986/2009

Annettu Helsingissä 30 päivänä marraskuuta 2009

Sisäasiainministeriön asetus Rajavartiolaitoksen suoritteiden maksuista

Sisäasiainministeriön päätöksen mukaisesti säädetään 21 päivänä helmikuuta 1992 annetun valtion maksuperustelain (150/1992) 8 §:n nojalla, sellaisena kuin se on laissa 348/1994:

1 §
Soveltamisala

Tällä asetuksella säädetään Rajavartiolaitoksen suoritteiden maksullisuudesta ja maksujen suuruudesta. Tämä asetus koskee myös Rajavartiolaitoksen esikunnan sisäasiainministeriön rajavartio-osastona tuottamaa suoritetta.

2 §
Julkisoikeudelliset suoritteet

Valtion maksuperustelain 6 §:n 2 momentissa tarkoitettuja julkisoikeudellisia suoritteita, joista Rajavartiolaitos perii tämän asetuksen liitteenä olevan maksutaulukon 2 mukaiset kiinteät omakustannusarvon mukaiset maksut, ovat viisumin käsittelymaksut, sekä maksutaulukon 3 mukaiset muita päätöksiä koskevat maksut.

3 §
Valtion maksuperustelain 7 §:n 2 momentin mukaiset suoritteet

Valtion maksuperustelain 7 §:n 2 momentissa tarkoitettuja muita suoritteita, joista Rajavartiolaitos perii tämän asetuksen liitteenä olevan maksutaulukon 1 mukaiset omakustannusarvon mukaiset maksut, ovat Rajavartiolaitoksen ilma-aluskalustolla, laivalla, veneellä ja ilmatyynyaluksella ja muulla kalustolla tuotetut suoritteet.

Edellä 1 momentissa tarkoitettuja suoritteita ovat:

1) sairaankuljetus maa-alueella ihmishengen pelastamiseksi olosuhteissa, joissa sairaankuljetusta ei voida muutoin toteuttaa, sekä

2) sairaankuljetus meri-alueella ihmishengen pelastamiseksi, jollei kysymys ole meripelastuslain (1145/2001) tarkoittamaan meripelastustoimeen liittyvästä kuljetuksesta.

4 §
Liiketaloudellisin perustein hinnoitellut suoritteet

Valtion maksuperustelain 7 §:n 1 momentissa tarkoitettuja muita suoritteita, jotka Rajavartiolaitos hinnoittelee liiketaloudellisin perustein, ovat:

1) tilojen, kaluston ja laitteiden käyttö sekä palkatun henkilöstön ja asevelvollisten käyttö Rajavartiolaitoksen ulkopuolisissa tehtävissä,

2) tilauksesta tehtävä suunnittelu-, asiantuntija- ja konsultointipalvelut,

3) tilastot ja selvitykset sekä muu tietopalvelu ja

4) muu tilaukseen tai toimeksiantoon perustuva suorite ulkopuoliselle sekä

5) asiakirjoista annettavat jäljennökset ja kopiot ottaen huomioon mitä jäljempänä 7 §:ssä on säädetty.

5 §
Omakustannusarvoa alemmat maksut ja maksun perimättä jättäminen

Rajavartiolaitoksen suoritteen omakustannusarvoa alemmasta maksusta ja maksun perimättä jättämisestä noudatetaan rajavartiolain (578/2005) 81 §:n 1 ja 2 momentin säännöksiä.

6 §
Rajavartiolaitoksen palvelussuhdeasuntojen vuokrat

Rajavartiolaitoksen hallinnassa olevien, Rajavartiolaitoksen virkamiesten asunnoiksi tarkoitetuista asuinhuoneistoista voidaan periä liiketaloudellista vastiketta alempaa vastiketta siten kuin siitä on rajavartiolain 81 §:n 3 momentissa on säädetty.

7 §
Julkisuuslain perusteella annettavat suoritteet

Sisäasiainministeriö päättää viranomaisen toiminnan julkisuudesta annetun lain 34 §:n (621/1999), sellaisena kuin se on muutettuna 23 päivänä kesäkuuta 2005 annetussa laissa (495/2005), 2 momentissa tarkoitetusta tiedon esille hakemisesta sekä 3 momentissa tarkoitettujen kopioiden ja tulosteiden antamisesta perittävistä maksuista.

8 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2010 ja on voimassa vuoden 2011 loppuun.

Edellä 1 momentista poiketen tämän asetuksen liitteenä oleva maksutaulukko 2 viisumien käsittelymaksuista on voimassa 5 päivään huhtikuuta 2010 asti, mistä lukien sovelletaan yhteisön viisumisäännöstön laatimisesta annettua Euroopan parlamentin ja neuvoston asetusta (EY) N:o 810/2009.

