranoli Ditranol Ditranol; Dithranol
Dixanthogenum Diksantogeeni Dixantogen Dixanthogen
Dixyrazinum Diksyratsiini Dixyrazin Dixyrazine
Dobutaminum Dobutamiini Dobutamin Dobutamine
Docetaxolum Dosetakseli Docetaxel Docetaxel
Docosanolum Dokosanoli Dokosanol Docosanol
Docusatum natricum Dokusaattinatrium Dokusatnatrium Docusate sodium
Dodecafluoropentanum Dodekafluoropentaani Dodekafluoropentan Dodecafluoropentane
Dofetilidum Dofetilidi Dofetilid Dofetilide
Dolasetronum Dolasetroni Dolasetron Dolasetron
Domipheni bromidum Domifeenibromidi Domifenbromid Domiphen bromide
Domiphenum Domifeeni Domifen Domiphen
Domperidonum Domperidoni Domperidon Domperidone
Donepezilum Donepetsiili Donepezil Donepezil
Dopaminum Dopamiini Dopamin Dopamine
Dopexamini hydrochloridum Dopeksamiini-hydrokloridi Dopexaminhydroklorid Dopexamine hydrochloride
Doramectinum Doramektiini Doramektin Doramectin
Doripenemum monohydricum Doripeneemimonohydraatti Doripenemmonohydrat Doripenem monohydrate
Dornasum alfa Dornaasialfa Dornase alfa Dornase alfa
Dorzolamidum Dortsolamidi Dorzolamid Dorzolamide
Dosulepinum Dosulepiini Dosulepin Dosulepin
Doxacurii chloridum Doksakuriumkloridi Doxakuriumklorid Doxacurium chloride
Doxapramum Doksapraami Doxapram Doxapram
Doxazosinum Doksatsosiini Doxazosin Doxazosin
Doxepinum Doksepiini Doxepin Doxepin
Doxorubicinum Doksorubisiini Doxorubicin Doxorubicin
Doxycyclinum Doksisykliini Doxycyclin Doxycycline
Doxylaminum Doksylamiini Doxylamin Doxylamine
Dronabinolum Dronabinoli Dronabinol Dronabinol
Droperidolum Droperidoli Droperidol Droperidol
Dropropizinum Dropropitsiini Dropropizin Dropropizine
Drospirenonum Drospirenoni Drospirenon Drospirenone
Drotaverinum Drotaveriini Drotaverin Drotaverine
Drotrecoginum alfa Drotrekogiinialfa Drotrekogin alfa Drotrecogin alfa
Duloxetinum Duloksetiini Duloxetin Duloxetine
Dutasteridum Dutasteridi Dutasterid Dutasteride
Dycloninum Dykloniini Dyklonin Dyclonine
Dydrogesteronum Dydrogesteroni Dydrogesteron Dydrogesterone
Ebastinum Ebastiini Ebastin Ebastine
Econazolum Ekonatsoli Ekonazol Econazole
Ecothiopati iodidum Ekotiopaattijodidi Ekotiopatjodid Ecothiopate iodide
Ecothiopatum Ekotiopaatti Ekotiopat Ecothiopate
Eculizumabum Ekulitsumabi Eculizumab Eculizumab
Edrophonii chloridum Edrofoniumkloridi Edrofoniumklorid Edrophonium chloride
Efalizumabum Efalitsumabi Efalizumab Efalizumab
Efavirenzum Efavirentsi Efavirenz Efavirenz
Eflornithinum Eflornitiini Eflornitin Eflornithine
Eletriptani hydrobromidum Eletriptaanihydrobromidi Eletriptanhydrobromid Eletriptan hydrobromide
Emamectini benzoas Emamektiinibentsoaatti Emamektinbenzoat Emamectin benzoate
Emedastinum Emedastiini Emedastin Emedastine
Emepronii bromidum Emeproniumbromidi Emeproniumbromid Emepronium bromide
Emepronium Emeproni Emepronium Emepronium
Emetini hydrochloridum Emetiinihydrokloridi Emetinhydroklorid Emetine hydrochloride
Emetinum Emetiini Emetin Emetine
Emodepsidum Emodepsidi Emodepsid Emodepside
Emtricitabinum Emtrisitabiini Emtricitabin Emtricitabine
Emylcamatum Emylkamaatti Emylkamat Emylcamate
Enalaprilum Enalapriili Enalapril Enalapril
Enbutramidum Enbutramidi Enbutramid Enbutramide
Enfluranum Enfluraani Enfluran Enflurane
Enfuvirtidum Enfuvirtidi Enfuvirtid Enfuvirtide
Enilconazolum Enilkonatsoli Enilkonazol Enilconazole
Enoxacinum Enoksasiini Enoxacin Enoxacin
Enoxaparinum natricum Enoksapariininatrium Enoxaparinnatrium Enoxaparin sodium
Enoximonum Enoksimoni Enoximon Enoximone
Enprostilum Enprostiili Enprostil Enprostil
Enrofloxacinum Enrofloksasiini Enrofloxacin Enrofloxacin
Entacaponum Entakaponi Entakapon Entacapone
Entecavirum Entekaviiri Entecavir Entecavir
Epanololum Epanololi Epanalol Epanolol
Ephedrinum Efedriini Efedrin Ephedrine
Epicillinum Episilliini Epicillin Epicillin
Epimestrolum Epimestroli Epimestrol Epimestrol
Epinastinum Epinastiinii Epinastin Epinastine
Epinephrinum (= Adrenalinum) Epinefriini (= Adrenaliini) Epinefrin (= Adrenalin) Epinephrine (=Adrenaline)
Epirubicinum Epirubisiini Epirubicin Epirubicin
Eplerenonum Eplerenoni Eplerenon Eplerenone
Epoetinum alfa Epoetiinialfa Epoetin alfa Epoetin alfa
Epoprostenolum Epoprostenoli Epoprostenol Epoprostenol
Eprinomectinum Eprinomektiini Eprinomektin Eprinomectin
Eprosartanum Eprosartaani Eprosartan Eprosartan
Epsiprantelum Epsipranteeli Epsiprantel Epsiprantel
Eptacogum alfa Eptakogialfa Eptacog alfa Eptacog alfa
Eptifibatidum Eptifibatidi Eptifibatid Eptifibatide
Erdosteinum Erdosteiini Erdostein Erdosteine
Ergocristini phosphas Ergokristiinifosfaatti Ergokristinfosfat Ergocristine phosphate
Ergometrinum Ergometriini Ergometrin Ergometrine
Ergotaminum Ergotamiini Ergotamin Ergotamine
Eritrityli tetranitras Eritrityylitetranitraatti Eritrityltetranitrat Eritrityl tetranitrate
Erlotinibum Erlotinibi Erlotinib Erlotinib
Ertapenemum Ertapeneemi Ertapenem Ertapenem
Erythromycinum Erytromysiini Erytromycin Erythromycin
Escitalopramum Essitalopraami Escitalopram Escitalopram
Eslicarbazepini acetas Eslikarbatsepiiniasetaatti Eslikarbazepinacetat Eslicarbazepine acetate
Esmololum Esmololi Esmolol Esmolol
Esomeprazolum Esomepratsoli Esomeprazol Esomeprazole
Esomeprazolum magnesium dihydricum Esomepratsolimagnesiumdihydraatti Esomeprazolmagnesiumdihydrate Esomeprazole magnesium dihydrate
Estazolamum Estatsolaami Estazolam Estazolam
Estradioli benzoas Estradiolibentsoaatti Estradiolbensoat Estradiol benzoate
Estradioli valeras Estradiolivaleraatti Estradiolvalerat Estradiol valerate
Estradiolum Estradioli Estradiol Estradiol
Estramustinum Estramustiini Estramustin Estramustine
Estrioli succinas Estriolisuksinaatti Estriolsuccinat Estriol succinate
Estriolum Estrioli Estriol Estriol
Estronum Estroni Estron Estrone
Etafedrinum Etafedriini Etafedrin Etafedrine
Etallobarbitalum Etallobarbitaali Etallobarbital Etallobarbital
Etamivanum Etamivaani Etamivan Etamivan
Etamsylatum Etamsylaatti Etamsylat Etamsylate
Etanautinum Etanautiini Etanautin Etanautine
Etanerceptum Etanersepti Etanersept Etanercept
Ethacridini lactas Etakridiinilaktaatti Etakridinlaktat Ethacridine lactate
Ethambutoli hydrochloridum Etambutolihydrokloridi Etambutolhydroklorid Ethambutol hydrochloride
Ethambutolum Etambutoli Etambutol Ethambutol
Ethanolaminum Etanolamiini Etanolamin Ethanolamine
Ethchlorvynol Etkloorivinoli Etklorvinol Ethchlorvynol
Ethenzamidum Etentsamidi Etenzamid Ethenzamide
Ethinamatum Etinamaatti Etinamat Ethinamate
Ethinylestradiolum Etinyyliestradioli Etinylestradiol Ethinylestradiol
Ethionamidum Etionamidi Etionamid Ethionamide
Ethisteronum Etisteroni Etisteron Ethisterone
Ethosuximidum Etosuksimidi Etosuximid Ethosuximide
Ethotoinum Etotoiini Etotoin Ethotoin
Ethylestrenolum Etyyliestrenoli Etylestrenol Ethylestrenol
Ethyli chloridum Etyylikloridi Etylklorid Ethyl chloride
Ethylmorphini hydrochloridum Etyylimorfiini-hydrokloridi Etylmorfinhydroklorid Ethylmorphine hydrochloride
Ethylmorphinum Etyylimorfiini Etylmorfin Ethylmorphine
Etidocainum Etidokaiini Etidokain Etidocaine
Etilefrinum Etilefriini Etilefrin Etilefrine
Etizolamum Etitsolaami Etizolam Etizolam
Etodolacum Etodolaakki Etodolac Etodolac
Etodroxizinum Etodroksitsiini Etodroxizin Etodroxizine
Etofenamatum Etofenamaatti Etofenamat Etofenamate
Etofyllini nicotinas Etofylliininikotinaatti Etofyllinnikotinat Etofylline nicotinate
Etofyllinum Etofylliini Etofyllin Etofylline
Etomidatum Etomidaatti Etomidat Etomidate
Etonogestrelum Etonogestreeli Etonogestrel Etonogestrel
Etoposidum Etoposidi Etoposid Etoposide
Etoricoxibum Etorikoksibi Etorikoxib Etoricoxib
Etravirinum Etraviriini Etravirin Etravirine
Etretinatum Etretinaatti Etretinat Etretinate
Etybenzatropinum Etybentsatropiini Etybensatropin Etybenzatropine
Etynodiolum Etynodioli Etynodiol Etynodiol
Eudenafilum Eudenafiili Eudenafil Eudenafil
Euflavinum Euflaviini Euflavin Euflavine
Everolimus Everolimuusi Everolimus Everolimus
Exemestanum Eksemestaani Exemestan Exemestane
Exenatidum Eksenatidi Exenatid Exenatide
Ezetimibum Etsetimibi Ezetimib Ezetimibe
Famciclovirum Famsikloviiri Famciklovir Famciclovir
Famotidinum Famotidiini Famotidin Famotidine
Febantelum Febanteeli Febantel Febantel
Febuxostatum Febuksostaatti Febuxostat Febuxostat
Felbamatum Felbamaatti Felbamat Felbamate
Felbinacum Felbinaakki Felbinak Felbinac
Felodipinum Felodipiini Felodipin Felodipine
Felypressinum Felypressiini Felypressin Felypressin
Femoxetini hydrochloridum Femoksetiinihydrokloridi Femoxetinhydroklorid Femoxetine hydrochloride
Fenbendazolum Fenbendatsoli Fenbendazol Fenbendazole
Fenbufenum Fenbufeeni Fenbufen Fenbufen
Fencamfaminum Fenkamfamiini Fenkamfamin Fencamfamin
Fenfluraminum Fenfluramiini Fenfluramin Fenfluramine
Fenofibratum Fenofibraatti Fenofibrat Fenofibrate
Fenoldopamum Fenoldopaami Fenoldopam Fenoldopam
Fenoprofenum Fenoprofeeni Fenoprofen Fenoprofen
Fenoterolum Fenoteroli Fenoterol Fenoterol
Fenpipramidum Fenpipramidi Fenpipramid Fenpipramide
Fenpipranum Fenpipraani Fenpipran Fenpiprane
Fenprostalenum Fenprostaleeni Fenprostalen Fenprostalene
Fentanylum Fentanyyli Fentanyl Fentanyl
Fenticonazoli nitras Fentikonatsolinitraatti Fentikonazolnitrat Fenticonazole nitrate
Fenyramidolum Fenyramidoli Fenyramidol Fenyramidol
Ferri oxidum saccharatum Rautaoksidi, sokeripitoinen Ferrioxid, sockrad Saccharated ferric oxide
Ferricum carboxymaltosum Ferrikarboksimaltoosi Ferrikarboximaltose Ferric carboxymaltose
Ferroglycini sulfas Ferroglysiinisulfaatti Ferroglycinsulfat Ferrous glycine sulphate
Fertirelini acetas Fertireliiniasetaatti Fertirelinacetat Fertirelin acetate
Ferucarbotranum Ferukabotraani Ferucarbotran Ferucarbotran
Ferumoxsilum Ferumoksiili Ferumoxil Ferumoxsil
Fesoterodinum Fesoterodiini Fesoterodin Fesoterodine
Fexofenadini Feksofenadiini Fexofenadin Fexofenadine
Filgrastimum Filgrastiimi Filgrastim Filgrastim
Finasteridum Finasteridi Finasterid Finasteride
Fipronil Fiproniili Fipronil Fipronil
Firocoxibum Firokoksibi Firocoxib Firocoxib
Flavoxatum Flavoksaatti Flavoxat Flavoxate
Flecainidi acetas Flekainidiasetaatti Flekainidacetat Flecainide acetate
Fleroxacinum Fleroksasiini Fleroxacin Fleroxacin
Florfenicolum Florfenikoli Florfenikol Florfenicol
Fluanisonum Fluanisoni Fluanison Fluanisone
Flubendazolum Flubendatsoli Flubendazol Flubendazole
Flucloroloni acetonidum Flukloroloniasetonidi Fluklorolonacetonid Fluclorolone acetonide
Fluclorolonum Flukloroloni Fluklorolon Fluclorolone
Flucloxacillinum Flukloksasilliini Flukloxacillin Flucloxacillin
Fluconazolum Flukonatsoli Flukonazol Fluconazole
Flucytosinum Flusytosiini Flucytosin Flucytosine
Fludarabinum Fludarabiini Fludarabin Fludarabine
Fludrocortisonum Fludrokortisoni Fludrokortison Fludrocortisone
Fludroxycortidum Fludroksikortidi Fludroxikortid Fludroxycortide
Flumazenilum Flumatseniili Flumazenil Flumazenil
Flumedroxonum Flumedroksoni Flumedroxon Flumedroxone
Flumetasonum Flumetasoni Flumetason Flumethasone
Flumethrinum Flumetriini Flumetrin Flumethrin
Flunarizinum Flunaritsiini Flunarizin Flunarizine
Flunisolidum Flunisolidi Flunisolid Flunisolide
Flunitrazepamum Flunitratsepaami Flunitrazepam Flunitrazepam
Flunixinum Fluniksiini Flunixin Flunixin
Fluocinolonum Fluosinoloni Fluocinolon Fluocinolone
Fluocinonidum Fluosinonidi Fluocinonid Fluocinonide
Fluocortinum Fluokortiini Fluokortin Fluocortin
Fluocortolonum Fluokortoloni Fluokortolon Fluocortolone
Fluoresceinum natricum Fluoreseiininatrium Fluoresceinnatrium Fluorecein sodium
Fluorometholonum Fluorometoloni Fluorometolon Fluorometholone
Fluorouracilum Fluorourasiili Fluorourasil Fluorouracil
Fluoxetinum Fluoksetiini Fluoxetin Fluoxetine
Fluoxymesteronum Fluoksimesteroni Fluoximesteron Fluoxymesterone
Flupentixolum Flupentiksoli Flupentixol Flupentixol
Fluperolonum Fluperoloni Fluperolon Fluperolone
Fluphenazinum Flufenatsiini Flufenazin Fluphenazine
Flupirtinum Flupirtiini Flupirtin Flupirtine
Fluprednidenum Fluprednideeni Flupredniden Fluprednidene
Fluprednisolonum Fluprednisoloni Fluprednisolon Fluprednisolone
Flurazepamum Fluratsepaami Flurazepam Flurazepam
Flurbiprofenum Flurbiprofeeni Flurbiprofen Flurbiprofen
Flurbiprofenum Flurbiprofeeni Flurbiprofen Flurbiprofen
Fluspirilenum Fluspirileeni Fluspirilen Fluspirilene
Flutamidum Flutamidi Flutamid Flutamide
Fluticasoni propionas Flutikasonipropionaatti Flutikasonpropionat Fluticasone propionate
Fluticasonum furoas Flutikasonifuroaatti Flutikasonfuroat Fluticasone furoate
Fluvastatinum Fluvastatiini Fluvastatin Fluvastatin
Fluvoxamini maleas Fluvoksamiinimaleaatti Fluvoxaminmaleat Fluvoxamine maleate
Follitropinum Follitropiini Follitropin Follitropin
Follitropinum alfa Porcine luteininizing hormone Follitropiini alfa Follitropin alfa Follitropine alfa
Fomepizolum Fomepitsoli Fomepizol Fomepizole
Fomivirsenum natricum Fomivirseeninatrium Fomivirsennatrium Fomivirsen sodium
Fondaparinuxum natrium Fondaparinuuksinatrium Fondaparinuxnatrium Fondaparinux sodium
Formestanum Formestaani Formestan Formestane
Formoteroli fumaras Formoterolifumaraatti Formoterolfumarat Formoterol fumarate
Forscholinum Forskoliini Forskolin Forskolin
Fosamprenavirum Fosamprenaviiri Fosamprenavir Fosamprenavir
Fosaprepitantum dimegluminum Fosaprepitanttidimeglumiini Fosaprepitantdimeglumin Fosaprepitant dimeglumine
Foscarnetum Foskarneetti Foskarnet Foscarnet
Fosfestrolum Fosfestroli Fosfestrol Fosfestrol
Fosfomycinum Fosfomysiini Fosfomycin Fosfomycin
Fosfonetum Fosfoneetti Fosfonet Fosfonet
Fosinoprilum natricum Fosinopriilinatrium Fosinoprilnatrium Fosinopril sodium
Fosphenytoinum Fosfenytoiini Fosfenytoin Fosphenytoin
Fotemustinum Fotemustiini Fotemustin Fotemustine
Framycetinum Framysetiini Framycetin Framycetin
Frovatriptanum Frovatriptaani Frovatriptan Frovatriptan
Fulvestrantum Fulvestrantti Fulvestrant Fulvestrant
Fumagillinum Fumagilliini Fumagillin Fumagillin
Furazolidonum Furatsolidoni Furazolidon Furazolidone
Furominum Furomiini Furomin Furomine
Furosemidum Furosemidi Furosemid Furosemide
Fusafunginum Fusafungiini Fusafungin Fusafungine
Gabapentinum Gabapentiini Gabapentin Gabapentin
Gadobenatum dimegluminum Gadopenteetti Gadopentet Gadopentate
Gadobutrolum Gadobutroli Gadobutrol Gadoputrol
Gadodiamidum Gadodiamidi Gadodiamid Gadodiamide
Gadoteridolum Gadoteridoli Gadoteridol Gadoteridol
Galantaminum Galantamiini Galantamin Galantamine
Gallaminum Gallamiini Gallamin Gallamine
Gallopamilli hydrochloridum Gallopamilli-hydrokloridi Gallopamilhydroklorid Gallopamil hydrochloride
Gametropinum beta Gametropiinibeeta Gametropin beta Gametropine beta
Gamithromycinum Gamitromysiini Gamitromycin Gamitromycin
Gammabutyrolactonum (GBL) Gammabutyrolaktoni Gammabutyrolakton Gammabutyrolactone
Gammacrotonolactonum Gammakrotonilaktoni Gammakrotonolakton Gammacrotonolactone
Gammaglobulinum humanum Ihmisen gammaglobuliini Humant gammaglobulin Gammaglobulin human
Gammahydroxybutyras (GHB) Gammahydroksibutyraatti Gammahydroxybutyrat Gamma-hydroxybutyrate
Gammavalerolactonum Gammavalerolaktoni Gammavalerolakton Gammavalerolactone
Ganciclovirum Gansikloviiri Gancyklovir Ganciclovir
Gefitinibum Gefitinibi Gefitinib Gefitinib
Gemcitabinum Gemsitabiini Gemcitabin Gemcitabine
Gemeprostum Gemeprosti Gemeprost Gemeprost
Gemfibrozilum Gemfibrotsiili Gemfibrozil Gemfibrozil
Gemtuzumabum Gemtutsumabi Gentuzumab Gemtuzumab
Gentamicinum Gentamisiini Gentamicin Gentamicin
Gestodenum Gestodeeni Gestoden Gestodene
Gestonoronum Gestonoroni Gestonoron Gestonorone
