825/2009

Annettu Helsingissä 5 päivänä marraskuuta 2009

Valtioneuvoston asetus taksinkuljettajien ammattipätevyydestä

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty liikenne- ja viestintäministeriön esittelystä, säädetään taksinkuljettajien ammattipätevyydestä 18 päivänä syyskuuta 2009 annetun lain (695/2009) nojalla:

1 §
Soveltamisala

Tässä asetuksessa säädetään taksinkuljettajien ammattipätevyydestä annetussa laissa (695/2009) tarkoitettuun taksinkuljettajien koulutukseen ja ammattipätevyyteen liittyvistä vaatimuksista.

2 §
Taksinkuljettajan koulutuksen sisältö ja määrä

Taksinkuljettajan koulutukseen on sisällytettävä opetusta ainakin seuraavissa oppiaineissa:

1) taksiliikenteen harjoittamiseen liittyvät säännökset;

a) taksiliikennelaki (217/2007) ja kuljettajan ammattipätevyys;

b) ympäristö- ja terveysvaatimukset;

c) ajoneuvoon ja sen käyttöön liittyvät ajoneuvolainsäädännön vaatimukset;

2) liikenneturvallisuus ja taksiliikenteen turvallisuus;

a) yleinen liikenneturvallisuus ja taksiliikenteen turvallisuus;

b) turvallinen, ennakoiva ja ympäristöystävällinen ajotapa;

c) ensiapu ja toiminta onnettomuustilanteessa;

d) teknisten apuvälineiden, turvalaitteiden ja viestimien oikea käyttö ja kiinnittäminen kuljetuksissa;

3) taksinkuljettajan vastuut ja velvollisuudet;

a) yleisvastuu kuljetuksen suorittamisesta;

b) yleisvastuu kuljetettavista;

4) asiakaspalvelu ja taksipalvelujen laatu erilaiset kuljetustarpeet ja matkustajaryhmät huomioon ottaen;

a) taksiliikennelain laatuvaatimukset;

b) kuljettajan käyttäytyminen ja vuorovaikutus kuljetettavan kanssa;

c) erilaisten matkustajien ja matkustajaryhmien avun tarpeen tunnistaminen ja avustaminen;

d) matkustusmukavuuteen vaikuttaminen;

e) paikallistuntemuksen merkitys, etäisyyksien ja matka-aikojen arvioiminen;

5) taksiliikenteen käytännöt ja käyttöjärjestelmät;

a) taksat ja taksamittarin käyttö;

b) erilaiset maksujärjestelmät ja maksuvälineet;

c) yhteiskunnan järjestämät vammais-, päivähoito- ja koululaiskuljetukset sekä vanhusten kuljetukset ja niihin liittyvät käytännöt;

6) taksinkuljettajan työkyky ja työturvallisuus;

a) kuljettaja työntekijänä ja palvelussuhteeseen liittyvät seikat;

b) taksinkuljettajan henkilökohtainen turvallisuus;

c) kuljettajan terveydentilan, fyysisen ja henkisen suorituskyvyn, väsymyksen, ruokavalion ja lääkeaineiden käytön vaikutus ajokykyyn.

Opetuksen vähimmäismäärä on 30 oppituntia. Paikallistuntemusta varten annettavasta koulutuksesta säädetään 4 §:ssä.

3 §
Kokeen sisältö ja toteutus

Taksinkuljettajan kokeen on sisällettävä kysymyksiä kaikista taksinkuljettajan koulutuksen oppiaineista.

Koe on kirjallinen. Koe saadaan kuitenkin järjestää suullisesti, jos se katsotaan tarpeelliseksi erityisestä syystä, kuten kokelaan lukihäiriön vuoksi. Kokeen kieli on suomi tai ruotsi.

Kokeeseen ilmoittautuvan on esitettävä todistus taksinkuljettajan koulutuksen suorittamisesta hyväksytysti.

4 §
Paikallistuntemus ja sen osoittaminen

Palvelulaitosten ja muiden käyntikohteiden tuntemus edellyttää julkisten laitosten, liikenneterminaalien, oppilaitosten sekä tunnetuimpien kulttuurilaitosten, ravintola- ja majoituspalveluyritysten, matkailunähtävyyksien, urheilu-, virkistys- ja vapaa-ajanviettopaikkojen sekä muiden vastaavien kohteiden sijaintipaikkojen tuntemusta.

