588/2009

Säädöstä oikaistu.

Annettu Helsingissä 29 päivänä heinäkuuta 2009

Maa- ja metsätalousministeriön asetus elintarvikkeiden ravintoarvomerkinnöistä

Maa- ja metsätalousministeriön päätöksen mukaisesti säädetään 13 päivänä tammikuuta 2006 annetun elintarvikelain (23/2006) 9 §:n nojalla:

1 §
Soveltamisala

Tätä asetusta sovelletaan kuluttajalle tai suurtaloudelle luovutettavaksi tarkoitettujen elintarvikkeiden ravintoarvomerkintöihin.

Tätä asetusta sovelletaan erityisruokavaliovalmisteita koskevan lainsäädännön soveltamisalaan kuuluvien elintarvikkeiden ravintosisällön ilmoittamiseen siltä osin kuin niistä ei erikseen säädetä muussa lainsäädännössä.

Tätä asetus ei sovelleta luontaisia kivennäisvesiä eikä ravintolisiä koskevan lainsäädännön soveltamisalaan kuuluvien elintarvikkeiden ravintosisällön ilmoittamiseen.

2 §
Määritelmät

Tässä asetuksessa tarkoitetaan:

1) ravintoarvomerkinnällä elintarvikkeen pakkauksessa olevaa tietoa, joka koskee elintarvikkeen

a) energiasisältöä;

b) seuraavia ravintoaineita:

― proteiini,

― hiilihydraatti

― rasva

― ravintokuitu

― natrium

― vitamiinit ja kivennäisaineet, jotka on lueteltu tämän asetuksen liitteessä ja joita on elintarvikkeessa liitteessä määritelty merkitsevä määrä;

2) ravitsemusväitteellä ravitsemusväitettä siten kuin se on määritelty elintarvikkeita koskevista ravitsemus- ja terveysväitteistä annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1924/2006, jäljempänä väiteasetus, 2 artiklassa;

3) terveysväitteellä terveysväitettä siten kuin se on määritelty väiteasetuksen 2 artiklassa;

4) proteiinilla proteiinisisältöä, joka lasketaan käyttäen kaavaa: proteiini = Kjeldahl-kokonaistyppi x 6.25;

5) hiilihydraatilla hiilihydraattia, joka metaboloituu ihmisessä, myös polyoleja;

6) sokereilla elintarvikkeessa olevia mono- ja disakkarideja, ei kuitenkaan polyoleja;

7) rasvalla lipidejä, myös fosfolipidejä;

8) tyydyttyneillä rasvahapoilla rasvahappoja, joissa ei ole kaksoissidoksia;

9) monotyydyttymättömillä rasvahapoilla rasvahappoja, joissa on yksi cis-kaksoissidos;

10) polytyydyttymättömillä rasvahapoilla rasvahappoja, joissa on cis, cis-metyleenin erottamia kaksoissidoksia;

11) ravintokuidulla hiilihydraattipolymeerejä, joissa on vähintään kolme monomeeristä yksikköä ja jotka eivät sula tai imeydy ihmisen ohutsuolessa ja jotka kuuluvat johonkin seuraavaan luokkaan:

― syötävät hiilihydraattipolymeerit, joita esiintyy luonnollisesti nautintavalmiissa elintarvikkeessa

― syötävät hiilihydraattipolymeerit, jotka on saatu elintarvikkeen raaka-aineesta fysikaalisella, entsymaattisella tai kemiallisella menetelmällä ja joilla on yleisesti hyväksytyn tieteellisen näytön osoittamia myönteisiä fysiologisia vaikutuksia

― syötävät synteettiset hiilihydraattipolymeerit, joilla on yleisesti hyväksytyn tieteellisen näytön osoittamia myönteisiä fysiologisia vaikutuksia;

12) keskiarvolla lukuarvoa, joka parhaiten ilmaisee sen ravintoaineen määrän, jota elintarvike sisältää ja joka kuvaa poikkeamia, jotka johtuvat vuodenaikojen vaihtelusta, käyttötavoista tai muista vastaavista tekijöistä, jotka voivat aiheuttaa vaihteluita ravintoaineen todelliseen pitoisuuteen.

3 §
Vapaaehtoinen ja pakollinen ravintoarvomerkintä

Ravintoarvomerkintä on vapaaehtoinen, ellei 2 tai 3 momentista muuta johdu tai muussa lainsäädännössä toisin säädetä.

Ravintoarvomerkintä on pakollinen, jos elintarvikkeen pakkauksessa tai esitteessä tai muulla tavalla myynnin yhteydessä esitetään ravitsemusväite tai terveysväite.

Ravintoarvomerkintä on pakollinen, jos elintarvikkeeseen on lisätty vitamiineja, kivennäisaineita tai muita aineita vitamiinien, kivennäisaineiden ja eräiden muiden aineiden lisäämisestä elintarvikkeisiin annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1925/2006, jäljempänä täydentämisasetus, tarkoittamalla tavalla.

