693/2009

Annettu Helsingissä 10 päivänä syyskuuta 2009

Maa- ja metsätalousministeriön asetus alkuperäiskasvilajikkeen rekisteröinnistä annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen muuttamisesta

Maa- ja metsätalousministeriön päätöksen mukaisesti

kumotaan alkuperäiskasvilajikkeen rekisteröinnistä 23 päivänä huhtikuuta 2007 annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen (499/2007) 4 §:n 2 momentin 3 kohta ja 7 §:n 3 momentti sekä

muutetaan 1 ja 3 § sekä 6 §:n 1 momentti seuraavasti:

1 §
Asetuksen tarkoitus

Tämän asetuksen tarkoituksena on säätää viljojen ja nurmikasvien maatiaiskantojen, vanhojen kauppalajikkeiden ja kauppalajikkeiden muuntuneiden kantojen rekisteröinnistä alkuperäiskasvirekisteriin, joka on maaseutuelinkeinohallinnon tietojärjestelmästä annetussa laissa (284/2008) tarkoitettu rekisteri. Rekisterin pitämisessä on noudatettava mainittua lakia ja sen nojalla annettuja säännöksiä ja määräyksiä.

3 §
Määritelmät

Tässä asetuksessa tarkoitetaan:

1) alkuperäiskasvilajikkeella maatiaiskantaa, vanhaa kauppalajiketta tai vanhan kauppalajikkeen muuntunutta kantaa, joka on luonnostaan sopeutunut paikallisiin ja alueellisiin olosuhteisiin ja jonka lajiryhmää uhkaa geneettinen köyhtyminen;

2) maatiaiskannalla kasvilajin populaatioita tai klooneja, jotka ovat luonnostaan sopeutuneet kasvualueensa ympäristöolosuhteisiin;

3) vanhalla kauppalajikkeella eri jalostusmenetelmillä tieteellisen kasvinjalostustyön tuloksena syntynyttä lajiketta, joka on poistettu Suomen kansallisesta lajikeluettelosta;

4) vanhan kauppalajikkeen muuntuneella kannalla lajiketta, jota on viljelty pitkään samalla alueella niin, että lajikkeen alkuperäiset ominaisuudet ovat muuttuneet lajikkeen sopeutuessa alueen olosuhteisiin.

6 §
Rekisteröintipäätös

Evira tekee hakemuksen perusteella päätöksen rekisteröinnistä sen jälkeen kun lajiketutkimuksen tulokset ovat valmistuneet. Rekisteröintipäätös on maksullinen. Maksun suuruudesta on säädetty Elintarviketurvallisuusviraston maksullisista suoritteista annetussa maa- ja metsätalousministeriön asetuksessa (266/2008). Rekisteröintipäätös toimitetaan hakijalle maksuosoituksella.Tämä asetus tulee voimaan 16 päivänä syyskuuta 2009.

Ennen asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä asetuksen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

Helsingissä 10 päivänä syyskuuta 2009

Maa- ja metsätalousministeri
Sirkka-Liisa Anttila

Hallitussihteeri
Suvi Ruuska

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.