Gestrinonum Gestrinoni Gestrinon Gestrinone
Glatirameri acetas Glatirameeriasetaatti Glatirameracetat Glatiramer acetate
Gleptoferronum Gleptoferroni Gleptoferron Gleptoferron
Glibenclamidum Glibenklamidi Glibenklamid Glibenclamide
Glibornuridum Glibornuridi Glibornurid Glibornuride
Gliclazidum Gliklatsidi Gliklazid Gliclazide
Glimepiridum Glimepiridi Glimepirid Glimepiride
Glipizidum Glipitsidi Glipizid Glipizide
Gliquidonum Glikidoni Glikidon Gliquidone
Glucagonum Glukagoni Glukagon Glucagon
Glucarpidasum Glukarpidaasi Glucarpidas Glugarbidase
Glucosaminum Glukosamiini Glukosamin Glucosamine
Glutethimidum Glutetimidi Glutetimid Glutethimide
Glyceryli nitras Glyseryylinitraatti Glycerylnitrat Glyceryl nitrate
Glycoli salicylas Glykolisalisylaatti Glykolsalicylat Glykol salicylate
Glycopyrronii bromidum Glykopyrroniumbromidi Glykopyrroniumbromid Glycopyrronium bromide
Glycopyrronium Glykopyrronium Glykopyrronium Glycopyrronium
Glycosaminoglycani polysulfas Glykosaminoglykaanipolysulfaatti Glykosaminoglykanpolysulfat Glycosaminoglycan polysulfate
Glymidinum Glymidiini Glymidin Glymidine
Gonadorelinum Gonadoreliini Gonadorelin Gonadorelin
Gonadotropinum chorionicum Koriongonadotropiini Koriongonadotropin Gonadotrophin, chorionic
Gonadotropinum sericum Seerumigonadotropiini Serumgonadotropin Gonadotrophin, serum
Goserelinum Gosereliini Goserelin Goserelin
Gramicidinum Gramisidiini Gramicidin Gramicidin
Granisetroni Granisetroni Granisetron Granisetron
Grepafloxacinum Grepafloksasiini Grepafloxacin Grepafloxacin
Griseofulvinum Griseofulviini Griseofulvin Griseofulvin
Guaifenesinum Guaifenesiini Guaifenesin Guaifenesin
Guanabenzum Guanabentsi Guanabens Guanabenz
Guanethidinum Guanetidiini Guanetidin Guanethidine
Guanfacinum Guanfasiini Guanfacin Guanfacine
Guanoclorum Guanokloori Guanoklor Guanoclor
Guanoxanum Guanoksaani Guanoxan Guanoxan
Hachimycinum Hakimysiini Hakimycin Hachimycin
Halazepamum Halatsepaami Halazepam Halazepam
Halcinonidum Halsinonidi Halcinonid Halcinonide
Halofuginonum Halofuginoni Halofuginon Halofuginone
Halometasonum Halometasoni Halometason Halometasone
Haloperidolum Haloperidoli Haloperidol Haloperidol
Haloproginum Haloprogiini Haloprogin Haloprogin
Halothanum Halotaani Halotan Halothane
Heminum Hemiini Hemin Hemin
Heparinum Hepariini Heparin Heparin
Heptabarbitalum Heptabarbitaali Heptabarbital Heptabarbital
Hesperidinum Hesperidiini Hesperidin Hesperidin
Hexachlorophenum Heksaklorofeeni Hexaklorofen Hexachlorophene
Hexaminolaevulinas hydrochloridum Heksaminolevulinaattihydro-kloridi Hexaminolevulinathydroklorid Hexaminolevulinate hydrochloride
Hexapropymatum Heksapropymaatti Hexapropymat Hexapropymate
Hexobarbitalum Heksobarbitaali Hexobarbital Hexobarbital
Hexocyclium Heksosyklium Hexocyklium Hexocyclium
Hexoprenalinum Heksoprenaliini Hexoprenalin Hexoprenaline
Hexylnicotinatum Heksyylinikotinaatti Hexylnikotinat Hexyl nicotinate
Hexylresorcinolum Heksyyliresorsinoli Hexylresorcinol Hexylresorcinol
Histamini dihydrochloridum Histamiinidihydrokloridi Histamindihydroklorid Histamine dihydrochloride
Histaminum Histamiini Histamin Histamine
Histapyrrodinum Histapyrrodiini Histapyrrodin Histapyrrodine
Homatropini methylbromidum Homatropiinimetyyli-bromidi Homatropinmetylbromid Homatropine methylbromide
Homatropinum Homatropiini Homatropin Homatropine
Homosildenafilum Homosildenafiili Homosildenafil Homosildenafil
Hyaluronidasum Hyaluronidaasi Hyaluronidas Hyaluronidase
Hydralazinum Hydralatsiini Hydralazin Hydralazine
Hydrochlorothiazidum Hydroklooritiatsidi Hydroklortiazid Hydrochlorothiazide
Hydrocodonum Hydrokodoni Hydrokodon Hydrocodone
Hydrocortisonum Hydrokortisoni Hydrokortison Hydrocortisone
Hydroflumethiazidum Hydroflumetiatsidi Hydroflumetiazid Hydroflumethiazide
Hydromorphoni hydrochloridum Hydromorfoni-hydrokloridi Hydromorfonhydroklorid Hydromorphone hydrochloride
Hydromorphonum Hydromorfoni Hydromorfon Hydromorphone
Hydrotalcitum Hydrotalsiitti Hydrotalcit Hydrotalcite
Hydroxyacetildenafilum Hydroksiasetildenafiili Hydroxyasetildenafil Hydroxyacetildenafil
Hydroxyaethyli salicylas Hydroksietyylisalisylaatti Hydroxietylsalicylat Hydroxyethyl salicylate
Hydroxyamfetaminum Hydroksiamfetamiini Hydroxiamfetamin Hydroxyamfetamine
Hydroxycarbamidum Hydroksikarbamidi Hydroxikarbamid Hydroxycarbamide
Hydroxychloroquinum Hydroksiklorokiini Hydroxiklorokin Hydroxychloroquine
Hydroxycobalaminum Hydroksikobalamiini Hydroxikobalamin Hydroxocobalamin
Hydroxyhomosildenafilum Hydroksihomosildenafiili Hydroxyhomosildenafil Hydroxyhomosildenafil
Hydroxyprogesteronum Hydroksiprogesteroni Hydroxiprogesteron Hydroxyprogesterone
Hydroxysildenafilum Hydroksisildenafiili Hydroxysildenafil Hydroxysildenafil
Hydroxytryptophanum (5-HTP) Hydroksitryptofaani Hydroxitryptofan Hydroxytryptophan
Hydroxyzinum Hydroksitsiini Hydroxizin Hydroxyzine
Hyoscyaminum Hyoskyamiini Hyoscyamin Hyoscyamine
Hypromellosum Hypromelloosi Hypromellos Hypromellose
Ibafloxacinum Ibafloksasiini Ibafloxacin Ibafloxacin
Ibopamini hydrochloridum Ibopamiinihydrokloridi Ibopaminhydroklorid Ibopamine hydrochloride
Ibritumomabum tiuxetanum Ibritumomabitiuksetaani Ibritumomabtiuxetan Ibritumomab tiuxetan
Ibuprofenum Ibuprofeeni Ibuprofen Ibuprofen
Ibutilidum Ibutilidi Ibutilid Ibutilide
Icatibantum Ikatibantti Icatibant Icatibant
Ichthammolum Iktammoli Iktammol Ichthammol
Icodextrinum Ikodekstriini Ikodextrin Icodextrin
Idarubicini hydrochloridum Idarubisiinihydrokloridi Idarubicinhydroklorid Idarubicin hydrochloride
Idoxuridinum Idoksuridiini Idoxuridin Idoxuridine
Ifosfamidum Ifosfamidi Ifosfamid Ifosfamide
Igovomabum Igovomabi Igovomab Igovomab
Iloprostum Iloprosti Iloprost Iloprost
Imatinibum Imatinibi Imatinib Imatinib
Imidaclopridum Imidaklopridi Imidacloprid Imidacloprid
Imidaprili hydrochloridum Imidapriilihydrokloridi Imidaprilhydroklorid Imidapril hydrochloride
Imiglucerasum Imiglukeraasi Imiglukeras Imiglucerase
Imipenemum Imipeneemi Imipenem Imipenem
Imipramini oxidum Imipramiinioksidi Imipraminoxid Imipramine oxide
Imipraminum Imipramiini Imipramin Imipramine
Imiquimodum Imikimodi Imikimod Imiquimod
Immunoglobulinum Immunoglobuliini Immunoglobulin Immunoglobulin
Indapamidum Indapamidi Indapamid Indapamide
Indinavirum Indinaviiri Indinavir Indinavir
Indometacinum Indometasiini Indometacin Indometacin
Indoraminum Indoramiini Indoramin Indoramin
Infliximabum Infliksimabi Infliximab Infliximab
Inositoli nicotinas Inositolinikotinaatti Inositolnikotinat Inositol nicotinate
Inositolum Inositoli Inositol Inositol
Insulinum Insuliini Insulin Insulin
Insulinum glulisinum Glulisinsuliini Insulin glulisin Insulin glulisine
Interferonum Interferoni Interferon Interferon
Iobitridolum Jobitridoli Jobitridol Iobitridol
Iodamidum Jodiamidi Jodamid Iodamide
Iodixanolum Jodiksanoli Jodixanol Iodixanol
Iodoquindum Jodokindi Jodokvind Iodoquind
Iofendylatum Jofendylaatti Jofendylat Iofendylate
Iohexolum Joheksoli Johexol Iohexol
Iomeprolum Jomeproli Jomeprol Iomeprol
Iopamidolum Jopamidoli Jopamidol Iopamidol
Iopentolum Jopentoli Jopentol Iopentol
Iopromidum Jopromidi Jopromid Iopromide
Iopydolum Jopydoli Jopydol Iopydol
Iotrolanum Jotrolaani Jotrolan Iotrolan
Ioversolum Joversoli Joversol Ioversol
Ipilimumabum Ibilimumabi Ibilimumab Ibilimumab
Ipratropii bromidum Ipratropiumbromidi Ipratropiumbromid Ipratropium bromide
Iprazochromum Ipratsokromi Iprazokrom Iprazochrome
Iprindolum Iprindoli Iprindol Iprindole
Irbesartanum Irbesartaani Irbesartan Irbesartan
Irinotecani hydrochloridum Irinotekaanihydrokloridi Irinotekanhydroklorid Irinotecan hydrochloride
Isoaminilum Isoaminiili Isoaminil Isoaminile
Isocarboxazidum Isokarboksatsidi Isokarboxazid Isocarboxazid
Isoconazolum Isokonatsoli Isokonazol Isoconazole
Isoetarinum Isoetariini Isoetarin Isoetarine
Isoflupredonum Isoflupredoni Isoflupredon Isoflupredone
Isofluranum Isofluraani Isofluran Isoflurane
Isoniazidum Isoniatsidi Isoniazid Isoniazid
Isoprenalinum Isoprenaliini Isoprenalin Isoprenaline
Isopropamidi bromidum Isopropamidibromidi Isopropamidbromid Isopropamide bromide
Isopropamidum Isopropamidi Isopropamid Isopropamide
Isopropyli nicotinas Isopropyylinikotinaatti Isopropylnikotinat Isopropyl nicotinate
Isosorbidi dinitras Isosorbididinitraatti Isosorbiddinitrat Isosorbide dinitrate
Isothipendylum Isotipendyyli Isotipendyl Isothipendyl
Isotretinoinum Isotretinoiini Isotretinoin Isotretinoin
Isoxicamum Isoksikaami Isoxikam Isoxicam
Isoxsuprinum Isoksupriini Isoxuprin Isoxsuprine
Isradipinum Isradipiini Isradipin Isradipine
Itraconazolum Itrakonatsoli Itrakonazol Itraconazole
Itramini tosilas Itramiinitosilaatti Itramintosilat Itramin tosilate
Ivabradinum Ivabradiini Ivabradin Ivabradine
Ivermectinum Ivermektiini Ivermektin Ivermectin
Ixabepilonum Iksabepiloni Ixabepilon Ixabepilone
Kalii bromidum Kaliumbromidi Kaliumbromid Potassium bromide
Kalii canrenoas Kaliumkanrenoaatti Kaliumkanrenoat Potassium canrenoate
Kalii clavulanas Kaliumklavulanaatti Kaliumklavulanat Potassium clavulanate
Kalii clorazepas Kaliumkloratsepaatti Klaiumklorazepat Potassium clorazepate
Kalii iodidum Kaliumjodidi Kaliumjodid Potassium iodide
Kalii salicylas Kaliumsalisylaatti Kaliumsalicylat Potassium salicylate
Kalii sulfoguajacolas Kaliumsulfoguajakolaatti Kaliumsulfoguajakolat Potassium guaiacolsulfate
Kallidinogenasum Kallidinogenaasi Kallidinogenas Kallidinogenase
Kanamycinum Kanamysiini Kanamycin Kanamycin
Ketaminum Ketamiini Ketamin Ketamine
Ketanserinum Ketanseriini Ketanserin Ketanserin
Ketazolamum Ketatsolaami Ketazolam Ketazolam
Ketobemidonum Ketobemidoni Ketobemidon Ketobemidone
Ketoconazolum Ketokonatsoli Ketokonazol Ketoconazole
Ketoprofenum Ketoprofeeni Ketoprofen Ketoprofen
Ketorolacum trometamolum Ketorolaakkitrometamoli Ketorolaktrometamol Ketorolac trometamol
Ketotifenum Ketotifeeni Ketotifen Ketotifen
Labetalolum Labetaloli Labetalol Labetalol
Lacidipinum Lasidipiini Lacidipin Lacidipine
Lacosamidum Lakosamidi Lacosamide Lacosamide
Lactitolum monohydricum Laktitolimonohydraatti Laktitolmonohydrat Lactitol monohydrate
Lactulosum Laktuloosi Laktulos Lactulose
Lamivudinum Lamivudiini Lamivudin Lamivudine
Lamotriginum Lamotrigiini Lamotrigin Lamotrigine
Lanatosidum C Lanatosidi C Lanatosid C Lanatoside C
Lanreotidum Lanreotidi Lanreotid Lanreotide
Lansoprazolum Lansopratsoli Lansoprazol Lansoprazole
Lanthani carbonas Lantaanikarbonaatti Lantankarbonat Lanthanum carbonate
Lapatinibi tosilas Lapatinibitosilaatti Lapatinibtosilat Lapatinib tosilate
Lapatinibi tosilas monohydricus Lapatinibiditosilaattimonohydraatti Lapatinibditosilatmonohydrat Lapatinib ditosilate monohydrate
Laropiprantum Laropiprantti Laropiprant Laropiprant
L-Asparaginasum L-Asparaginaasi L-Asparaginas L-Asparaginase
Latamoxefum dinatricum Latamoksefidinatrium Latamoxefdinatrium Latamoxef disodium
Latanoprostum Latanoprosti Latanoprost Latanoprost
Lecirelinum Lesireliini Lecirelin Lecirelin
Leflunomidum Leflunomidi Leflunomid Leflunomide
Lenalidomidum Lenalidomidi Lenalidomid Lenalidomide
Lenograstimum Lenograstiimi Lenograstim Lenograstim
Lepirudinum Lepirudiini Lepirudin Lepirudin
Lercanidipinum Lerkanidipiini Lerkanidipin Lercanidipine
Letrozolum Letrotsoli Letrozol Letrozole
Leuprorelini acetas Leuproreliiniasetaatti Leuprorelinacetat Leuprorelin acetate
Levacetylmethadolum Levasetyylimetadoli Levacetylmetadol Levacetylmethadol
Levamisolum Levamisoli Levamisol Levamisole
Levetiracetamum Levetirasetaami Levetiracetam Levetiracetam
Levobunololi hydrochloridum Levobunololi-hydrokloridi Levobunololhydroklorid Levobunolol hydrochloride
Levobupivacainum Levobupivakaiini Levobupivakain Levobupivacaine
Levocabastinum Levokabastiini Levokabastin Levocabastine
Levocarnitinum Levokarnitiini Levokarnitin Levocarnitine
Levodopum Levodopa Levodopa Levodopa
Levofloxacinum Levofloksasiini Levofloxacin Levofloxacin
Levomepromazinum Levomepromatsiini Levomepromazin Levomepromazine
Levonorgestrelum Levonorgestreeli Levonorgestrel Levonorgestrel
Levosimendanum Levosimendaani Levosimendan Levosimendan
Levothyroxinum natricum Levotyroksiininatrium Levotyroxinnatrium Levothyroxine sodium
Lidocainum Lidokaiini Lidokain Lidocaine
Lincomycinum Linkomysiini Linkomycin Lincomycin
Linezolidum Linetsolidi Linezolid Linezolid
Liothyroninum natricum Liotyroniininatrium Liotyroninnatrium Liothyronine sodium
Liraglutidum Liraglutidi Liraglutid Liraglutide
Lisinoprilum Lisinopriili Lisinopril Lisinopril
Lisuridi hydrogenomaleas Lisuridivetymaleaatti Lisuridvätemaleat Lisuride hydrogenomaleate
Lithii carbonas Litiumkarbonaatti Litiumkarbonat Lithium carbonate
Lithii citras Litiumsitraatti Litiumcitrat Lithium citrate
Lithii sulfas Litiumsulfaatti Litiumsulfat Lithium sulphate
Lodoxamidum Lodoksamidi Lodoxamid Lodoxamide
Lofepraminum Lofepramiini Lofepramin Lofepramine
Lofexidinum Lofeksidiini Lofexidin Lofexinide
Lomefloxacini hydrochloridum Lomefloksasiini-hydrokloridi Lomefloxacinhydroklorid Lomefloxacin hydrochloride
Lomustinum Lomustiini Lomustin Lomustine
Lonazolacum calcicum Lonatsolaakkikalsium Lonazolakkalcium Lonazolac potassium
Loperamidum Loperamidi Loperamid Loperamide
Lopinavirum Lopinaviiri Lopinavir Lopinavir
Loprazolamum Lopratsolaami Loprazolam Loprazolam
Loracarbefum Lorakarbefi Lorakarbef Loracarbef
Loratadinum Loratadiini Loratadin Loratadine
Lorazepamum Loratsepaami Lorazepam Lorazepam
Lorcainidum Lorkainidi Lorkainid Lorcainide
Lormetazepamum Lormetatsepaami Lormetazepam Lormetazepam
Lornoxicanum Lornoksikaami Lornoxikam Lornoxicam
Losartanum kalicum Losartaanikalium Losartankalium Losartan potassium
Lovastatinum Lovastatiini Lovastatin Lovastatin
Loxapinum Loksapiini Loxapin Loxapine
Lufenuronum Lufenuroni Lufenuron Lufenoron
Lumefantrinum Lumefantriini Lumefrantin Lumefrantine
Luprostiolum Luprostioli Luprostiol Luprostiol
Lupulinum Lupuliini Lupulin Lupuline
Lutropinum alfa Lutropiinialfa Lutropin alfa Lutropin alfa
Lymecyclinum Lymesykliini Lymecyklin Lymecycline
Lynestrenolum Lynestrenoli Lynestrenol Lynestrenol
Lypressinum Lypressiini Lypressin Lypressin
Lysinum acetylsalicylicum Lysiiniasetyylisalisylaatti Lysinacetylsalicylat Lysine acetylsalicylic
Mafenidum Mafenidi Mafenid Mafenide
Mafosfamidum Mafosfamidi Mafosfamid Mafosfamide
Magaldratum Magaldraatti Magaldrat Magaldrate
Magnesii chloridum dihydricum Magnesiumkloridi-hydraatti Magnesiumkloridi-hydrat Magnesium chloride dihydrate
Malathionum Malationi Malation Malathion
Mangafodipirum Mangafodipiiri Mangafodipir Mangafodipir
Maprotilinum Maprotiliini Maprotilin Maprotiline
Maravirocum Maraviroki Maravirok Maraviroc
Marbofloxacinum Marbofloksasiini Marbofloxacin Marbofloxacin
Maropitanti citras Maropitanttisitraatti Maropitantsitraatti Maropitant citrate
Masitinib Masitinibi Masitinib Masitinib
Mavacoxibum Mavakoksibi Mavacoxib Mavacoxib
Mazindolum Matsindoli Mazindol Mazindol
Mebendazolum Mebendatsoli Mebendazol Mebendazole
Mebeverinum Mebeveriini Mebeverin Mebeverine
Mecamylaminum Mekamyyliamiini Mekamylamin Mecamylamine
Mecaserminum Mekasermiini Mecasermin Mecasermin
Mecillinamum Mesillinaami Mecillinam Mecillinam
Meclocyclinum Meklosykliini Meklocyklin Meclocycline
Meclozinum Meklotsiini Meklozin Meclozine
Medazepamum Medatsepaami Medazepam Medazepam
Medetomidini hydrochloridum Medetomidiinihydrokloridi Medetomidinhydroklorid Medetomidine hydrochloride
Medrogestonum Medrogestoni Medrogeston Medrogestone
Medroxyprogesteronum Medroksiprogesteroni Medroxiprogesteron Medroxyprogesterone