4 §
Ravintoarvomerkinnässä ilmoitettavat tiedot

Ravintoarvomerkinnässä on oltava ainakin seuraavat tiedot elintarvikkeen ravintosisällöstä mainitussa järjestyksessä:

― energiasisältö sekä proteiinin, hiilihydraatin ja rasvan määrät (malli 1); tai

― energiasisältö sekä proteiinin, hiilihydraatin, sokerien, rasvan, tyydyttyneiden rasvahappojen, ravintokuidun ja natriumin määrät (malli 2).

Ravintosisältöä koskevat tiedot on esitettävä joko mallin 1 tai mallin 2 mukaisesti. Jos elintarvikkeesta esitetään ravitsemusväite, joka koskee sokereita, tyydyttyneitä rasvahappoja, ravintokuitua tai natriumia, ravintosisältöä koskevat tiedot on esitettävä mallin 2 mukaisesti. Jos elintarvikkeesta esitetään terveysväite, ravintosisältöä koskevat tiedot on esitettävä mallin 2 mukaisesti. Jos elintarvikkeeseen on lisätty vitamiineja, kivennäisaineita tai muita aineita täydentämisasetuksen tarkoittamalla tavalla, ravintosisältöä koskevat tiedot on esitettävä mallin 2 mukaisesti.

5 §
Ravintoarvomerkinnän täydentäminen

Edellä 4 §:ssä mainittujen tietojen lisäksi ravintoarvomerkinässä saa ilmoittaa seuraavat ravintoaineet sekä niiden määrät:

― tärkkelys;

― polyolit;

― monotyydyttymättömät rasvahapot;

― polytyydyttymättömät rasvahapot;

― kolesteroli; sekä

― liitteessä mainitut kivennäisaineet ja vitamiinit, jos elintarvike sisältää niitä liitteessä määritellyn merkitsevän määrän.

Jos esitetään ravitsemusväite tai terveysväite, joka koskee ainetta, joka kuuluu 1 momentissa mainittuihin tai 4 §:ssä mainittuihin ravintoaineryhmiin tai on osana niissä, tämä aine ja sen määrä on ilmoitettava ravintoarvomerkinnässä.

Jos ravitsemusväite tai terveysväite koskee ainetta, joka ei kuulu 1 momentissa eikä 4 §:ssä mainittuihin ravintoaineryhmiin, tämä aine ja sen määrä on ilmoitettava samassa näkökentässä ravintoarvomerkinnän kanssa.

Jos elintarvikkeeseen on lisätty vitamiineja tai kivennäisaineita, nämä aineet ja niiden kokonaismäärät on ilmoitettava ravintoarvomerkinnässä.

Jos ilmoitetaan monotyydyttymättömien tai polytyydyttymättömien rasvahappojen tai kolesterolin määrä, on ilmoitettava myös tyydyttyneiden rasvahappojen määrä. Tässä tapauksessa tyydyttyneiden rasvahappojen ilmoittamista ei pidetä ravitsemusväitteenä.

6 §
Ravintoarvomerkinnän muoto ja sisältö

Ravintosisältöä koskevat tiedot on esitettävä yhtenä kokonaisuutena helposti havaittavassa paikassa. Tiedot on esitettävä taulukon muodossa numeroarvot suorassa linjassa. Jos tilaa ei ole, tiedot voi luetella vaakasuorilla riveillä.

Energiasisältö ja ravintoaineiden tai niiden osien osuudet on ilmoitettava numeroin seuraavia yksiköitä käyttäen:

― energia kJ ja kcal
― proteiini g
― hiilihydraatti g
― rasva g
― ravintokuitu g
― natrium g
― kolesteroli mg
― vitamiinit ja kivennäisaineet liitteessä mainitut yksiköt.

Tiedot on ilmoitettava 100 grammaa tai 100 millilitraa kohti. Tiedot voidaan lisäksi antaa ilmoitetun suuruista annosta kohti tai yksikköä kohti, jos pakkauksessa olevien yksiköiden lukumäärä ilmoittaan.

Tiedot on ilmoitettava myytäväksi tarkoitetusta elintarvikkeesta. Tiedot voi ilmoittaa yksinomaan nautintavalmiista elintarvikkeesta, jos annetaan riittävän yksityiskohtaiset valmistusohjeet ja tiedot koskevat näin valmistettua elintarviketta.

Sen lisäksi, mitä 3 momentissa säädetään, vitamiinit ja kivennäisaineet on ilmoitettava prosentteina liitteessä mainituista vuorokautisen saannin vertailuarvoista. Prosenttiosuudet voidaan ilmoittaa myös graafisesti. Tiedot on ilmoitettava 3 momentissa tarkoitettujen määrien yhteydessä.

