1045/2009

Annettu Helsingissä 10 päivänä joulukuuta 2009

Valtioneuvoston asetus ammattikorkeakouluista annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty opetusministeriön esittelystä,

kumotaan ammattikorkeakouluista 15 päivänä toukokuuta 2003 annetun valtioneuvoston asetuksen (352/2003) 1 §:n 2 momentti ja

muutetaan 2, 12, 14, 18 ja 22 §, sellaisina kuin niistä ovat 2 ja 12 § osaksi asetuksessa 423/2005, seuraavasti:

2 §
Ammattikorkeakoulun jäsenet

Ammattikorkeakoulun jäseniä määriteltäessä päätoimiseksi opettajaksi ja muuhun päätoimiseen henkilöstöön kuuluvaksi katsotaan henkilö, joka on määrätty hoitamaan enemmän kuin puolet viran tai toimen edellyttämistä tehtävistä.

12 §
Ammatilliset erikoistumisopinnot ja avoin ammattikorkeakouluopetus

Ammatilliset erikoistumisopinnot ovat ammattikorkeakoulututkintoon pohjautuvia laajoja täydennyskoulutusohjelmia.

Ammatillisten erikoistumisopintojen laajuus on 30―60 opintopistettä.

Avoimessa ammattikorkeakouluopetuksessa suoritetaan ammattikorkeakoulututkintoon ja ylempään ammattikorkeakoulututkintoon johtavien koulutusohjelmien opintoja, joiden suorittamiseen opiskelija on saanut ammattikorkeakoululta ajallisesti ja sisällöllisesti rajatun opinto-oikeuden.

14 §
Opintojen hyväksilukeminen

Opiskelija saa tutkintoa suorittaessaan ammattikorkeakoulun päätöksen mukaisesti lukea hyväkseen muussa kotimaisessa tai ulkomaisessa korkeakoulussa taikka muussa oppilaitoksessa suorittamiaan opintoja sekä korvata tutkintoon kuuluvia opintoja muilla samantasoisilla opinnoilla. Opiskelija saa ammattikorkeakoulun päätöksen mukaisesti lukea hyväkseen sekä korvata tutkintoon kuuluvia opintoja myös muulla tavoin osoitetulla osaamisella.

18 §
Opiskelijaksi ottaminen ja oikaisun hakeminen opiskelijavalintaan

Opiskelija otetaan koulutusohjelmaan tai 6 §:n 2 momentissa tarkoitettuun koulutusohjelman suuntautumisvaihtoehtoon.

Ammattikorkeakoulun on merkittävä tieto opiskelupaikan vastaanottamisesta viipymättä ammattikorkeakoulujen hakurekisteriin.

Opiskelijavalinnan tuloksia julkistettaessa on ilmoitettava, miten hakija voi saada tiedon valinnassa noudatettujen perusteiden soveltamisesta häneen ja miten valintaan voi pyytää oikaisua.

22 §
Opettajien kielitaitovaatimukset

Yliopettajalta ja lehtorilta sekä tuntiopettajalta vaaditaan, että hän hallitsee ammattikorkeakoulun opetuskielen tai sen kielen, jolla hänet on määrätty antamaan opetusta.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2010.

Helsingissä 10 päivänä joulukuuta 2009

Opetusministeri
Henna Virkkunen

Hallitusneuvos
Maiju Tuominen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.