Paikallistuntemus osoitetaan koulutusluvan haltijan järjestämässä kokeessa. Kokeeseen pääsyn edellytyksenä on 2 §:ssä tarkoitetun koulutuksen suorittaminen tai ajoluvan kelpoisuusalueen laajentaminen uuteen asemapaikkaan. Koulutusluvan haltija antaa kokeen hyväksytystä suorittamisesta todistuksen. Paikallistuntemusta koskeva koulutus järjestetään 2 ja 9 §:ssä tarkoitetun koulutuksen lisäksi. Kokeeseen pääsy ei edellytä paikallistuntemusta koskevaa koulutusta.

Koulutusluvan haltijan on järjestettävä paikallistuntemusta koskeva koe kaikille asemapaikoille sillä alueella, johon koulutuslupa myönnetään. Ajoluvan uuteen asemapaikkaan laajentamista varten suoritettava koe on järjestettävä viimeistään kolmen kuukauden kuluessa kokeeseen ilmoittautumisesta. Kokeesta perittävän maksun on oltava sama asemapaikasta riippumatta.

5 §
Ajoluvan hakeminen

Taksinkuljettajan ajolupaa koskevaan hakemukseen on liitettävä:

1) kaksi valokuvaa, jotka täyttävät passivalokuvan vaatimukset ja ovat digitoitavissa;

2) enintään kuusi kuukautta aikaisemmin annettu lääkärinlausunto;

3) todistus enintään kuusi kuukautta aikaisemmin suoritetusta paikallistuntemuskokeesta.

Jos ajolupaa haetaan taksinkuljettajan ammattipätevyydestä annetun lain 4 §:n 2 momentissa tarkoitettuja kuljetuksia varten, hakemukseen on liitettävä kuljetuksista vastaavan viranomaisen antama todistus kuljetustarpeesta ja ajolupaa myönnettäessä huomioon otettavista muista seikoista.

Valokuvana voidaan käyttää myös aikaisemmin ajoneuvoliikennerekisteriin talletettua valokuvaa, josta hakijan hyvin tunnistaa.

6 §
Ajoluvan myöntäminen

Jos hakijan muu kuin lyhytaikainen ajo-oikeus on saatu ulkomailla myönnetyn ajokortin perusteella tai hänellä on muussa ETA-valtiossa kuin Suomessa myönnetty ajokortti, ajoluvan myöntämisen edellytyksenä on, että hänellä on ollut auton ajo-oikeus vähintään kahden vuoden ajan sen jälkeen kun hän on täyttänyt 18 vuotta.

Jos ajolupaa haetaan taksinkuljettajan ammattipätevyydestä annetun lain 4 §:n 2 momentissa tarkoitettuja kuljetuksia varten, määräaika taksinkuljettajan kokeen suorittamista koskevan todistuksen toimittamiselle on asetettava mahdollisimman lyhyeksi. Määräaikaa asetettaessa on otettava huomioon koulutuksen saatavuus. Jos määräaikaa jatketaan, sen kokonaiskesto ei saa ylittää laissa säädettyä enimmäisaikaa. Ennen koetodistuksen toimittamista poliisille ajolupa oikeuttaa vain tässä momentissa tarkoitettuihin kuljetuksiin.

Ajolupa on voimassa säädetyn ajan myöntämispäivästä. Ajolupaan merkitään siihen liitetyt ehdot. Ehdon poistaminen edellyttää uuden luvan lunastamista.

Jos ajolupaa ei ole noudettu vuoden kuluessa sen myöntämisestä, myöntämistä koskeva päätös raukeaa.

7 §
Ajoluvan luovuttaminen

Hakijan on esitettävä ajokorttinsa poliisille, kun ajolupa luovutetaan. Ajolupaa ei luovuteta, jos hakija on ajokiellossa tai väliaikaisessa ajokiellossa taikka jos ajolupa on peruutettava.

Hakijalla ennestään olevan taksinkuljettajan ajoluvan voimassaolo lakkaa, kun uusi ajolupa luovutetaan. Poliisille luovutettu ajolupa saadaan hävittää.

8 §
Jatkokoulutuksen määrä ja toteutus

Jatkokoulutusta on annettava vähintään seitsemän oppituntia viidessä vuodessa. Opetus voidaan antaa jaksoissa. Jakson vähimmäispituus on kolme oppituntia.