Mefloquinum Meflokiini Meflokin Mefloquine
Mefrusidum Mefrusidi Mefrusid Mefruside
Megestrolum Megestroli Megestrol Megestrol
Megluminum Meglumiini Meglumin Meglumine
Meladrazinum Meladratsiini Meladrazin Meladrazine
Melagatranum Melagatraani Melagatran Melagatran
Melatoninum Melatoniini Melatonin Melatonin
Melitracenum Melitraseeni Melitracen Melitracen
Meloxicamum Meloksikaami Meloxikam Meloxicam
Melperonum Melperoni Melperon Melperone
Melphalanum Melfalaani Melfalan Melphalan
Memantinum Memantiini Memantin Memantine
Menadioli natrii sulfas Menadiolinatrium-sulfaatti Menadiolnatriumsulfat Menadiol sodium sulfate
Menadioni natrii bisulfis Menadioninatrium-bisulfiitti Menadionnatriumbisulfit Menadione sodium bisulfite
Menbutonum Menbutoni Menbuton Menbutone
Menotropinum Menotropiini Menotropin Menotropin
Mepacrinum Mepakriini Mepakrin Mepacrine
Mepenzolati bromidum Mepentsolaattibromidi Mepenzolatbromid Mepenzolate bromide
Mepenzolatum Mepentsolaatti Mepenzolat Mepenzolate
Mephenesinum Mefenesiini Mefenesin Mephenesin
Mephenytoinum Mefenytoiini Mefenytoin Mephenytoin
Mepindololum Mepindololi Mepindolol Mepindolol
Mepivacainum Mepivakaiini Mepivakain Mepivacaine
Meprobamatum Meprobamaatti Meprobamat Meprobamate
Meptazinolum Meptatsinoli Meptazinol Meptazinol
Mepyraminum Mepyramiini Mepyramin Mepyramine
Mequitazinum Mekitatsiini Mekitazin Mequitazine
Merbrominum Merbromiini Merbromin Merbromine
Mercaptaminum Merkaptamiini Merkaptamin Mercaptamine
Mercaptopurinum Merkaptopuriini Merkaptopurin Mercaptopurine
Meropenemum Meropeneemi Meropenem Meropenem
Mersalylum Mersalyyli Mersalyl Mersalyl
Mertiatidum Mertiatidi Mertiatid Metiatide
Mesalazinum Mesalatsiini Mesalazin Mesalazine
Mescalinum Meskaliini Meskalin Mescaline
Mesnum Mesna Mesna Mesna
Mesoridazinum Mesoridatsiini Mesoridazin Mesoridazine
Mesterolonum Mesteroloni Mesterolon Mesterolone
Mestranolum Mestranoli Mestranol Mestranol
Mesulfenum Mesulfeeni Mesulfen Mesulfen
Mesuximidum Mesuksimidi Mesuximid Mesuximide
Metabutethaminum Metabutetamiini Metabutetamin Metabutethamine
Metacyclinum Metasykliini Metacyklin Metacycline
Metaflumizonum Metaflumitsoni Metaflumizon Metaflumizone
Metamfetaminum Metamfetamiini Metamfetamin Metamfetamine
Metamizolum natricum Metamitsolinatrium Metamizolnatrium Metamizole sodium
Metandienonum Metandienoni Metandienon Metandienone
Metaraminolum Metaraminoli Metaraminol Metaraminol
Metenolonum Metenoloni Metenolon Metenolone
Metergolinum Metergoliini Metergolin Metergoline
Metforminum Metformiini Metformin Metformin
Methadonum Metadoni Metadon Methadone
Methallenestrilum Metallenestriili Metallenöstril Methallenestril
Methanthelinum Metanteliini Metantelin Methantheline
Methanum, Carbonei monoxidum Metaani Metan Methane
Methaqualonum Metakvaloni Metakvalon Methaqualone
Metharbitalum Metarbitaali Metarbital Metharbital
Methdilazinum Metdilatsiini Metdilazin Methdilazine
Methenaminum Metenamiini Metenamin Methenamine
Methiodalum Metiodaali Metiodal Methiodal
Methocarbamolum Metokarbamoli Metokarbamol Methocarbamol
Methohexitalum Metoheksitaali Metohexital Methohexital
Methoserpidinum Metoserpidiini Metoserpidin Methoserpidine
Methotrexatum Metotreksaatti Metotrexat Methotrexate
Methoxalenum Metoksaleeni Metoxalen Methoxsalen
Methoxaminum Metoksamiini Metoxamin Methoxamine
Methoxyfluranum Metoksifluraani Metoxifluran Methoxyflurane
Methoxyphenaminum Metoksifenamiini Metoxifenamin Methoxyphenamine
Methoxypsoralenum Metoksipsoraleeni Metoxipsoralen Methoxypsoralen
Methyclothiazidum Metyklotiatsidi Metyklotiazid Methyclothiazide
Methylaminolaevulinas Metyyliaminolevulinaatti Metylaminolevulinat Methyl aminolevulinate
Methylatropini bromidum Metyyliatropiinibromidi Metylatropinbromid Methylatropine bromide
Methylatropinum Metyyliatropiini Metylatropin Methylatropine
Methyldigoxinum Metyylidigoksiini Metyldigoxin Methyldigoxin
Methyldopum Metyylidopa Metyldopa Methyldopa
Methylergometrinum Metyyliergometriini Metylergometrin Methylergometrine
Methylestrenolonum Metyyliestrenoloni Metylöstrenolon Methylestrenolone
Methyli nicotinas Metyylinikotinaatti Metylnikotinat Methyl nicotinate
Methyli salicylas Metyylisalisylaatti Metylsalicylat Methyl salicylate
Methylnaltrexoni bromidum Metyylinaltreksonibromidi Metylnaltrexonbromid Methylnaltrexone bromide
Methylpentynolum Metyylipentynoli Metylpentynol Methylpentynol
Methylphenidatum Metyylifenidaatti Metylfenidat Methylphenidate
Methylphenobarbitalum Metyylifenobarbitaali Metylfenobarbital Methylphenobarbital
Methylprednisolonum Metyyliprednisoloni Metylprednisolon Methylprednisolone
Methylpropylpropanedioli dinitras Metyylipropyyli-propaanidiolidinitraatti Metylpropylpropan-dioldinitrat Methylpropylpropanediol dinitrate
Methylrosanilinii chloridum Metyylirosanilinium-kloridi Metylrosaniliniumklorid Methylrosaniline chloride
Methylrosanilinum Metyylirosaniliini Metylrosanilin Methylrosaniline
Methylscopolamini nitras Metyyliskopolamiini-nitraatti Metylskopolaminnitrat Methylscopolamine nitrate
Methylscopolaminum Metyyliskopolamiini Metylskopolamin Methylscopolamine
Methyltestosteronum Metyylitestosteroni Metyltestosteron Methyltestosterone
Methylthioninum Metyylitioniini Metyltionin Methylthioninium
Methylthiouracilum Metyylitiourasiili Metyltiouracil Methylthiouracil
Methyprylonum Metypryloni Metyprylon Methyprylon
Methysergidum Metysergidi Metysergid Methysergide
Meticillinum Metisilliini Meticillin Meticillin
Metildigoxinum Metildigoksiini (= Metyylidigoksiini) Metildigoxin Metildigoxin
Metirosinum Metirosiini Metirosin Metirosine
Metisazonum Metisatsoni Metisazon Metisazone
Metixenum Metikseeni Metixen Metixene
Metoclopramidum Metoklopramidi Metoklopramid Metoclopramide
Metocurini iodidum Metokuriinijodidi Metokurinjodid Metocurine iodide
Metolazonum Metolatsoni Metolazon Metolazone
Metoprololum Metoprololi Metoprolol Metoprolol
Metrifonatum Metrifonaatti Metrifonat Metrifonate
Metrizamidum Metritsamidi Metrizamid Metrizamide
Metronidazolum Metronidatsoli Metronidazol Metronidazole
Metyraponum Metyraponi Metyrapon Metyrapone
Metyrosinum Metyrosiini Metyrosin Metyrosine
Mexiletinum Meksiletiini Mexiletin Mexiletine
Mezlocillinum Metslosilliini Mezlocillin Mezlocillin
Mianserinum Mianseriini Mianserin Mianserin
Mibefradilum Mibefradiili Mibefradil Mibefradil
Micafunginum natricum Mikafungiininatrium Micafunginnatrium Micafungin sodium
Miconazolum Mikonatsoli Mikonazol Miconazole
Midazolamum Midatsolaami Midazolam Midazolam
Midodrinum Midodriini Midodrin Midodrine
Mifamurtidum Mifamurtidi Mifamurtid Mifamurtide
Mifepristonum Mifepristoni Mifepriston Mifepristone
Miglitolum Miglitoli Miglitol Miglitol
Miglustatum Miglustaatti Miglustat Miglustat
Milbemycinoximum Milbemysiinioksiimi Milbemycinoxim Milbemycin oxime
Milnacipranum Milnasipraani Milnacipran Milnacipran
Milrinonum Milrinoni Milrinon Milrinone
Miltefosinum Miltefosiini Miltefosin Miltefosine
Minocyclinum Minosykliini Minocyklin Minocycline
Minoxidilum Minoksidiili Minoxidil Minoxidil
Mirtazapinum Mirtatsapiini Mirtazapin Mirtazapine
Misoprostolum Misoprostoli Misoprostol Misoprostol
Mithramycinum Mitramysiini Mitramycin Mithramycine; Plicamycin
Mitoguazonum Mitoguatsoni Mitoguazon Mitoguazone
Mitomycinum Mitomysiini Mitomycin Mitomycin
Mitopodozidum Mitopodotsidi Mitopodozid Mitopodozide
Mitotanum Mitotaani Mitotan Mitotane
Mitoxantronum Mitoksantroni Mitoxantron Mitoxantrone
Mitratapidum Mitratapidi Mitratapid Mitratapide
Mivacurii chloridum Mivakuriumkloridi Mivakuriumklorid Mivacurium chloride
Mizolastinum Mitsolastiini Mizolastin Mizolastine
Moclobemidum Moklobemidi Moklobemid Moclobemide
Modafinilum Modafiniili Modafinil Modafinil
Moexiprilum Moeksipriili Moexipril Moexipril
Mofebutazonum Mofebutatsoni Mofebutazon Mofebutazone
Molgramostimum Molgramostiimi Molgramostim Molgramostim
Molindonum Molindoni Molindon Molindone
Molsidominum Molsidomiini Molsidomin Molsidomine
Mometasoni furoas Mometasonifuroaatti Mometasonfuroat Mometasone furoate
Monacholinum K Monakoliini K Monakolin K Monacholin K
Monoxerutinum Monokserutiini Monoxerutin Monoxerutin
Montelukastum Montelukasti Montelukast Montelukast
Moperonum Moperoni Moperon Moperone
Moracizini hydrochloridum Morasitsiinihydrokloridi Moracizinhydroklorid Moracizine hydrochloride
Morantelum Moranteli Morantel Morantel
Moroctocogum alfa Moroktokogialfa Moroktokog alfa Moroctocog alfa
Moroxydinum Moroksidiini Moroxidin Moroxydine
Morphinum Morfiini Morfin Morphine
Morpholini salicylas Morfoliinisalisylaatti Morfolinsalicylat Morpholine salicylate
Motretinidum Motretinidi Motretinid Motretinide
Moxaverinum Moksaveriini Moksaverin Moxaverine
Moxidectinum Moksidektiini Moxidektin Moxidectin
Moxifloxacinum Moksifloksasiini Moxifloxacin Moxifloxacin
Moxisylytum hydrochloridum Moksisylyytti-hydrokloridi Moxisylythydroklorid Moxisylyte hydrochloride
Moxonidum Moksonidi Moxonid Moxonidine
Mupirocinum Mupirosiini Mupirocin Mupirocin
Muromonabum Muromonabi Muromonab Muromonab
Mustinum Mustiini Mustin Mustine; Chlormethine
Muzoliminum Mutsolimiini Muzolimin Muzolimine
Mycophenolas mofetil Mykofenolaattimofetiili Mykofenolatmofetil Mycophenolate mofetil
N,N'-di(hydroxymethyl) carbamidum N,N'-di(hydroksimetyyli) karbamidi N,N'-di(hydroximetyl)-karbamid N,N'-di(hydroxymethyl) carbamide
Nabilonum Nabiloni Nabilon Nabilone
Nabumetonum Nabumetoni Nabumeton Nabumetone
Nadifloxacinum Nadifloksasiini Nadifloxacin Nadifloxacin
Nadololum Nadololi Nadolol Nadolol
Nadroparinum calcicum Nadropariinikalsium Nadroparinkalcium Nadroparin calcium
Nafarelini acetas Nafareliiniasetaatti Nafarelinacetat Nafarelin acetate
Nafcillinum natricum Nafsilliininatrium Nafcillinnatrium Nafcillin sodium
Nalbufinum Nalbufiini Nalbufin Nalbufine
Nalorphinum Nalorfiini Nalorfin Nalorphine
Naloxonum Naloksoni Naloxon Naloxone
Naltrexoni hydrochloridum Naltreksonihydrokloridi Naltrexonhydroklorid Naltrexone hydrochloride
Nandrolonum Nandroloni Nandrolon Nandrolone
Naphazolinum Nafatsoliini Nafazolin Naphazoline
Naproxenum Naprokseeni Naproxen Naproxen
Naratriptanum Naratriptaani Naratriptan Naratriptan
Narcobarbitalum Narkobarbitaali Narkobarbital Narcobarbital
Natalizumabum Natalitsumabi Natalizumab Natalizumab
Natamycinum Natamysiini Natamycin Natamycin
Nateglinidum Nateglinidi Nateglinid Nateglinide
Natrii alendronas anhydricus Natriumalendronaatti, vedetön Natriumalendronat, vattenfritt Sodium alendronate, anhydrous
Natrii amidotrizoas Natriumamidotritsoaatti Natriumamidotrizoat Sodium amidotrizoate
Natrii aminosalicylas Natriumaminosalisylaatti Natriumaminosalicylat Sodium aminosalicylate
Natrii apolas Natriumapolaatti Natriumapolat Sodium apolate
Natrii aurothiomalas Natriumaurotiomalaatti Natriumaurotiomalat Sodium aurothiomalate
Natrii aurotiosulphas Natriumaurotiosulfaatti Natriumaurotiosulfat Sodium aurothiosulfate
Natrii bromidum Natriumbromidi Natriumbromid Sodium bromide
Natrii cilastatinas Natriumsilastatinaatti Natriumsilastatinat Sodium cilastatin
Natrii glycerophosphas hydricus Natriumglyserofosfaatti, hydratoitu Natriumglycerofosfat, hydratiserat Sodium glycerophosphate, hydrated
Natrii hyaluronas Natriumhyaluronaatti Natriumhyaluronat Sodium hyaluronate
Natrii ibandronas Natriumibandronaatti Natriumibandronat Sodium ibandronate
Natrii iopodas Natriumjopodaatti Natriumjopodat Sodium iopodate
Natrii ioxaglas Natriumjoksaglaatti Natriumjoxaglat Sodium ioxoglate
Natrii layrylsulfoacetas Natriumlauryyli-sulfoasetaatti Natriumlaurylsulfoacetat Sodium lauryl sulphoacetate
Natrii monofluorophosphas Natriummonofluori-fosfaatti Natriummonofluorfosfat Sodium monofluorophosphate
Natrii morrhuas Natriummorruaatti Natriummorruat Sodium morrhuate
Natrii nitroprussicum Natriumnitroprussidi Natriumnitroprussid Sodium nitroprusside
Natrii oxybas Natriumoksibaatti Natriumoxybat Sodium oxybate
Natrii pegaptanibum Pegaptanibinatrium Natriumpegaptanib Pegaptanib sodium
Natrii pentosani polysulfas Natriumpentosaanipolysulfaatti Natriumpentosanpolysulfat Pentosan polysulfate sodium
Natrii phenylbutyras Natriumfenyylibutyraatti Natriumfenylbutyrat Sodium phenylbutyrate
Natrii picosulfas Natriumpikosulfaatti Natriumpikosulfat Sodium picosulphate
Natrii polystyrensulfonas Natriumpolystyreeni-sulfonaatti Natriumpolystyrensulfonat Sodium polystyrene sulfonate
Natrii salicylas Natriumsalisylaatti Natriumsalicylat Sodium salicylate
Natrii stibogluconas Natriumstiboglukonaatti Natriumstiboglukonat Sodium stibogluconate
Natrii tetradecylis sulfas Natriumtetradekyyli-sulfaatti Natriumtetradecylsulfat Sodium tetradecyl sulfate
Natrii thiosulfas Natriumtiosulfaatti Natriumtiosulfat Natrium Thiosulphate
Natriumchromoglicat Natriumkromoglikaatti Natriumkromoglikat Sodium cromoglicate
Nebivololum Nebivololi Nebivolol Nebivolol
Nedocromilum natricum Nedokromiilinatrium Nedokromilnatrium Nedocromil sodium
Nefazodonum Nefatsodoni Nefazodon Nefazodone
Nefopamum Nefopaami Nefopam Nefopam
Nelarabinum Nelarabiini Nelarabin Nelarabine
Nelfinavirum Nelfinaviiri Nelfinavir Nelfinavir
Neomycinum Neomysiini Neomycin Neomycin
Neostigmini bromidum Neostigmiinibromidi Neostigminbromid Neostigmine bromide
Neostigmini metilsulfas Neostigmiinimetil-sulfaatti Neostigminmetilsulfat Neostigmine metilsulphate
Neostigminum Neostigmiini Neostigmin Neostigmine
Netilmicinum Netilmisiini Netilmicin Netilmicin
Nevirapinum Nevirapiini Nevirapin Nevirapine
Nialamidum Nialamidi Nialamid Nialamide
Nicardipini hydrochloridum Nikardipiinihydrokloridi Nikardipinhydroklorid Nicardipine hydrochloride
Niceritrolum Nikeritroli Niceritrol Niceritrol
Nicethamidum Niketamidi Nicetamid Nikethamide
Niclofolanum Niklofolaani Niklofolan Niclofolan
Niclosamidum Niklosamidi Niklosamid Niclosamide
Nicofuranosum Nikofuranoosi Nikofuranos Nicofuranose
Nicomorphinum Nikomorfiini Nikomorfin Nicomorphine
Nicorandilum Nikorandiini Nikorandil Nicorandil
Nicotinum Nikotiini Nikotin Nicotine
Nicotinylmethylamidum Nikotinyylimetyyliamidi Nikotinylmetylamid Nicotinyl methylamide
Nifedipinum Nifedipiini Nifedipin Nifedipine
Nifuratelum Nifurateeli Nifuratel Nifuratel
Nifuroquinum Nifurokiini Nifurokin Nifuroquine
Nilotinibum Nilotinibi Nilotinib Nilotinib
Nilutamidum Nilutamidi Nilutamid Nilutamide
Nilvadipidinum Nilvadipidiini Nilvadipidin Nilvadipine
Nimesulidinum Nimesulidi Nimesulid Nimesulide
Nimodipinum Nimodipiini Nimodipin Nimodipine
Nimustini hydrochloridum Nimustiinihydrokloridi Nimustinhydroklorid Nimustine hydrochloride
Nisoldipinum Nisoldipiini Nisoldipin Nisoldipine
Nitazoxanidum Nitatsoksanidi Nitazoxanid Nitazoxanide
Nitenpyramum Nitenpyraami Nitenpyram Nitenpyram
Nitisinonum Nitisinoni Nitisinon Nitisinone
Nitrazepamum Nitratsepaami Nitrazepam Nitrazepam
Nitrendipinum Nitrendipiini Nitrendipin Nitrendipine
Nitrofurantoinum Nitrofurantoiini Nitrofurantoin Nitrofurantoin
Nitrofurazonum Nitrofuratsoni Nitrofurazon Nitrofurazone; Nitrofural
Nitrogenium Typpi Kvävegas Nitrogen
Nitroprussidum Nitroprussidi Nitroprussid Nitroprusside
Nitroscanatum Nitroskanaatti Nitroskanat Nitroscanate
Nitroxolinum Nitroksoliini Nitroxolin Nitroxoline
Nizatidinum Nitsatidiini Nizatidin Nizatidine
Nomegestroli acetas Nomegestroliasetaatti Nomegestrolacetat Nomegestrol acetate
Nomifensinum Nomifensiini Nomifensin Nomifensine
Nonacogum alfa Nonakogialfa Nonakog alfa Nonacog alfa
Nonoxinolum Nonoksinoli Nonoxinol Nonoxinol
