668/2009

Annettu Helsingissä 27 päivänä elokuuta 2009

Valtioneuvoston asetus paristoista ja akuista annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty ympäristöministeriön esittelystä,

muutetaan paristoista ja akuista 19 päivänä kesäkuuta 2008 annetun valtioneuvoston asetuksen (422/2008) 12 ja 15 §, 20 §:n 1 momentti ja liite 3 sekä

lisätään asetukseen uusi 15 a ja 15 b § seuraavasti:

12 §
Paristoon, akkuun ja paristoyksikköön tehtävät merkinnät

Tuottajan on huolehdittava, että markkinoille saatettavissa paristoissa, akuissa ja paristoyksiköissä on niiden erilliskeräystä ja raskasmetallisisältöä osoittavat liitteen 3 mukaiset merkinnät.

15 §
Ilmoitus tuottajan merkitsemiseksi tuottajatiedostoon

Jätelain 50 b §:n 1 momentissa tarkoitetussa ilmoituksessa paristojen tai akkujen tuottajan merkitsemiseksi tuottajatiedostoon on oltava seuraavat tiedot:

1) tuottajan nimi sekä mahdolliset tuotemerkit, joita tuottaja käyttää paristojen ja akkujen markkinoinnissa;

2) tuottajan osoite- ja yhteystiedot, mukaan lukien katuosoite ja -numero, postinumero ja -toimipaikka, internetosoite, puhelinnumero, faksinumero ja sähköpostiosoite sekä yhteyshenkilön nimi ja yhteystiedot;

3) tuottajan yritys- ja yhteisötunnus;

4) tiedot tuottajan markkinoimista paristoista ja akuista eriteltyinä paristo- ja akkutyypeittäin 2 §:n 4, 6 ja 7 kohdan mukaisesti;

5) tiedot siitä, miten tuottaja aikoo täyttää käytettyjen paristojen ja akkujen keräyksen ja muun jätehuollon järjestämisvelvollisuutensa;

6) päivämäärä, jolloin ilmoitus tuottajan merkitsemiseksi tuottajatiedostoon on tehty;

7) vakuutus ilmoitettujen tietojen paikkansapitävyydestä.

Tuottajan on ilmoitettava viipymättä Pirkanmaan ympäristökeskukselle, jos 1 momentissa tarkoitetut tiedot muuttuvat, kuitenkin viimeistään kuukauden kuluessa muutoksesta. Samoin on ilmoitettava ympäristökeskukselle toiminnan lopettamisesta.

15 a §
Ilmoitus tuottajayhteisön hyväksymiseksi tuottajatiedostoon

Jätelain 50 b §:n 1 momentissa tarkoitetussa ilmoituksessa paristojen tai akkujen tuottajayhteisön hyväksymiseksi tuottajatiedostoon on oltava seuraavat tiedot:

1) tuottajayhteisön nimi tai toiminimi, yhteys- ja osoitetiedot, yhteyshenkilön nimi ja asema sekä yritys- ja yhteisötunnus;

2) 15 §:n 1 momentin 1―3 kohdassa tarkoitetut tiedot tuottajayhteisön edustamista tuottajista ja tuottajayhteisöön liittymisen ajankohta;

3) selvitys tuottajayhteisön edustamien tuottajien markkinoimista paristoista ja akuista eriteltyinä paristo- ja akkutyypeittäin 2 §:n 4, 6 ja 7 kohdan mukaisesti;

4) tuottajayhteisön säännöt ja tarvittaessa muu selvitys, josta käy ilmi, miten velvoitteet on jaettu tuottajien kesken ja miten uusi tuottaja voi sopia tuottajavastuun hoitamisesta tuottajayhteisön kanssa;

5) tiedot tuottajayhteisön järjestämästä jätehuollosta, kuten keräys- ja vastaanottopaikkaverkostosta, kuljetuksesta, esikäsittelystä ja kierrätyksestä, jätehuollon piiriin kuuluvien käytettyjen paristojen ja akkujen lajista, laadusta, määrästä ja alkuperästä sekä jätehuollon toiminta-alueesta;

6) selvitys jätehuollon järjestämiseen liittyvistä sopimuksista sekä sopimuskumppaneiden ympäristöluvista ja mahdollisista ympäristöasioiden hallintajärjestelmistä;

7) selvitys yhteisön vakavaraisuudesta.

