1057/2009

Annettu Helsingissä 9 päivänä joulukuuta 2009

Maa- ja metsätalousministeriön asetus metsäkeskusten ja Metsätalouden kehittämiskeskus Tapion suoritteiden maksullisuudesta

Maa- ja metsätalousministeriön päätöksen mukaisesti säädetään metsäkeskuksista ja metsätalouden kehittämiskeskuksesta 18 päivänä joulukuuta 1995 annetun lain (1474/1995) 12 §:n 3 momentin sekä 21 päivänä helmikuuta 1992 annetun valtion maksuperustelain (150/1992) 8 §:n nojalla, sellaisina kuin ne ovat, ensin mainittu laissa 1177/2005 sekä viimeksi mainittu laissa 348/1994:

1 §
Soveltamisala

Tässä asetuksessa säädetään metsäkeskusten ja Metsätalouden kehittämiskeskus Tapion (kehittämiskeskus) valtionaputoiminnan suoritteiden maksullisuudesta ja näiden maksujen perusteista. Asetus ei koske suoritteita, jotka ovat metsäkeskusten tai kehittämiskeskuksen elinkeinotoimintaan kuuluvia suoritteita.

Suoritteet jakautuvat metsäkeskusten julkisoikeudellisiin suoritteisiin sekä metsäkeskusten ja kehittämiskeskuksen muihin suoritteisiin. Julkisoikeudellisilla suoritteilla tarkoitetaan valtion maksuperustelain (150/1992) 3 §:n 2 kohdassa tarkoitettuja suoritteita. Muilla suoritteilla tarkoitetaan valtion maksuperustelain 7 §:ssä tarkoitettuja muita suoritteita.

2 §
Metsäkeskusten maksuttomat julkisoikeudelliset suoritteet

Metsäkeskusten valtion maksuperustelain 6 §:n 3 momentissa tarkoitetut maksuttomat julkisoikeudelliset suoritteet ovat tämän asetuksen liitteessä 1.

3 §
Metsäkeskusten kiinteämaksuiset julkisoikeudelliset suoritteet

Metsäkeskusten valtion maksuperustelain 6 §:n 2 momentissa tarkoitetut julkisoikeudelliset suoritteet ja niistä perittävät kiinteät maksut ovat tämän asetuksen liitteen 2 maksutaulukossa.

Liitteen 2 kohdassa 7 tarkoitettu maksu määräytyy sen metsänomistajan omistuksessa olevan metsätalouteen käytettävissä olevan maan pinta-alan perusteella, jolle vapautusta metsänhoitomaksusta haetaan. Maksua on tarvittaessa alennettava niin, että se on kohtuullinen erityisesti suhteessa niihin metsänhoitomaksuihin, jotka alueelta arvion mukaan perittäisiin. Mainitun liitteen 11 kohdassa tarkoitettu maksu määräytyy arvioitavan vahinkoalueen pinta-alan perusteella.

Maksu peritään myös hylkäävästä päätöksestä. Liitteen 2 kohtaa 7 koskevan hylkäävän päätöksen maksu on kuitenkin 100 euroa, jos päätöksen tekeminen ei edellytä maastossa tehtävää tarkastusta, ja 100 euroa sekä hehtaarikohtainen maksu tarkastetulta alalta, jos päätöksen tekeminen edellyttää maastossa tehtävää tarkastusta.

Liitteen 2 maksutaulukossa mainitut maksut eivät sisällä laskutuksesta ja postituksesta aiheutuvia kustannuksia, jotka peritään erikseen.

4 §
Metsäkeskusten omakustannusarvon mukaiset julkisoikeudelliset suoritteet

Valtion maksuperustelain 6 §:n 1 momentissa tarkoitettuja maksullisia julkisoikeudellisia suoritteita, joista metsäkeskus perii omakustannusarvon mukaan määräämänsä maksun, ovat:

1) metsälain (1093/1996) 15 §:n 3 momentissa sekä 20 §:n 2 ja 3 momentissa tarkoitetut teettämiskustannukset;

2) kirkkoneuvostolle kirkkojärjestyksen (1055/1993) 15 luvun 8 a §:n 2 momentin nojalla annettava lausunto muun kuin metsäkeskuksen laatimasta metsäsuunnitelmasta;

