1000/2009

Annettu Helsingissä 3 päivänä joulukuuta 2009

Valtioneuvoston asetus maatilan energiasuunnitelmatuesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty maa- ja metsätalousministeriön esittelystä, säädetään 27 päivänä heinäkuuta 2001 annetun valtionavustuslain (688/2001) 8 §:n nojalla:

1 §
Soveltamisala

Tässä asetuksessa säädetään maatilojen energiaohjelmaan kuuluvan maatilan energiasuunnitelman laatimiseen myönnettävästä tuesta, jolla toteutetaan energian loppukäytön tehokkuudesta ja energiapalveluista sekä neuvoston direktiivin 93/76/ETY kumoamisesta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2006/32/EY mukaisten energiasäästötoimien toteuttamista maatiloilla.

2 §
Määritelmät

Tässä asetuksessa tarkoitetaan:

1) maatilojen energiaohjelmalla maatilojen energiasäästötoimia edistävää valtakunnallista ohjelmaa, johon maatila voi vapaaehtoisesti liittyä;

2) maatilan energiasuunnitelmalla suunnitelmaa, joka laaditaan maatilalle tehdyn neuvontakäynnin perusteella ja jossa esitetään toimenpiteitä maatilan energiankäytön tehostamiseksi, energiansäästön edistämiseksi sekä uusiutuvan energian tuotannon ja käytön lisäämiseksi.

3 §
Euroopan yhteisön lainsäädännöstä johtuvat velvoitteet

Tuen myöntämisen edellytyksenä on, että tuki täyttää Euroopan yhteisön perustamissopimuksen 87 ja 88 artiklan soveltamisesta maataloustuotteiden tuottamisen alalla toimiviin pieniin ja keskisuuriin yrityksiin sekä asetuksen (EY) N:o 70/2001 muuttamisesta annetussa komission asetuksessa (EY) N:o 1857/2006 asetetut edellytykset.

4 §
Tuettava toiminta ja tuen saaja

Tuki voidaan myöntää julkisoikeudelliselle yhteisölle, yksityisoikeudelliselle yhteisölle, säätiölle tai luonnolliselle henkilölle, joka laatii maatilan energiasuunnitelman tukikelpoisen maatilan toimeksiannosta. Tuen saajan tulee olla ennakkoperintärekisterissä.

5 §
Maatilan energiasuunnitelman laatija

Maatilan energiasuunnitelman laatijaksi hyväksyttävällä henkilöllä tulee olla maa-, hevos- tai metsätalousalan tai puutarha-alan koulutus taikka sähkö-, lvi-, rakennus- tai muun vastaavan teknisen alan koulutus sekä hyvä perehtyneisyys maatalouden energia-asioihin ja tuotanto-olosuhteisiin. Laatijaksi hyväksyttävällä tulee lisäksi olla todistus siitä, että hän on suorittanut Maaseutuviraston hyväksymän maatilojen energiasuunnitelmien laatimista ja suomalaisten maatilojen erityispiirteitä koskevan perehdyttämiskoulutuksen.

Maaseutuvirasto voi hyväksyä maatilan energiasuunnitelman laatijoiksi edellä mainitut edellytykset täyttävät hakijat. Hyväksyntä on voimassa ensimmäisellä kerralla kahden vuoden ajan. Tämän jälkeen hyväksyntä on voimassa viisi vuotta kerrallaan ja hyväksyntää uudistettaessa voidaan ottaa huomioon laatijan tekemien maatilan energiasuunnitelmien laatu. Maaseutuvirasto julkaisee maatilan energiasuunnitelman laatijoiksi hyväksyttyjen yhteystiedot suostumuksen antamisen jälkeen listauksena.

6 §
Maatilan energiasuunnitelman saaja

Tuetun maatilan energiasuunnitelman voi saada maatalouden alkutuotantoa harjoittava maatila, joka on oikeutettu tukeen maatilan energiasuunnitelman laatimisvuonna

1) maatalouden rakennetuista annetun lain (1476/2007);

2) maaseudun kehittämiseen myönnettävistä tuista annetun lain (1443/2006);

3) luonnonhaittakorvauksesta, maatalouden ympäristötuesta sekä eräistä muista ympäristön ja maaseudun tilan parantamiseen liittyvistä tuista annetun lain (1440/2006);

4) maa- ja puutarhatalouden kansallisista tuista annetun lain (1559/2001); tai

5) tilatukijärjestelmän täytäntöönpanosta annetun lain (557/2005) nojalla.

Maatilan energiasuunnitelman laatimiseen voi saada tukea yhden kerran maatilaa kohti.

Maatilan energiasuunnitelman saavan maatilan tulee liittyä maatilojen energiaohjelmaan kirjallisesti Maaseutuviraston vahvistamalla lomakkeella ennen maatilan energiasuunnitelman laatimista. Lomake toimitetaan toimivaltaiselle työ- ja elinkeinokeskukselle, joka rekisteröi maatilan liittymisen maatilojen energiaohjelmaan. Maatilan energiasuunnitelman teettävä maatila voi valita 6 §:n 2 momentissa tarkoitetusta listauksesta energiasuunnitelman laatijan.

7 §
Tukikelpoiset kustannukset ja tuen hakeminen

Maatilan energiasuunnitelman laatimisen tukikelpoisten kustannusten enimmäismäärä on 1 100 euroa suunnitelmaa kohti. Arvonlisäveroa ei katsota tukikelpoiseksi kustannukseksi. Työ- ja elinkeinokeskus myöntää ja maksaa maatilan energiasuunnitelman laatijalle tuen, jonka määrä on 85 prosenttia tukikelpoisista kustannuksista. Maatila maksaa oman rahoitusosuutensa suoraan maatilan energiasuunnitelman laatijalle.

Maatilan energiasuunnitelman laatijan tulee hakea tukea Maaseutuviraston vahvistamalla lomakkeella toimivaltaiselta työ- ja elinkeinokeskukselta ennen maatilan energiasuunnitelman laatimista. Tuen maksamisen edellytyksenä on, että toimivaltaiselle työ- ja elinkeinokeskukselle toimitetaan eritelty selvitys maatilan energiasuunnitelman laatimisen kustannuksista, jäljennös maatilan energiasuunnitelmasta sekä selvitys maatilan suoraan energiasuunnitelman laatijalle maksamasta omarahoitusosuudesta.

8 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 15 päivänä joulukuuta 2009.

Helsingissä 3 päivänä joulukuuta 2009

Maa- ja metsätalousministeri
Sirkka-Liisa Anttila

Vanhempi hallitussihteeri
Katri Valjakka

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.