Tuottajayhteisön on ilmoitettava viipymättä Pirkanmaan ympäristökeskukselle, jos 1 momentin 2 kohdan mukaiset tiedot muuttuvat. Samoin on ilmoitettava ympäristökeskukselle tuottajayhteisöön liittyneestä uudesta tai siitä eronneesta tuottajasta. Tuottajayhteisön on lisäksi ilmoitettava, jos yhteisön nimi, toiminimi, yhteystiedot tai säännöt muuttuvat tai jos ilmoitetuissa jätehuoltojärjestelmissä tai sopimusjärjestelyissä tapahtuu olennaisia muutoksia.

15 b §
Tuottajan merkitseminen tuottajatiedostoon ja poistaminen siitä

Pirkanmaan ympäristökeskuksen on 15 tai 15 a §:n mukaisesti tehdyn ilmoituksen perusteella merkittävä tuottaja tuottajatiedostoon sekä tarvittaessa päivitettävä tuottajaa koskevat tiedot tai poistettava tuottaja tiedostosta. Tuottajatiedostoon merkitsemisen yhteydessä tuottajalle annetaan tunnistenumero.

20 §
Jätelain eräiden säännösten soveltaminen

Jätelakia, lukuun ottamatta mainitun lain 18 e §:n 3 momenttia siltä osin kuin se koskee kannettavaan paristoon ja akkuun sekä ajoneuvoparistoon ja -akkuun merkittävää tehoa, sovelletaan paristoihin ja akkuihin.Tämä asetus tulee voimaan 26 päivänä syyskuuta 2009.

Ennen tämän asetuksen voimaantuloa tuottajatiedostoon ilmoitetun tuottajan tai tätä edustavan tuottajayhteisön on tarkistettava, että ilmoitetut tiedot vastaavat tämän asetuksen vaatimuksia ja tarvittaessa toimitettava tarkistetut tiedot Pirkanmaan ympäristökeskukselle viimeistään 31 päivänä joulukuuta 2009.

Komission päätös 2009/603/EY (32009D0603); EYVL N:o L 206, 8.8.2009, s. 13

Helsingissä 27 päivänä elokuuta 2009

Ympäristöministeri
Paula Lehtomäki

Neuvotteleva virkamies
Klaus Pfister

Liite 3

Pariston, akun ja paristoyksikön erilliskeräystä osoittavat merkinnät

1. Erilliskeräystä osoittava tunnus on pyörillä varustettu jäteastia, jonka yli on vedetty risti:

2. Paristot ja akut, mukaan lukien nappiparistot, joissa on yli 0,0005 prosenttia elohopeaa, yli 0,002 prosenttia kadmiumia tai yli 0,004 prosenttia lyijyä, on lisäksi merkittävä kyseisen metallin kemiallisella merkillä: Hg, Cd tai Pb. Raskasmetallisisältöä ilmaiseva tunnus on painettava kohdassa 1 kuvatun tunnuksen alle ja sen on oltava kooltaan vähintään neljäsosa mainitun tunnuksen koosta.

3. Kohdassa 1 kuvatun tunnuksen on peitettävä vähintään kolme prosenttia pariston, akun tai paristoyksikön laajimmasta sivusta ja tunnus saa olla enintään 5 x 5 senttimetriä. Lieriömäisissä kennoissa tunnuksen on peitettävä vähintään 1,5 prosenttia pariston tai akun pinta-alasta ja tunnus saa olla enintään 5 x 5 senttimetriä.

4. Jos pariston, akun tai paristoyksikön koko on sellainen, että tunnuksen pinta-ala olisi pienempi kuin 0,5 x 0,5 senttimetriä, paristoa, akkua tai paristoyksikköä ei tarvitse merkitä, mutta pakkaukseen on painettava tunnus, jonka koko on vähintään 1 x 1 senttimetri.

5. Tunnukset on merkittävä näkyvästi, helposti luettavasti ja pysyvästi.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.