659/2009

Annettu Helsingissä 20 päivänä elokuuta 2009

Valtioneuvoston asetus vaarallisten aineiden ilmakuljetuksesta annetun asetuksen muuttamisesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty liikenne- ja viestintäministeriön esittelystä,

muutetaan vaarallisten aineiden ilmakuljetuksesta 11 päivänä maaliskuuta 1997 annetun asetuksen (210/1997) 1 §, 2 §:n 1 momentti, 4 §:n 2 momentti, 5 b §:n 1 ja 2 momentti, 6 §:n 1 momentti, 7 §, 17 §:n 1 momentti ja 19 a §,

sellaisina kuin ne ovat, 1 § ja 5 b §:n 1 ja 2 momentti ja 17 §:n 1 momentti asetuksessa 429/2005 sekä 2 §:n 1 momentti, 4 §:n 2 momentti, 6 §:n 1 momentti sekä 7 ja 19 a § asetuksessa 885/2007, sekä

lisätään asetuksen 14 §:ään, sellaisena kuin se on mainitussa asetuksessa 885/2007, uusi 4 momentti seuraavasti:

1 §
Soveltamisala

Jollei Euroopan yhteisön asetuksista tai Suomea sitovista kansainvälisistä velvoitteista muuta johdu, sovelletaan tätä asetusta vaarallisten aineiden:

1) ilmakuljetukseen Suomen alueella;

2) ilmakuljetukseen suomalaisessa ilma-aluksessa Suomen alueen ulkopuolella;

3) tilapäiseen säilytykseen Suomessa sijaitsevalla lentopaikalla.

2 §
Sovellettavat standardit

Vaarallisten aineiden ilmakuljetuksessa ja tilapäisessä säilytyksessä noudatetaan Suomen tekemin varaumin ICAO-TI:tä sellaisena kuin se on hyväksytty sovellettavaksi vuosina 2009 ja 2010 siten kuin siitä tässä asetuksessa säädetään ja Ilmailuhallinto määrää.


4 §
Vaaralliset aineet matkatavarana

Kuljetuksen suorittajan, lentopaikanpitäjän ja matkan järjestäjän on varmistettava, että matkustajille tiedotetaan ICAO-TI:n kohtien 7;5 ja 8;1.1.3 mukaisesti, millaisten aineiden kuljetus ilma-aluksessa on kielletty.

5 b §
Säteilysuojelu- ja laadunvarmistusohjelmat

Sillä, joka kuljettaa tai tilapäisesti säilyttää radioaktiivista ainetta, tulee olla ICAO-TI:n kohdassa 1;6.2 tarkoitettu säteilysuojeluohjelma. Ohjelmassa on esitettävä radioaktiivisten aineiden kuljetuksesta ja tilapäisestä säilytyksestä sekä kuljetuksen tai tilapäisen säilytyksen yhteydessä sattuvasta onnettomuudesta tai vaaratilanteesta aiheutuvan säteilyaltistuksen estämiseksi ja rajoittamiseksi toteutettavat toimenpiteet. Toimenpiteet on suhteutettava säteilyaltistuksen määrään ja todennäköisyyteen. Ennen kuljetus- tai säilytystoimintaan ryhtymistä säteilysuojeluohjelma on toimitettava tiedoksi Säteilyturvakeskukselle.

Toiminnanharjoittajan on laadittava toimintojensa vaatimuksenmukaisuuden varmistamiseksi toiminnassaan sovellettava ICAO-TI:n kohdassa 1;6.3 tarkoitettu laadunvarmistusohjelma:

1) kaikkien erityismuodossa olevien radioaktiivisten aineiden ja heikosti leviävien radioaktiivisten aineiden kuljetusta varten;

2) kaikkien radioaktiivisten aineiden kuljetukseen käytettävien kollien suunnittelua, valmistusta, testausta, asiakirja-aineistoa, käyttöä, kunnossapitoa ja tarkastusta varten;

3) radioaktiivisten aineiden kuljetukseen liittyviä toimenpiteitä varten.


