1007/2009

Annettu Helsingissä 3 päivänä joulukuuta 2009

Valtioneuvoston asetus oikeusministeriöstä annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty oikeusministeriön esittelystä,

kumotaan oikeusministeriöstä 12 päivänä kesäkuuta 2003 annetun valtioneuvoston asetuksen (543/2003) 6 §:n 8 kohta, sellaisena kuin se on asetuksessa 347/2009 sekä

muutetaan 2 § ja 3 §:n 2 momentti, sellaisina kuin niistä on 2 § asetuksessa 613/2007 ja 3 §:n 2 momentti asetuksessa 486/2006, seuraavasti:

2 §
Ministeriön toimialaan kuuluvat virastot, laitokset ja toimielimet

Oikeusministeriön toimialaan kuuluvat:

korkein oikeus

korkein hallinto-oikeus

hovioikeudet

hallinto-oikeudet

Ahvenanmaan hallintotuomioistuin

käräjäoikeudet

markkinaoikeus

työtuomioistuin

vakuutusoikeus

Rikosseuraamuslaitos

Rikosseuraamusalan koulutuskeskus

Valtakunnansyyttäjänvirasto

syyttäjänvirastot

Ahvenanmaan maakunnan maakunnansyyttäjänvirasto

Valtakunnanvoudinvirasto

ulosottovirastot

Ahvenanmaan maakunnan maakunnanvoudinvirasto

valtion oikeusaputoimistot

Konkurssiasiamiehen toimisto

Oikeuspoliittinen tutkimuslaitos

Oikeusrekisterikeskus

Onnettomuustutkintakeskus

Tietosuojavaltuutetun toimisto ja tietosuojalautakunta

saamelaiskäräjät

Yhdistyneiden kansakuntien yhteydessä toimiva Euroopan kriminaalipolitiikan instituutti

kuluttajariitalautakunta

tuomarinvalintalautakunta

rikosvahinkolautakunta

nimilautakunta

3 §
Ministeriön organisaatio

Ministeriössä on osastoihin kuulumattomina yksikköinä hallintoyksikkö, demokratia- ja kieliasioiden yksikkö, talousyksikkö, kansainvälinen yksikkö, sisäisen tarkastuksen yksikkö, tietohallintoyksikkö ja viestintäyksikkö.Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2010.

Ennen asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä asetuksen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

Helsingissä 3 päivänä joulukuuta 2009

Oikeusministeri
Tuija Brax

Hallintojohtaja
Olli Muttilainen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.