552/2009

Annettu Helsingissä 26 päivänä kesäkuuta 2009

Työ- ja elinkeinoministeriön työjärjestys

Työ- ja elinkeinoministeriön päätöksen mukaisesti säädetään valtioneuvostosta 28 päivänä helmikuuta 2003 annetun lain (175/2003) 7 §:n 2 momentin nojalla:

1 luku

Yleistä

1 §
Soveltamisala

Ministeriön johtamisesta ja johtoryhmistä, ministeriön hallinnonalan ohjauksesta, ministeriön sisäisestä organisaatiosta ja tehtävistä, johtavien virkamiesten asemasta, tehtävistä ja sijaisista sekä asioiden valmistelusta ja virkamiesten ratkaisuvallasta ovat sen lisäksi, mitä muutoin on säädetty, voimassa tämän työjärjestyksen säädökset.

Ministeriön taloushallinnon organisoinnista, suunnittelujärjestelmästä, maksuliikkeestä, kirjanpidosta, muusta laskentatoimesta ja sisäisestä valvonnasta sekä sisäisestä tarkastuksesta säädetään sen ohessa, mitä muutoin on säädetty, työ- ja elinkeinoministeriön taloussäännössä ja sisäisen tarkastuksen ohjesäännössä.

2 §
Työjärjestyksen hyväksyminen

Ennen kuin elinkeinoministeri päättää kansliapäällikön esittelystä työjärjestyksestä tai sen muutoksesta, on työministerin hyväksyttävä työjärjestys oman toimialueensa osalta. Ehdotuksesta on myös ennen päätöksentekoa hankittava lausunnot työ- ja elinkeinoministeriön yksiköiltä, osastoilta, tukiyksiköiltä, kehittämisyksiköltä sekä henkilöstöjärjestöiltä.

3 §
Määritelmät

Tässä työjärjestyksessä tarkoitetaan

1) toimintayksiköllä työ- ja elinkeinoministeriön kaikkia organisaatioyksiköitä yleiskäsitteenä;

2) yksiköllä alivaltiosihteereiden johtamia strategia- ja ennakointiyksikköä, konserniohjausyksikköä ja alueiden kehittämisyksikköä;

3) osastolla osastopäälliköiden johtamia työllisyys- ja yrittäjyysosastoa, työelämä- ja markkinaosastoa, innovaatio-osastoa ja energiaosastoa;

4) kehittämisyksiköllä kansliapäällikön välittömässä alaisuudessa toimivaa yksikköä, jonka tehtävänä on palveluiden kehittäminen, tuottaminen ja ylläpito;

5) tukiyksiköllä kansliapäällikön välittömässä alaisuudessa toimivia seuraavia yksiköitä; viestintäyksikkö, EU- ja kansainvälisten asioiden koordinaatioyksikkö, talousyksikkö, henkilöstö- ja osaamisen kehittämisyksikkö, hallintoyksikkö ja tarkastusyksikkö;

6) ryhmällä yksikköön, osastoon tai kehittämisyksikköön sijoitettuja ryhmäpäälliköiden johtamia toimintayksiköitä;

7) vastuualueella alayksiköitä, joihin on nimetty erillinen vastuualueen esimies.

2 luku

Ohjaus ja johtaminen

4 §
Ohjaus- ja johtamisperiaatteet

Elinkeinoministeri ja työministeri johtavat ministeriön ja hallinnonalan toimintaa apunaan kansliapäällikkö, ministeriön johtoryhmä sekä kummallakin ministerillä oma valtiosihteeri.

Ministeriössä on lisäksi virkamiesjohtoryhmä, laajennettu virkamiesjohtoryhmä sekä tarvittaessa määräaikaisia johto- ja yhteistyöryhmiä, joiden kokoonpanosta ja tehtävistä määrätään ryhmien asettamispäätöksessä. Kansliapäällikön alaisuudessa voi toimia erillinen esikunta.

Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonalalla sovelletaan ministeriön ja hallinnonalan virastojen ja laitosten välillä tulosohjausta ja ministeriössä tulosjohtamista.