6 §
Lähettäjän velvollisuudet

Ennen kuin lähettäjä jättää vaarallista ainetta kuljetettavaksi lentorahtina, hänen on varmistauduttava, että aineen ilmakuljetus ei ole kielletty ja että kuljetuksen suorittajalle on annettu ICAO-TI:ssä tarkoitetut asiakirjat. Jos lähettäjä kuljetuksen suorittajan kanssa tekemänsä sopimuksen perusteella antaa asiakirjat kuljetuksen suorittajalle sähköisessä muodossa, asiakirjojen allekirjoitukset voidaan korvata suuraakkosin kirjoitetuilla allekirjoittamiseen oikeutettujen nimillä. Sähköiset asiakirjat on voitava viivytyksettä tulostaa paperisina ICAO-TI:n kohdan 5;4.1.1 mukaisesti.


7 §
Kuljetuksen suorittajan ja maahuolintapalvelujen tarjoajan velvollisuudet

VAK-lain 9 §:n 2 momentissa säädetään vaarallisten aineiden ilmakuljetuksessa edellytettävästä luvasta. Lupaa ei kuitenkaan vaadita, jos kyseessä on:

1) ilma-aluksen lennolla käyttämä polttoaine;

2) ilma-aluksen lentokelpoisuutta tai lentotoimintaa koskevien määräysten mukaan ilma-aluksessa kuljetettavaksi määrätty aine;

3) 4 §:n 1 momentissa tarkoitettu, kuljetettavaksi sallittu aine;

4) ICAO-TI:ssä tarkoitettu, matkustajille lennon aikana myytäväksi tarkoitettu aine;

5) ICAO-TI:ssä tarkoitettu, lennon aikana potilaan hoitamiseen tarkoitettu aine;

6) muu ICAO-TI:ssä tarkoitettu vaarallinen aine, joka on jätetty ICAO-TI:n soveltamisalan ulkopuolelle erityisen käyttötarkoituksensa vuoksi.

VAK-lain 6 a §:ssä tarkoitettu ulkomaisen viranomaisen kuljetuksen suorittajalle myöntämä lupa vaarallisten aineiden ilmakuljetukseen on voimassa Suomessa, jos kuljetuksen suorittaja, jonka päätoimipaikka tai pysyvä olinpaikka on muussa valtiossa kuin Suomessa, osoittaa täyttävänsä vastaavalle toiminnalle sanotussa valtiossa asetetut lupa-, kelpoisuus- ja muut vastaavat vaatimukset.

Kuljetuksen suorittajan on noudatettava ICAO-TI:n määräyksiä vaarallisten aineiden ilmakuljetuksessa ja tilapäisessä säilytyksessä sekä tiedottamisessa ja ohjeistuksessa henkilöstölleen ja muille. Kuljetuksen suorittajan toimintakäsikirjassa ja muissa soveltuvissa ohjekirjoissa on oltava riittävät ohjeet, joita noudattaen kuljetuksen suorittajan henkilöstö kykenee hoitamaan vaarallisten aineiden kuljetukseen ja tilapäiseen säilytykseen liittyvät tehtävänsä. Rahtia kuljetukseen hyväksyvillä ja matkustajien lähtöselvitystä hoitavilla on oltava helposti saatavillaan tehtävään soveltuvat ohjeet sen välttämiseksi, että ilma-alukseen kuormattaisiin rahtina ilmoittamattomia vaarallisia aineita tai että matkustajat veisivät ilma-alukseen sellaisia vaarallisia aineita, joiden kuljettaminen on heiltä kielletty.

Jos kuljetusasiakirjat annetaan kuljetuksen suorittajalle ICAO-TI:n kohdassa 5;4.1.1 tarkoitetussa sähköisessä muodossa, asiakirjojen on oltava kuljetuksen suorittajan saatavilla koko kuljetuksen ajan ICAO-TI:n kohdan 7;1.2.2 mukaisesti. Sähköiset asiakirjat on voitava viivytyksettä tulostaa paperisina ICAO-TI:n kohdan 7;1.2.3 mukaisesti.