Jatkokoulutus on saatava sen ajoluvan voimassa ollessa, jonka voimassaolon jatkamiseksi jatkokoulutus suoritetaan tai, jos ajoluvan voimassaolo on lakannut, uuden ajoluvan hakemista edeltäneen viiden vuoden aikana.

9 §
Ajoluvan voimassaolon jatkaminen ja kelpoisuusalueen laajentaminen

Taksinkuljettajan ajoluvan voimassaolon jatkamista koskevaan hakemukseen on liitettävä:

1) todistus jatkokoulutuksesta;

2) 5 §:n 1 momentin 2 kohdassa tarkoitettu lääkärinlausunto, jos hakija on täyttänyt 45 vuotta; ja

3) 5 §:n 1 momentin 1 kohdassa tarkoitetut valokuvat, jollei käytetä mainitun pykälän 3 momentissa tarkoitettua valokuvaa.

Jos hakemus voimassaoloajan jatkamiseksi tehdään aikaisintaan kuusi kuukautta ennen voimassaolon päättymistä, uusi ajolupa on voimassa säädetyn määräajan edellisen ajoluvan voimassaolon päättymisestä. Muussa tapauksessa ajolupa on voimassa 6 §:n 3 momentin mukaisesti.

Ajoluvan kelpoisuusalueen laajentamista koskevaan hakemukseen on liitettävä koulutusluvan haltijan antama todistus uutta asemapaikkaa vastaavasta paikallistuntemuksesta. Uuden ajoluvan voimassaolo päättyy samaan aikaan hakijalla olevan ajoluvan kanssa, jollei samalla haeta ajoluvan voimassaoloajan jatkamista.

10 §
Opetushenkilöstön vaatimukset

Opettajalla ja koulutuksesta vastaavalla johtajalla on oltava soveltuvalla koulutuksella tai käytännön koulutustyössä saavutettu opetustehtävässä tarvittava pedagoginen pätevyys ja koulutusalan tuntemus. Hänen on oltava perehtynyt taksialan säännöksiin ja käytäntöihin. Koulutuksesta vastaavalla johtajalla on lisäksi oltava taksinkuljettajan ajolupa.

11 §
Koulutuksen toteuttamisen vaatimukset

Koulutus edellyttää opetuksen seuraamista. Koulutus on järjestettävä opetukseen soveltuvassa tilassa ja koulutusta varten on oltava tarvittavat opetusvälineet. Käytettävien opetusmenetelmien on mahdollistettava koulutuksen toteuttaminen ja valvonta säännösten mukaisesti.

Oppitunnin kesto on vähintään 45 minuuttia. Opetus järjestetään lähiopetuksena.

12 §
Koulutusluvan hakeminen ja koulutusohjelman vahvistaminen

Koulutuslupaa haetaan maakunnan alueelle. Koulutuslupa Uudenmaan maakuntaan ei käsitä Helsingin kaupunkia. Lupa Helsingin kaupunkiin on haettava erikseen. Lupaan on merkittävä siihen liitetyt ehdot.

Koulutuslupaa koskevaan hakemukseen on liitettävä:

1) kopio kauppa- tai yhdistysrekisteristä taikka yhtiöjärjestys tai sitä vastaava yhtiösopimus tai muun yhteisön säännöt;

2) selvitys opettajien ja koulutuksesta vastaavan johtajan kelpoisuudesta;

3) 2 §:ssä tarkoitettujen oppiaineiden mukaisesti laadittu koulutusohjelma, josta ilmenevät opetussuunnitelma ja käytettävät opetusmenetelmät;

4) selvitys taloudellisista ja muista voimavaroista hakemuksessa tarkoitetun koulutuksen järjestämiseen;

5) selvitys edellytyksistä järjestää paikallistuntemuskoe maakunnan kaikille asemapaikoille.

Edellä 2 momentin 3 kohdassa tarkoitettu koulutusohjelma on voimassa koulutusluvan voimassaoloajan. Ajoneuvohallintokeskus voi myös eri hakemuksesta vahvistaa koulutusohjelman taksinkuljettajan koulutukseen tai jatkokoulutukseen. Hakijana voi olla muukin kuin koulutusluvan haltija tai koulutuslupaa hakeva. Vahvistaminen on voimassa enintään viisi vuotta. Koulutusohjelman vahvistamiseen voidaan liittää ehtoja.