Noracetildenafilum Norasetildenafiili Noracetildenafil Noracetildenafil
Norelgestrominum Norelgestromiini Norelgestromin Norelgestromin
Norepinephrinum (= Noradrenalinum) Norepinefriini (= Noradrenaliini) Norepinefrin (= Noradrenalin) Norepinephrine (= Noradrenaline)
Norethisteronum Noretisteroni Noretisteron Norethisterone
Noretynodrelum Noretynodreeli Noretynodrel Noretynodrel
Norfenefrinum Norfenefriini Norfenefrin Norfenefrine
Norfloxacinum Norfloksasiini Norfloxacin Norfloxacin
Norgestimatum Norgestimaatti Norgestimat Norgestimate
Norgestrelum Norgestreeli Norgestrel Norgestrel
Normethadonum Normetadoni Normetadon Normethadone
Nortriptylinum Nortriptyliini Nortriptylin Nortriptyline
Noscapinum Noskapiini Noskapin Noscapine
Novobiocinum Novobiosiini Novobiosin Novobiocin
Nystatinum Nystatiini Nystatin Nystatin
Obidoximum Obidoksiimi Obidoxim Obidoxime
Ocrelizumabum Okrelitsumabi Ocrelizumab Ocrelizumab
Octafluoropropanum Oktafluoropropaani Oktafluoropropan Octafluoropropane
Octotiaminum Oktotiamiini Oktotiamin Octotiamine
Octreotidum Oktreotidi Oktreotid Octreotide
Ofloxacinum Ofloksasiini Ofloxacin Ofloxacin
Olanzapini pamoas monohydricus Olantsapiinipamoaattimonohydraatti Olanzapinpamoatmonohydrat Olanzapine pamoate monohydrate
Olanzapinum Olantsapiini Olanzapin Olanzapine
Oleandomycinum Oleandomysiini Oleandomycin Oleandomycin
Olmesartanum Olmesartaani Olmesartan Olmesartan
Olopatadinum Olopatadiini Olopatadin Olopatadine
Olsalazinum Olsalatsiini Olsalazin Olsalazine
Omalizumabum Omalitsumabi Omalizumab Omalizumab
Omeprazolum Omepratsoli Omeprazol Omeprazole
Ondansetronum Ondansetroni Ondansetron Ondansetron
Opipramolum Opipramoli Opipramol Opipramol
Orbifloxacinum Orbifloksasiini Orbifloxacin Orbifloxacin
Orciprenalinum Orsiprenaliini Orciprenalin Orciprenaline
Orgoteinum Orgoteiini Orgotein Orgotein
Orlistatum Orlistaatti Orlistat Orlistat
Ormeloxifenum Ormeloksifeeni Ormeloxifen Ormeloxifene
Ornidazolum Ornidatsoli Ornidazol Ornidazole
Orphenadrinum Orfenadriini Orfenadrin Orphenadrine
Osateroni acetas Osateroniasetaatti Osateronacetat Osaterone acetate
Oseltamiviri phosphas Oseltamiviirifosfaatti Oseltamivirfosfat Oseltamivir phosphate
Ouabainum Ouabaiini Ouabain Ouabain
Oxacillinum Oksasilliini Oxacillin Oxacillin
Oxaliplatinum Oksaliplatiini Oxaliplatin Oxaliplatin
Oxandrolonum Oksandroloni Oxandrolon Oxandrolone
Oxaprozinum Oksaprotsiini Oxaprozin Oxaprozin
Oxatomidum Oksatomidi Oxatomid Oxatomide
Oxazepamum Oksatsepaami Oxazepam Oxazepam
Oxcarbazepinum Okskarbatsepiini Oxcarbazepin Oxcarbazepine
Oxedrini tartras Oksedriinitartraatti Oxedrintartrat Oxedrine tartrate
Oxedrinum Oksedriini Oxedrin Oxedrine
Oxeladinum Okseladiini Oxeladin Oxeladin
Oxetacainum Oksetakaiini Oxetakain Oxetacaine
Oxichinolini sulfas Oksikinoliinisulfaatti Oxikinolinsulfat Oxyquinoline sulfate
Oxiconazolum Oksikonatsoli Oxikonazol Oxiconazole
Oxiracetamum Oksirasetaami Oxracetam Oxiracetam
Oxitropii bromidum Oksitropiumbromidi Oxitropiumbromid Oxitropium bromide
Oxolaminum Oksolamiini Oxolamin Oxolamine
Oxprenololum Oksprenololi Oxprenolol Oxprenolol
Oxybuprocainum Oksibuprokaiini Oxibuprokain Oxybuprocaine
Oxybutynini hydrochloridum Oksibutyniinihydrokloridi Oxibutyninhydroklorid Oxybutynin hydrochloride
Oxycinchophenum Oksisinkofeeni Oxycinkofen Oxycinchophen
Oxycodonum Oksikodoni Oxikodon Oxycodone
Oxyfedrinum Oksifedriini Oxifedrin Oxyfedrine
Oxymetazolinum Oksimetatsoliini Oximetazolin Oxymetazoline
Oxymetholonum Oksimetoloni Oximetolon Oxymetholone
Oxypertinum Oksipertiini Oxipertin Oxypertine
Oxyphenbutazonum Oksifenbutatsoni Oxifenbutazon Oxyphenbutazone
Oxyphencycliminum Oksifensyklimiini Oxifencyklimin Oxyphencyclimine
Oxyphenonum Oksifenoni Oxyfenon Oxyphenonium
Oxyquinolinum Oksikinoliini Oxikinolin Oxyquinoline
Oxytetracyclinum Oksitetrasykliini Oxitetracyklin Oxytetracycline
Oxytocinum Oksitosiini Oxytocin Oxytocin
Paclitaxelum Paklitakseli Paklitaxel Paclitaxel
Paliferminum Palifermiini Palifermin Palifermin
Paliperidonum Paliperidoni Paliperidon Paliperidone
Palivizumabum Palivitsumabi Palivizumab Palivizumab
Palonosetronum Palonosetroni Palonosetron Palonosetron
Pamidronatum dinatricum Pamidronaattidinatrium Pamidronatdinatrium Pamidronate disodium
Pancreatinum Pankreatiini Pankreatin Pancreatin
Pancreozymin Pankreotsymiini Pankreozymin Pancreozymin; Cholecystokinin
Pancuronii bromidum Pankuroniumbromidi Pankuroniumbromid Pancuronium bromide
Pancuronium Pankuronium Pankuronium Pancuronium
Panitumumabum Panitumumabi Panitumumab Panitumumab
Pantoprazolum Pantopratsoli Pantoprazol Pantoprazole
Papaverini hydrochloridum Papaveriinihydrokloridi Papaverinhydroklorid Papaverine hydrochloride
Papaverinum Papaveriini Papaverin Papaverine
Paracetamolum Parasetamoli Paracetamol Paracetamol
Paraldehydum Paraldehydi Paraldehyd Paraldehyde
Paramethadionum Parametadioni Parametadion Paramethadione
Paramethasonum Parametasoni Parametason Paramethasone
Parecoxibum Parekoksibi Parekoxib Parecoxib
Paricalcitolum Parikalsitoli Paricalcitol Paricalcitol
Paromomycinum Paromomysiini Paromomycin Paromomycin
Paroxetinum Paroksetiini Paroxetin Paroxetine
Pasireotidum Pasireotidi Pasireotid Pasireotide
Pecilocinum Pesilosiini Pecilocin Pecilocin
Pefloxacinum Pefloksasiini Pefloxacin Pefloxacin
Pegaptanibum Pegaptanibi Pegaptanib Pegaptanib
Pegaspargasum Pegaspargaasi Pegaspargas Pegaspargase
Pegfilgrastimun Pegfilgrastiimi Pegfilgrastim Pegfilgrastim
Peginterferonum Peginterferoni Peginterferon Peginterferon
Pegvisomantum Pegvisomantti Pegvisomant Pegvisomant
Pemetrexedum Pemetreksedi Pemetrexed Pemetrexed
Pemolinum Pemoliini Pemolin Pemoline
Penbutololum Penbutololi Penbutolol Penbutolol
Penciclovirum Pensikloviiri Penciklovir Penciclovir
Penethamati hydroiodidum Penetamaattihydrojodidi Penetamathydroiodid Penethamate hydroiodide
Penfluridolum Penfluridoli Penfluridol Penfluridol
Penicillaminum Penisillamiini Penicillamin Penicillamine
Penicillinasum Penisillinaasi Penicillinas Penicillinase
Pentaerithrityli tetranitras Pentaeritrityylitetra-nitraatti Pentaeritrityltetranitrat Pentaerythrityl tetranitrate
Pentagastrinum Pentagastriini Pentagastrin Pentagastrin
Pentamidini Pentamidiini Pentamidin Pentamidine
Pentazocinum Pentatsosiini Pentazocin Pentazocine
Pentetrazolum Pentetratsoli Pentetrazol Pentetrazol
Pentetreotidum Pentetreotidi Pentetreotid Pentetreotide
Penthienatum Pentienaatti Pentienat Penthienate
Pentifyllinum Pentifylliini Pentifyllin Pentifylline
Pentobarbitalum Pentobarbitaali Pentobarbital Pentobarbital
Pentostatinum Pentostatiini Pentostatin Pentostatin
Pentoxifyllinum Pentoksifylliini Pentoxifyllin Pentoxifylline
Pentoxyverinum Pentoksiveriini Pentoxiverin Pentoxyverine
Pepsinum Pepsiini Pepsin Pepsin
Perfloxacinum Perfloksasiini Perfloxacin Perfloxacin
Pergolidum Pergolidi Pergolid Pergolide
Periciazinum Perisiatsiini Periciazin Periciazine
Perindoprilum Perindopriili Perindopril Perindopril
Permethrinum Permetriini Permetrin Permethrin
Perphenazinum Perfenatsiini Perfenazin Perphenazine
Pethidinum Petidiini Petidin Pethidine
Phenacetinum Fenasetiini Fenacetin Phenacetin
Phenazepamum Fenatsepaami Fenazepam Phenazepam
Phenazocinum Fenatsosiini Fenazocin Phenazocine
Phenazoni salicylas Fenatsonisalisylaatti Fenazonsalicylat Phenazone salicylate
Phenazonum Fenatsoni Fenazon Phenazone
Phenazopyridinum Fenatsopyridiini Fenazopyridin Phenazopyridine
Phenelzinum Feneltsiini Fenelzin Phenelzine
Pheneticillinum Fenetisilliini Feneticillin Pheneticillin
Phenforminum Fenformiini Fenformin Phenformin
Phenglutarimidum Fenglutarimidi Fenglutarimid Phenglutarimide
Phenindaminum Fenindamiini Fenindamin Phenindamine
Phenindionum Fenindioni Fenindion Phenindione
Pheniraminum Feniramiini Feniramin Pheniramine
Phenobarbitalum Fenobarbitaali Fenobarbital Phenobarbital
Phenobarbitalum natricum Fenobarbitaalinatrium Fenobarbitalnatrium Phenobarbital sodium
Phenolsulfonphthaleinum Fenolisulfoniftaleiini Fenolsulfonftalein Phenolsulfonphthalein
Phenoperidinum Fenoperidiini Fenoperidin Phenoperidine
Phenothiazinum Fentiatsiini Fentiazin Phenothiazine
Phenoxybenzaminum Fenoksibentsamiini Fenoxibenzamin Phenoxybenzamine
Phenoxymethyl-penicillinum Fenoksimetyyli-penisilliini Fenoximetylpenicillin Phenoxymethylpenicillin
Phenprobamatum Fenprobamaatti Fenprobamat Phenprobamate
Phenprocoumonum Fenprokumoni Fenprokumon Phenprocoumon
Phensuximidum Fensuksimidi Fensuximid Phensuximide
Phenterminum Fentermiini Fentermin Phentermine
Phentolaminum Fentolamiini Fentolamin Phentolamine
Phenylbutazonum Fenyylibutatsoni Fenylbutazon Phenylbutazone
Phenylephrinum Fenyyliefriini Fenylefrin Phenylephrine
Phenylhydrargyri boras Fenyylimerkuriboraatti Fenylkvicksilverborat Phenylmercuric borate
Phenylhydrargyri nitras Fenyylimerkurinitraatti Fenylkvicksilvernitrat Phenylmercuric nitrate
Phenyli salicylas Fenyylisalisylaatti Fenylsalicylat Phenyl salicylas
Phenylpropanolaminum Fenyylipropanoliamiini Fennylpropanolamin Phenylpropanolamine
Phenyltoloxaminum Fenyylitoloksamiini Fenyltoloxamin Phenyltoloxamine
Phenytoinum Fenytoiini Fenytoin Phenytoin
Pholcodinum Folkodiini Folkodin Pholcodine
Phoximum Foksiimi Foxim Phoxim
Phthalylsulfathiazolum Ftalyylisulfatiatsoli Ftalylsulfatiazol Phthalylsulfathiazole
Physostigmini salicylas Fysostigmiinisalisylaatti Fysostigminsalicylat Physostigmine salicylate
Physostigminum Fysostigmiini Fysostigmin Physostigmine
Phytomenadionum Fytomenadioni Fytomenadion Phytomenadione
Pilocarpini hydrochloridum Pilokarpiinihydrokloridi Pilokarpinhydroklorid Pilocarpine hydrochloride
Pilocarpini nitras Pilokarpiininitraatti Pilokarpinnitrat Pilocarpine nitrate
Pilocarpinum Pilokarpiini Pilokarpin Pilocarpine
Pimecrolimus Pimekrolimuusi Pimekrolimus Pimecrolimus
Pimobendanum Pimopendaani Pimobendan Pimobendan
Pimozidum Pimotsidi Pimozid Pimozide
Pinacidilum Pinasidiili Pinacidil Pinacidil
Pinaverii bromidum Pinaveriumbromidi Pinaveriumbromid Pinaverium bromide
Pindololum Pindololi Pindolol Pindolol
Pioglitazonum Pioglitatsoni Pioglitazon Pioglitazone
Pipamperonum Pipamperoni Pipamperon Pipamperone
Pipecuronii bromidum Pipekuroniumbromidi Pipekuroniumbromid Pipecuronium bromide
Pipenzolonum Pipentsoloni Pipenzolon Pipenzolate
Piperacillinum Piperasilliini Piperacillin Piperacillin
Piperazinum Piperatsiini Piperazin Piperazine
Piperidine acetildenafilum Piperidiiniasetildenafiili Piperidinacetildenafil Piperidine acetildenafil
Piperidine sildenafilum Piperidiinisildenafiili Piperidinsildenafil Piperidine sildenafil
Piperidine vardenafilum Piperidiinivardenafiili Piperidinvardenafil Piperidine vardenafil
Piperidolatum Piperidolaatti Piperidolat Piperidolate
Piperylonum Piperyloni Piperylon Piperylone
Pipotiazinum Pipotiatsiini Pipotiazin Pipotiazine
Pipradrolum Pipradroli Pipradrol Pipradrol
Piracetamum Pirasetaami Piracetam Piracetam
Pirbuterolum Pirbuteroli Pirbuterol Pirbuterol
Pirenzepinum Pirentsepiini Pirenzepin Pirenzepine
Piretanidum Piretanidi Piretanid Piretanide
Piritramidum Piritramidi Piritramid Piritramide
Pirlimycini hydrochloridum Pirlimysiinihydrokloridi Pirlimycinhydroklorid Pirlimycin hydrochloride
Piroxicamum Piroksikaami Piroxikam Piroxicam
Pirprofenum Pirprofeeni Pirprofen Pirprofen
Pitofenonum Pitofenoni Pitofenon Pitofenone
Pivampicillinum Pivampisilliini Pivampicillin Pivampicillin
Pivmecillinamum Pivmesillinaami Pivmecillinam Pivmecillinam
Pizotifenum Pitsotifeeni Pizotifen Pizotifen
Plasminum Plasmiini Plasmin Plasmin; Fibrinolysin (human)
Plerixafor Pleriksafori Plerixafor Plerixafor
Podophyllotoxinum Podofyllotoksiini Podofyllotoxin Podophyllotoxin
Poldinum Poldiini Poldin Poldine
Policresulenum Polikresuleeni Polikresulen Policresulen
Polidocanolum Polidokanoli Polidokanol Polidocanol
Poloxamerum Poloksameeri Poloxamer Poloxamer
Polyestradioli phosphas Polyestradiolifosfaatti Polyestradiolfosfat Polyestradiol phosphate
Polykarbophilum calcicum Polykarbofiilikalsium Polykarbofilkalcium Polycarbophil calcium
Polymyxinum Polymyksiini Polymyxin Polymyxin
Polynoxylinum Polynoksyliini Polynoxylin Polynoxylin
Polyporphyrinum Polyporfyriini Polyporfyrin Polyporphyrin
Polystyrensulphonatum Polystyreenisulfonaatti Polystyrensulfonat Polystyrene sulfonate
Polythiazidum Polytiatsidi Polytiazid Polythiazide
Porcine follicle stimulant hormone Porcine follicle stimulant hormone Porcine follicle stimulanting hormone
Porfimerum natricum Porfimeerinatrium Porfimernatrium Porfimer sodium
Posaconazolum Posakonatsoli Posakonazol Posaconazole
Posaconazolum Posakonatsoli Posakonazol Posaconazole
Povidonum Povidoni Povidon Povidone
Practololum Praktololi Praktolol Practolol
Pralidoximi mesilas Pralidoksiimimesilaatti Pralidoximmesilat Pralidoxime mesilate
Pralidoximum Pralidoksiimi Pralidoxim Pralidoxime
Pramipexolum Pramipeksoli Pramipexol Pramipexole
Pramipexolum dihydrochloridum monohydricum Pramipeksolidihydrokloridimonohydraatti Pramipexoldihydrokloridmonohydrat Pramipexole dihydrochloride monohydrate
Pramocainum Pramokaiini Pramokain Pramocaine
Pramoxini hydrochloridum Pramoksiinihydrokloridi Pramoxinhydroklorid Pramoxine hydrochloride
Prasugreli hydrochloridum Prasugreeli Prasugrel Prasugrel
Pravastatinum natricum Pravastatiininatrium Pravastatinnatrium Pravastatin sodium
Prazepamum Pratsepaami Prazepam Prazepam
Praziquantelum Pratsikvanteli Prazikvantel Praziquantel
Prazosinum Pratsosiini Prazosin Prazosin
Prednicarbatum Prednikarbaatti Prednikarbat Prednicarbate
Prednimustinum Prednimustiini Prednimustin Prednimustine
Prednisolonum Prednisoloni Prednisolon Prednisolone
Prednisonum Prednisoni Prednison Prednisone
Prednylidenum Prednilideeni Prednyliden Prednylidene
Pregabalinum Pregabaliini Pregabalin Pregabalin
Prenalterolum Prenalteroli Prenalterol Prenalterol
Prenylaminum Prenyyliamiini Prenylamin Prenylamine
Prepandemic influenza vaccine (H5N1) Prepandemia-influenssarokote (H5N1) Prepandemiskt influensavaccin (H5N1) Prepandemic influenza vaccine (H5N1)
Prilocainum Prilokaiini Prilokain Prilocaine
Primaquinum Primakiini Primakin Primaquine
Primidonum Primidoni Primidon Primidone
Probenecidum Probenesidi Probenecid Probenecid
Procainamidum Prokaiiniamidi Prokainamid Procainamide
Procainum Prokaiini Prokain Procaine
Procarbazinum Prokarbatsiini Prokarbazin Procarbazine
Procateroli hydrochloridum Prokaterolihydrokloridi Prokaterolhydroklorid Procaterol hydrochloride
Prochlorperazinum Proklooriperatsiini Proklorperazin Prochlorperazine
Procyclidinum Prosyklidiini Procyklidin Procyclidine
Profenaminum Profenamiini Profenamin Profenamine
Progesteronum Progesteroni Progesteron Progesterone
Proguanili hydrochloridum Proguaniilihydrokloridi Proguanilhydroklorid Proguanil hydrochloride
Proguanilum Proguaniili Proguanil Proguanil
Proligestonum Proligestoni Proligeston Proligestone
Prolintanum Prolintaani Prolintan Prolintane
Promazinum Promatsiini Promazin Promazine
Promethazinum Prometatsiini Prometazin Promethazine
Propacetamolum Propasetamoli Propacetamol Propacetamol
Propafenonum Propafenoni Propafenon Propafenone
Propamidinum Propamidiini Propamidin Propamidine
Propanthelini bromidum Propanteliinibromidi Propantelinbromid Propantheline bromide
Propanthelinum Propanteliini Propantelin Propantheline
Propatylnitratum Propatyylinitraatti Propatylnitrat Propatylnitrate
Propentofyllinum Propentofylliini Propentofyllin Propentofylline
Propicillinum Propisilliini Propicillin Propicillin
