1077/2009

Annettu Helsingissä 15 päivänä joulukuuta 2009

Liikenne- ja viestintäministeriön asetus kaksi- ja kolmipyöräisten ajoneuvojen sekä nelipyörien rakenteesta ja varusteista annetun liikenne- ja viestintäministeriön asetuksen muuttamisesta

Liikenne- ja viestintäministeriön päätöksen mukaisesti

muutetaan kaksi- ja kolmipyöräisten ajoneuvojen sekä nelipyörien rakenteesta ja varusteista 19 päivänä joulukuuta 2002 annetun liikenne- ja viestintäministeriön asetuksen (1250/2002) 7, 11 ja 23―26 §, liitteen 1 kohta 0, 18, 28, 32, 35, 37, 40, 43 ja 46 sekä liite 2, sellaisina kuin niistä ovat liitteen 1 kohta 0 ja 28 asetuksessa 852/2007, kohta 35 ja 37 asetuksessa 24/2007 sekä liite 2 osaksi asetuksissa 921/2004, 1196/2005 ja 24/2007, seuraavasti:

7 §
Yleiset rakenne- ja varustevaatimukset

1. Ajoneuvolain 25 ja 26 §:ssä säädetään ajoneuvojen laitteista ja varusteista sekä 28 §:ssä haitallisten päästöjen ja energiankulutuksen rajoittamisesta. Poikkeuksista säädetään tässä asetuksessa ja sen liitteissä. Ajoneuvolain 27 §:ssä tarkoitetusta valtuudesta Liikenteen turvallisuusvirastolle poikkeusten myöntämiseen ajoneuvoja koskevista vaatimuksista säädetään 6 luvussa.

2. Sellaista tunnusta ja merkkivalaisinta, joka ajoneuvoryhmää koskevissa säännöksissä säädetään pakolliseksi tai sallituksi tiettyyn ajoneuvoon tai ajoneuvoryhmään, ei saa asentaa muuhun ajoneuvoon.

3. Ajoneuvossa ei saa olla mitään, mikä kuljettajan paikalta estää näkemästä ajotietä eteen ja sivuille tai mikä haittaa kuljettajan toimintaa.

11 §
Vilkkuva varoitusvalaisin

1. Hälytysajoneuvona käytettävän moottoripyörän varoitusvalaisimen tulee olla E-hyväksytty säännön n:o 65 mukaisesti tai Liikenteen turvallisuusviraston hyväksymä.

2. Milloin varoitusvalaisimen eri suunnista havaituksi tuleminen sitä edellyttää, näitä valaisimia saa olla useita.

23 §
Liikenteen turvallisuusvirastolta haettavat ajoneuvon rakennetta ja varusteita koskevat poikkeukset

1. Liikenteen turvallisuusvirasto voi erityisestä syystä:

a) myöntää määräaikaisen vain Suomessa voimassa olevan poikkeuksen ajoneuvotyypille, yksittäiselle ajoneuvolle, järjestelmälle, osalle ja erilliselle tekniselle yksikölle, jolle ei vielä ole myönnetty tässä asetuksessa vaadittua hyväksyntää, jos ajoneuvotyyppi, ajoneuvo, järjestelmä osa tai tekninen yksikkö on testattu Suomessa tai muussa ETA-valtiossa ja täyttää hyväksynnän edellytyksenä olevat vaatimukset;

b) hyväksyä vähintään neljä vuotta ennen rekisteröintiä maahan tuodun rekisteröimättömän ajoneuvon, jota ei ole käytetty, otettavaksi käyttöön maahantuontiajankohtana voimassa olleiden vaatimusten mukaisesti;

c) uudistaa määräajaksi taikka määrätylle henkilölle tai yhteisölle myönnetyn poikkeuksen uudeksi määräajaksi taikka toiselle henkilölle tai yhteisölle.

2. Liikenteen turvallisuusvirasto voi erityisestä syystä, jos poikkeus ei vaaranna liikenneturvallisuutta eikä vääristä kilpailua, myöntää yksittäiselle ajoneuvolle poikkeuksen tässä asetuksessa säädetyistä ajoneuvon rakennetta ja varusteita koskevista vaatimuksista.

3. Liikenteen turvallisuusvirasto voi erityisestä syystä myöntää joko yksittäiselle tai useammalle nopeuskilpailussa käytettävälle L-luokan ajoneuvolle, jonka moottoria nopeuskilpailusääntöjen mukaan saa virittää, ajoneuvoa kilpailussa käytettäessä sekä matkalla kilpailuun tai katsastukseen voimassa olevan määräaikaisen poikkeuksen tässä asetuksessa säädetyistä ajoneuvon rakennetta ja varusteita koskevista vaatimuksista.

