725/2009

Annettu Helsingissä 1 päivänä lokakuuta 2009

Valtioneuvoston asetus paikkatietoinfrastruktuurista

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty maa- ja metsätalousministeriön esittelystä, säädetään paikkatietoinfrastruktuurista 12 päivänä kesäkuuta 2009 annetun lain (421/2009) nojalla:

1 §
Lain soveltamisalaan kuuluvat paikkatietoaineistot

Paikkatietoinfrastruktuurista annetun lain (421/2009) 3 §:ssä tarkoitettuja paikkatietoaineistoja ovat:

1) koordinaatti- ja korkeusjärjestelmien, paikannusruudustojen, paikannimien, hallinnollisten yksiköiden, osoitteiden, kiinteistöjen, liikenneverkkojen, hydrografian ja suojeltujen alueiden tietoryhmissä:

a) Maanmittauslaitoksen aineistot paikannimistä;

b) Maanmittauslaitoksen ja Merenkulkulaitoksen aineistot valtakunnan, läänien, maakuntien, kuntien ja aluevesien rajoista;

c) kuntien, Maanmittauslaitoksen ja Väestörekisterikeskuksen aineistot rakennusten ja kiinteistöjen osoitteista;

d) kuntien ja Maanmittauslaitoksen aineisto kiinteistörekisterin kiinteistöjaotuksesta;

e) Ilmailuhallinnon, Maanmittauslaitoksen, Merenkulkulaitoksen, Ratahallintokeskuksen ja Tiehallinnon aineistot tie-, rata-, vesi-, ilmailu- sekä maastoliikennettä palvelevista liikenneverkoista ja niihin liittyvästä infrastruktuurista;

f) Ilmatieteen laitoksen, Maanmittauslaitoksen, Merenkulkulaitoksen ja Suomen ympäristökeskuksen aineistot vesistöalueista, vesialueista, vesimuodostumista ja kanavista;

g) alueellisten ympäristökeskusten, kuntien, Maanmittauslaitoksen, Metsähallituksen, Museoviraston ja Suomen ympäristökeskuksen aineistot suojelluista alueista ja kohteista;

2) korkeuden, maanpeitteen, ortoilmakuvien ja geologian tietoryhmissä:

a) Maanmittauslaitoksen aineistot korkeussuhteista sekä Geologian tutkimuskeskuksen, Merenkulkulaitoksen ja Suomen ympäristökeskuksen aineistot järvien ja meren syvyydestä;

b) Maanmittauslaitoksen, Maaseutuviraston, Metsäntutkimuslaitoksen ja Suomen ympäristökeskuksen aineistot maanpeitteestä;

c) Maanmittauslaitoksen, Maaseutuviraston, puolustusvoimien ja Suomen ympäristökeskuksen ilmakuva-aineistot;

d) alueellisten ympäristökeskusten, Geologian tutkimuskeskuksen, Maanmittauslaitoksen ja Suomen ympäristökeskuksen aineistot kallioperästä, geologisista muodostumista, avokallioista, pinnan muodoista ja pohjavesialueista;

3) tilastoyksiköiden, rakennusten, maaperän, maankäytön, väestön terveyden ja turvallisuuden, yleishyödyllisten ja muiden julkisten palveluiden, ympäristön tilan seurantaverkostojen ja -laitteiden, tuotanto- ja teollisuuslaitosten, maatalous- ja vesiviljelylaitosten, väestöjakauman, aluesuunnittelun piiriin kuuluvien alueiden ja raportointiyksiköiden, luonnonriskialueiden, ilmakehän tilan, ilmaston maantieteellisten ominaispiirteiden, merentutkimuksen maantieteellisten ominaispiirteiden, merialueiden, biomaantieteellisten alueiden, elinympäristöjen ja biotooppien, lajien levinneisyyden, energiavarojen ja mineraalivarojen tietoryhmissä:

a) Tilastokeskuksen aineistot tilastoyksiköistä;

b) kuntien, Maanmittauslaitoksen ja Väestörekisterikeskuksen aineistot rakennuksista;

c) Geologian tutkimuskeskuksen ja Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskuksen aineistot maaperästä;

d) alueellisten ympäristökeskusten, kuntien, maakuntien liittojen, Maanmittauslaitoksen ja Suomen ympäristökeskuksen aineistot maankäytöstä;