Propiomazinum Propiomatsiini Propiomazin Propiomazine
Propofolum Propofoli Propofol Propofol
Propranololum Propranololi Propranolol Propranolol
Propyliodonum Propyylijodoni Propyljodon Propyliodone
Propylthiouracilum Propyylitiourasiili Propyltiouracil Propylthiouracil
Propyphenazonum Propyfenatsoni Propyfenazon Propyphenazone
Proquazonum Prokvatsoni Prokvazon Proquazone
Proscillaridinum Proscillaridiini Proscillaridin Proscillaridin
Prostacyclinum Prostasykliini Prostacyklin Prostacyclin
Protamini sulfas Protamiinisulfaatti Protaminsulfat Protamine sulphate
Proteinum S humanum
Protionamidum Protionamidi Protionamid Protionamide
Protirelinum Protireliini Protirelin Protirelin
Protriptylinum Protriptyliini Protriptylin Protriptyline
Proxymetacainum Proksimetakaiini Proximetakain Proxymetacaine
Proxyphyllinum Proksifylliini Proxifyllin Proxyphylline
Pseudoephedrinum Pseudoefedriini Pseudoefedrin Pseudoephedrine
Psilocybinum Psilosybiini Psilocybin Psilocybine
Pyranteli embonas Pyranteeliembonaatti Pyrantelembonat Pyrantel embonate
Pyrantelum Pyranteeli Pyrantel Pyrantel
Pyrazinamidum Pyratsiiniamidi Pyrazinamid Pyrazinamide
Pyridostigmini bromidum Pyridostigmiinibromidi Pyridostigminbromid Pyridostigmine bromine
Pyridostigminum Pyridostigmiini Pyridostigmin Pyridostigmine
Pyridylcarbinolum Pyridyylikarbinoli Pyridylkarbinol Pyridylcarbinol
Pyrimethaminum Pyrimetamiini Pyrimetamin Pyrimethamine
Pyriprolum Pyripoli Pyriprol Pyriprole
Pyriproxyfenum Pyriproksifeeni Pyriproxifen Pyriproxyfen
Pyrithyldionum Pyrityylidioni Pyrityldion Pyrithyldione
Pyrrobutaminum Pyrrobutamiini Pyrrobutamin Pyrrobutamine
Pyrvinum Pyrviini Pyrvin Pyrvinium
Quazepamum Kvatsepaami Kvazepam Quazepam
Quetiapinum Ketiapiini Ketiapin Quetiapine
Quinagolidum Kinagolidi Kinagolid Quinagolide
Quinaprilum Kinapriili Kinapril Quinapril
Quinethazonum Kinetatsoni Kinetazon Quinethazone
Quingestanolum Kingestanoli Kingestanol Quingestanol
Quinisocainum Kinisokaiini Kinisokain Quinisocaine
Quinupristinum Kinupristiini Kinupristin Quinupristin
Rabeprazolum Rabepratsoli Rabeprazol Rabeprazole
Raloxifenum Raloksifeeni Raloxifen Raloxifene
Raltegravirum Raltegraviiri Raltegravir Raltegravir
Raltitrexedum Raltitreksedi Raltitrexed Raltitrexed
Ramiprilum Ramipriili Ramipril Ramipril
Ranibizumabum Ranibitsumabi Ranibizumab Ranibizumab
Ranitidinum Ranitidiini Ranitidin Ranitidine
Ranolazinum Ranolatsiini Ranolazin Ranolazine
Rasagilinum Rasagiliini Rasagilin Rasagiline
Rasburicasum Rasburikaasi Rasburikas Rasburicase
Raubasinum Raubasiini Raubasin Raubasine
Razoxanum Ratsoksaani Razoxan Razoxane
Reboxetinum Reboksetiini Reboxetin Reboxetine
Remifentanilum Remifentaniili Remifentanil Remifentanil
Remoxipridum hydrochloridum Remoksipridihydrokloridi Remoxipridhydroklorid Remoxipride hydrochloride
Repaglinidum Repaglinidi Repaglinid Repaglinide
Reposalum Reposaali Reposal Reposal
Rescinnaminum Resinnamiini Rescinnamin Rescinnamine
Reserpinum Reserpiini Reserpin Reserpine
Resocortoli butyras Resokortolibutyraatti Resokortolbutyrat Resocortol butyrate
Retapamulinum Retapamuliini Retapamulin Retapamulin
Reteplasum Reteplaasi Reteplas Reteplase
Reviparinum natricum Revipariininatrium Reviparinnatrium Reviparin sodium
Ribavirinum Ribaviriini Ribavirin Ribavirin
Rifabutinum Rifabutiini Rifabutin Rifabutin
Rifampicinum Rifampisiini Rifampicin Rifampicin
Rifamycinum Rifamysiini Rifamycin Rifamycin
Rifaximinum Rifaksimiini Rifaximin Rifaximin
Riluzolum Rilutsoli Riluzol Riluzole
Rimantadinum Rimantadiini Rimantadin Rimantadine
Rimazolii metilsulfas Rimatsoliummetil-sulfaatti Rimazoliummetilsulfat Rimazolium metilsulfate
Rimazolium Rimatsolium Rimazolium Rimazolium
Rimexolonum Rimeksoloni Rimexolon Rimexolone
Rimiterolum Rimiteroli Rimiterol Rimiterol
Rimonabantum Rimonabantti Rimonabant Rimonabant
Risedronatum Risedronaatti Risedronat Risedronate
Risperidonum Risperidoni Risperidon Risperidone
Ritodrinum Ritodriini Ritodrin Ritodrine
Ritonavirum Ritonaviiri Ritonavir Ritonavir
Rituximabum Rituksimabi Rituximab Rituximab
Rivaroxabanum Rivaroksabaani Rivaroxaban Rivaroxaban
Rivastigminum Rivastigmiini Rivastigmin Rivastigmine
Rizatriptanum Ritsatriptaani Rizatriptan Rizatriptan
Robenacoxibum Robenakoksibi Robenacoxib Robenacoxib
Rocuronii bromidum Rokuroniumbromidi Rokuroniumbromid Rocuronium bromide
Rofecoxibum Rofekoksibi Rofekoxib Rofecoxib
Rolitetracyclinum Rolitetrasykliini Rolitetracyklin Rolitetracycline
Romifidinum Romifidiini Romifidin Romifidine
Romiplostimum Romiplostiimi Romiplostim Romiplostim
Ropinirolum Ropiniroli Ropinirol Ropinirole
Ropivacaini hydrochloridum Ropivakaiinihydrokloridi Ropivakainhydroklorid Ropivacaine hydrochloride
Rosiglitazonum Rosiglitatsoni Rosiglitazon Rosiglitazone
Rosoxacinum Rosoksasiini Rosoxacin Rosoxacin
Rosuvastatinum Rosuvastatiini Rosuvastatin Rosuvastatin
Rotigotinum Rotigotiini Rotigotin Rotigotine
Roxatidinum Roksatidiini Roxatidin Roxatidine
Roxithromycinum Roksitromysiini Roxitromycin Roxithromycin
Rufinamidum Rufinamidi Rufinamid Rufinamide
Rutosidum Rutosidi Rutosid Rutoside
Salazosulfapyridinum Salatsosulfapyridiini Salazosulfapyridin Salazosulfapyridine; Sulfasalazine
Salbutamolum Salbutamoli Salbutamol Salbutamol
Salicylamidum Salisyyliamidi Salicylamid Salicylamide
Salmeterolum Salmeteroli Salmeterol Salmeterol
Santoninum Santoniini Santonin Santonin
Sapropterini dihydrochloridum Sapropteriinidihydro kloridi Sapropterindihydro klorid Sapropterin dihydrochloride
Saquinaviri mesilas Sakinaviirimesilaatti Sakvinavirmesilat Saquinavir mesilate
Scopolamini hydrobromidum Skopolamiinihydrobromidi Skopolaminhydrobromid Scopolamine hydrobromide
Scopolaminum Skopolamiini Skopolamin Scopolamine
Secnidazolum Seknidatsoli Seknidazol Secnidazole
Secobarbitalum Sekobarbitaali Secobarbital Secobarbital
Secretinum Sekretiini Sekretin Secretin
Selamectinum Selamektiini Selamektin Selamectin
Selegilinum Selegiliini Selegilin Selegiline
Seleni disulfidum Seleenidisulfidi Selendisulfid Selenium disulphide
Semustinum Semustiini Semustin Semustine
Sennosidum Sennosidi Sennocid Sennoside
Sermorelinum Sermoreliini Sermorelin Sermorelin
Sertindolum Sertindoli Sertindol Sertindole
Sertralinum Sertraliini Sertralin Sertraline
Sevelamerum Sevelameeri Sevelamer Sevelamer
Sevofluranum Sevofluraani Sevofluran Sevoflurane
Sibutraminum Sibutramiini Sibutramin Sibutramine
Sildenafilum Sildenafiili Sildenafil Sildenafil
Silibinum Silibiniini Silibinin Silibinine
Simvastatinum Simvastatiini Simvastatin Simvastatin
Sincalidum Sinkalidi Sinkalid Sincalide
Sirolimusum Sirolimuusi Sirolimus Sirolimus
Sisomicinum Sisomisiini Sisomicin Sisomicin
Sitagliptini phosphas Sitagliptiinifosfaatti Sitagliptin phosphat Sitagliptin phosphate
Sobrerolum Sobreroli Sobrerol Sobrerol
Solifenacinum Solifenasiini Solifenacin Solifenacin
Somatorelinum Somatoreliini Somatorelin Somatorelin
Somatostatini acetas Somatostatiiniasetaatti Somatostatinacetat Somatostatin acetate
Somatropinum Somatropiini Somatropin Somatropin
Sorafenibum Sorafenibi Sorafenib Sorafenib
Sotalolum Sotaloli Sotalol Sotalol
Sparfloxacinum Sparfloksasiini Sparfloxacin Sparfloxacin
Spectinomycinum Spektinomysiini Spektinomycin Spectinomycin
Spiramycinum Spiramysiini Spiramycin Spiramycin
Spiraprili hydrochloridum Spirapriilihydrokloridi Spiraprilhydroklorid Spirapril hydrochloride
Spironolactonum Spironolaktoni Spironolakton Spironolactone
Stanozololum Stanotsololi Stanozolol Stanozolol
Stavudinum Stavudiini Stavudin Stavudine
Stiripentolum Stiripentoli Stiripentol Stiripentol
Streptodornasum Streptodornaasi Streptodornas Streptodornase
Streptoduocinum Streptoduosiini Streptoduocin Streptoduocin
Streptokinasum Streptokinaasi Streptokinas Streptokinase
Streptomycinum Streptomysiini Streptomycin Streptomycin
Streptozocinum Streptotsosiini Streptozosin Streptozocin
Strontii ranelas Strontiumranelaatti Strontiumranelat Strontium ranelate
Strychnini glycerylphosphas Strykniiniglyseryyli-fosfaatti Strykninglycerylfosfat Strychnine glycerophospate
Strychnini nitras Strykniininitraatti Strykninnitrat Strychnine nitrate
Styramatum Styramaatti Styramat Styramate
Succimerum (DMSA) Suksimeeri (DMSA) Succimer (DMSA) Succimer
Succinylsulfathiazolum Suksinyylisulfatiatsoli Succinylsulfatiazol Succinylsulfathiazole
Sucralfatum Sukralfaatti Sukralfat Sucralfate
Sufentanilum Sufentaniili Sufentanil Sufentanil
Sugammadexum Sugammadeksi Sugammadex Sugammadex
Sulbactamum Sulbaktaami Sulbaktam Sulbactam
Sulbentinum Sulbentiini Sulbentin Sulbentine
Sulconazolum Sulkonatsoli Sulkonazol Sulconazole
Sulesomabum Sulesomabi Sulesomab Sulesomab
Sulfabenzamidum Sulfabentsamidi Sulfabensamid Sulfabenzamide
Sulfabenzpyrazinum Sulfabentspyratsiini Sulfabenspyrazin Sulfabenzpyrazinium
Sulfacetamidum Sulfatsetamidi Sulfacetamid Sulfacetamide
Sulfaclozinum Sulfaklotsiini Sulfaklozin Sulfaclozine
Sulfadiazinum Sulfadiatsiini Sulfadiazin Sulfadiazine
Sulfadicramidum Sulfadikramidi Sulfadikramid Sulfadicramide
Sulfadimethoxinum Sulfadimetoksiini Sulfadimetoxin Sulfadimethoxine
Sulfadimidinum Sulfadimidiini Sulfadimidin Sulfadimidine
Sulfadoxinum Sulfadoksiini Sulfadoxin Sulfadoxine
Sulfafurazolum Sulfafuratsoli Sulfafurazol Sulfafurazole
Sulfaguanidinum Sulfaguanidiini Sulfaguanidin Sulfaguanidine
Sulfaisodimidinum Sulfaisodimidiini Sulfaisodimidin Sulfaisodimidine
Sulfalenum Sulfaleeni Sulfalen Sulfalene
Sulfamerazinum Sulfameratsiini Sulfamerazin Sulfamerazine
Sulfamethizolum Sulfametitsoli Sulfametizol Sulfamethizole
Sulfamethoxazolum Sulfametoksatsoli Sulfametoxazol Sulfamethoxazole
Sulfamethoxydiazinum Sulfametoksidiatsiini Sulfametoxidiazin Sulfametoxydiazine
Sulfamethoxypyridazinum Sulfametoksipyridatsiini Sulfametoxipyridazin Sulfamethoxypyridazine
Sulfametomidinum Sulfametomidiini Sulfametomidin Sulfametomidine
Sulfamoxolum Sulfamoksoli Sulfamoxol Sulfamoxole
Sulfanilamidum Sulfaniiliamidi Sulfanilamid Sulfanilamide
Sulfaperinum Sulfaperiini Sulfaperin Sulfaperin
Sulfaphenazolum Sulfafenatsoli Sulfafenazol Sulfaphenazole
Sulfapyridinum Sulfapyridiini Sulfapyridin Sulfapyridine
Sulfathiazolum Sulfatiatsoli Sulfatiazol Sulfathiazole
Sulfatolamidum Sulfatolamidi Sulfatolamid Sulfatolamide
Sulfinpyrazonum Sulfinpyratsoni Sulfinpyrazon Sulfinpyrazone
Sulfisomidinum Sulfisomidiini Sulfisomidin Sulfisomidine
Sulfobromphthaleinum Sulfobromiftaleiini Sulfbromftalein Sulfobromophtalein
Sulfur medicinale Lääkerikki Medicinskt svavel Sulfur medicinal
Sulindacum Sulindaakki Sulindak Sulindac
Sulpiridum Sulpiridi Sulpirid Sulpiride
Sulprostonum Sulprostoni Sulproston Sulprostone
Sultiamum Sultiaami Sultiam Sultiame
Sumatriptanum Sumatriptaani Sumatriptan Sumatriptan
Sunitinibi malas Sunitinibimalaatti Sunitinibmalat Sunitinib malate
Suprofenum Suprofeeni Suprofen Suprofen
Suraminum Suramiini Suramin Suramin
Surfentanilum Surfentaniili Surfentanil Surfentanile
Suxamethonii chloridum Suksametoniumkloridi Suxametoniumklorid Suxamethonium chloride
Suxamethonium Suksametonium Suxametonium Suxamethonium
Synephrinum Synefriini Synefrin Synephrine
Tacrinum Takriini Takrin Tacrine
Tacrolimusum Takrolimuusi Takrolimus Tacrolimus
Tadalafilum Tadalafiili Tadalafil Tadalafil
Tafluprostum Tafluprosti Tafluprost Tafluprost
Talampicillinum Talampisilliini Talampicillin Talampicillin
Talbutalum Talbutaali Talbutal Talbutal
Tamoxifenum Tamoksifeeni Tamoxifen Tamoxifen
Tamsulosini hydrochloridum Tamsulosiinihydrokloridi Tamsulosinhydroklorid Tamsulosine hydrochloride
Tapentadolum Tapentadoli Tapentadol Tapentadol
Tasonerminum Tasonermiini Tasonermin Tasonermin
Taurolidinum Taurolidiini Taurolidin Taurolidine
Tazarotenum Tatsaroteeni Tazaroten Tazarotene
Tegafurum Tegafuuri Tegafur Tegafur
Tegaserod Tegaserodi Tegaserod Tegaserod
Teicoplaninum Teikoplaniini Teikoplanin Teicoplanin
Telbivudinum Telbivudiini Telbivudin Telbivudine
Telithromycinum Telitromysiini Telitromycin Telithromycin
Telmisartanum Telmisartaani Telmisartan Telmisartan
Temafloxacinum Temafloksasiini Temafloxacin Temafloxacin
Temazepamum Tematsepaami Temazepam Temazepam
Temocaprilum Temokapriili Temokapril Temocapril
Temoporfinum Temoporfiini Temoporfin Temoporfin
Temozolomidum Temotsolomidi Temozolomid Temozolomide
Temsirolimusum Temsirolimuusi Temsirolimus Temsirolimus
Tenecteplasum Tenekteplaasi Tenecteplas Tenecteplase
Teniposidum Teniposidi Teniposid Teniposide
Tenofovirum disoproxilum fumaras Tenofoviiridisoproksiili-fumaraatti Tenofovirdisoproxilfumarat Tenofovir disoproxil fumarate
Tenoxicamum Tenoksikaami Tenoxikam Tenoxicam
Tepoxalinum Tepoksaliini Tepoxalin Tepoxalin
Terazosini hydrochloridum Teratsosiinihydrokloridi Terazosinhydroklorid Terazosin hydrochloride
Terbinafinum Terbinafiini Terbinafin Terbinafine
Terbutalinum Terbutaliini Terbutalin Terbutaline
Terconazolum Terkonatsoli Terkonazol Terconazole
Terfenadinum Terfenadiini Terfenadin Terfenadine
Teriparatidum Teriparatidi Teriparatid Teriparatide
Terlipressini acetas Terlipressiiniasetaatti Terlipressinacetat Terlipressin acetate
Terodilinum Terodiliini Terodilin Terodiline
Terpini hydras Terpiinihydraatti Terpinhydrat Terpin hydrate
Testolactonum Testolaktoni Testolakton Testolactone
Testosteronum Testosteroni Testosteron Testosterone
Tetrabenazinum Tetrabenatsiini Tetrabenazin Tetrabenazine
Tetracainum Tetrakaiini Tetrakain Tetracaine
Tetracosactidum Tetrakosaktidi Tetrakosaktid Tetracosactide
Tetracyclinum Tetrasykliini Tetracyklin Tetracycline
Tetrahydrofurfuryli nicotinas Tetrahydrofurfuryyli-nikotinaatti Tetrahydrofurfuryl-nikotinat Tetrahydrofurfuryl nicotinate
Tetramisolum Tetramisoli Tetramisol Tetramisole
Tetrofosfinum Tetrofosfiini Tetrofosfin Tetrofosfine
Tetryzolinum Tetrytsoliini Tetryzolin Tetryzoline
Thalidomidum Talidomidi Talidomid Thalidomide
Thenalidinum Tenalidiini Tenalidin Thenalidine
Theobrominum Teobromiini Teobromin Theobromine
Theophyllinum Teofylliini Teofyllin Theophylline
Thiabendazolum Tiabendatsoli Tiabendazol Thiabendazole
Thiamazolum Tiamatsoli Tiamazol Thiamazole
Thiethylperazinum Tietyyliperatsiini Tietylperazin Thiethylperazine
Thioaildenafilum Tioaildenafiili Thioaildenafil Thioaildenafil
Thioctamidum Tioktamidi Tioktamid Thiotic acid
Thiohomosildenafilum Tiohomosildenafiili Thiohomosildenafil Thiohomosildenafil
Thiopentalum Tiopentaali Tiopental Thiopental
Thiopentalum natricum Tiopentaalinatrium Tiopentalnatrium Thiopental sodium
Thioproninum Tioproniini Tiopronin Tiopronin
Thiopropazatum Tiopropatsaatti Tiopropazat Thiopropazate
Thioproperazinum Tioproperatsiini Tioproperazin Thioproperazine
Thioridazinum Tioridatsiini Tioridazin Thioridazine
Thiosildenafilum Sildenafiilitioni Thiosildenafil Thiosildenafil
Thiostreptonum Tiostreptoni Tiostrepton Thiostrepton
Thiotepum Tiotepa Tiotepa Thiotepa
Thrypsinum Trypsiini Trypsin Trypsin
Thymopentinum Tymopentiini Tymopentin Thymopentin
Thyreoideum Kilpirauhasjauhe Sköldkörtelpulver Thyreoideum
Thyrotropinum Tyrotropiini Tyrotropin Thyrotropin
Thyroxinum Tyroksiini Tyroxin Thyroxine
Tiabendazolum Tiabendatsoli Tiabendazol Tiabendazole
Tiagabinum Tiagabiini Tiagabin Tiagabine
Tiamulini hydrogenofumaras Tiamuliinivetyfumaraatti Tiamulinvätefumarat Tiamulin hydrogen fumarate
Tianeptinum Tianeptiini Tianeptin Tianeptine
Tiapridum Tiapridi Tiaprid Tiapride
Tibolonum Tiboloni Tibolon Tibolone
Ticlatonum Tiklatoni Tiklaton Ticlatone
Ticlopidini hydrochloridum Tiklopidiinihydrokloridi Tiklopidinhydroklorid Ticlopidine hydrochloride
