743/2009

Annettu Helsingissä 13 päivänä lokakuuta 2009

Puolustusministeriön asetus sotilasajoneuvojen rekisteröinnistä

Puolustusministeriön päätöksen mukaisesti säädetään 11 päivänä joulukuuta 2002 annetun ajoneuvolain (1090/2002) 1 §:n 5 momentin ja 64 §:n 5 momentin nojalla, sellaisena kuin ne ovat, edellinen laissa 226/2009 ja jälkimmäinen laissa 233/2007:

1 LUKU

Yleiset säännökset

1 §
Soveltamisala

Tässä asetuksessa säädetään

1) ajoneuvolaissa (1090/2002) tarkoitettujen sotilasajoneuvojen rekisteröinnistä sotilasajoneuvorekisteriin tai ajoneuvoliikennerekisteriin,

2) sotilasajoneuvorekisteristä ja

3) rekisteröintiasioiden hoitamisesta puolustusvoimissa.

Sotilasajoneuvoihin sovelletaan edellä 1 momentissa tarkoitetuissa asioissa ajoneuvolakia ja sen nojalla annettuja säännöksiä, ellei tässä asetuksessa toisin säädetä.

2 §
Määritelmät

Tässä asetuksessa tarkoitetaan:

1) rekisterikortilla ajoneuvon rekisteröinnistä sotilasajoneuvorekisteriin annettua todistusta;

2) rekisteritunnuksella ajoneuvon yksilöivää rekisteröinnin suorittajan antamaa numero- tai kirjain- ja numerosarjaa;

3) rekisteritunnusmaalauksella panssariajoneuvoon rekisterikilven sijasta maalaamalla merkittävää rekisteritunnusta;

4) rekisteröinnin suorittajalla ajoneuvotarkastajaa;

5) siirtokilvellä ajoneuvoon kiinnitettävää kilpeä, jossa on rekisteritunnus;

6) valvontakortilla rekisteröimättömälle sotilasajoneuvolle annettua tekniset tiedot ja haltijatiedot sisältävää todistusta.

2 LUKU

Ajoneuvoliikennerekisteriin tai sotilasajoneuvorekisteriin rekisteröitävät sotilasajoneuvot

3 §
Ajoneuvoliikennerekisteriin rekisteröitävät ajoneuvot

Ajoneuvoliikennerekisteriin merkittävän sotilasajoneuvon rekisteröinnissä noudatetaan ajoneuvojen rekisteröinnistä annettua valtioneuvoston asetusta (893/2007), jäljempänä rekisteröintiasetus.

Ajoneuvoliikennerekisteriin merkitään puolustusvoimien omistamista sotilasajoneuvoista seuraavat ajoneuvolaissa määritellyt ajoneuvot:

a) henkilöautot (M1-luokka) ja linja-autot (M2- ja M3-luokka);

b) pakettiautot (N1-luokka);

c) moottorikelkat, kolmipyörät (L5e-luokka), kevyet nelipyörät (L6e-luokka) ja nelipyörät (L7e-luokka);

d) moottoripyörät (L3e- ja L4e-luokka) ja mopot (L1e- ja L2e-luokka);

e) traktorit (T- ja C-luokat, liikennetraktori) ja moottorityökoneet; sekä

f) perävaunut (O1- O4-luokka).

4 §
Sotilasajoneuvorekisteriin rekisteröitävät ajoneuvot

Sotilasajoneuvorekisteriin merkitään sotilasajoneuvoista annetun puolustusministeriön asetuksen (180/2006) 2 §:n 1 momentin 1–4 kohdassa tarkoitetut ajoneuvot ja sotilasajoneuvoista annetun puolustusministeriön asetuksen 2 §:n 1 momentin 5 kohdassa tarkoitetut ajoneuvot siltä osin kuin on kyse N2-ja N3-luokan ajoneuvoista sekä muut kuin 3 §:ssä tarkoitetut puolustusvoimien omistamat rekisteröintivelvollisuuden alaiset ajoneuvot.

Sotilasajoneuvorekisteriin merkitään lisäksi seuraavat ajoneuvot:

1) pelastusajoneuvo, sairasauto ja sotilaspoliisiajoneuvo;

2) pyörillä varustettu maastoajoneuvo ja sen perävaunu, jos tällaista ajoneuvoa käytetään tiellä sotilasajoneuvoista annetun puolustusministeriön asetuksen 30 §:ssä tarkoitetulla tavalla;

3) hinattava laite;

4) R-luokan ajoneuvo ja tienpitoon valmistettu moottorityökone; sekä

5) sotilaallisesta kriisinhallinnasta annetun lain (211/2006) mukaiseen tehtävään tarkoitettu edellä 3 §:ssä tarkoitettu ajoneuvo.