3) yhteismetsälain (109/2003) 50 §:n mukainen yhteismetsästä yhteismetsän osakaskunnan velasta ulosmitattavien ja myytävien puiden osoittaminen;

4) erikseen maksulliseksi säädetty viranomaiselle annettava virka-apu;

5) Elintarviketurvallisuusviraston avustaminen metsänviljelyaineiston kaupasta annetun lain (241/2002) noudattamisen valvonnassa ja metsäpuiden siementen tuotantoon ja markkinointiin liittyvässä tarkastuksessa;

6) alkuperäistä erillistä päätöstä, todistusta tai vastaavaa asiakirjaa korvaavat otteet ja jäljennökset metsäkeskuksissa säilytettävistä asiakirjoista.

Edellä 1 momentissa tarkoitettujen suoritteiden maksu määräytyy tuntimaksun perusteella seuraavan taulukon mukaisesti:

-asiantuntijat 70 euroa/tunti
-kenttähenkilöstö 50 euroa/tunti
-avustava henkilöstö 40 euroa/tunti

Edellä 2 momentissa tarkoitetun tuntimaksun lisäksi peritään suoritteen tuottamisesta aiheutuneet erilliskustannukset.

5 §
Metsäkeskusten ja kehittämiskeskuksen muut suoritteet

Valtion maksuperustelain 7 §:ssä tarkoitettuja metsäkeskusten ja kehittämiskeskuksen muita suoritteita ovat:

1) edistämistoiminnan neuvonta, koulutus ja tiedotus, asiantuntija-apu sekä julkaisut ja selvitykset, jos ne perustuvat tilaukseen tai muuhun toimeksiantoon;

2) tiedon irrottaminen ja edelleen toimittaminen, jos kyseessä on edistämistoiminnan tietojärjestelmien käyttö ja käyttöpalvelu;

3) osallistumisilmoittautumista edellyttävien kurssien ja koulutusten järjestäminen;

4) metsäkeskusten edistämistoiminnan järjestämät metsänhoitoyhdistyksistä annetun lain (534/1998) 10 §:n 1 momentin 4 kohdassa tarkoitetut tutkinnot ja näyttökokeet sekä luonnonhoidon tuntemusta osoittavat luonnonhoitotutkinnot.

Edellä 1 momentissa tarkoitetuista suoritteista peritään valtion maksuperustelain 7 §:n 2 momentissa tarkoitettu omakustannusarvon mukaan määritelty maksu. Mahdollisesta laskutuksesta ja postituksesta aiheutuvat kustannukset peritään erikseen.

Metsäkeskusten ja kehittämiskeskuksen muu kuin tilaukseen tai muuhun toimeksiantoon perustuva edistämistoiminta on maksutonta.

6 §
Erinäiset säännökset

Hakemuksen peruutuksen tai muun hakijasta aiheutuvan syyn vuoksi rauenneesta asian käsittelystä peritään aiheutuneita kustannuksia vastaava osuus maksusta.

Muutoksenhaun johdosta uudelleen käsiteltäväksi palautetussa asiassa annettavan päätöksen maksusta vähennetään, mitä samassa asiassa aikaisemmin annetusta päätöksestä on peritty.

7 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2010 ja se on voimassa 31 päivään joulukuuta 2011.

Tällä asetuksella kumotaan metsäkeskusten ja Metsätalouden kehittämiskeskus Tapion suoritteiden maksullisuudesta 24 päivänä lokakuuta 2001 annettu maa- ja metsätalousministeriön asetus (874/2001).

Jos asia on tullut vireille ennen tämän asetuksen voimaantuloa, suoritteesta peritään maksu asetuksen voimaan tullessa voimassa olleiden säännösten mukaan.

