1061/2009

Annettu Helsingissä 10 päivänä joulukuuta 2009

Valtioneuvoston asetus koulutuksen arvioinnista

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty opetusministeriön esittelystä, säädetään 21 päivänä elokuuta 1998 annetun perusopetuslain (628/1998) 21 §:n, samana päivänä annetun lukiolain (629/1998) 16 §:n, ammatillisesta koulutuksesta samana päivänä annetun lain (630/1998) 24 §:n, ammatillisesta aikuiskoulutuksesta samana päivänä annetun lain (631/1998) 15 §:n, vapaasta sivistystyöstä samana päivänä annetun lain (632/1998) 7 §:n ja taiteen perusopetuksesta samana päivänä annetun lain (633/1998) 7 §:n nojalla,

sellaisina kuin ne ovat, perusopetuslain 21 § osaksi laeissa 32/2003 ja 970/2009, lukiolain 16 § osaksi laeissa 33/2003 ja 971/2009, ammatillisesta koulutuksesta annetun lain 24 § osaksi laeissa 34/2003 ja 972/2009, ammatillisesta aikuiskoulutuksesta annetun lain 15 § osaksi laeissa 35/2003 ja 973/2009, vapaasta sivistystyöstä annetun lain 7 § osaksi laeissa 36/2003 ja 974/2009 ja taiteen perusopetuksesta annetun lain 7 § osaksi laeissa 37/2003 ja 975/2009:

1 luku

Soveltamisala ja tavoitteet

1 §
Soveltamisala

Tätä asetusta sovelletaan perusopetuslaissa (628/1998), lukiolaissa (629/1998), ammatillisesta koulutuksesta annetussa laissa (630/1998), ammatillisesta aikuiskoulutuksesta annetussa laissa (631/1998), vapaasta sivistystyöstä annetussa laissa (632/1998) ja taiteen perusopetuksesta annetussa laissa (633/1998) tarkoitetun koulutuksen arviointiin.

Koulutuksen järjestäjillä tarkoitetaan tässä asetuksessa 1 momentissa mainituissa laeissa tarkoitettuja opetuksen ja koulutuksen järjestäjiä sekä oppilaitoksen ylläpitäjiä sekä oppilaitoksella myös kouluja ja opiskelijoilla myös oppilaita.

2 §
Arvioinnin tavoitteet

Koulutuksen arvioinnin tavoitteena on:

1) hankkia ja analysoida tietoa valtakunnallisen koulutuspoliittisen päätöksenteon ja koulutuksen kehittämisen pohjaksi;

2) hankkia ja analysoida tietoa koulutuksen paikallisen kehittämistyön ja päätöksenteon pohjaksi;

3) tukea opiskelijoiden oppimista, opetustoimen henkilöstön työtä ja oppilaitosten kehittämistä.

3 §
Arvioinnin toteuttamisen periaatteet

Koulutusta on arvioitava suunnitelmallisesti ja koulutuksen tavoitteisiin nähden kattavasti. Arvioinnin on oltava monipuolista, avointa ja oikeudenmukaista.

Arviointitiedon on oltava luotettavaa ja vertailukelpoista. Arvioinnissa on hyödynnettävä olemassa olevaa tilasto- ja rekisteritietoa sekä muuta tietoa.

Arvioinnissa mukana olleille koulutuksen järjestäjille ja oppilaitoksille on toimitettava niitä koskevat arviointitulokset.

4 §
Arviointisuunnitelma

Arviointisuunnitelmassa esitetään koulutuksen arvioinnin suuntaviivat ja painopisteet sekä arviointien rahoitus ja seuranta.

2 luku

Koulutuksen arviointineuvosto

5 §
Tehtävät

Koulutuksen arviointineuvoston tehtävänä on:

1) avustaa opetusministeriötä ja tukea koulutuksen järjestäjiä koulutuksen arviointia koskevissa asioissa;

2) järjestää koulutukseen ja koulutuksen järjestäjien toimintaan liittyviä ulkopuolisia arviointeja;

3) kehittää koulutuksen ulkopuolista arviointia;

4) osallistua kansainväliseen arviointitoimintaa koskevaan yhteistyöhön.