Tigecyclinum Tigesykliini Tigecyklin Tigecycline
Tiletaminum Tiletamiini Tiletamin Tiletamine
Tilidinum Tilidiini Tilidin Tilidine
Timololum Timololi Timolol Timolol
Tinidazolum Tinidatsoli Tinidazol Tinidazole
Tiocarlidum Tiokarlidi Tiokarlid Tiocarlide
Tioconazolum Tiokonatsoli Tiokonazol Tioconazole
Tioguaninum Tioguaniini Tioguanin Tioguanine; Thioguanine
Tioproninum Tioproniini Tiopronin Tiopronin
Tiotixenum Tiotikseeni Tiotixen Tiotixene
Tiotropium Tiotropium Tiotropium Tiotropium
Tioxolonum Tioksoloni Tioxolon Tioxolone
Tipranavirum Tipranaviiri Tipranavir Tipranavir
Tiratricolum Tiratrikoli Tiratrikol Tiratricol
Tirilazadini mesilas Tirilatsadiinimesilaatti Tirilazadinmesilat Tirilazad mesilate
Tirofibanum Tirofibaani Tirofiban Tirofiban
Tixocortolum Tiksokortoli Tixokortol Tixocortol
Tizanidinum Titsanidiini Tizanidin Tizanidine
Tobramycinum Tobramysiini Tobramycin Tobramycin
Tocainidum Tokainidi Tokainid Tocainide
Tocilizumomabum Tositumomabi Tositumomab Tocilizumab
Tofisopamum Tofisopaami Tofisopam Tofisopam
Tolazamidum Tolatsamidi Tolazamid Tolazamide
Tolazolinum Tolatsoliini Tolazolin Tolazoline
Tolbutamidum Tolbutamidi Tolbutamid Tolbutamide
Tolcaponum Tolkaponi Tolkapon Tolcapone
Tolmetinum Tolmetiini Tolmetin Tolmetin
Tolnaftatum Tolnaftaatti Tolnaftat Tolnaftate
Tolonium Tolonium Tolonium Tolonium
Tolperisonum Tolperisoni Tolperison Tolperisone
Tolpropaminum Tolpropamiini Tolpropamin Tolpropamine
Tolterodinum Tolterodiini Tolterodin Tolterodine
Toltrazurilum Toltratsuriili Toltrazuril Toltrazuril
Tolvaptanum Tolvaptaani Tolvaptan Tolvaptan
Tolycainum Tolykaiini Tolykain Tolycaine
Topiramatum Topiramaatti Topiramat Topiramate
Topotecani hydrochloridum Topotekaanihydrokloridi Topotekanhydroklorid Topotecan hydrochloride
Torasemidum Torasemidi Torasemid Torasemide
Toremifenum Toremifeeni Toremifen Toremifene
Trabectedinum Trabektediini Trabektedin Trabectedin
Tramadolum Tramadoli Tramadol Tramadol
Trandolaprilum Trandolapriili Trandolapril Trandolapril
Tranylcyprominum Tranyylisypromiini Tranylcypromin Tranylcypromine
Trastuzumabum Trastutsumabi Trastuzumab Trastuzumab
Travoprostum Travoprosti Travoprost Travoprost
Trazodonum Tratsodoni Trazodon Trazodone
Treosulfanum Treosulfaani Treosulfan Treosulfan
Treprostinilum natricum Treprostiniilinatrium Treprostinilnatrium Treprostinil sodium
Tretinoinum Tretinoiini Tretinoin Tretinoin
Triamcinolonum Triamsinoloni Triamcinolon Triamcinolone
Triamterenum Triamtereeni Triamteren Triamterene
Triazolamum Triatsolaami Triazolam Triazolam
Tribrommetacresolum Tribromimetakresoli Tribromometakresol Tribromometacresol
Trichlormethiazidum Trikloorimetiatsidi Triklormetiazid Trichlormethiazide
Trichomycinum Trikomysiini Trikomycin Trichomycin; Hachimycin
Triclabendazolum Triklabendatsoli Triclabendazol Triclabendazole
Triclofosum Triklofossi Triklofos Triclofos
Tridihexethylum Tridiheksetyyli Tridihexetyl Tridihexethyl
Trientinum Trientiini Trientin Trientine
Trifluoperazinum Trifluoriperatsiini Trifluoperazin Trifluoperazine
Trifluorothymidinum Trifluorotymidiini Trifluorotymidin Trifluorothymidine
Trifluperidolum Trifluperidoli Trifluperidol Trifluperidol
Trifluridinum Trifluridiini Trifluridin Trifluridine
Trifosminum Trifosmiini Trifosmin Trifosmine
Trihexyphenidylum Triheksifenidyyli Trihexifenidyl Trihexyphenidyl; Benzhexol
Trilostanum Trilostaani Trilostan Trilostane
Trimazosinum Trimatsosiini Trimazosin Trimazosin
Trimegestonum Trimegestoni Trimegeston Trimegestone
Trimetaphanum Trimetafaani Trimetafan Trimetaphan
Trimethadionum Trimetadioni Trimetadion Trimethadione
Trimethoprimum Trimetopriimi Trimetoprim Trimethoprim
Trimethyldiphenyl-propylaminum Trimetyylidifenyyli-propyyliamiini Trimetyldifenylpropylamin Trimethyldiphenyl-propylamine
Trimipraminum Trimipramiini Trimipramin Trimipramine
Trioxysalenum Trioksisaleeni Trioxisalen Trioxysalen
Tripelennaminum Tripelennamiini Tripelennamin Tripelennamine
Triprolidinum Triprolidiini Triprolidin Triprolidine
Triptorelinum Triptoreliini Triptorelin Triptorelin
Trofosfamidum Trofosfamidi Trofosfamid Trofosfamide
Troleandomycinum Troleandomysiini Troleandomycin Troleandomycin
Trolnitratum Trolnitraatti Trolnitrat Trolnitrate
Tromantadinum Tromantadiini Tromantadin Tromantadine
Trometamolum Trometamoli Trometamol Trometamol
Tropenzilonum Tropentsiloni Tropenzilon Tropenzilone
Tropicamidum Tropikamidi Tropikamid Tropicamide
Tropisetronum Tropisetroni Tropisetron Tropisetron
Trospii chloridum Trospiumkloridi Trospiumklorid Trospium chloride
Trovafloxacinum Trovafloksasiini Trovafloxacin Trovafloxacin
Tuberculinum Tuberkuliini Tuberkulin Tuberculin
Tubocurarini chloridum Tubokurariinikloridi Tubokurarinklorid Tubocurarine chloride
Tubocurarinum Tubokurariini Tubokurarin Tubocurarine
Tulathromycinum Tulatromysiini Tulathromycin Tulathromycin
Tulobuteroli hydrochloridum Tulobuterolihydrokloridi Tulobuterolhydroklorid Tulobuterol hydrochloride
Tylosinum Tylosiini Tylosin Tylosin
Tyloxapolum Tyloksapoli Tyloxapol Tyloxapol
Tyrothricinum Tyrotrisiini Tyrotricin Tyrothricin
Ulipristalum Ulipristaali Ulipristal Ulipristal
Unithiolum (DMPS) Unitioli Unitiol Unithiol
Unoprostonum Unoprostoni Unoproston Unoprostone
Urapidilum Urapidiili Urapidil Urapidil
Urofollitropinum Urofollitropiini Urofollitropin Urofollitropin
Urokinasum Urokinaasi Urokinas Urokinase
Ustekinumabum Ustekinumabi Ustekinumab Ustekinumab
Valaciclovirum Valasikloviiri Valaciklovir Valaciclovir
Valdecoxibum Valdekoksibi Valdecoxib Valdecoxib
Valnemulinum Valnemuliini Valnemulin Valnemulin
Valsartanum Valsartaani Valsartan Valsartan
Vancomycinum Vankomysiini Vankomycin Vancomycin
Vardenafili Vardenafiili Vardenafil Vardenafil
Vareniclinum Varenikliini Vareniklin Varenicline
Warfarinum Varfariini Warfarin Warfarin
Vasopressinum Vasopressiini Vasopressin Vasopressin
Vecuronii bromidum Vekuroniumbromidi Vekuroniumbromid Vecuronium bromide
Vedaprofenum Vedaprofeeni Vedaprofen Vedaprofen
Venlafaxinum Venlafaksiini Venlafaxin Venlafaxine
Verapamilum Verapamiili Verapamil Verapamil
Veratrinum Veratriini Veratrin Veratrine
Verteporfinum Verteporfiini Verteporfin Verteporfin
Vidarabinum Vidarabiini Vidarabin Vidarabine
Vigabatrinum Vigabatriini Vigabatrin Vigabatrin
Vildagliptinum Vildagliptiini Vildagliptin Vildagliptin
Viloxazinum Viloksatsiini Viloxazin Viloxazine
Vinbarbitalum Vinbarbitaali Vinbarbital Vinbarbital
Vinblastinum Vinblastiini Vinblastin Vinblastine
Vincristinum Vinkristiini Vinkristin Vincristine
Vindesinum Vindesiini Vindesin Vindesine
Vinorelbinum Vinorelbiini Vinorelbin Vinorelbine
Vinpocetinum Vinposetiini Vinpocetin Vinpocetine
Vinylaether Vinyylieetteri Vinyleter Vinyl ether
Vinylbitalum Vinyylibitaali Vinylbital Vinylbital
Voriconazolum Vorikonatsoli Vorikonazol Voriconazole
Votumumabum Votumumabi Votumumab Votumumab
Xamoteroli fumaras Ksamoterolifumaraatti Ksamoterolfumarat Xamoterol fumarate
Xantinoli nicotinas Ksantinolinikotinaatti Xantinolnikotinat Xantinol nicotinate
Ximelagatranum Ksimelagatraani Ximelagatran Ximelagatran
Xipamidum Ksipamidi Xipamid Xipamide
Xylazinum Ksylatsiini Xylazin Xylazine
Xylometazolinum Ksylometatsoliini Xylometazolin Xylometazoline
Zafirlukastum Tsafirlukasti Zafirlukast Zafirlukast
Zalcitabinum Tsalsitabiini Zalcitabin Zalcitabine
Zaleplonum Tsaleploni Zaleplon Zaleplon
Zanamivirum Tsanamiviiri Zanamivir Zanamivir
Ziconotidum Tsikonotidi Zikonotide Ziconotide
Zidovudinum Tsidovudiini Zidovudin Zidovudine
Zimelidinum Tsimelidiini Zimelidin Zimeldine
Zinci undecylenas Sinkkiundesylenaatti Zinkundecylenat Zinc undecylenate
Ziprasidoni Tsiprasidoni Ziprasidon Ziprasidone
Zofenoprilum Tsofenopriili Zofenopril Zofenopril
Zolazepamum Tsolatsepaami Zolazepam Zolazepam
Zolmitriptanum Tsolmitriptaani Zolmitriptan Zolmitriptan
Zolpidemi tartras Tsolpideemitartraatti Zolpidemtartrat Zolpidem tartrate
Zomepiracum Tsomepiraakki Zomepirak Zomepirac
Zonisamidum Tsonisamidi Zonisamid Zonisamide
Zopiclonum Tsopikloni Zopiklon Zopiclone
Zotepinum Tsotepiini Zotepin Zotepine
Zuclopenthixolum Tsuklopentiksoli Zuklopentixol Zuclopenthixol

LÄÄKELUETTELON AINEET, LIITE 1. A

ÄMNENA I LÄKEMEDELSFÖRTECKNINGEN, BILAGA 1. A

Suomenkielinen nimi Ruotsinkielinen nimi Englanninkielinen nimi
Finskt namn Svenskt namn Engelskt namn
1,4-butaanidioli (1,4-BD) 1,4-butandiol (1,4-BD) 1,4-butanediol (1,4-BD)
2C-B-Fly, 8-bromi-2,3,6,7-bentso-dihydro-difuraani-etyyliamiini 2C-B-Fly, 8-bromo-2,3,6,7-bentso-dihydro-difuran-ethylamin 2C-B-Fly, 8-bromo-2,3,6,7-benzo-dihydro-difuran-ethylamine
2C-D, 2,5-dimetoksi-4-metyylifenetyyliamiini 2C-D, 2,5-dimetoxi-4-metylfenetylamin 2C-D, 2,5-dimethoxy-4-methylphenethylamine
2C-P, 2,5-dimetoksi-4-(n)-propyylietyyliamiini 2C-P, 2,5-dimetoxi-4-(n)-propyletylamin 2C-P, 2,5-dimethoxy-4-(n)-propylethylamine
2C-T-4, 2,5-dimetoksi-4-iso-propyylitiofenetyyliamiini 2C-T-4, 2,5-dimetoxi-4-(i)-propyltiofenetylamin 2C-T-4, 2,5-dimethyoxy-4-(i)-propylthiophenethylamine
2-DPMP, Desoksipipradroli 2-DPMP, Deoxipipradrol 2-DPMP, Deoxypipradrol
2-FMC , 2-fluorometkatinoni 2-FMC , 2-fluormetkatinon 2-FMC , 2-fluoromethcathinone
2-FMP, 2-fluoroamfetamiini 2-FMP, 2-fluoramfetamin 2-FMP, 2-fluoroamfetamine
2-MMC, 2-metyylimetkatinoni 2-MMC, 2-metylmetkatinon 2-MMC, 2-methylmethcathinone
3-FMA, 3-fluorometamfetamiini 3-FMA, 3-fluormetamfetamin 3-FMA, 3-fluoromethamfetamine
3-FMC, 3-fluorometkatinoni 3-FMC, 3-fluormetkatinon 3-FMC, 3-Fluoromethcathinone
3-FMP , 3-fluoroamfetamiini 3-FMP, 3-fluoramfetamin 3-FMP , 3-fluoramfetamine
3-MMC, 3-metyylimetkatinoni 3-MMC, 3-metylmetkatinon 3-MMC, 3-methylmethcathinone
4-AcO-DET, 4-asetoksi-N,N-dietyylitryptamiini 4-AcO-DET, 4-acetoxi-N,N-dietyltryptamin 4-AcO-DET, 4-acetoxy-N,N-diethyltryptamine
4-AcO-DIPT, 4-asetoksi-N,N-di-isopropyylitryptamiini 4-AcO-DIPT, 4-acetoxi-N,N-diisopropyltryptamin 4-AcO-DIPT, 4-acetoxy-N,N-diisopropyltryptamine
4-AcO-MET, 4-asetoksi-N-metyyli-N-etyylitryptamiini 4-AcO-MET, 4-acetoxi-N-metyl-N-etyltryptamin 4-AcO-MET, 4-acetoxy-N-methyl-N-ethyltryptamine
4-AcO-MIPT, 4-asetoksi-N,N-metyyli-isopropyylitryptamiini 4-AcO-MIPT, 4-Acetoxi-N,N-metylisopropyltryptamin 4-AcO-MIPT, 4-Acetoxy-N,N-methylisopropyltryptamine
4-FMA, 4-fluorometamfetamiini 4-fluormetamfetamin 4-fluoromethamfetamine
4-FMC, 4-fluorometkatinoni, flefedroni 4-FMC, 4-fluormetkatinon, flefedron 4-FMC, 4-Fluoromethcathinone, flefedrone
4-FMP, 4-fluoroamfetamiini 4-fluoramfetamin 4-fluoroamfetamine
4-HO-DET, 4-Hydroksi-N,N-dietyylitryptamiini 4-HO-DET, 4-Hydroxidiethyltryptamin 4-HO-DET, 4-Hydroxy-diethyl-tryptamine
4-HO-DIPT, 4-Hydroksidi-isopropyylitryptamiini 4-HO-DIPT, 4-Hydroxydi-isopropyltryptamin 4-HO-DIPT, 4-Hydroxy-di-isopropyl-tryptamine
4-HO-MET, 4-Hydroksi-N-metyyli-N-etyylitryptamiini 4-HO-MET, 4-Hydroxy-N-methylethyltryptamin 4-HO-MET, 4-Hydroxy-N-methyl-ethyltryptamine
4-HO-MIPT, 4-Hydroksi-N,N-metyyli-isopropyylitryptamiini 4-HO-MIPT, 4-Hydroxi-N,N-methyl-isopropyltryptamin 4-HO-MIPT, 4-Hydroxy-N,N-methyl-isopropyltryptamine
4-MMC, 4-metyylimetkatinoni, Mefedroni 4-MMC, 4-metylmetkatinon, Mefedron 4-MMC, 4-Methylmethcathinone, Mephedron
5-HO-DMT, 5-hydroksidimetyylitryptamiini 5-HO-DMT, 5-hydroxidimetyltryptamin 5-HO-DMT, 5-hydroxy-dimethyltryptamine
5-MeO-AMT, 5-Metoksi-alfa-metyylitryptamiini 5-MeO-AMT, 5-Metoxi-alfa-metyltryptamin 5-MeO-AMT, 5-Methoxy-alfa-methyltryptamine
5-MeO-Dalt, N,N-diallyyli-5-metoksitryptamiini 5-MeO-Dalt, N,N-diallyl-5-metoxitryptamin 5-MeO-Dalt, N,N-diallyl-5-methoxytryptamine
5-MeO-DET, 5-Metoksi-N,N-dietyylitryptamiini 5-MeO-DET, 5-Metoxi-N,N-dietyltryptamin 5-MeO-DET, 5-Methoxy-N,N-diethyltryptamine
5-MeO-DIPT, 5-Metoksidi-isopropyylitryptamiini 5-MeO-DIPT, 5-Metoxidi-isopropyltryptamin 5-MeO-DIPT, 5-Methoxydiisopropyltryptamine
5-MeO-DMT, N,N-dimetyyli-5-metoksitryptamiini 5-MeO-DMT, N,N-dimethyl-5-metoxitryptamin 5-MeO-DMT, N,N-dimethyl-5-metoxytryptamine
5-MeO-MIPT, 5-Metoksi-N,N-metyyli-isopropyyltryptamiini 5-MeO-MIPT, 5-Metoxi-N,N-metylisopropyltryptamin 5-MeO-MIPT, 5-metoxy-N,N-methylisopropyltryptamine
5-MeO-T, 5-metoksitryptamiini 5-MeO-T, 5-metoxitryptamin 5-MeO-T, 5-methoxytryptamine
AET, Alfa-etyylitryptamiini AET, Alpha-ethyltryptamin AET, Alpha-Ethyltryptamine
AMT, Alfa-metyylitryptamiini AMT, Alfa-methyltryptamin AMT, Alfa-methyltryptamine
Bromodragonfly, (1-(8-bromibentsyyli [1,2-b;4,5-b]difuraani-4-yl)-2-aminopropaani Bromodragonfly, (1-(8-bromobentso [1,2-b;4,5-b]difuran-4-yl)-2-aminopropan Bromodragonfly, (1-(8-bromobenzo[1,2-b;4,5-b]difuran-4-yl)-2-aminopropane
Butyloni, bk-MBDB, beta-keto-N-metyyli-3,4-bentsodioksyylibutanamiini Butylon, bk-MBDB, beta-keto-N-metyl-3,4-bentsodioxylbutanamin Butylone,bk- MBDB, β-keto-N-methyl-3,4-benzodioxylbutanamine
CP 47,497 ja sen homologit C6 , C8 ja C9 CP 47,497 CP 47,497
D2PM, Difenyyliprolinoli D2PM, Difenylprolinol D2PM, Diphenylprolinol
DIPT, Di-isopropyylitryptamiini DIPT, Di-isopropyltryptamin DIPT, Diisopropyltryptamine
DOC, 2,5-dimetoksi-4-klooriamfetamiini DOC, 2,5-dimetoxi-4-chloramfetamin DOC, 2,5-dimethoxy-4-chloroamfetamine
DOI, 4-jodo-2,5-dimetoksiamfetamiini DOI, 4-iodo-2,5-dimetoxiamfetamin DOI, 4-iodo-2,5-dimethoxyamfetamine
DPT, N,N-Dipropyylitryptamiini DPT, N,N-Dipropyltryptamin DPT, N,N-Dipropyltryptamine
Harmaliini Harmalin Harmaline
Harmiini Harmin Harmine
HU-210 HU-210 HU-210
JWH-018, Naftaleeni-1-yl(1-pentyyli-indoli-3-yl)metanoni JWH-018, Naftalen-1-yl(1-pentylindol-3-yl)metanon JWH-018, Naphtalen-1-yl(1-pentylindol-3-yl)methanone
JWH-073 JWH-073 JWH-073
JWH-200 JWH-200 JWH-200
LSA , erginiini LSA , Ergin LSA , Ergine, d-lysergic acid amide
mCPP, Kloorifenyylipiperatsiini mCPP, Klorofenylpiperazin mCPP, Chlorophenylpiperazine
MDHOET, 3,4-methyleenidioksi-N-(2-hydroksietyyli)amfetamiini MDHOET, 3,4-methylendioxi-N-(2-hydroxietyl)amfetamin MDHOET, 3,4-methylenedioxy-N-(2-hydroxyethyl)amfetamine
MDMC, 3,4-metyleenidioksi-N-metyyli-beeta-ketoamfetamiini MDMC, 3,4-methylendioxi-N-metyl-beta-ketoamfetamin MDMC, 3,4-methylenedioxy-N-methyl-beta-ketoamfetamine
MDPPP, 3,4-metyleenidioksi-alfa-pyrrolidiinipropiofenoni MDPPP, 3,4-methylendioxi-alfa-pyrrolidinpropiofenon MDPPP, 3,4-methylenedioxy-alpha-pyrrolidinopropiophenone
MDPV, Metyleenidioksipyrovaleroni MDPV, Metylendioxipyrovaleron MDPV, Methylenedioxypyrovalerone
Mebrokvaloni Mebrokvalon Mebroqualone
Metyloni, 3,4-Metyleenidioksi-N-Metyylikatinoni Metylon, 3,4-Metylendioxi-N-Metylkatinon Methylon, 3,4-Methylendioxy-N-Methylcathinone
Metyylimetakvaloni Metylmetakvalon Methylmethaqualone
MIPT, N-metyyli-N-isopropyylitryptamiini MIPT, N-metyl-N-isopropyltryptamin MIPT, N-methyl-N-isopropyltryptamine
MOPPP, 4-Metoksi-alfa-pyrrolidinopropiofenoni MOPPP, 4-Metoxi-alfa-pyrrolidinopropiophenon MOPPP, 4-Methoxy-alpha-pyrrolidinopropiophenone
N-Acetyl-DOB, N-asetyyli-4-bromi-2,5-dimetoksiamfetamiini N-Acetyl-DOB, N-acetyl-4-brom-2,5-dimetoxiamfetamin N-Acetyl-DOB, N-Acetyl-4-bromo-2,5-dimethoxyamfetamine
pCPP, 1-(4-Kloorifenyyli)-piperatsiini pCPP, 1-(4-Klorofenyl)piperazin pCPP, 1-(4-Chlorophenyl)piperazine
pFBT, 3-(p-fluorobentsoyyli)tropaani pFBT, 3-p-fluorbentsoyl-tropan pFBT, 3-p-fluorobenzoyl-tropane
PPP, Alfa-pyrrolidinopropiofenoni PPP, Alfa-pyrrolidinopropiophenon PPP, Alpha-pyrrolidinopropiophenone
TFMPP, 1-(3-trifluorimetyylifenyyli) piperatsiini TFMPP,Trifluormetylfenylpiperazin TFMPP, Trifluoromethylphenylpiperazine

LÄÄKELUETTELON ROHDOKSET, LIITE 2.