4. Liikenteen turvallisuusvirasto voi myöntää tässä asetuksessa säädetyistä ajoneuvon rakennetta ja varusteita koskevista vaatimuksista poikkeavan tyyppihyväksynnän vammaisen kuljettajan tai matkustajan käyttöön tarkoitetun ajoneuvon vammaisen erityistarpeisiin varustetuille järjestelmille, osille ja erillisille teknisille yksiköille.

24 §
Sarjan viimeisiä ajoneuvoja koskevat poikkeukset

1. Liikenteen turvallisuusviraston on varmistettava, ettei valmistussarjan viimeisille ajoneuvoille myönnettävien poikkeusten enimmäismäärää ylitetä. Virasto merkitsee tiedon myönnetystä poikkeuksesta ajoneuvoja koskevaan rekisteriin ja ajoneuvon rekisteröinnistä annettavaan todistukseen.

2. Liikenteen turvallisuusvirasto ilmoittaa kuukauden kuluessa muiden jäsenvaltioiden toimivaltaisille viranomaisille myönnettyjen poikkeuksien keston ja syyt yhdessä tyyppihyväksyntädirektiivin 16 artiklan 1 ja 2 kohdassa säädettyjen tietojen kanssa. Virasto lähettää joka vuosi komissiolle luettelon myönnetyistä poikkeuksista ja niiden syistä.

25 §
Poikkeukset uutta teknologiaa soveltaville ajoneuvoille, osille tai erillisille teknisille yksiköille

1. Liikenteen turvallisuusvirasto voi myöntää luonteeltaan yhden tai useamman erityisdirektiivin yhteen tai useampaan vaatimukseen soveltumattomia tekniikoita tai ratkaisuja käyttäen valmistetuille ajoneuvoille, osille tai erillisille teknisille yksiköille poikkeuksen, jos poikkeus ei merkittävästi haittaa ympäristöä tai vaaranna liikenneturvallisuutta.

2. Liikenteen turvallisuusvirasto lähettää kuukauden kuluessa jäljennöksen poikkeuksesta ja sen liitteistä muiden ETA-valtioiden hyväksyntäviranomaisille ja toimittaa viipymättä komissiolle kertomuksen, joka sisältää:

a) syyn, miksi kyseisistä tekniikoista tai ratkaisuista johtuu, että ajoneuvo, osa tai erillinen tekninen yksikkö ei sovellu jonkin erityisdirektiivin vaatimuksiin;

b) kuvauksen esille tulevista turvallisuus- ja ympäristönsuojelukysymyksistä sekä toteutetut toimenpiteet;

c) kuvauksen testeistä ja niiden tuloksista, jotka osoittavat jonkin 1 momentissa tarkoitetun erityisdirektiivin vaatimuksia vastaavan turvallisuuden ja ympäristönsuojelun tason;

d) ehdotukset vastaavien erityisdirektiivien muutoksiksi tai tarvittaessa uusiksi erityisdirektiiveiksi.

26 §
Raportointi myönnetyistä poikkeuksista

Liikenteen turvallisuusvirasto toimittaa liikenne- ja viestintäministeriölle joka vuosi maaliskuun loppuun mennessä luettelon 22-25 §:n nojalla myönnetyistä poikkeuksista.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2010.

EY-tyyppihyväksyttyyn ajoneuvoon ennen 1 päivää tammikuuta 2009 asennettu varaosakatalysaattori voidaan hyväksyä muutoskatsastuksessa ilman tyyppihyväksyntämerkintävaatimusta 30 päivään kesäkuuta 2010, jos ajoneuvon päästöjen osoitetaan vastaavan ensimmäisen käyttöönottoajankohdan vaatimuksia.

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2009/67/EY, EUVL N:o L 222, 25.8.2009, s. 1
Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2009/62/EY, EUVL N:o L 198, 30.7.2009, s. 20
Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2009/78/EY, EUVL N:o L 231, 3.9.2009, s. 8
Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2009/79/EY, EUVL N:o L 201, 1.8.2009, s. 29
Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2009/80/EY, EUVL N:o L 202, 4.8.2009, s. 16
Komission direktiivi 2009/108/EY, EUVL N:o L 213, 18.8.2009, s. 10

Helsingissä 15 päivänä joulukuuta 2009

Liikenneministeri
Anu Vehviläinen

Ylitarkastaja
Maria Rautavirta

Liitteet 1 ja 2

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.