Edellä 1 momentissa tarkoitettujen tehtävien asianmukaista hoitamista vaarantamatta arviointineuvosto voi ottaa vastaan muita arviointiin liittyviä toimeksiantoja.

Arviointineuvoston on osallistuttava säännöllisesti oman toimintansa ulkopuoliseen arviointiin. Arviointineuvoston on laadittava vuosittain toimintasuunnitelma sekä kertomus omasta toiminnastaan ja arviointien keskeisistä tuloksista.

6 §
Kokoonpano

Arviointineuvostossa on enintään 14 jäsentä. Kokoonpanossa on oltava edustettuna opetushallinto, koulutuksen järjestäjät, opetustoimen henkilöstö ja opiskelijat sekä työelämä ja tutkimus. Kokoonpanossa on otettava huomioon eri koulutusmuodot ja molemmat kieliryhmät. Opetusministeriö määrää jäsenet enintään neljäksi vuodeksi kerrallaan.

Arviointineuvosto valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan neuvoston toimikaudeksi. Puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan on oltava koulutuksen arviointiin perehtyneitä.

Jos neuvoston jäsen eroaa tai tulee kykenemättömäksi hoitamaan tehtäväänsä kesken toimikauden, opetusministeriö määrää hänen tilalleen uuden jäsenen jäljellä olevaksi toimikaudeksi.

7 §
Jaostot

Arviointineuvosto voi asettaa neuvostossa käsiteltävien asioiden valmistelua varten jaostoja. Jaoston jäsenten ei puheenjohtajaa ja varapuheenjohtajaa lukuunottamatta tarvitse olla arviointineuvoston jäseniä.

8 §
Kokoukset

Arviointineuvosto kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta.

Arviointineuvosto on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ja vähintään puolet muista jäsenistä on saapuvilla.

Asia ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan tulee päätökseksi se mielipide, jota puheenjohtaja on kannattanut. Henkilövalinta ratkaistaan äänten mennessä tasan arvalla.

9 §
Palkkiot ja korvaukset

Arviointineuvoston ja sen jaoston puheenjohtajan, varapuheenjohtajan ja jäsenen palkkioiden ja korvausten perusteista määrää opetusministeriö.

10 §
Työjärjestys

Arviointineuvoston ja sen jaoston tehtävistä ja toimivallasta sekä asioiden käsittelystä määrätään arviointineuvoston antamassa työjärjestyksessä.

3 luku

Arviointineuvoston sihteeristö

11 §
Sihteeristö

Arviointineuvostolla on sihteeristö. Opetusministeriö sopii sihteeristöstä Jyväskylän yliopiston kanssa.

12 §
Tehtävät

Sihteeristön tehtävänä on valmistella ja toimeenpanna koulutuksen arviointineuvostossa käsiteltävät asiat sekä organisoida arvioinnit 4 §:ssä tarkoitetun arviointisuunnitelman ja 5 §:ssä tarkoitetun toimintasuunnitelman mukaisesti.

13 §
Kokoonpano

Sihteeristössä on pääsihteeri sekä tarpeellinen määrä asiantuntijatehtävissä toimivaa ja muuta henkilöstöä. Pääsihteeri johtaa sihteeristön työskentelyä.

Pääsihteeriltä vaaditaan tohtorin tutkinto, perehtyneisyys arviointitoimintaan ja käytännössä osoitettu johtamistaito. Asiantuntijatehtävissä toimivalta henkilöstöltä vaaditaan ylempi korkeakoulututkinto ja perehtyneisyys arviointitoimintaan.

Ennen sihteeristön ottamista palvelukseen on asiasta kuultava arviointineuvostoa.

14 §
Työjärjestys

Sihteeristön tehtävistä ja työskentelystä sekä asioiden käsittelystä määrätään tarkemmin 10 §:ssä tarkoitetussa työjärjestyksessä.

4 luku

Voimaantulosäännökset

15 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2010.

Tällä asetuksella kumotaan koulutuksen arvioinnista 20 päivänä helmikuuta 2003 annettu valtioneuvoston asetus (150/2003) siihen myöhemmin tehtyine muutoksineen.

Ennen tämän asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä asetuksen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

Helsingissä 10 päivänä joulukuuta 2009

Opetusministeri
Henna Virkkunen

Vanhempi hallitussihteeri
Merja Leinonen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.