Sotilasajoneuvorekisteriin suoritettavassa rekisteröinnissä noudatetaan rekisteröintiasetusta, ellei tässä asetuksessa toisin säädetä.

Ajoneuvoliikennerekisteriin rekisteröidyn sotilasajoneuvon tiedot merkitään myös sotilasajoneuvorekisteriin.

5 §
Poikkeukset yksittäisessä tapauksessa

Jos ajoneuvon käyttö sotilaalliseen tarkoitukseen tai muu erityinen syy sitä edellyttää, pääesikunta voi yksittäisessä tapauksessa päättää 3 ja 4 §:ssä säädetystä poiketen, mihin rekisteriin ajoneuvo merkitään.

3 LUKU

Sotilasajoneuvorekisteri ja rekisteröintiasiakirjat

6 §
Sotilasajoneuvorekisterin käyttötarkoitus ja rekisteröintitoiminnot

Puolustusvoimat ylläpitää sotilasajoneuvorekisteriä sille puolustusvoimista annetun lain (551/2007) mukaan kuuluvien tai sen nojalla säädettyjen tai määrättyjen tehtävien hoitamisessa.

Sotilasajoneuvorekisterin rekisterinpitäjä on pääesikunta.

Rekisterinpitäjä saa antaa rekisterinpitoon liittyviä teknisiä tehtäviä muun puolustusvoimien hallintoyksikön suoritettaviksi.

7 §
Sotilasajoneuvorekisterin tietosisältö

Sotilasajoneuvorekisteriin voidaan tallettaa seuraavat rekisterin käyttötarkoituksen edellyttämät tiedot puolustusvoimien omistamasta ajoneuvosta:

1) tekniset tiedot ja yksilöintitiedot;

2) katsastus- ja hyväksyntätiedot sekä muita teknisiä tarkastuksia koskevat tiedot;

3) rekisteröintiin, vakuutuksiin ja tilapäiseen käyttöön liittyvät tiedot; sekä

4) verotustiedot.

8 §
Rekisterikortti

Rekisterinpitäjä määrää rekisterikortin sisällön ja mitat sekä käytettävän tulostusmateriaalin. Ensirekisteröinnistä ja muutosrekisteröinnistä annetaan ajoneuvon omistajalle tai haltijalle rekisterikortin I osa ja ajoneuvon omistajalle rekisterikortin II osa.

Hinattavaa ajoneuvoa, maastokäyttöön tarkoitettua moottoripyörää tai maastoajoneuvoa kotimaan liikenteessä kuljetettaessa mukana saadaan rekisterikortin I osan sijasta pitää kortin jäljennöstä, jonka ajoneuvotarkastaja on todistanut oikeaksi.

4 LUKU

Rekisteritunnus ja rekisterikilpi

9 §
Rekisteritunnuksen sisältö ja rekisterikilven sekä tunnusmaalauksen värit

Ajoneuvojen rekisteritunnukset ja ajoneuvoille annettavien rekisterikilpien tai rekisteritunnusmaalauksen värit ovat seuraavat:

1) moottorikäyttöisen ajoneuvon, panssariajoneuvoja lukuun ottamatta, rekisterikilvessä on enintään viisinumeroisen luvun käsittävä tunnus mustin merkein keltaisella, heijastavalla pohjalla;

2) hinattavan ajoneuvon rekisterikilvessä on yhden kirjaimen ja enintään neljänumeroisen luvun käsittävä tunnus mustin merkein keltaisella, heijastavalla pohjalla;

3) panssariajoneuvon rekisteritunnusmaalauksessa on kirjaimet Ps, kolminumeroinen mallitunnus ja siitä väliviivalla erotettu enintään kolminumeroinen ajoneuvotunnus valkoisin merkein; jos ajoneuvon väri on valkoinen, tunnus maalataan mustalla värillä.

Sotilaallisesta kriisinhallinnasta annetun lain mukaisessa tehtävässä käytettävän sotilasajoneuvon puolustusvoimien rekisterikilvessä saa olla kansallisuustunnus ja sen lisäksi Suomen lippu tai puolustusvoimien tunnuskuvan torniosa.

Museaalista tarkoitusta varten säilytettävälle ajoneuvolle voidaan hakemuksesta antaa sen jonkin käyttöajankohdan mukaiset rekisterikilvet.

10 §
Rekisterikilpien käyttö

Erikoisajoneuvoa varten annetaan kaksi rekisterikilpeä.

Erikoisajoneuvossa ja pyörillä varustetussa maastoajoneuvossa rekisterikilvet on kiinnitettävä eteen ja taakse.