Helsingissä 9 päivänä joulukuuta 2009

Maa- ja metsätalousministeri
Sirkka-Liisa Anttila

Neuvotteleva virkamies
Leena Arpiainen

Liite 1

Metsäkeskusten maksuttomat julkisoikeudelliset suoritteet

1) Metsälain 11 §:ssä tarkoitettu poikkeuslupa
2) metsälain 12 §:n 2 momentissa tarkoitettu hakkuu- ja uudistamissuunnitelma
3) metsälain 12 §:n 3 momentissa tarkoitettu korvauspäätös kotitarvepuun ottoa koskevista rajoituksista
4) metsälain 14 §:n 1 momentissa tarkoitettu poikkeuslupa hakkuun aloittamisajankohdasta, jos kyseessä on äkillinen huomattava metsätuho
5) metsälain 15 §:n 1 momentissa tarkoitettu neuvotteluvelvoite ja 2 momentissa tarkoitettu päätös vakuuden asettamisesta
6) metsälain 16 a §:ssä tarkoitetun väliaikaisen käsittelykiellon antaminen ja väliaikaista käsittelykieltoa koskevan päätöksen poistaminen
7) kestävän metsätalouden rahoituksesta annetussa laissa (1094/1996), jäljempänä rahoituslaki, tarkoitetut päätökset lukuun ottamatta tämän asetuksen liitteen 2 kohdassa 3 ja 4 tarkoitettuja päätöksiä
8) kestävän metsätalouden rahoituslaissa (544/2007) tarkoitetut päätökset
9) metsänhoitoyhdistyksistä annetun lain 11 §:n 2 momentissa tarkoitettujen varojen hoito lain 12 §:n 3 momentissa tarkoitetulla tavalla ja lain 19 §:ssä tarkoitettu ilmoitus yhdistysrekisteriin
10) metsänhoitoyhdistyksistä annetun lain 22 §:n 2 momentissa tarkoitettu kirjallinen huomautus ja 22 §:n 3 momentissa tarkoitettu velvoittava päätös
11) metsänhoitoyhdistyksistä annetun asetuksen (1227/1998) 10 §:ssä tarkoitetut ilmoitukset Verohallitukselle ja verovirastolle
12) yhteismetsälain 30 §:n mukainen yhteismetsän osakaskunnan tilintarkastajan valitseminen
13) varainsiirtoverolain (931/1996) 13 §:n 1 kohdassa tarkoitettu todistus
14) metsän hyönteis- ja sienituhojen torjunnasta annetun lain (263/1991) 9 §:n 1 momentissa tarkoitettu päätös
15) metsän hyönteis- ja sienituhojen torjunnasta annetun asetuksen (1046/1991) 2 §:n 1 momentissa tarkoitettu ilmoitus maanomistajalle, 3 §:n 2 momentissa tarkoitettu tiedoksianto, 4 §:ssä tarkoitettu korvaushakemuksen käsittely ja hakemuksesta annettava lausunto sekä 5 §:n 1 momentissa tarkoitettujen teettämiskustannusten takaisinperintä
16) metsätuhoja aiheuttavien kasvitautien ja tuhoeläinten seurannasta annetun asetuksen (1045/1991) 1 §:n 2 momentissa tarkoitettu Metsäntutkimuslaitoksen avustaminen
17) hirvieläinvahinkojen korvaamisesta annetun valtioneuvoston asetuksen (1162/2000) 5 §:ssä tarkoitettujen metsävahinkoja koskevien korvauspäätösten tekeminen
18) maakaaren voimaanpanosta annetun lain (541/1995) 16 a §:n 2 momentissa tarkoitettu panttivelkojalle toimitettava tieto hakkuu- tai metsänkäyttöilmoituksesta
19) kasvinsuojeluaineista annetun lain (1259/2006) 20 §:n 2 momentin 2 kohdassa tarkoitettu esitys kasvinsuojeluaineen lentolevityksestä
20) kasvinterveyden suojelemisesta annetun lain (702/2003) 14 a §:ssä tarkoitettu Elintarviketurvallisuusviraston avustaminen
21) sosiaali- ja terveyshuollon asiakasmaksuista annetun lain (734/1992) 10 a §:n 2 momentissa tarkoitettu lausunto
22) sosiaali- ja terveyshuollon asiakasmaksuista annetun asetuksen (912/1992) 6 luvun 28 a §:n 2 momentissa tarkoitettu lausunto

Liite 2

Metsäkeskusten kiinteämaksuiset julkisoikeudelliset suoritteet ja niistä perittävät maksut

