1074/2009

Säädöstä oikaistu.

Annettu Helsingissä 9 päivänä joulukuuta 2009

Liikenne- ja viestintäministeriön asetus liikenne- ja viestintäministeriön maksullisista suoritteista

Liikenne- ja viestintäministeriön päätöksen mukaisesti säädetään 21 päivänä helmikuuta 1992 annetun valtion maksuperustelain (150/1992) 8 §:n ja viranomaisten toiminnan julkisuudesta 21 päivänä toukokuuta 1999 annetun lain (621/1999) 34 §:n nojalla, sellaisina kuin ne ovat, edellinen laissa 348/1994 ja jälkimmäinen laissa 495/2005:

1 §
Soveltamisala

Tässä asetuksessa säädetään liikenne- ja viestintäministeriön suoritteiden maksullisuudesta ja niiden maksuperusteista, julkisoikeudellisista suoritteista perittävistä maksuista sekä liiketaloudellisin perustein hinnoiteltavista ministeriön suoritteista.

2 §
Julkisoikeudelliset suoritteet

Valtion maksuperustelaissa tarkoitettuja julkisoikeudellisia suoritteita ovat ne ministeriön päätökset, joista ministeriö perii oheisen maksutaulukon mukaiset suoritteen omakustannusarvoa vastaavat kiinteät maksut.

3 §
Muut maksulliset suoritteet

Valtion maksuperustelain 7 §:ssä tarkoitettuja suoritteita, jotka ministeriö hinnoittelee liiketaloudellisin perustein, ovat:

1) asiakirjojen kopiointi, muu jäljentäminen ja lähettäminen lukuun ottamatta 2 momentissa tarkoitettuja kopioita ja tulosteita; sekä

2) ministeriön hallinnassa olevien kokoustilojen käyttö.

Viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain 34 §:n 2 momentissa tarkoitetusta tiedon esille hakemisesta sekä saman lain 34 §:n 3 momentissa tarkoitettujen kopioiden ja tulosteiden antamisesta perittävistä maksuista päättää liikenne- ja viestintäministeriö ottaen huomioon, mitä viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain 34 §:ssä säädetään.

4 §
Erinäiset säännökset

Tässä asetuksessa tarkoitetut maksut peritään myös annetuista hylkäävistä päätöksistä.

5 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2010 ja on voimassa vuoden 2011 loppuun.

Suoritteista, joita koskeva asia on tullut vireille ennen tämän asetuksen voimaantuloa, peritään maksu tämän asetuksen voimaan tullessa voimassa olevien säännösten mukaisesti.

Helsingissä 9 päivänä joulukuuta 2009

Liikenneministeri
Anu Vehviläinen

Talousjohtaja
Jaana Kuusisto

Liite

Tieliikennettä ja moottorikäyttöistä ajoneuvoa koskevat luvat
 1. Linja-autolla harjoitettavan kansainvälisen matkustajaliikenteen lupa 220 euroa
 2. Linja-autolla harjoitettavan kansainvälisen matkustajaliikenteen luvan muutos tai peruutus 100 euroa
3. Interbus-sopimuksen 15 artiklassa tarkoitettu lupa 37 euroa
 4. Neuvoston asetuksen (ETY) N:o 684/92 13 artiklassa tarkoitettu kansainvälisen henkilöliikenteen todistus 37 euroa
5. Liikenteenohjauslaitteen vahvistaminen kokeilutarkoituksessa käytettäväksi 100 euroa
6. Poikkeuslupa ajoneuvon suurimmista sallituista massoista ja mitoista 190 euroa
7. Poikkeuslupa turpeen, hakkeen, elävien eläinten tai puutavaran kuljetukseen rakennetun kuorma-auton ja perävaunun yhdistelmän käyttöön tiellä siitä huolimatta, että vetoauton tai perävaunun taikka yhdistelmällä kuljetettavan vaihtokuormatilan ulkoleveys ylittää 2,55 metriä ja sisäleveys 2,51 metriä
  a) jos vetoauto ja perävaunu ovat otetut käyttöön ennen 1 päivää elokuuta 1997; lupa myönnetään maantieteellisesti rajatulle alueelle ja olemaan voimassa yhdenvuoden luvan myöntämispäivästä 370 euroa
b) jos vetoauto tai perävaunu on otettu käyttöön 1 päivänä elokuuta 1997; tai sen jälkeen; lupa myönnetään maantieteellisesti rajatulle alueelle ja olemaan voimassa yhden vuoden luvan myöntämispäivästä 1100 euroa
c) jos poikkeusluvan haltijan hallinnassa oleva a alakohdassa tarkoitetun yhdistelmän vetoauto tai perävaunu vaihdetaan toiseen ennen 1 päivää elokuuta 1997 käyttöön otettuun tai jos b alakohdassa tarkoitetun yhdistelmän vetoauto tai perävaunu vaihdetaan taikka jos yhdistelmän toiminta-alue muuttuu; lupa on voimassa enintään siihen saakka, kun a tai b alakohdassa tarkoitetun luvan voimassaolo päättyy 190 euroa
d) jos poikkeusluvan haltijan hallinnassa olevan a alakohdassa tarkoitetun yhdistelmän vetoauto tai perävaunu vaihdetaan 1 päivänä elokuuta 1997 tai sen jälkeen käyttöön otettuun; lupa on voimassa enintään siihen saakka, kun a alakohdassa tarkoitetun luvan voimassaolo päättyy 725 euroa
8. Poikkeuslupa liikenteenohjauslaitteen käyttöä koskevista yleismääräyksistä 100 euroa
9. Poikkeuslupa tieliikenteen ajo- ja lepoajoista 68 euroa
10. Päätös tyyppihyväksyntämenettelyyn liittyvän tutkimuslaitoksen hyväksymisestä 220 euroa
11. Päätös tyyppihyväksyntämenettelyyn liittyvän tutkimuslaitoksen hyväksymispäätöksen muuttamisesta 110 euroa
Vaarallisten aineiden kuljetuksia koskevat luvat
1. Vaarallisten aineiden kuljetuksiin liittyvien ilmoitettujen ja hyväksyttyjen laitosten tunnustamiset 220 euroa
2. Vaarallisten aineiden kuljetuksiin liittyvien ilmoitettujen ja hyväksyttyjen laitosten tunnustamisten muutokset 110 euroa
3. Vaarallisten aineiden kuljetuksiin liittyvät poikkeusluvat 275 euroa
4. Vaarallisten aineiden kuljetuksiin liittyvissä poikkeusluvissa tapahtuva muutos luvanhaltijan nimessä tai muu vähäinen muutos 110 euroa
5. Vaarallisten aineiden reittirajoituspäätös 275 euroa
6. Vaarallisten aineiden laaja reittirajoituspäätös 550 euroa
Vesiliikennettä koskevat luvat
1. Merenkulun kabotaasilupa 100 euroa
2. Merilain (674/1994) 1 luvun 1 §:n 2 momentin mukainen lupa 190 euroa
3. Merilain (674/1994) 1 luvun 1 §:n 3 momentin mukainen lupa 190 euroa
4. Poikkeuslupa laivaisännistöyhtiön pääisännän asuinpaikkavaatimuksesta (merilain (674/1994) 5 luvun 6 §:n mukainen lupa) 100 euroa

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.