7 §
Hiilihydraatteja koskevat tiedot

Jos ravintoarvomerkinnässä ilmoitetaan sokerit, polyolit tai tärkkelys, ne on ilmoitettava välittömästi hiilihydraattien määrän jälkeen seuraavalla tavalla:

― hiilihydraatteja g
joista:
― sokereita g
― polyoleja g
― tärkkelystä g.
8 §
Rasvaa koskevat tiedot

Jos ravintoarvomerkinnässä ilmoitetaan kolesterolin määrä tai rasvahappojen määrä tai tyyppi, ne on ilmoitettava välittömästi rasvan määrän jälkeen seuraavalla tavalla:

― rasvaa g
josta:
― tyydyttyneitä rasvahappoja g
― monotyydyttymättömiä rasvahappoja g
― polytyydyttymättömiä rasvahappoja g
― kolesterolia mg.
9 §
Energian määrän laskeminen

Elintarvikkeen sisältämä energian määrä on laskettava käyttämällä seuraavia muuntokertoimia:

― hiilihydraatti 4 kcal/g – 17 kJ/g
(lukuun ottamatta polyoleja)
― polyolit 2,4 kcal/g – 10 kJ/g
― proteiini 4 kcal/g – 17 kJ/g
― rasva 9 kcal/g – 37 kJ/g
― alkoholi (etanoli) 7 kcal/g – 29 kJ/g
― orgaaninen happo 3 kcal/g – 13 kJ/g
― salatrim 6 kcal/g – 25 kJ/g
― ravintokuitu 2 kcal/g – 8 kJ/g
― erytritoli 0 kcal/g – 0 kJ/g.
10 §
Ravintoarvomerkinnän laskentaperusteet

Ravintoarvomerkinnässä ilmoitettujen arvojen tulee olla keskiarvoja, jotka perustuvat

― valmistajan tekemään analyysiin elintarvikkeesta,

― laskelmaan, joka on tehty käytettyjen ainesosien tunnettujen tai todellisten keskiarvolukujen perusteella, tai

― laskelmaan, joka perustuu yleisesti tunnettuun ja hyväksyttyyn tietoon.

11 §
Yleisten pakkausmerkintämääräysten soveltamisalan rajoitus

Elintarvikkeiden pakkausmerkinnöistä annetun kauppa- ja teollisuusministeriön asetuksen (1084/2004) 40 §:n 1, 3, 4, 5 ja 6 kohdassa säädetyt helpotukset pakkausmerkintöjen tekemisestä eivät koske ravintosisällön ilmoittamista silloin, kun ravintoarvomerkintä on tämän asetuksen mukaan pakollinen.

12 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 15 päivänä elokuuta 2009.

Tällä asetuksella kumotaan elintarvikkeiden ravintoarvomerkinnöistä 28 päivänä joulukuuta 1993 annettu kauppa- ja teollisuusministeriön asetus (1496/1993) siihen myöhemmin tehtyine muutoksineen.

Elintarvikkeiden, jotka eivät täytä tämän asetuksen 2 §:n 11 kohdan, 9 §:n ravintokuitua ja erytritolia koskevan kohdan tai liitteen vaatimuksia, kaupan pitäminen on kiellettyä 31 päivästä lokakuuta 2012 lukien.

Komission direktiivi 2008/100/EY (32008L0100); EUVL N:o L 285, 29.10.2008, s. 9

Helsingissä 29 päivänä heinäkuuta 2009

Maa- ja metsätalousministeri
Sirkka-Liisa Anttila

Neuvotteleva virkamies
Anne Haikonen

Liite

VITAMIINIT JA KIVENNÄISAINEET, JOTKA VOIDAAN ILMOITTAA JA NIIDEN VUOROKAUTISEN SAANNIN VERTAILUARVOT

A-vitamiini (μg) 800
D-vitamiini (μg) 5
E-vitamiini (mg) 12
K-vitamiini (μg) 75
C-vitamiini (mg) 80
Tiamiini (mg) 1,1
Riboflaviini (mg) 1,4
Niasiini (mg) 16
B6-vitamiini (mg) 1,4
Foolihappo (μg) 200
B12-vitamiini (μg) 2,5
Biotiini (μg) 50
Pantoteenihappo (mg) 6
Kalium (mg) 2000
Kloridi (mg) 800
Kalsium (mg) 800
Fosfori (mg) 700
Magnesium (mg) 375
Rauta (mg) 14
Sinkki (mg) 10
Kupari (mg) 1
Mangaani (mg) 2
Fluoridi (mg) 3,5
Seleeni (μg) 55
Kromi (μg) 40
Molybdeeni (μg) 50
Jodi (μg) 150

Päätettäessä siitä, mikä on tämän asetuksen 2 §:n 1 kohdassa ja 5 §:ssä tarkoitettu merkitsevä määrä vitamiinia tai kivennäisainetta, tulisi rajana pitää 15 prosenttia tässä liitteessä määritellystä vuorokautisen saannin vertailuarvosta. Tätä vertailuarvon osuutta vastaava määrä tulee saada 100 grammasta tai 100 millilitrasta elintarviketta tai yhden annoksen pakkauksesta.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.