Kuljetuksen suorittajan, jonka käyttämässä ilma-aluksessa kuljetetaan vaarallisia aineita, on hyvissä ajoin ennen lentoa annettava ilma-aluksen päällikölle kirjallisesti ilma-aluksessa rahtina kuljetettavia vaarallisia aineita koskevat, ICAO-TI:n mukaiset tiedot.

Jos lennon aikana syntyy hätätilanne, ilma-aluksen päällikön on tilanteen salliessa ilmoitettava lennonjohdolle tai vastaavalle toimielimelle ilma-aluksessa kuljetettavista vaarallisista aineista.

Edellä 1―6 momentissa tarkoitettujen velvollisuuksien lisäksi kuljetuksen suorittajan on noudatettava, mitä hänen velvollisuuksistaan muuten säädetään ja määrätään.

Mitä tässä asetuksessa säädetään kuljetuksen suorittajan velvollisuuksista, koskee myös maahuolintapalvelujen tarjoajaa.

14 §
Viranomaiset

Euroopan yhteisön asetuksissa ja Suomea sitovissa kansainvälisissä velvoitteissa tarkoitettuina toimivaltaisina viranomaisina toimivat tässä asetuksessa vastaavaa tehtävää suorittamaan säädetyt viranomaiset.

17 §
Henkilöstön koulutus

VAK-lain 11 a §:ssä tarkoitetun koulutuksen on oltava henkilöstön vastuuseen ja tehtäviin soveltuvaa. Koulutuksen on muodostuttava:

1) yleiset tiedot sisältävästä koulutuksesta, jossa annetaan yleiset tiedot vaarallisten aineiden ilmakuljetusta ja tilapäistä säilytystä koskevista säännöksistä ja määräyksistä;

2) tehtäväkohtaisesta koulutuksesta, jossa annetaan henkilöstön tehtävien ja vastuun mukaista yksityiskohtaista koulutusta vaarallisten aineiden ilmakuljetusta ja tilapäistä säilytystä koskevista säännöksistä ja määräyksistä;

3) turvallisuuskoulutuksesta, jossa annetaan koulutusta vaarallisiin aineisiin liittyvistä vaaroista, aineiden turvallisesta käsittelystä ja toimintatavoista hätätilanteissa;

4) radioaktiivisten aineiden kuljetukseen liittyvästä koulutuksesta, jossa näiden aineiden kuljetukseen ja tilapäiseen säilytykseen osallistuvalle henkilöstölle annetaan koulutusta radioaktiivisten aineiden kuljetukseen ja tilapäiseen säilytykseen liittyvästä säteilysuojelusta ja varotoimenpiteistä rajoittamaan ammattialtistumista ja muiden ihmisten altistumista.


19 a §
Säteilyrajoitusten ylityksistä annettavat ilmoitukset muille radioaktiivisten aineiden ilmakuljetusten osapuolille sekä muut toimenpiteet

Jos radioaktiivisten aineiden ilmakuljetuksen tai tilapäisen säilytyksen yhteydessä huomataan säteilyn annosnopeutta tai radioaktiivista saastetta koskevien ICAO-TI:n mukaisten raja-arvojen ylitys, vastaanottajan, kuljetuksen suorittajan ja lähettäjän on ilmoitettava ylityksestä muille kuljetuksen osapuolille ja Säteilyturvakeskukselle ICAO-TI:n kohdan 1;6.6 mukaisesti sekä ryhdyttävä muihin ICAO-TI:n kohdan 1;6.6 mukaisiin toimenpiteisiin raja-arvojen ylityksestä aiheutuvien vaarojen poistamiseksi.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä syyskuuta 2009.

Helsingissä 20 päivänä elokuuta 2009

Liikenneministeri
Anu Vehviläinen

Liikenneneuvos, johtava asiantuntija
Seija Miettinen-Bellevergue

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.