797/2009

Annettu Helsingissä 22 päivänä lokakuuta 2009

Valtioneuvoston asetus luonnonvara- ja ympäristötutkimuksen yhteenliittymästä

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty maa- ja metsätalousministeriön esittelystä, säädetään:

1 §
Luonnonvara- ja ympäristötutkimuksen yhteenliittymä

Luonnonvara- ja ympäristötutkimuksen yhteenliittymä on Elintarviketurvallisuusviraston, Geodeettisen laitoksen, Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskuksen, Metsäntutkimuslaitoksen, Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitoksen ja Suomen ympäristökeskuksen välinen yhteistyöelin. Yhteenliittymä toimii mainittujen virastojen ja laitosten yhteisen tutkimustoiminnan, yhteisten asiantuntijapalvelujen sekä luonnonvara- ja ympäristötiedon hallinnan yhteistyöelimenä.

2 §
Tavoitteet ja tehtävät

Yhteenliittymän tavoitteena on lisätä luonnonvara- ja ympäristötutkimuksen yhteiskunnallista vaikuttavuutta, parantaa tuottavuutta ja vahvistaa kansainvälistä kilpailukykyä. Lisäksi yhteenliittymän tavoitteena on tukea luonnonvara- ja ympäristöalan elinkeinojen toimintaedellytysten kehittämistä tutkimuksen, asiantuntijapalveluiden sekä kehittämis- ja innovaatiotoiminnan avulla.

Yhteenliittymän tehtävänä on:

1) toteuttaa laaja-alaisiin, yhteiskunnallisesti tärkeisiin luonnonvara- ja ympäristökysymyksiin liittyviä tutkimusohjelmia ja muita yhteisiä ohjelmia ja hankkeita sekä tehdä tähän liittyviä esityksiä;

2) tehostaa luonnonvaroihin ja ympäristöön liittyvän tiedon ja tutkimusaineistojen hallintaa, edistää valtion tietovarantojen käyttöä sekä kehittää luonnonvaroja ja ympäristöä koskevaa tilastotuotantoa;

3) koordinoida edellä mainittuun tutkimukseen perustuvien asiantuntijapalveluiden tuottamista sekä koordinoida luonnonvaroihin ja ympäristöön liittyvää seurantaa;

4) koordinoida yhteisiä tutkimuksen tuki- ja infrastruktuuripalveluja; sekä

5) edistää luonnonvara- ja ympäristöalan tutkimuslaitosten, yliopistojen, yliopistokeskusten ja ammattikorkeakoulujen välistä yhteistyötä sekä toimijoiden kotimaista ja kansainvälistä verkostoitumista.

3 §
Organisaatio ja henkilöstö

Yhteenliittymällä on 1 §:ssä mainittujen virastojen ja laitosten ylimmästä johdosta koostuva johtoryhmä. Johtoryhmä valitsee keskuudestaan puheenjohtajan vuodeksi kerrallaan.

Yhteenliittymällä on pääsihteeri ja muuta henkilöstöä, jotka kuuluvat jonkin 1 §:ssä mainitun viraston tai laitoksen henkilöstöön. Johtoryhmä valitsee pääsihteerin kuultuaan maa- ja metsätalousministeriötä ja ympäristöministeriötä.

Yhteenliittymä voi käyttää asiantuntijoita.

4 §
Johtoryhmän ja pääsihteerin tehtävät

Johtoryhmän tehtävänä on yhteenliittymän toiminnan suunnittelu ja johtaminen.

Pääsihteerin tehtävänä on huolehtia johtoryhmän apuna yhteenliittymän toimintaan liittyvien asioiden valmistelusta, yhtenäisistä toimintatavoista ja toiminnan kehittämisestä.

5 §
Ohjausryhmä

Yhteenliittymällä on ohjausryhmä, jonka tehtävänä on:

1) edistää maa- ja metsätalousministeriön ja ympäristöministeriön välistä yhteistoimintaa yhteenliittymään liittyvissä asioissa;

2) seurata, arvioida ja tukea yhteenliittymään kuuluvien virastojen ja laitosten välistä yhteistoimintaa; sekä

3) tehdä esityksiä, jotka koskevat yhteenliittymän tulostavoitteita, voimavarojen hankintaa ja suuntaamista ja muita yhteenliittymään liittyviä asioita.

Maa- ja metsätalousministeriö ja ympäristöministeriö nimeävät ohjausryhmään kumpikin kaksi jäsentä sekä yhden 1 §:ssä tarkoitetun viraston tai laitoksen päällikön omalta hallinnonalaltaan. Ohjausryhmän jäsenet nimetään kolmeksi vuodeksi kerrallaan lukuun ottamatta ohjausryhmään kuuluvia virastojen tai laitosten päälliköitä, jotka nimetään vuodeksi kerrallaan.

Ohjausryhmä valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.

6 §
Yhteenliittymän talouden hoito

Yhteenliittymän toimintaan liittyvästä taloushallinnosta vastaa se virasto tai laitos, jonka määrärahasta meno maksetaan tai jonka tuloksi tulokertymä tulee.

7 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä marraskuuta 2009.

Helsingissä 22 päivänä lokakuuta 2009

Maa- ja metsätalousministeri
Sirkka-Liisa Anttila

Tutkimusjohtaja
Mikko Peltonen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.