MAKSUTAULUKKO
Suorite Maksu
1) metsälain 14 §:n 1 momentissa tarkoitetun luvan myöntäminen metsänkäyttöilmoituksen tekemiselle säädetystä määräajasta poikkeamiseen 50,00 euroa
2) metsälain 21 §:n 2 momentissa tarkoitettu suostumus panttioikeuskirjauksen muuttamiseen tai poistamiseen; maksu hakemusta kohden 100,00 euroa
3) rahoituslain 14 §:n 1 momentissa tarkoitettu suostumus panttioikeuskirjauksen muuttamiseen tai poistamiseen; maksu hakemusta kohden 100,00 euroa
4) rahoituslain mukaista lainahakemusta koskeva rahoituspäätös; maksu osakaskiinteistöä tai rahoituslain 12 §:n 3 momentissa tarkoitettua kiinteistökokonaisuutta kohden 50,00 euroa
5) yhteismetsistä annetun valtioneuvoston asetuksen (163/2003) 1 §:n 1 momentissa tarkoitettu ilmoittaminen yhteismetsän osakkaille osakaskunnan ensimmäisestä kokouksesta, jos yhteismetsä on merkitty kiinteistörekisteriin; maksu osakasta kohden 10,00 euroa
6) metsänhoitoyhdistyksistä annetun lain 5 §:n 1 momentissa tarkoitettu metsänhoitoyhdistyksen toimialueen rajojen vahvistaminen 130,00 euroa
7) metsänhoitoyhdistyksistä annetun lain 10 §:n 2 momentissa tarkoitettu päätös metsänhoitomaksusta vapautumisesta
I vyöhyke* 5,00 euroa/ha
II vyöhyke 3,00 euroa/ha
III vyöhyke 1,00 euroa/ha
IV vyöhyke 0,50 euroa/ha
* vyöhykkeillä tarkoitetaan metsänhoitoyhdistyksistä annetun lain 8 §:ssä tarkoitettuja vyöhykkeitä pienin perittävä maksu on 100,00 euroa; maksu voi olla enintään 15 000 euroa metsäkeskusta kohden
8) metsänhoitoyhdistyksistä annetun lain 14 §:n 1 momentissa tarkoitettu metsänhoitoyhdistyksen vararahaston varojen käyttöä koskeva lupapäätös 50,00 euroa
9) puutavaranmittauslain (364/1991) 24 §:ssä tarkoitettu todistus suullisesta pyynnöstä virallisen puutavaranmittauksen toimittamiseksi 10,00 euroa
10) puutavaranmittauslain 32 §:n 1 momentissa tarkoitettu todistus suullisesta pyynnöstä puutavaramittausta koskevan asian saattamiseksi mittauslautakunnan ratkaistavaksi 10,00 euroa
11) hirvieläinvahinkojen korvaamisesta annetun valtioneuvoston asetuksen 17 §:n 1 ja 2 momentissa tarkoitetun metsävahingon arvioiminen mainitun asetuksen 17-19 §:ssä säädetyllä tavalla
-enintään 1 hehtaariin saakka perusmaksuna, 100,00 euroa
-jonka lisäksi 1 hehtaaria ylittävältä osalta 5 hehtaariin saakka jokaiselta alkavalta hehtaarilta 50,00 euroa/ha
-ja edellisten lisäksi 5 hehtaaria ylittävältä osalta jokaiselta alkavalta hehtaarilta 30,00 euroa/ha
12) metsälain 14 c §:ssä tarkoitettu ennakkotieto lain 10 §:n 2 ja 3 momentissa tarkoitetusta erityisen tärkeästä elinympäristöstä 200,00 euroa
13) yksityisistä teistä annetun lain (358/1962) 93 §:n 3 momentissa tarkoitettu lausunto Tiehallinnolle puutavarakuljetusten merkitystä koskevan edellytyksen täyttymisestä; 50,00 euroa
14) yhteismetsälain 19 §:n tarkoittaman osakaskunnan ohjesäännön vahvistaminen 200,00 euroa
15) yhteismetsälain 19 §:n tarkoittaman osakaskunnan ohjesäännön muutoksen vahvistaminen 75,00 euroa
16) ote yhteismetsälain 48 §:ssä tarkoitetusta rekisteristä 10,00 euroa
17) yhteisaluelain (758/1989) 15 §:n 2 momentin 2 kohdassa tarkoitetun yhteisen alueen muuttamista yhteismetsälain mukaiseksi yhteismetsäksi koskevan päätöksen vahvistaminen 75,00 euroa

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.