e) Elintarviketurvallisuusviraston, kuntien ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen aineistot väestön terveydestä ja turvallisuudesta;

f) alueen pelastustoimen, Energiamarkkinaviraston, kuntien, Maanmittauslaitoksen, Merenkulkulaitoksen, Suomen ympäristökeskuksen, Tilastokeskuksen ja Väestörekisterikeskuksen aineistot yleishyödyllisistä palveluista ja muista julkisista palveluista;

g) alueellisten ympäristökeskusten, Ilmatieteen laitoksen, kuntien ja Suomen ympäristökeskuksen aineistot ympäristön tilan seurantaverkostoista ja -laitteista;

h) alueellisten ympäristökeskusten, kuntien, Maanmittauslaitoksen, Suomen ympäristökeskuksen ja Tilastokeskuksen aineistot tuotanto- ja teollisuuslaitoksista;

i) alueellisten ympäristökeskusten, Elintarviketurvallisuusviraston, maa- ja metsätalousministeriön tietopalvelukeskuksen, Maaseutuviraston, Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitoksen, Suomen ympäristökeskuksen ja työvoima- ja elinkeinokeskusten aineistot maatalous- ja vesiviljelylaitoksista;

j) Tilastokeskuksen ja Väestörekisterikeskuksen aineistot väestöjakaumasta;

k) alueellisten ympäristökeskusten, Ilmailuhallinnon, kuntien, Maanmittauslaitoksen, Merenkulkulaitoksen, Suomen ympäristökeskuksen ja työ- ja elinkeinoministeriön aineistot aluesuunnittelun, rajoitusten ja sääntelyn piiriin kuuluvista alueista ja raportointiyksiköistä;

l) Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskuksen ja Suomen ympäristökeskuksen aineistot luonnonriskeistä;

m) Ilmatieteen laitoksen aineistot ilmakehän tilasta;

n) Ilmatieteen laitoksen aineistot ilmaston maantieteellisistä ominaispiirteistä;

o) Ilmatieteen laitoksen ja Suomen ympäristökeskuksen aineistot merentutkimuksen maantieteellisistä ominaispiirteistä;

p) Ilmatieteen laitoksen ja Suomen ympäristökeskuksen aineistot merialueista;

q) Helsingin yliopiston Luonnontieteellisen keskusmuseon ja Suomen ympäristökeskuksen aineistot biomaantieteellisistä alueista;

r) alueellisten ympäristökeskusten, metsäkeskusten ja Suomen ympäristökeskuksen aineistot erityisistä elinympäristöistä ja biotoopeista;

s) Helsingin yliopiston Luonnontieteellisen keskusmuseon, Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitoksen ja Suomen ympäristökeskuksen aineistot lajien levinneisyydestä;

t) Geologian tutkimuskeskuksen, Ilmatieteen laitoksen, maakuntien liittojen, Metsäntutkimuslaitoksen ja Suomen ympäristökeskuksen aineistot energiavaroista;

u) Geologian tutkimuskeskuksen aineistot mineraalivaroista.

Paikkatietoinfrastruktuurista annetun lain soveltamisalaan kuuluvat 1 momentissa lueteltuihin aineistoihin sisältyvät julkiset paikkatiedot siten kuin mainitun lain 2, 3 ja 5 §:ssä säädetään.

2 §
Paikkatietoaineistoja kuvaavien tietojen laatiminen ja liittäminen hakupalveluun

Paikkatietoaineistojen ja -palveluiden ominaisuuksien muuttuessa siten, että myös paikkatietoinfrastruktuurista annetun lain 4 §:ssä tarkoitetut metatiedot muuttuvat, päivitetyt metatiedot on liitettävä hakupalveluun samanaikaisesti kuin muuttunut aineisto tai palvelu asetetaan tietoverkossa saataville.

Uusien aineistojen metatiedot on liitettävä hakupalveluun samanaikaisesti kuin uusi aineisto asetetaan tietoverkossa saataville.

3 §
Paikkatietoaineistojen asettaminen tietoverkon kautta saataville

Paikkatietoaineiston muuttuessa tai uuden aineiston valmistuessa on paikkatietoinfrastruktuurista annetun lain 6 §:n mukaisen yhteiskäyttöön soveltuvan ajantasaisen version oltava saatavissa tietoverkossa samanaikaisesti kuin muuttunut tai uusi paikkatietoaineisto otetaan käyttöön.

