822/2009

Annettu Helsingissä 6 päivänä marraskuuta 2009

Laki autoverolle kannetun arvonlisäveron suuruisen veron palauttamisesta eräissä tapauksissa

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään:

1 §
Tarkoitus

Tässä laissa säädetään autoverotuksen yhteydessä kannetun arvonlisäveron suuruisen veron palautusmenettelystä niissä tapauksissa, joissa verotusta oikaistaan Euroopan yhteisöjen tuomioistuimen asiassa C-10/08 antaman tuomion mukaiseksi.

2 §
Soveltamisala

Lakia sovelletaan niiden ajoneuvojen verotuksiin, joiden osalta autoverolaissa (1482/1994) tarkoitettu verovelvollinen ei ole voinut vähentää autoverolain 5 §:ssä, sellaisena kuin se on laissa 266/2003, tarkoitettua, autoverolle kannettua arvonlisäveron suuruista veroa arvonlisäverotuksessaan.

Lakia sovelletaan niihin ajoneuvojen verotuksiin, joita voidaan autoverolain mukaan oikaista.

3 §
Palautettava vero

Autoverovelvolliselle palautetaan 2 §:n 1 momentissa tarkoitettu vero. Jos veron määrää on oikaisun tai valituksen perusteella muutettu, veroa palautetaan oikaisu- tai valituspäätöksen mukaan kannettu määrä.

Veroa ei palauteta, jos sen määrä on alle viisi euroa.

4 §
Toimivaltaiset viranomaiset

Päätöksen ajoneuvon ensimmäisen rekisteröinnin tai käyttöönoton perusteella toimitetun autoverotuksen yhteydessä kannetun veron palauttamisesta tekee tulliviranomainen. Verohallinto antaa palautusta koskevan päätöksen tiedoksi verovelvolliselle siten kuin verotusmenettelystä annetussa laissa (1558/1995) säädetään. Verohallinto maksaa palautuksen verovelvollisen ilmoittamalle pankkitilille siten kuin veronkantolaissa (609/2005) säädetään. Jos verovelvollinen ei ole ilmoittanut pankkitilitietoa Verohallinnolle, tulliviranomainen huolehtii palautuksen maksamisesta.

Tulliviranomainen voi myös itse huolehtia päätöksen antamisesta tiedoksi verovelvolliselle ja palautettavan veron maksamisesta siten kuin autoverolaissa säädetään.

Päätöksen ajoneuvon rakenteen, käyttötarkoituksen tai omistuksen muutoksen perusteella toimitetun autoverotuksen yhteydessä kannetun veron palauttamisesta tekee Ajoneuvohallintokeskus, joka huolehtii myös päätöksen antamisesta verovelvolliselle tiedoksi ja palautettavan veron maksamisesta siten kuin autoverolaissa säädetään.

5 §
Palautus viran puolesta

Yksityishenkilölle voidaan palauttaa tässä laissa tarkoitettu vero viran puolesta verovelvollista kuulematta.

Jos 1 momentissa tarkoitettu asia on samaan aikaan vireillä autoverolaissa tarkoitettuna oikaisuna, siihen ei anneta erillistä oikaisupäätöstä.

6 §
Palautuksen hakeminen

Verovelvollinen, jolle ei ole palautettu veroa 5 §:n mukaisesti, voi hakea veron palauttamista.

Palautushakemus on tehtävä viimeistään 31 päivänä joulukuuta 2010, tai autoverolaissa säädettynä muutoksenhakuaikana tätä myöhemminkin. Hakemus on tehtävä kirjallisesti. Se on toimitettava autoverotuksen toimittaneelle viranomaiselle ja siinä on esitettävä hakemuksen tueksi tarvittavat tiedot.

Jos verovelvollinen on tehnyt tai tekee tämän lain mukaisessa asiassa autoverolain mukaisen oikaisuvaatimuksen, oikaisuvaatimus käsitellään palautushakemuksena. Oikaisuvaatimukseen ei anneta erillistä päätöstä.

7 §
Palautettavalle verolle maksettava korko

Palautettavalle verolle maksettavaan korkoon sovelletaan, mitä autoverolaissa säädetään oikaisun tai muutoksenhaun perusteella takaisin maksettavalle verolle maksettavasta korosta.

8 §
Veronkuittaus

Palautettava vero voidaan käyttää veronkuittaukseen. Jos veronkuittauksen toimittaa tulliviranomainen tai Ajoneuvohallintokeskus, veronkuittauspäivä on se päivä, jolloin palautuspäätös tehdään. Tullin kuittausjärjestykseen sovelletaan tullilain (1466/1994) 30 a §:ää.

Muilta osin veronkuittaukseen sovelletaan, mitä veronkantolain 6 luvussa säädetään veronkuittauksesta.

9 §
Tietojen luovuttaminen toimivaltaisten viranomaisten välillä

Tulliviranomainen voi salassapitosäännösten estämättä antaa Verohallinnolle välttämättömiä verotustietoja sekä palautuksen saajien yksilöinti- ja yhteystietoja tässä laissa säädettyjen tehtävien suorittamista varten.

Tulliviranomaisella on salassapitosäännösten ja muiden tiedon saantia koskevien rajoitusten estämättä oikeus saada vastaavasti Verohallinnolta välttämättömiä tietoja maksetuista ja maksamatta jääneistä palautuksista sekä palautuksen saajien yksilöinti- ja yhteystiedoista tässä laissa säädettyjen tehtävien suorittamista ja palautusten oikeellisuuden valvontaa varten.

Yksilöinti- ja yhteystietoina voidaan antaa nimi, henkilötunnus tai yritys- ja yhteisötunnus, osoite ja Verohallinnolle ilmoitettu pankkitili.

10 §
Tietojen käyttö ja käsittely Verohallinnossa

Verohallinnon oikeudesta käyttää ja käsitellä tietoja sille säädettyjen tehtävien suorittamiseksi säädetään verotustietojen julkisuudesta ja salassapidosta annetun lain (1346/1999) 10 §:ssä.

11 §
Muutoksenhaku

Tämän lain nojalla annettuun palautuspäätökseen sovelletaan, mitä autoverolaissa säädetään oikaisusta ja muutoksenhausta.

12 §
Voimaantulo

Tämä laki tulee voimaan 11 päivänä marraskuuta 2009.

HE 97/2009
VaVM 17/2009
EV 134/2009

Helsingissä 6 päivänä marraskuuta 2009

Tasavallan Presidentti
TARJA HALONEN

Valtiovarainministeri
Jyrki Katainen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.