1031/2009

Annettu Helsingissä 10 päivänä joulukuuta 2009

Valtioneuvoston asetus eläinlääkintähuollosta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty maa- ja metsätalousministeriön esittelystä, säädetään 16 päivänä lokakuuta 2009 annetun eläinlääkintähuoltolain (765/2009) 8 §:n 2 momentin, 16 §:n 2 momentin, 23 §:n 2 momentin ja 26 §:n 2 momentin nojalla:

1 §
Valtakunnallinen ohjelma

Eläinlääkintähuoltolain (765/2009) 8 §:ssä tarkoitettua valtakunnallista ohjelmaa laadittaessa Elintarviketurvallisuusviraston on kuultava kuntia ja lääninhallituksia. Valtakunnallisesta ohjelmasta tulee käydä ilmi, mitkä ohjelman osat tulevat lainsäädännössä säädetyistä velvoitteista ja mitkä osat ovat ohjeellisia.

2 §
Kunnaneläinlääkärin viran kelpoisuusvaatimukset

Kunnaneläinlääkäriltä, joka on laillistettu eläinlääkäriksi eläinlääkärinammatin harjoittamisesta annetun lain (29/2000) 4 §:n mukaisesti ja jonka virkaan kuuluu eläintautilain (55/1980) täytäntöönpanoon, elintarvikkeiden turvallisuuden valvontaan tai eläinten hyvinvoinnin valvontaan liittyviä tehtäviä, on kunnan vaadittava, että hän osoittaa tutustuneensa Elintarviketurvallisuusviraston hyväksymällä tavalla Suomen asianomaisen alan lainsäädäntöön.

3 §
Kunnalle valvontatehtävistä maksettava korvaus

Kunnalle maksetaan valtion varoista korvaus niistä kustannuksista, jotka sille on aiheutunut eläinlääkintähuoltolain 15 §:n 2 momentissa tarkoitettujen valvontatehtävien suorittamisesta.

Korvauksen perusteena on kustannusten ohella valvontatehtävään käytetty aika matkoihin käytetty aika mukaan lukien. Korvauksen perusteena oleviin todellisiin kustannuksiin lasketaan:

1) valvontatehtävään käytetyn työajan palkkakustannukset henkilösivukuluineen;

2) valvontatehtävästä aiheutuvat välttämättömät matkakustannukset todellisina;

3) valvontatehtävässä käytetyt aineet, tarvikkeet ja tavarat;

4) valvontatehtävään liittyvien välttämättömien palvelujen ostot; ja

5) osuutena yhteiskustannuksista viisi prosenttia palkkakustannusten yhteismäärästä.

Lääninhallitus maksaa kunnalle korvauksen laskutusta vastaan. Laskuun tulee liittää yksilöity selvitys käytetystä työajasta, valvontatehtävistä ja aiheutuneista kustannuksista lääninhallituksen vahvistaman kaavan mukaisesti. Vuoden viimeinen lasku on toimitettava viimeistään seuraavan vuoden tammikuun 15 päivään mennessä.

4 §
Ilmoitusvelvollisuus

Yksityisen eläinlääkäripalvelun tuottajan, joka on yksityisoikeudellinen oikeushenkilö tai oppilaitos, on eläinlääkintähuoltolain 26 §:ssä tarkoitetussa ilmoituksessaan mainittava seuraavat tiedot:

1) eläinlääkäripalvelun tuottajan nimi, Y-tunnus, osoite ja muut tarpeelliset yhteystiedot;

2) eläinlääkärinpalvelun tuottajan toiminnassaan käyttämät nimet ja kiinteiden toimipaikkojen osoitteet;

3) vastaavan eläinlääkärin nimi;

4) selvitys henkilökunnasta ja tuotettavista palveluista; ja

5) selvitys toiminnassa käytettävistä tiloista ja pääasiallisesta varustuksesta.

Yksityisen eläinlääkärinpalvelun tuottajan, joka on luonnollinen henkilö, on ilmoituksessaan mainittava oman nimensä ja osoitteensa lisäksi kiinteän toimipaikkansa osoite sekä selvitys henkilökunnasta ja tuotettavista palveluista. Jos kiinteässä toimipaikassa suoritetaan eläinlääkärinavun antamiseen liittyviä toimenpiteitä, tulee ilmoitukseen liittää selvitys toimitiloista ja pääasiallisesta toiminnasta.

5 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 18 päivänä joulukuuta 2009.

Ennen asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä sen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

Tällä asetuksella kumotaan 30 päivänä marraskuuta 1990 annettu eläinlääkintähuoltoasetus (1039/1990) siihen myöhemmin tehtyine muutoksineen.

Helsingissä 10 päivänä joulukuuta 2009

Ministeri
Paula Lehtomäki

Hallitusneuvos
Timo Rämänen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.