DROGERNA I LÄKEMEDELSFÖRTECKNINGEN, BILAGA 2. UTKAST

Latinankielinen nimi Suomenkielinen nimi Ruotsinkielinen nimi Englanninkielinen nimi
Latinskt namn Finskt namn Svenskt namn Engelskt namn
sp.=laji, spp.=lajit
sp.=art, spp.=arter
Abri semen (Abrus precatorius) Paternosterpapu Paternosterböna
Abrus precatorius Paternosterpapu Paternosterböna Indian Liquorice
Absinthii herba (Artemisia absinthium) Koiruoho, Mali Äkta malört Wormwood
Acanthopanax senticosus (=Eleutherococcus s.) Venäjänjuuri Ryskrot
Acanthopanaxsessiliflorus (=Eleutherococcus s.) Kiinanaralehti Kinesisk stickaralia
Aconiti tuber (Aconitum napellus) Ukonhatunmukula Stormhatts knöl
Aconitum napellus Aitoukonhattu Stormhatt Common Monkshood / Mouse bane / Frair's Cap
Aconitum sp. Ukonhatut Stormhatt Monkshood
Acorus calamus Rohtokalmojuuri Kalmus Calamus / Cinnamon Sedge / Sweet Flag
Adonidis herba (Adonis vernalis) Adonisyrtti Adonisört Pheasant´s eye
Adonis vernalis Kevätruusuleinikki Våradonis Yellow Pheasant's Eye
Aegle marmelos Belahedelmä Belafrukt Indian bael
Aesculus hippocastanum Hevoskastanja Hästkastanj Common Horse Chestnut / Horse Chestnut / Buckeye
Agni casti fructus (Vitex agnus castus) Siveydenpuun hedelmä Kyskhetsträd, Munkpeppar Chaste berry / Chaste Tree / Hemp Tree / Chastelamb / Monk´s pepper
Aloe barbadensis (=Aloe vera) Lääkeaaloe Såraloe Barbados aloes / Mediterranean aloes
Aloe capensis Kapin aaloe Kap-Aloe Cape aloes
Aloe sp. Aaloet Aloe Aloes
Aloe vera (=Aloe barbadensis) Lääkeaaloe Såraloe Barbados aloes / Mediterranean aloes
Amanita muscaria Punainen kärpässieni Röflugsvamp
Ammeos visnagae fructus (Ammi visnaga) Sudenporkkanan hedelmä Äkta ammifrukt Toothpick-plant fruit
Ammi visnaga Sudenporkkana, Kella Tandpetarsilja Toothpick-plant / Toothpick ammi / Spanish toothpick
Anadenanthera peregrina Yopo Calcium tree
Anamirta cocculus (=Menispermum c.) Intiananamirta
Andira araroba Araroba Angeleen tree / Goa angelin tree
Angelica archangelica Väinönputki Kvanne, Angelika Angelica root / European Angelica / Garden Angelica / Wild Parsnip
Angelica sinensis Kiinankarhuputki Kinesisk angelikarot Chinese eumenol angelica / Dong Quai
Angelica sp. Karhunputket Kvannar
Angelicae sinensis radix (Angelica sinensis) Kiinankarhuputki Kinesisk angelikarot Chinese angelica root
Anhalonium sp. Meskaliinikaktus Peyotekaktus Angelica
Aniba coto Boliviananiba
Annona muricata Oka-annoona Taggannona Graviola, Sugar-apple, Guanabana
Arctostaphylos , uva-ursi Sianpuolukka Mjölon Bearberry
Areca catechu Betelpalmu, Arekanpalmu Betelpalm, Arekapalm Bearberry / Mountain-box / Rockberry
Arecae semen (Areca catechu) Arekansiemen Arekanöt Betel (Nut) Palm / Areca (nut) palm
Arenariae radix (Carex arenaria) Hietikkosaran juuri Sandstarrot
Argyreia nervosa Ruusunorsukierto Sand Sedge
Argyreia nervosa Havaijilainen puuruusu, ruusunorsukierto Elefantvinda Hawaiian Baby Woodrose, Elephant creeper, Ipomea
Ari rhizoma (Arum sp.) Aronin juuri Arons rot Woolly asiaglory, Elephant climber
Aristolochia serpentaria Virginianpiippu-köynnös Arum
Aristolochia sp. Piippuköynnökset Pipranka Aristolochia
Aristolochiae herba (Aristolochia sp.) Aristolokkiayrtti Aristolockiaört Birthwort
Aristolochiae radix (Aristolochia sp.) Aristolokkian juuri Aristolockiarot Aristolochia root
Arnica montana Etelänarnikki Slåttergubbe Mountain Arnica / Mountain Tobacco
Arnicae flos (Arnica montana) Arnikankukka Arnikablomma Arnica flower
Artemisia absinthium Koiruoho, Mali Äkta Malört Absinthe / Wormwood
Artemisia cina Matomaruna (Levant) wormseed / Tartarian southernwood
Arum sp. Munkinhuppu Munkhätta Indian turnip
Asa foetida (Ferula sp.) Hajupihka Dyvelsträck Persian Assafoetida
Aspidosperma sp. Quebraco / Peroba
Atropa belladonna Belladonna Belladonna Belladonna / Deadly nightshade / Dwale
Banisteriopsis caapi Amazoninajahuaskaliaani Banisteriopsis caapi Ayahuasca, Caapi, Yagé
Banisteriopsis rusbyana (=Diplopterys cabrerana)
Barbasco (Lonchocarpus sp.) Barbasko Barbasko Fish poison
Belae fructus (Aegle marmelos) Belahedelmä Belafrukt Bael
Belladonnae folium (Atropa belladonna) Belladonnanlehti Belladonnablad Belladonna leaf
Belladonnae radix (Atropa belladonna) Belladonnanjuuri Belladonnarot Belladonna root
Boldo folium (Peumus boldus) Boldonlehti Boldoblad Boldo Tree leaf / Boldus
Boletus cervinus fungus (Elaphomyces cervinus) Mäntymaahikas Grynig hjorttryffel
Boraginis flos (Borago officinalis) Rohtopurasruohon kukka (Kurkkuyrtin kukka) Gurkörtblomma Borage flower
Boraginis herba (Borago officinalis) Rohtopurasruoho (Kurkkuyrtti) Gurkört Borage
Borago officinalis Rohtopurasruoho (Kurkkuyrtti) Gurkört Borage
Boswellia serrata Salaiolibaani Indisk rökelseträd Boswellia, Indian Olibanum Tree
Bryonia sp. Koiranköynnökset Hundrova Bryony
Bryoniae radix (Bryonia sp.) Koiranköynnöksen juuri Hundroverot Bryony root
Bryoniae semen (Bryonia sp.) Koiranköynnöksen siemen Hundrovefrö Bryony seed
Calabar semen (Physostigma venenosum) Kalabarpapu Calabarböna, Kalabarfrö Calabar bean / Chopnut
Calami rhizoma (Acorus calamus) Rohtokalmojuuri Kalmusrot Calamus / Cinnamon Sedge / Sweet Flag
Calea zacatechichi Dream herb, Mexican calea, Xicin
Calumbae radix (Jateorhiza palmata) Kolumbojuuri Kolumborot Calumba root
Cannabis indicae herba (Cannabis sativa) Intianhamppu Indisk hampa Indian Hemp
Cannabis sativa Hamppu (Paitsi Siemen/Ej Fröet) Hampa Hemp / Marijuana / Marihuana
Cantharis (Lytta vesicatoria) Espanjankärpänen, Cantharis Spansk Fluga, Kantaris
Carex arenaria Hietikkosara Sandstarr Sand Sedge / German sarsaparilla
Cassia acutifolia Sennanpalko, Aleksandrian Aleksandrinsk senna Alexandrian senna
Cassia sp. Senna Senna Senna / Cinnamon bark / Wild senna
Cassiae fructus (Cassia sp.) Sennapalko
Catharanthus roseus (=Vinca rosea) Katara (Punatalvio) Rosensköna Annual vinca / Old maid / Madagascar periwinkle
Catharanthus sp. Punatalvio Rosensköna
Cephaelis ipecacuanha (=Psychotria i.) Oksetusjuuri, (Ipekakuana) Ipecacuanha, Kräkrot Rio ipecac
Chaulmoograe oleum (Hydnocarpus sp.) Kaulmoograöljy Kaulmograolja, Chaulmograolja Chaulmoogra oil
Chelidonii herba (Chelidonium majus) Keltamo Skelört
Chelidonium majus Keltamo Skelört Celandine / Swallow-worts / Greater Celandine
Chenopodii aetheroleum (Chenopodium ambrosioides) Amerikkalainen savikkaöljy Chenopodiumolja
Chenopodii herba (Chenopodium ambrosioides) Amerikkalainen savikka Amerikansk svinmålla, Maskmålla
Chenopodium ambrosioides Sitruunasavikka , Amerikkalainen savikka Amerikansk svinmålla, Maskmålla Mexican tea / (American) wormseed / Jerusalem tea / Sweet pigweed / Jerusalem oak
Chinae tuber (Smilax sp.) Kiinanjuuri Kinarot China root
Chondrodendri radix (Chondrodendron sp.) Kurarejuuri Pareirarot
Chondrodendron tomentosum Pareira Pareirarot (White) pareira brava
Chrysanthemum parthenium (=Tanacetum p.=Matricaria p.) Reunuspäivänkakkara Mattram Fewerfew / Wild chrysanthemum
Chrysarobinum (Andira araroba) Krysarobiini Krysarobin
Cicuta virosa Myrkkykeiso Sprängört
Cicutae virosae herba (Cicuta virosa) Myrkkykeiso Sprängört Cow-bane / European water hemlock
Cimicifuga racemosa Tähkäkimikki Amerikanskt silveraxrot
Cimicifugae radix (Cimicifuga racemosa) Tähkäkimikin juuri Amerikansk , silveraxrot Black Cohosh / Black snakeroot
Cinae flos, (Artemisia cina) Matosiemen Maskfrö Levant wormseed
Cinchona spp. Kiinapuut Kinaträd Cinchona
Cinchonae cortex (Cinchona sp.) Kiinankuori Kinabark Cinchona bark
Cistus incanus = Cistus villosus Hairy Rockrose
Citrus aurantium Pomeranssi Pomerans Bitter Orange, Neroli
Claviceps purpurea Torajyväsieni Mjöldryga Ergot of rye / Horn seed
Cocae folium (Erythroxylum coca) Kokan lehti, Kokapensaan lehti Kokablad Coca
Cocculi fructus (Anamirta cocculus) Kokkulin siemen Kockelkärna Fishberry / (Indian) cockles
Cocillanae cortex (Guarea sp.) Kokillanan kuori Kocillanabark
Colchici semen (Colchicum autumnale) Myrkkyliljan Siemen Tidlösefrö
Colchicum autumnale (=Marsdenia condurango) Syysmyrkkylilja , (Alastonimpi), Kondurangon kuori Kondurangobark Autumn Crocus / Meadow Saffron
Conii herba (Conium maculatum) Myrkkykatko Odört Condor-vine bark
Conium maculatum Myrkkykatko Odört
Consolidae radix (Symphytum sp.) Mustajuuri Svartrot Poison hemlock
Convallaria majalis Kielo Konvalje, Liljekonvalj Blackwort / Comfrey
Convallariae flos (Convallaria majalis) Kielon kukka Liljekonvaljblomma
Convallariae herba (Convallaria majalis) Kielo Liljekonvalj
Convolvulus scammonia Skammonia Skammonia Lily of the Valley
Copaifera sp. Copaiba True scammony / Levant
Copaivae balsamum (Copaifera sp.) Kopaivapalsami Kopaivabalsam Copaiba
Cordyceps sinensis Kiinanloisikka Carterpillar fungus
Coto cortex (Aniba coto) Kootonkuori Kotobark Coto bark
Crataegus monogyna Tylppäliuskaorapihlaja Trubbhagtorn Common hawthorn / English Hawthorn / Whitethorn
Crataegus sp. Orapihlajat Hagtorn English Hawthorn / European Hawthorn
Croton tiglium Purging croton
Crotonis oleum (Croton tiglium) Krotonöljy Krotonolja Croton oil
Crotonis semen (Croton tiglium) Krotoninsiemen Krotonfrö Croton seed
Cucurbita maxima Jättikurpitsa ,(Ainoastaan siemen/Endast fröet) Jättepumpa Giant Pumpkin / Hubbard Squash / Mammoth Pumpkin / Pumpkin / Turban Squash / Winter Squash
Cucurbita pepo Kurpitsa , (Ainoastaan siemen/Endast fröet) Pumpa Courgettes / Custard Marrow / Marrow / Field Pumpkin / Spaghetti Squash / Summer Squash
Cucurbitae semen (Cucurbita maxima, C. pepo) Kurpitsansiemen Pumpafrö, Kurbitsfrö
Cynoglossi herba (Cynoglossum officinale) Koirankielenyrtti Hundtunga
Cynoglossi radix (Cynoglossum officinale) Koirankielen juuri Hundtungerot
Cynoglossum officinale Rohtokoirankieli Hundtunga Hound's Tounge
Cytisi scoparii flos, (Cytisus scoparius =Sarothamnus s.) Jänönvihmankukka Harrisblomma
Cytisi scoparii herba, (Cytisus scoparius =Sarothamnus s.) Jänönvihma Harris
Cytisus scoparius (=Sarothamnus s.) Jänönvihma Harris Broom / Scotch broom
Daphne mezereum Näsiä Tibast February Daphne / Mezereon
Datura stramonium Hulluruoho Spikklubba Stramonium / Jimson weed
Delphinium spp. Ritarinkannukset Riddarsporre Larkspurs
Derris radix (Derris sp.) Derrisjuuri Derrisrot
Derris sp. (European) Dittany / Gasplant
Desmanthus illinoensis Bundleflower
Dictamni radix (Dictamnus albus) Diktamnusjuuri Diktamnusrot
Dictamnus albus Mooseksenpalava-pensas Moses brinnande buske, Diptam Burning Bush
Digitalis lanata Villasormustinkukka Grekisk Fingerborgsblomma Grecian Foxglove
Digitalis lanatae folium (Digitalis lanata) Villasormustinkukan lehti Digitalis lanata blad
Digitalis purpurea (Rohto)Sormustinkukka Fingerborgsblomma Common Foxglove / Digitalis / Foxglove
Digitalis purpureae folium (Digitalis purpurea) (Rohto)Sormustinkukan lehti Digitalisblad, Fingerborgsblad Digitalis leaf
Diplopterys cabrerana (=Banisteriopsis rusbyana)
Dryopteridis austriacae rhizome (Dryopteris sp.) Wood ferns
Dryopteris filix-mas Kivikkoalvejuuri Träjon Male Fern / Oak Fern
Dryopteris sp. Alvejuuret Träjon (Bräken) Woodferns
Duboisia hopwoodi Duboisia, Korkkipuu Duboisia
Duboisiae folium (Duboisia sp.) Duboisian lehti Duboisiablad
Dulcamarae stipes (Solanum dulcamara) Punakoison varsi Besksöta (Kvesved) Bittersweet / Woody Nightshade
Echinacea sp. Punahattu Rudbeckia Echinacea / Purple coneflower
Elaphomyces cervinus Mäntymaahikas Grynig hjorttryffel Hart´s truffles
Eleutherococci rhizoma (Eleutherococcus senticosus =Acanthopanax s.) Venäjänjuuri Ryskrot
Eleutherococcus sessiliflorus (=Acanthopanax s.) Kiinanaralehti Kinesisk stickaralia
Eleutherococcus senticosus (=Acanthopanax s.) Venäjänjuuri Ryskrot Eleuthera / Siberian Ginseng / Devil´s bush
Ephedra Sinica Efedrayrtti Efedra Herbal ecstasy, (Ma Huang)
Ephedra sp. Efedra Efedra Ephedra / Joint firs
Ephedrae herba (Ephedra sp.) Efedrayrtti Efedraört
Eriodictyon sp. Yerba santa
Eriodictyonis folium (Eriodictyon sp.) Eriodiktioniksen lehti Eriodiktyonisblad
Erythroxylum coca Kokapensas Kokabuske Coca / Huanuco cocaine tree
Euphorbia resinifera Berg (Morocco) / Euphorbium
Euphorbia sp. Tyräkit Törel, Euforbia Euphorbia / Spurges
Euphorbiae piluliferae herba (Euphorbia sp.) Euforbiayrtti Euforbiaört
Euphorbium (Euphorbia resinifera) Tyräkkipihka Prustkåda
Exogonium purga Jalapa Jalapa Jalapa
Farfarae folium (Tussilago farfara) Leskenlehden lehti Hästhovsblad Coltsfoot / Clay weed / Ass' foot / Bull's foot / Coughwort / Foal's foot / Horse foot / Horse shoe
Ferula sp. Asafetida, Pirunpihka Dyvelträck Asafoetida
Filicis rhizome (Dryopteris filix-mas) Kivikkoalvejuuri Träjonrot Alder Buckthorn / Berry-bearing Alder / Black Alder
Frangula alnus (= Rhamnus frangula) Korpipaatsama Brakved Cascara
Frangula purshiana (= Rhamnus purshiana) Sagrada Sagrada Frangula bark
Frangulae cortex (Frangula alnus) Paatsaman kuori Frangulabark
Gelsemii rhizoma (Gelsemium sempervirens) Gelsemiumjuuri Gelsemiumrot
Gelsemium sempervirens Gelsemium Carolina Jessamine / False Jessamine / Wild yellow Jessamine / Yellow , Jasmine
Genista tinctoria Pensasväriherne Färgginst Dyer's Greenweed / Dyer´s broom
Genistae tinctoriae herba (Genista tinctoria) Genistayrtti Ginst
Ginkgo biloba Neidonhiuspuu Tempelträd, Ginkgo, Jungfruhårsträd Ginkgo / Maiden Hair Tree
Ginkgo folium Neidonhiuspuunlehti Tempelträdsblad Ginkgo leaf
Ginseng radix (Panax sp.) Ginsengjuuri Ginsengrot Ginseng
Granati cortex (Punica granatum) Granaattiomenapuunkuori Granatäppelträdsbark
Gratiola officinalis Rohtokuntio Jordgalla Gratiole
Gratiolae herba (Gratiola officinalis) Gratiolayrtti Gratiolaört
Grindelia sp. Rilpiöt Grindelia Hedge hyssop
Grindeliae herba (Grindelia sp.) Grindeliayrtti Grindeliaört
Guajacum (Guajacum officinale) Guajakkihartsi Guajak
Guajacum officinale Guajakkipuu Guajakträd Lignum vitae / Guaiac
Guarea sp. Kokillaana Coccilana, Guarea Cocillana
Hagenia abyssinica Kossokukka Kosoblomma Kousso tree
Harpagophyti tuber (Harpagophytum procumbens) Harpagojuuri Harpagorot
Harpagophytum procumbens Harpagojuuri, Pirunkoura Djävulsklo Devil's Claw / Wood spider / Grapple plant
Hellebori nigri rhizoma (Helleborus sp.) Aivastusjuuri, Jouluruusunjuuri Helleborusrot
Helleborus niger Vaaleajouluruusu Vanlig julros Christmas Rose
Hippocastani semen (Aesculus hippocastanum) Hevoskastanjansiemen Hästkastanjefrö Horse-chestnut
Hydnocarpus sp. Leprapuu
Hydrastidis rhizome (Hydrastis canadensis) Hydrastisjuuri Hydrastisrot
Hydrastis canadensis Hurmejuuri Blodstilla Golden seal
Hyoscyami folium (Hyoscyamus sp.) Villikaalin lehti Bolmörtsblad
Hyoscyamus muticus Egyptiläinen villikaali Egyptisk bolmört (Black) henbane
Hyoscyamus niger Villikaali, Hullukaali Bolmört Egyptian henbane
Hypericum sp. Kuismat Johannesört, Hyperikum St. John's wort
Ignatii semen (Strychnos sp.) Ignatiuksen papu Ignatiusböna Saint Ignatius Bean
Ipecacuanhae radix (Cephaelis ipecacuanha, Psychotria i.) Oksetusjuuri (Ipekakuana) Ipecacuanha, Kräkrot Ipecacuanha / Ipecac
Ipomoea corymbosa (=Rivea c. =Turbina c.) Käärmeenyrtti
Ipomoea orizabensis (Mexican) scammony / Orizaba morning glory
Ipomoea sp. Elämänlangat
Ipomoea violacea Päivänsini Morning glory