Koulutusluvan haltijan on pidettävä luetteloa opettajista ja koulutuksesta vastaavasta johtajasta ja säilytettävä koulutuksen antamista koskevat asiakirjat vähintään kuuden vuoden ajan koulutuksen antamisesta.

13 §
Ajolupalomakkeen tiedot

Ajoluvan etupuolella on kuljettajan valokuva, etu- ja sukunimi sekä ajoluvan viimeinen voimassaolopäivä. Ajoluvan kääntöpuolella on kuljettajan etunimet ja sukunimi, henkilötunnus, ajoluvan hallinnollinen numero, ehdot, myöntämispäivä ja myöntäjä sekä auton asemapaikka tai asemapaikat.

Ehdot merkitään koodeina siten kuin ajokorttiin tehtävistä koodimerkinnöistä säädetään. Edellä 6 §:n 2 momentissa tarkoitettu rajoitus merkitään koodia 130 käyttäen.

14 §
Taksinkuljettajan ajoluvan kaksoiskappale

Ajoluvan kaksoiskappaletta koskevaan hakemukseen on liitettävä selvitys perusteesta, jolla kaksoiskappaletta haetaan ja ajolupa, jos se on tallella. Poliisille luovutettu ajolupa saadaan hävittää.

Ajoluvan kaksoiskappale annetaan määräajaksi, joka päättyy samaan aikaan alkuperäisen ajoluvan voimassaolon kanssa. Kaksoiskappaleeseen on merkittävä juoksevaa numerointia käyttäen annettujen kaksoiskappaleiden lukumäärä.

15 §
Rekisteriin talletettavista tiedoista ilmoittaminen

Taksinkuljettajien ammattipätevyydestä annetun lain 33 §:ssä tarkoitetut rekisteri-ilmoitukset on tehtävä Ajoneuvohallintokeskukselle tai sen osoittamalle palvelun tuottajalle.

Koulutusluvan haltijan on ilmoitettava:

1) koulutustodistuksen antamisesta ja annetun opetuksen määrästä;

2) jatkokoulutuksen järjestämisen ajankohdasta ja koulutuspaikasta sekä käytettävästä koulutusohjelmasta;

3) jatkokoulutustodistuksen tai sen jakson suorittamista koskevan todistuksen antamisesta sekä annetun opetuksen määrästä.

Poliisin on ilmoitettava taksinkuljettajan ajoluvan tai sen kaksoiskappaleen myöntämisestä, luovuttamisesta ja hävittämisestä.

Ilmoitukset on tehtävä viipymättä ja noudattaen lisäksi, mitä ilmoituksen tekemisestä on koulutusluvan myöntämisen yhteydessä määrätty. Ilmoitus jatkokoulutuksen järjestämisestä on tehtävä viimeistään 10 vuorokautta ennen koulutuksen alkamista ja ilmoitus todistuksen antamisesta kahden viikon kuluessa opetuksen päättymisestä.

16 §
Voimaantulo ja siirtymäsäännökset

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2010.

Edellä 9 §:n 2 momentissa säädettyä menettelyä sovelletaan myös vaihdettaessa ennen tämän asetuksen voimaantuloa annettua henkilöauton ammattiajolupaa tässä asetuksessa tarkoitettuun ajolupaan.

Edellä 9 §:n 3 momentissa säädettyä ajoluvan kelpoisuusalueen laajentamista koskevaa menettelyä sovelletaan myös laajennettaessa henkilöauton ammattiajoluvan kelpoisuusalue uuteen asemapaikkaan.

Mitä 10 §:ssä säädetään vastaavan johtajan ajoluvasta, koskee myös muuta henkilöauton ammattiajolupaa kuin pelkästään invataksin kuljettamiseen rajoitettua ammattiajolupaa.

Edellä 14 §:ssä säädettyä ajoluvan kaksoiskappaleen hakemista ja antamista koskevaa menettelyä sovelletaan myös haettaessa henkilöauton ammattiajoluvan kaksoiskappaletta. Mitä 15 §:ssä säädetään kaksoiskappaleen antamisesta tehtävästä ilmoituksesta, koskee myös henkilöauton ammattiajoluvan kaksoiskappaleen antamisesta ilmoittamista.

Ennen tämän asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä asetuksen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

Helsingissä 5 päivänä marraskuuta 2009

Liikenneministeri
Anu Vehviläinen

Hallitusneuvos
Eija Maunu

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.