4 §
Tukipalvelut

Maanmittauslaitos huolehtii paikkatietoinfrastruktuurista annetun lain 9 §:n mukaisina tukipalveluina seuraavista asiantuntijapalveluista:

1) paikkatietoinfrastruktuurista annetun lain, tämän asetuksen sekä Euroopan yhteisön paikkatietoinfrastruktuurin (INSPIRE) perustamisesta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2007/2/EY, jäljempänä INSPIRE-direktiivi, ja sen täytäntöönpanosäännösten soveltamista koskeva neuvontapalvelu;

2) paikkatietoinfrastruktuurista annetun lain, tämän asetuksen sekä INSPIRE-direktiivin ja sen täytäntöönpanosäännösten toimeenpanoon liittyviä ohjeita ja teknisiä kysymyksiä koskeva neuvontapalvelu;

3) paikkatietoaineistoja ja niiden käyttöä koskevia ehtoja ja sopimusmalleja koskeva neuvontapalvelu.

Maanmittauslaitos toteuttaa lisäksi muina paikkatietoinfrastruktuurista annetun lain 9 §:n mukaisina tukipalveluina aineistojen muuntamiseen ja tietopalveluiden yhdistämiseen liittyviä verkkopalveluita. Näitä verkkopalveluita koskevista vaatimuksista säädetään INSPIRE-direktiivin 16 artiklan nojalla annettavissa komission asetuksissa.

Maanmittauslaitos pitää lisäksi yllä 1 momentissa tarkoitettuja asiantuntijapalveluita, 2 momentissa tarkoitettuja palveluita ja paikkatietoinfrastruktuurin yleistä toimivuutta ja hyödyntämistä tukevaa internet-sivustoa.

5 §
Paikkatietoasiain neuvottelukunta

Paikkatietoasiain neuvottelukunnan tehtävänä on:

1) seurata kansallisen paikkatietoinfrastruktuurin yleistä kehittymistä;

2) seurata tämän lain mukaisten toimenpiteiden toteutumista Maanmittauslaitoksen vuosittain valmistelemien seurantaraporttien pohjalta ja ryhtyä tarvittaessa toimenpiteisiin puutteiden korjaamiseksi;

3) käsitellä Euroopan yhteisöjen komission valmistelemia paikkatietoinfrastruktuurin toimeenpanoon liittyviä kannanottoja ja esityksiä;

4) käsitellä mahdolliset paikkatietoinfrastruktuurin toimeenpanoon liittyvät kansalliset soveltamisohjeet;

5) käsitellä mahdolliset yleisten verkkopalveluiden käyttöön liittyvät Maanmittauslaitoksen esittämät paikkatietoinfrastruktuurista annetun lain 10 §:n 3 momentissa tarkoitetut ehdot ja rajoitukset;

6) tehdä aloitteita ja antaa lausuntoja paikkatietoalan kehittämistä koskevista asioista.

Paikkatietoasiain neuvottelukunnan toimikausi on kolme vuotta. Neuvottelukunnassa ovat edustettuina sisäasiainministeriö, puolustusministeriö, valtiovarainministeriö, sosiaali- ja terveysministeriö, maa- ja metsätalousministeriö, liikenne- ja viestintäministeriö, ympäristöministeriö ja työ- ja elinkeinoministeriö. Lisäksi neuvottelukuntaan nimitetään enintään kahdeksan jäsentä, jotka edustavat lain mukaisten paikkatietojen ja -palveluiden tuottajia ja käyttäjiä, kuntia sekä alan tutkimusta ja yhteistyöverkostoja.

Neuvottelukunnan sihteeristön tehtävistä huolehtii Maanmittauslaitos. Neuvottelukunnan pysyvänä teknisenä asiantuntijana toimii Geodeettinen laitos. Neuvottelukunnalla voi olla myös muita pysyviä asiantuntijoita.

6 §
Paikkatietoinfrastruktuurin toteutumisen ja käytön seuranta

Paikkatietoinfrastruktuurista annetun lain 18 §:n 1 momentissa tarkoitetun seurannan tulee tuottaa tiedot aineiston katseluun ja siirtämiseen kohdistuvien palvelupyyntöjen lukumääristä.