Ministerit ja kansliapäällikkö voivat asettaa horisontaalisia, ministeriön useita toimintayksiköitä koskevia strategisia hankkeita strategisten linjausten mukaisten konkreettisten uudistusten toteuttamiseksi. Hankkeiden asettamisesta säädetään tarkemmin 67 §:ssä.

5 §
Matriisimaisen toimintatavan edistäminen

Työ- ja elinkeinoministeriön yksiköt, osastot, kehittämisyksikkö ja tukiyksiköt muodostavat matriisiorganisaation. Toimintayksiköiden tulee omalla toiminnallaan edistää matriisiorganisaation yhteistoimintaa horisontaalisten, useita toimintayksiköitä koskevien asioiden ja hankkeiden sujuvan valmistelun edistämiseksi.

Toimintayksiköiden välisestä neuvotteluvelvollisuudesta säädetään 34 §:ssä.

6 §
Ministeriön johtoryhmä

Ministeriön johtoryhmän tehtävänä on toimia ministereiden tukena ministeriön ja sen hallinnonalaan liittyvien strategisten asioiden ja linjausten valmistelussa, ministeriön ja sen hallinnonalan toiminnan koordinoinnissa sekä merkittävien ja luonteeltaan periaatteellisten operatiivisten asioiden valmistelussa. Johtoryhmän tehtävänä on huolehtia ministeriön ja hallinnonalan ohjauksesta siten, että asetetut tulostavoitteet ja muut tavoitteet saavutetaan yhteisiä strategioita ja toimintaperiaatteita noudattaen.

Tehtävänsä toteuttamiseksi ministeriön johtoryhmä käsittelee ministeriötä ja sen hallinnonalaa koskevat laajakantoiset ja periaatteellisesti tärkeät linjaukset ja kehittämishankkeet, strategiaperusteiset ennakointia ja toimintaympäristön analysointia koskevat asiat, hallinnonalan sekä ministeriön sisäiset tulostavoitteet, kehys- ja talousarvioasiat, työjärjestysmuutokset sekä muut elinkeinoministerin, työministerin, valtiosihteerien tai kansliapäällikön määräämät asiat.

Johtoryhmään kuuluvat elinkeinoministeri, työministeri, kansliapäällikkö, valtiosihteerit, alivaltiosihteerit, osastopäälliköt sekä ministerien erikseen määräämät muut virkamiehet. Kehittämisyksikön päällikkö ja viestintäyksikön päällikkö osallistuvat kokouksiin.

Johtoryhmän puheenjohtajana toimii elinkeinoministeri ja varapuheenjohtajana työministeri. Sihteerinä toimii kansliapäällikön määräämä virkamies.

7 §
Virkamiesjohtoryhmä

Ministeriön virkamiesjohtoryhmän tehtävänä on toimia ministeriön johtoryhmälle ja kansliapäällikön ratkaistavaksi tuotavien asioiden valmisteluelimenä. Virkamiesjohtoryhmä käsittelee hallinnonalan ja ministeriön toimintaan vaikuttavat keskeiset linjaukset ja toimintaa ohjaavat suunnitelmat sekä niiden edellyttämät voimavarakehykset.

Virkamiesjohtoryhmään kuuluvat kansliapäällikkö, alivaltiosihteerit ja osastopäälliköt. Viestintäyksikön päällikkö osallistuu kokouksiin.

Virkamiesjohtoryhmän puheenjohtajana toimii kansliapäällikkö ja varapuheenjohtajana kansliapäällikön määräämä virkamies. Sihteerinä toimii kansliapäällikön määräämä virkamies.

8 §
Laajennettu virkamiesjohtoryhmä

Ministeriön laajennettu virkamiesjohtoryhmä käsittelee ministeriön toimintaa, organisaatiota ja henkilöstöä laajasti koskevia yhteisiä asioita.

Laajennettuun virkamiesjohtoryhmään kuuluvat kansliapäällikkö, alivaltiosihteerit, osastopäälliköt, kehittämisyksikön päällikkö, tukiyksiköiden päälliköt, lainsäädäntöjohtaja, tietohallintojohtaja, henkilöstön edustaja sekä kansliapäällikön erikseen määräämät muut virkamiehet.