Rekisteritunnus maalataan panssariajoneuvon eteen ja taakse. Maalaus saadaan tehdä ennen ensirekisteröintiä. Rekisteritunnus on peitettävä näkyvistä kunnes ensirekisteröinti on suoritettu.

Panssariajoneuvoa liikenteessä kuljetettaessa ajoneuvon takana olevaan rekisteritunnukseen sovelletaan rekisterikilven sijaintia ja näkyvyyttä koskevia säännöksiä. Edessä oleva tunnusmaalaus saadaan tarvittaessa tehdä säädettyä pienempää merkkikokoa käyttäen.

11 §
Liikennekäytöstä poisto

Rekisterikilvet on palautettava rekisteröinnin suorittajalle, kun ajoneuvo poistetaan liikennekäytöstä. Rekisteröinnin suorittajan on tehtävä merkintä liikennekäytöstä poistosta ajoneuvon rekisteröintitodistukseen tai annettava rekisteröintitodistus.

Pykälän 1 momenttia ei sovelleta 9 §:n 3 momentissa tarkoitettuun ajoneuvoon.

5 LUKU

Ajoneuvon väliaikainen käyttö liikenteessä

12 §
Puolustusvoimien siirtolupa

Puolustusvoimien siirtolupa voidaan antaa sotilasajoneuvoista annetun puolustusministeriön asetuksen vaatimukset täyttävälle ajoneuvolle rekisteröintiasetuksen 34 §:n 1 momentin kohdissa 1–3 ja 7 sekä 2 momentissa mainittuihin käyttötarkoituksiin.

Puolustusvoimien siirtolupa voidaan lisäksi antaa sotilasajoneuvoista annetun puolustusministeriön asetuksen vaatimukset täyttävälle ajoneuvolle ajoneuvon tai siihen kiinteästi liittyvän varusteen testausta varten. Tällöin luvan voimassaoloaika on enintään 21 päivää.

Puolustusvoimien siirtoluvan nojalla käytettävä ajoneuvo saa olla kuormattuna vain edellä 1 ja 2 momentin mukaisiin käyttötarkoituksiin tarkoitetulla materiaalilla. Puolustusvoimien siirtoluvan nojalla käytettävällä ajoneuvolla saa vetää hinattavaa ajoneuvoa, jos molempien ajoneuvojen käyttötarkoitus ja kuorma ovat edellä 1 ja 2 momentissa tarkoitetut.

Ajoneuvotarkastaja antaa puolustusvoimien siirtoluvan ja luovuttaa 13 §:ssä tarkoitetut siirtokilvet.

13 §
Siirtokilpi

Siirtokilvessä on enintään viisinumeroisen luvun käsittävä tunnus mustin merkein keltaisella, heijastavalla pohjalla. Siirtokilpi on kiinnitetty erilliseen sitä ympäröivään punaiseen kehykseen, jonka leveys on 20 millimetriä.

Moottorikelkassa kiinnitetään yksi siirtokilpi eteen. Muutoin siirtokilvestä on voimassa, mitä tässä asetuksessa säädetään rekisterikilvistä.

Puolustusvoimien siirtoluvan nojalla käytettävässä ajoneuvossa oleva rekisteritunnus on peitettävä tai poistettava siirtokilpien käytön ajaksi. Siirtokilvet on poistettava ajoneuvosta puolustusvoimien siirtoluvan voimassaoloajan päätyttyä.

Siirtokilvet ja todistus puolustusvoimien siirtoluvasta on palautettava niiden luovuttajalle viimeistään toisena arkipäivänä siirtoluvan voimassaoloajan päätymisestä. Palautuksesta on tehtävä merkintä sotilasajoneuvorekisteriin.

6 LUKU

Voimaantulo

14 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä joulukuuta 2009.

Ennen asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä asetuksen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

Tällä asetuksella kumotaan ajoneuvoliikennerekisteriin ja sotilasajoneuvorekisteriin merkittävistä sotilasajoneuvoista 21 päivänä tammikuuta 2004 annettu puolustusministeriön asetus (49/2004) ja eräiden moottoriajoneuvoasetuksen (330/57) säännösten soveltamisesta puolustusvoimien ajoneuvoihin ja laitteisiin 20 päivänä toukokuuta 1977 annettu puolustusministeriön päätös (372/191/K) siihen myöhemmin tehtyine muutoksineen.

Helsingissä 13 päivänä lokakuuta 2009

Puolustusministeri
Jyri Häkämies

Hallitusneuvos, lainsäädäntöjohtajana
Seppo Kipinoinen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.