Ipomoeae radix (Ipomoea orizabensis) Ipomeanjuuri Ipomearot
Jaborandi folium (Pilocarpus sp.) Jaborandinlehti Jaborandiblad Jaborandi leaves
Jalapa (Exogonium purga) Jalapa Jalapa Jalapa / Jalap / Mex scammony
Jateorhiza palmata Kolumbo Kolumbo,Fiskleverolja Calumba root, Cod liver oil
Jecoris aselli oleum Kalanmaksaöljy, Turskanmaksaöljy Fiskleverolja, Cod liver oil
Jecoris hippoglossi oleum Ruijanpallasöljy Hälleflundreleverolja Halibut liver
Juniperus sabina Rohtokataja , (Sabiininkataja) Sävenbom Savin / Savin tree
Kavae radix (Piper methysticum) Kavajuuri Kavarot Kava Kava root
Koso flos (Hagenia abyssinica) Kossokukka Kosoblomma Kousso flower
Lactuca virosa Rohtosalaatti Giftsallat Bitter lettuce / Wild lettuce / Acrid lettuce
Lactucae virosae herba (Lactuca virosa) Laktukanyrtti Lactucaört
Ledi palustris herba (Ledum palustre) Suopursu Getpors, Skvattram
Ledum palustre Suopursu Getpors, Skvattram Crystal tea
Leonuri cardiacae herba (Leonurus cardiaca) Nukula Hjärtstilla
Leonurus cardiaca Nukula Hjärtstilla Motherwort
Leptandra virginica (=Veronica v. =Veronicastrum virginicum) Virginiantähdyke (Leptandranjuuri) Kransveronika (Leptandrarot) Leptandrin
Leptandrae virginicae rhizoma (Veronica virginica =Veronicacastrum virginicum) Virginiantähdyke (Leptandranjuuri) Kransveronika (Leptandrarot)
Leuzea carthamoides (=Rhaponticum c.) Maraljuuri Maralrot Common rhubarb
Liquidambar orientale Idänambrapuu Oriental sweet gum
Lobelia inflata Rohtolobelia Indian tobacco / Bladderpod lobelia / Emetic weed
Lobeliae herba (Lobelia inflata) Lobeliayrtti Läkelobelia
Lonchocarpus sp. Lonkopuu Cubérot, Timborot Barbasco / Cubé
Lycopus europaeus Rantayrtti Strandklo Gipsywort / Water horehound
Lycopus virginicus Virgianrantayrtti (Virginia) bugle weed
Lytta vesicatoria Espanjankärpänen, Kantharis Spansk Fluga, Kantaris Spanish fly / Cantharis
Mallotus philippinensis Kamala Kamala Kamala tree
Mallotus philippinensis Kamala Kamala Kamala tree
Mandragora officinarum Mandragora, Rohtomandrake Alruna Insane root / Spring mandrake
Mandragorae radix (Mandragora officinarum) Mandragoran juuri Alrunerot, Mandragonrot
Marsdenia condurango Kondurango Kondurango Condurango
Matico folium (Piper angustifolium, P. asperifolium) Matikonlehti Matikoört Matico leaves
Matricaria parthenium (=Chrysanthemum p.=Tanacetum p.) Reunuspäivänkakkara Mattram Feverfew / Wild chrysanthemum
Menispermum cocculus (=Anamirta c.) Intiananamirta
Mentha pulegium Puolanminttu Polejmynta (Poleja) Pennyroyal (mint) / Pudding grass / Poley / European pennyroyal
Menyanthes trifoliata Raate Vattenklöver Bog bean / Buck bean / Marsh trefoil / Bitter trefoil
Menyanthidis folium (Menyanthes trifoliata) Raatteenlehti Vattenklöverblad
Mezerei cortex (Daphne mezereum) Näsiänkuori Tibastbark Mezereon bark
Mezerei fructus (Daphne mezereum) Näsiänhedelmä Tibastfrukt
Mimosa hostilis Jurema
Mitragyna speciosa Siaminkratomi Kratom Kratum
Momordica charantia Karvaskurkku Bittergurka Bitter-cucumber
Myroxylon balsamum Tolubalsami Balsamträd Balsam of Tolu tree / Tolu balsam
Nerium oleander Oleanteri Oleander, Nerium Oleander / Rose bay
Nymphaea caerulea Sinilumme Egyptisk blålotus Blue Lotus
Oenanthe aquatica Pahaputki Vattenstäkra Water fennel / Five-leaved water hemlock / Fennel-leaf dropwort / Water dropwort
Oleandri folium (Nerium oleander) Oleanterinlehti Oleanderblad
Opium (Papaver somniferum) Opium Opium Opium
Orthosiphon spicatus Java tea
Orthosiphonis folium (Orthosiphon spicatus) Jaavalainen tee, Intialainen munuaistee Javate
Panax spp. Ginsengjuuret Ginsengrot Chin ginseng / Asiatic ginseng
Papaver somniferum Oopiumiunikko, (Paitsi siemen/Ej fröet) Opiumvallmo Garden Poppy / Opium Poppy / White Poppy / Chess-bowls
Pausinystalia johimbe Johimbepuu Yohimbe bark
Peganum harmala Pilviharmikki Harmelbuske Syrian rue / Harmel
Peruviani balsamumm (Myroxylon balsamum) Perunbalsami Perubalsam Peru balsam / Peruvian balsam
Petasites albus Ruttojuuri Pestrot White butterbur
Petasites frigidus Pohjanruttojuuri Fjällskråp Coltsfoot
Petasites hybridus Etelänruttojuuri Pestrot Butter dock / Pestilence
Petasites spp. Ruttojuuri Pestrot Butterbur
Petasitidis folium (P. albus, P. hybridus, P. frigidus) Ruttojuuren lehti Pestrotsblad
Petasitidis rhizoma, (P. albus, P. hybridus, P. frigidus) Ruttojuuri Pestrot
Peumus boldus Boldopuu Boldoträd Boldo / Boldu tree
Phellandri fructus (Oenanthe aquatica) Pahaputkensiemen Vattenstäkrasfrö, Stäkrefrö
Physostigma venenosum Kalabarpapu Calabarböna Calabar bean / Ordeal bean / Chopnut
Phytolacca americana Kermesmarja Amerikanskt kermesbär (Fytolackrot) Poke(weed) / Common pokeberry / Pigeonperry / American nightshade
Phytolacca decandra (=Phytolacca americana) Kermesmarja Amerikanskt kermesbär
Phytolaccae decandrae radix (Phytolacca sp.) Fytolakanjuuri Fytolackrot
Pilocarpus jaborandi Jaborandi Jaborandi Pernambuco jaborandi
Piper angustifolium Kaitapippuri (Paitsi hedelmä/Ej frukten) Matico (pepper)
Piper asperifolium Karheapippuri (Paitsi hedelmä/Ej frukten)
Piper methysticum Kavapippuri Kava Kava Kava Kava / Kava Pepper
Piscidia erythrina Kalantappokasvi, Jamaikanunipalko (Jamaica) dogwood / Bitchwood / Jamaica fish fuddle tree
Piscidiae cortex (Piscidia erythrina)
Plantaginis ovatae seminis tegumentum (Plantago ovata) Ispagulansiemenkuori, jänönratamon siemenkuori Ispagulafröskal, vit loppfröskal Ispaghula husk, Blond Psyllium husk, Pale psyllium husk
Plantaginis ovatae, semen (Plantago ovata) Ispagulansiemen, jänönratamon siemen Ispagula frö, vit loppfrö Ispaghula seed, Blond psyllium seed, Pale psyllium seed
Plumbago zeylanica Vitilyijykukka Vit blyblomma
Podophylli rhizoma (Podophyllum peltatum)
Podophyllinum Podofylliini Podofyllin Podophyllum
Podophyllum peltatum Amerikanjalkalehti Amerikansk fotblad (American) mandrake / American mayapple / Common mayapple / Ground lemons / Wild lemons / Umbrella plant / Vegetable calomel / Vegetable mercury
Polygala amara Katkeralinnunruoho Rosettjungfrulin, Polygalaört Bitter milkwort
Polygala senega Senega Senega Polygala / Rattlesnake root / Senega root
Polygalae amarae herba (Polygala amara) Senega
Polygalae radix (Polygala senega) Senegan juuri Senegarot Senega root
Primula elatior Etelänkevätesikko Lundviva Oxlip / True cowslip
Primula officinalis (=Primula veris) Kevätesikko Gullviva Primrose / Cowslip / Primula
Primula veris (=Primula officinalis) Kevätesikko Gullviva
Primulae radix (Primula elation, P. officinalis, P. veris) Kevätesikonjuuri Gullviverot
Psilocybe spp. Madonlakit Slätskivling Sacred mushrooms
Psychotria ipecacuanha (=Cephaelis i.) Oksetusjuuri , (Ipekakuana) Ipecacuanha, Kräkrot Rio ipecac
Psychotria viridis Chacruna Chacruna
Pueraria mirifica Pueraria mirifica
Pulegii aetheroleum (Mentha pulegium) Puolanminttuöljy Polejolja, polemyntiolja Pennyroyal oil
Pulegii herba (Mentha pulegium) Puolanminttu Polejmynta (Poleja)
Pulmonaria abscura (=Pulmonaria officinalis) Rohtoimikkä, Lehtoimikkä Fläckig lungört Lungwort / Sage of Jerusalem
Pulmonaria officinalis Rohtoimikkä, Lehtoimikkä Fläckig lungört
Punica granatum Granaattiomenapuu, (Paitsi hedelmä/Ej frukten) Granatäppleträd Pomegranate / Carthaginian apple
Quebracho cortex (Aspidosperma sp.) Kvebrakonkuori Kvebrackobark Quebracho bark
Quillaja saponaria Suopapuu, Kvillaja Såpträd, Kvillaja Soap tree
Quillajae cortex (Quillaja saponaria) Kvillajankuori Kvillajabark
Rauwolfia spp. Käärmejuuri Rauvolfia Serpent wood / Snakewood / Java devil pepper / Insanity herb
Rauwolfiae radix (Rauvolfia sp.) Rauwolfianjuuri, Intialainen käärmejuuri Rauvolfiarot
Rhamni frangulae cortex (Frangula alnus =Rhamnus frangula) Korpipaatsamankuori Frangulabark (Glossy) buckthorn
Rhamni frangulae fructus (Frangula alnus =Rhamnus frangula) Korpipaatsamanhedelmä Frangulafrukt
Rhamni purshianae cortex (Frangula purshiana =Rhamnus purshiana) Sagradankuori Sagradabark
Rhamnus frangula (Frangula alnus) Korpipaatsama Brakved Cascara sagrada / Cascara buckthorn
Rhamnus purshiana (= Frangula purshiana) Sagrada Sagrada
Rhaponticum carthamoides (=Leuzea c.) Maraljuuri Maralrot
Rhei rhizoma (Rheum palmatum, R. officinale) Raparperinjuuri Rabarberrot Rhubarb root
Rheum officinale Rohtoraparperi Rabarber Rhubarb
Rheum palmatum Koristeraparperi Rödflikrabarber Chin rhubarb / (Sorrel) rhubarb
Rhus toxicodendron Myrkkysumakki Giftek Poison oak
Ricini oleum Risiiniöljy Ricinolja Castor oil
Ricini semen (Ricinus communis) Risiininsiemen Ricinfrö
Ricinus communis Risiini Ricin Castor bean tree / Castor oil plant / Palma Christi
Rivea corymbosa (=Ipomoea c. =Turbina c.) Käärmeenyrtti
Rubia tinctorum Värimatara (Krappi) Krapp Common madder / Red madder
Rubiae tinctori radix (Rubia tinctorum) Värimataranjuuri (Krapin juuri) Krapprot,
Ruscus aculeatus Pikkuruskus Stickmyrten Butcher´s broom / Knee holly / Box holly / Sweet broom root / Mediterranean lily
Ruta graveolens Tuoksuruuta (Viiniruuta, Ruutakasvi) Vinruta Common rue / Garden rue / Bitter herb / Countryman´s treacle
Rutae folium (Ruta graveolens) Ruutayrtti Vinrutsört
Sabadillae semen (Schoenocaulon officinale) Sabadillansiemen Sabadillfrö Sabadilla seed
Sabal serrulata (=Serenoa repens) Sahapalmu Sågpalm Saw palmetto
Sabinae aetheroleum (Juniperus sabina) Sabinaöljy Sävenbomolja
Sabinae herba (Juniperus sabina) Rohtokataja (Sabinayrtti, Sabiinin Kataja) Sävenbom Savin
Salicis cortex (Salix sp.) Pajunkuori Pilbark, Videbark Willow bark
Salviae divinori folium (Salvia divinorum) Mazatecinsalvia Profetsalvia Yerba de Maria / Believed cultigen
Sambucus ebulus Ruohoselja Sommarfläder Dwarf elder / Danewort
Saponaria officinalis Rohtosuopayrtti Såpnejlika (Såpört) Soapwort / Bouncing bet
Saponariae herba (Saponaria officinalis) Rohtosuopayrtti Såpnejlika (Såpört)
Saponariae radix (Saponaria officinalis) Rohtosuopayrtinjuuri Såpnejlikarot (Såpörtsrot)
Sarothamnus scoparius (=Cytisus s.) Jänönvihma Harris
Sarsaparillae radix (Smilax sp.) Sarsaparillanjuuri Sarsaparillarot
Sassafras aetheroleum (Sassafras albidum) Sassafrasöljy Sassafrasolja
Sassafras albidum Sassafras Sassafras Common sassafras / American sassafras / Mitten tree / Ague tree / Cinnamon wood
Sassafras lignum (Sassafras albidum) Sassafraspuu Sassafrasträ
Scammoniae radix (Convolvulus scammonia) Skammoniajuuri Skammoniarot (Levant) scammony
Scammoniae resina Skammoniahartsi Skammoniaharts Scammony gumresin
Schoenocaulon officinale Meksikonsabadilla Sabadilla / Indian caustic barley
Scopolia carniolica Skopolia Dårört Nightshade-leaved henbane / European scopol(i)a / Russian belladonna
Scopoliae rhizoma (Scopolia carniolica) Skopolian juuri Dårörtsrot
Secale cornutum (Claviceps purpurea) Torajyvä Mjöldryga Ergot of rye
Senecio sp. Villakko Korsört Groundsel
Senegae radix (Polygala senega) Seneganjuuri Senegarot Senega root
Sennae folium (Cassia sp.) Sennanlehti Sennablad Senna leaf
Sennae fructus acutifoliae (Cassia acutifolia) Aleksandriansennapalko Alexandrinsk sennabalja Senna pods / Alexandrian senna
Serenoa repens (=Sabal serrulata) Sahapalmu Sågpalm Saw palmetto / Shrub palmetto
Serpentariae radix (Aristolochia serpentaria) Serpentariajuuri Serpentariarot Serpentary root
Silybum marianum Maarianohdake Mariatistel St Mary´s thistle / Holy thistle / Milk thistle / Lady´s thistle / Blessed thistle / White thistle / Variegated thistle
Smilax sp. Greenbriers
Solani nigri herba (Solanum nigrum) Mustakoisonverso Nattskatta
Solanum dulcamara Punakoiso Besksöta (Kvesved) (European) bittersweet / (Woody) nightshade
Solanum nigrum Mustakoiso Nattskatta Black nightshade / Garden nightshade / Houndsberry / Bilberry
Squillae bulbus (Urginea maritima) Merisipuli Sjölök
Staphisargriae semen (Delphinium staphisagria) Tahvonsiemen Staffansfrö Stavesacre seed
Stramonii folium (Datura sp.) Hulluruohonlehti, Pasuunakukan lehti Spikklubbeblad, Stramoniumblad Stramonium leaf
Strophanthi semen (Strophanthus sp.) Strofantuksen siemen Strofantusfrö
Strophanthus sp. Strofantti Strofantus Strophanthin
Strychni semen (Strychnos nux-vomica) Ketunkakku, Strykniininsiemen Rävkaka
Strychnos nux-vomica Strykniinipuu Rävkaketräd Nux vomica / Poison nut / Quaker buttons / Vomit nut
Strychnos sp. Strykniinipuu, Strykniinipähkinä
Styrax liquidus (Liquidambar orientale) Nestemäinen styraksi Flytande styrax Liquid styrax
Symphytum officinale Rohtoraunioyrtti Vallört Comfrey / Blackwort
Tabebuia sp. Soihtupuu Lapacho / Pau d'arco
Tanaceti flos (Tanacetum vulgare) Pietaryrtinkukka Renfaneblomma
Tanacetum parthenium (=Chrysanthemum p. =Matricaria p.) Reunuspäivänkakkara Mattram Feverfew / Wild chrysanthemum
Tanacetum vulgare Pietaryrtti Renfana Tansy / Double tansy / (Golden-)buttons / Bitter buttons / Parsley fern
Taxus brevifolia Tyynenmeren marjakuusi Stillahavsidegran Pacific yew / Western yew / California yew
Thevetia neriifolia (=Thevetia peruviana) Keltaoleanteri (Tevetia) Lucky nut / Trumpet flower / Yellow oleander
Thevetia peruviana (=Thevetia neriifolia) Keltaoleanteri (Tevetia)
Thevetiae folium (Thevetia sp.) Keltaoleanterin lehti
Thevetiae semen (Thevetia sp.) Keltaoleanterinsiemen
Tolutani balsamum (Myroxylon balsamum) Tolubalsami Tolubalsam
Toxicodendri folium (Rhus toxicodendron) Myrkkysumakinlehti Gifteksblad
Turbina corymbosa (=Ipomoea c. =Rivea c.) Käärmeenyrtti
Tussilago farfara Leskenlehti Hästhov Coltsfoot / Clay weed
Uncaria tomentosa Perunkynsiliaani Cat's thorn / Cat's claw
Urginea maritima Merisipuli Sjölök (Mediterranean) squill / White squill / Greek squill / Sea onion
Uvae ursi folium (Arctostaphylos uva-ursi) Sianpuolukanlehti Mjölonrisblad Bearberry
Uzarae radix (Xysmalobium undulatum) Utsaranjuuri Milk bush / Wild cotton / Uzara
Valeriana officinalis Rohtovirmajuuri Läkevänderot, Vendelört Valerian / (Great) wild valerian / Officinal valerian
Valerianae radix (Valeriana sp.) Rohtovirmajuuri (Valeriaanajuuri) Läkevänderot, Vendelört (Valerianarot) Valerian root
Veratri rhizoma (Veratrum sp.) Pärskäjuuret Nysrot, Prustrot
Veratrum sp. Pärskäjuuri Nysrot, Prustrot False hellebores

N:o 1095

Veronica virginica (=Leptandra v. =Veronicastrum virginicum) Virginiantähdyke (Leptandranjuuri) Kransveronika (Leptandrarot)
Veronicastrum virginicum (=Leptandra virginica =Veronica v.) Virginiantähdyke (Leptandranjuuri) Kransveronika (Leptandrarot)
Viburni prunifolii cortex (Viburnum prunifolium) Mustamarjaheisi (Black) haw / Sweet haw / Stagbush / Sheepberry / Sweet viburnum
Vinca rosea (=Catharanthus roseus) Katara (Punatalvio) Rosensköna
Vinca sp. Talviot Vintergröna Periwinkle
Vincetoxicum hirundinaria Käärmeenpistoyrtti Tulkört
Viscum album Misteli Mistel (European) misteltoe
Xanthoxyli cortex (Zanthoxylum sp.), Xanthoxylum sp. (=Zanthoxylum) Limopuu
Xysmalobium undulatum Uzarajuuri Milk bush / Wild cotton / Uzara
Yohimbe cortex (Pausinystalia johimbe) Johimbenkuori Johimbeabark Yohimbe bark
Zanthoxyli cortex (=Zanthoxylum sp.) Tandvärksträdbark Zanthoxylum bark
Zanthoxylum sp. (= Xanthoxylum) Zanthoxylum

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.