Helsingissä 30 päivänä marraskuuta 2009

Sisäasiainministeri
Anne Holmlund

Ylitarkastaja
Reijo Lahtinen

Liite 1

MAKSUTAULUKKO 1

Maksu peritään suoritteen tuottamiseen käytetyn ajan perusteella neljännestunneittain. Suoritteen tuottamiseen käytettyyn aikaan sisältyy paitsi varsinainen kuljetusaika myös sitä varten tapahtunut meno- ja paluuaika, ellei meno- tai paluuaikana suoriteta muita Rajavartiolaitoksen tehtäviä. Maksun perimistä varten suoritteeseen käytetty kokonaisaika korotetaan lähimpään neljännestunnin aikaan.

Sairaankuljetukseen käytetään ensisijaisesti helikopteri- ja venekalustoa. Tarpeellisiin jatkokuljetuksiin tulee käyttää ensisijaisesti sairaankuljetusyksikköjen sairaan kuljetuskalustoa.

Rajavartiolaitoksen toteutettavaan henkilöiden turvakuljetuksiin sekä virka-aputoiminnassa käytetään muutakin kalustoa.

1) suoritteet ilma-aluskalustolla Euroa (€)/15 min
Keskiraskas helikopteri 2 750
Kevyt 2-mottorinen helikopteri 1 500
Kevyt 1-mottorinen helikopteri 750
Valvontalentokone (Dornier) 1 750
2) suoritteet laivalla, veneellä, ilmatyynyaluksella, jääkulkuneuvolla ja kiitoreellä
Vartiolaiva 575
Vartiovene 150
Apuvene 49
Ilmatyynyalus 100
Jääkulkuneuvo 85
Kiitoreki 85
3) suoritteet muulla kalustolla
Robottikalusto ilman työalustaa 250
Moottorikelkka 20

Liite 2

MAKSUTAULUKKO 2

TÄMÄ MAKSUTAULUKKO ON VOIMASSA 1.1.2010 - 4.4.2010 MINKÄ JÄLKEEN SOVELLETAAN EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUKSEN (EY) N:O 810/2009 SÄÄNNÖKSIÄ

VIISUMIEN KÄSITTELYMAKSUT Euroa (€)
Kertaviisumi enintään 15 pv 60
Kauttakulkuviisumi 60
Kertaviisumi yhteisviisumina enintään 15 pv 60 + 1 €/henkilö
Kauttakulkuviisumi yhteisviisumina 60 + 1 €/henkilö

Maksua ei peritä:

1) eduskunnan tai Suomen hallituksen kutsumalta henkilöltä;

2) virkatehtävissä Suomeen tai Suomen kautta matkustavalta diplomaattipassin tai virkapassin haltijalta;

3) Suomeen akkreditoidun diplomaattisen ja siihen rinnastettavan edustuston sekä Suomessa toimivan lähetetyn konsulin viraston henkilökuntaan kuuluvalta eikä hänen perheenjäseneltään;

4) vanhempansa matkustusasiakirjaan merkityltä lapselta;

5) henkilöltä, joka valtioneuvoston päätöksellä otetaan Suomeen pakolaisena, suojelun tarpeen vuoksi tai painavasta humanitäärisestä syystä;

6) henkilöltä, joka kansainvälisen sopimuksen perusteella saa viisumin maksutta, eikä Yhdistyneiden kansakuntien ja sen alajärjestöjen, Euroopan neuvoston ja Euroopan unionin, eikä Euroopan turvallisuus- ja yhteistyöjärjestön Suomessa järjestettäviin kokoukseen osallistuvilta;

7) Suomen kunniakonsulilta; eikä

8) EU-maiden kansalaisten kanssa naimisissa olevilta kolmannen maan kansalaisilta eikä heidän perheenjäseniltään (alaikäisiltä lapsiltaan; direktiivi 68/360/ETY 9 artikla/15.10.1968); sekä

9) pelastus-, poliisi-, raja- ja tulliviranomaisten yhteistoimintaan osallistuvilta henkilöiltä.

Viisumi voidaan myöntää maksutta

1) suuronnettomuuksien ja muiden vastaavien tilanteiden johdosta, silloin kun humanitaariset syyt puoltavat;

2) opetus-, kulttuuri- ja urheilutapahtumiin osallistuville tilaisuuden järjestäjän kutsumille koululais- ja nuorisoryhmille, joitten jäsenten ikä on alle 18 vuotta;

3) suurlähetystön tai Suomen viranomaisen yhteistyökumppanille, kulttuuri- ja opiskelijavaihtoon sekä kansalaisjärjestöjen yhteistyöhön liittyen;

4) silloin, kun asialla/vierailulla on merkittävää arvoa Suomen ja vieraan valtion välisten suhteiden kannalta; sekä

5) silloin, kun annetaan henkilölle uusi viisumi aikaisemman viisumin antamisessa tapahtuneen teknisen tai muun virheen johdosta.

Liite 3

MAKSUTAULUKKO 3

MUUT PÄÄTÖKSET Euroa (€)
Henkilötietolain (523/1999) 26 §:n mukaisen useamman kuin kerran vuodessa tapahtuvan saman henkilön pyytämän tarkastusoikeuden käyttäminen 53
Muu hakemuksesta annettava päätös 25

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.