574/2009

Annettu Naantalissa 24 päivänä heinäkuuta 2009

Laki maanvuokralain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

kumotaan 29 päivänä huhtikuuta 1966 annetun maanvuokralain (258/1966) 47 ja 50 § sekä

muutetaan 27 §:n 1 momentti, 40 §:n 1 momentti, 43 §, 44 §:n 2 ja 3 kohta sekä 49 §:n 1 momentti seuraavasti:

27 §

Tontinvuokrasopimus on vuokramiehen tai hänen sijastaan ja kustannuksellaan vuokranantajan hakemuksesta rekisteröitävä niin kuin jäljempänä säädetään.


40 §

Jos omistusoikeus tonttiin ja tontinvuokraoikeus joutuvat samalle henkilölle, tontinvuokraoikeus ei lakkaa ennen kuin tontinvuokrasopimuksen rekisteröiminen on poistettu.


43 §

Tontinvuokrasopimus rekisteröidään kirjaamalla siihen perustuva tontinvuokraoikeus. Jollei tästä laista muuta johdu, kirjaamiseen sovelletaan, mitä maakaaressa säädetään erityisen oikeuden kirjaamisesta.

44 §

Rekisteröimisen edellytyksenä on:


2) ettei tonttia rasita kiinnitys, kirjattu lakisääteinen panttioikeus taikka siihen kohdistu erityisen oikeuden tai vallintarajoituksen kirjaus eikä tonttiin kohdistuvaa kirjaamisasiaa ole vireillä; ja

3) ettei ennen oikeuden perustamista tonttia ole ulosmitattu tai siihen ole haettu turvaamistointa taikka sen omistajan konkurssista ole merkintää lainhuuto- ja kiinnitysrekisterissä eikä tontin omistusoikeudesta tai hallintaoikeudesta siihen ole riitaa vireillä.

49 §

Sovitun vuokra-ajan päätyttyä tai tontinvuokraoikeuden sitä ennen lakattua asianosaisten sopimuksella taikka omistusoikeuden tonttiin ja tontinvuokraoikeuden jouduttua samalle henkilölle tontin rekisteröiminen voidaan omistajan hakemuksesta poistaa.Tämän lain voimaantulosta säädetään erikseen lailla.

HE 30/2009
MmVM 5/2009
EV 89/2009

Naantalissa 24 päivänä heinäkuuta 2009

Tasavallan Presidentti
TARJA HALONEN

Maa- ja metsätalousministeri
Sirkka-Liisa Anttila

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.