Maanmittauslaitos julkaisee vuosittain yhteenvedon paikkatietoinfrastruktuurista annetun lain 18 §:n 2 momentissa tarkoitetusta seurannasta. Yhteenvedon tulee sisältää tiedot:

1) metatiedon kattavuudesta ja siitä, miten olemassa oleva metatieto vastaa INSPIRE-direktiivin 5 artiklan 4 kohdassa tarkoitettuja täytäntöönpanosääntöjä;

2) metatietojen saatavuudesta paikkatietoinfrastruktuurista annetun lain 8 §:ssä tarkoitetussa hakupalvelussa;

3) paikkatietoinfrastruktuurista annetun lain 6 §:ssä tarkoitettujen yhteiskäyttöisten paikkatietoaineistojen maantieteellisestä kattavuudesta;

4) paikkatietoinfrastruktuurista annetun lain 6 §:ssä tarkoitettujen yhteiskäyttöisten paikkatietoaineistojen lain 7 §:n mukaisesta saatavuudesta tietoverkossa ja siitä, miten ne vastaavat INSPIRE-direktiivin 7 artiklan 1 kohdassa tarkoitettuja täytäntöönpanosääntöjä;

5) paikkatietoinfrastruktuurista annetun lain 6 §:ssä tarkoitettujen yhteiskäyttöisten paikkatietoaineistojen käytöstä tietoverkossa ja siitä, miten paikkatietoaineistoihin liittyvät tietopalvelut vastaavat INSPIRE-direktiivin 16 artiklassa tarkoitettuja täytäntöönpanosääntöjä;

6) paikkatietoaineistojen ja -palveluiden saatavuus- ja käyttöehdoista sekä niitä vastaavista maksuista;

7) julkisen saatavuuden rajoituksista ja rajoittamisen syistä INSPIRE-direktiivin 13 artiklan mukaisesti.

Paikkatietoa hallinnoivan viranomaisen ja Maanmittauslaitoksen on luovutettava tässä pykälässä tarkoitetut edellistä vuotta koskevat seurantatiedot maa- ja metsätalousministeriölle vuosittain helmikuun loppuun mennessä.

7 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 12 päivänä lokakuuta 2009.

8 §
Siirtymäsäännökset

Edellä 4 §:n 1 momentissa tarkoitettujen Maanmittauslaitoksen asiantuntijapalveluiden ja 3 momentissa tarkoitetun internet-sivuston tulee olla käytettävissä viimeistään 1 päivänä tammikuuta 2010. Ohjeet metatiedon liittämisestä paikkatietoinfrastruktuurista annetun lain 8 §:ssä tarkoitettuun hakupalveluun sekä mainitun lain 10 §:n 3 momentissa tarkoitetut ehdot on laadittava ja julkaistava viimeistään 1 päivänä toukokuuta 2010.

Edellä 1 §:n 1 momentin 1 ja 2 kohtaan kuuluvista paikkatietoaineistoista ja niihin liittyvistä tietopalveluista on laadittava metatiedot ja liitettävä ne hakupalveluun viimeistään 1 päivänä joulukuuta 2010. Edellä 1 §:n 1 momentin 3 kohtaan kuuluvista aineistoista ja niihin liittyvistä tietopalveluista on laadittava metatiedot ja liitettävä ne hakupalveluun viimeistään 15 päivänä toukokuuta 2013.

Paikkatietoinfrastruktuurista annetun lain 6 §:ssä tarkoitetun yhteiskäyttöisen paikkatietoaineiston on oltava saatavissa tietoverkossa mainitun lain 7 §:n vaatimusten mukaisesti seitsemän vuoden kuluessa siitä, kun INSPIRE-direktiivin 7 artiklan 1 kohdassa tarkoitettu täytäntöönpanosääntö on hyväksytty. Tämän asetuksen voimaantulon jälkeen valmistuvien tai teknisesti uusittujen aineistojen osalta vastaava määräaika on kuitenkin kaksi vuotta.

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2007/2/EY (32007L0002); EUVL N:o L 108, 25.4.2007, s. 1

Helsingissä 1 päivänä lokakuuta 2009

Maa- ja metsätalousministeri
Sirkka-Liisa Anttila

Lainsäädäntöneuvos
Tuire Taina

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.