Sihteerinä toimii kansliapäällikön määräämä virkamies.

9 §
Toimintayksiköiden johtoryhmät

Yksikkö, osasto, tukiyksikkö ja kehittämisyksikkö voivat toimintansa yhteensovittamiseksi asettaa johtoryhmän.

10 §
Tulosjohtaminen ministeriössä

Kansliapäällikkö käy tulosneuvottelut ja asettaa ministereiden asettamien suuntaviivojen pohjalta tulostavoitteet yksiköille, osastoille, tukiyksiköille ja kehittämisyksikölle.

Kehittämisyksikön tulosneuvotteluihin osallistuu kansliapäällikön lisäksi työllisyys- ja yrittäjyysosaston osastopäällikkö sekä konserniohjauksesta ja alueiden kehittämisestä vastaavat alivaltiosihteerit.

Alivaltiosihteeri, osastopäällikkö ja kehittämisyksikön päällikkö asettavat alaistensa esimiesten kanssa käymiinsä neuvotteluihin perustuvat tulostavoitteet yksikön, osaston ja kehittämisyksikön ryhmille.

11 §
Hallinnonalan virastojen ja laitosten tulosohjaus

Konserniohjausyksikkö vastaa hallinnonalan tulosohjausprosessin toimivuudesta ja kehittämisestä yhteistyössä ministeriön toimintayksiköiden kanssa. Yksiköt ja osastot valmistelevat yhdessä konserniohjausyksikön kanssa tulostavoitteet virastoille ja laitoksille.

Ministeriön johtoryhmä käsittelee työ- ja elinkeinostrategiaan pohjautuvat, konserniohjausyksikön valmistelemat tulosneuvottelujen lähtökohdat.

Kansliapäällikkö tai konserniohjauksesta vastaava alivaltiosihteeri toimii puheenjohtajana työ- ja elinkeinokeskusten ja muiden konsernikokonaisuuden kannalta keskeisten virastojen ja laitosten tulosneuvotteluissa. Muiden virastojen ja laitosten tulosneuvotteluissa puheenjohtajana toimii osastopäällikkö.

Tulossopimukset allekirjoittaa ministeriön puolesta kokouksen puheenjohtaja, vastuualueen osastopäällikkö ja kyseisen viraston tai laitoksen tulosohjauksesta vastaava virkamies. Työ- ja elinkeinokeskusten osalta allekirjoittajana toimii kokouksen puheenjohtaja sekä konserniohjauksesta vastaava alivaltiosihteeri myös siinä tapauksessa, että kansliapäällikkö on toiminut puheenjohtajana. Lisäksi työ- ja elinkeinokeskusten tulossopimusten allekirjoittajana toimii työllisyys- ja yrittäjyysosaston osastopäällikkö.

Ministerit vahvistavat tulostavoitteet konserniohjauksesta vastaavan alivaltiosihteerin esittelystä.

12 §
Tilinpäätöskannanoton valmistelu ja vahvistaminen

Virasto- ja laitoskohtaisen tilinpäätöskannanoton valmistelee työ- ja elinkeinokeskusten osalta konserniohjausyksikkö ja muiden virastojen ja laitosten osalta vastuuosasto. Ministeriötason tilinpäätöskannanoton valmistelee konserniohjausyksikkö.

Konserniohjausyksikkö esittelee tilinpäätöskannanotot ministeriön johtoryhmälle ja molemmat ministerit allekirjoittavat ne.

13 §
Strategiaprosessit

Strategia- ja ennakointiyksikkö vastaa strategiaprosessin toimivuudesta ja johtaa ja koordinoi konsernistrategian valmistelua. Yksiköt ja osastot valmistelevat yhdessä strategia- ja ennakointiyksikön kanssa strategialinjaukset.

Työ- ja elinkeinopoliittinen konsernistrategia käsitellään ministeriön johtoryhmässä.

Ministerit vahvistavat konsernistrategian strategiasta ja ennakoinnista vastaavan alivaltiosihteerin esittelystä.

Strategia- ja ennakointiyksikkö kehittää työ- ja elinkeinohallinnon strategista suunnittelujärjestelmää sekä johtaa ja koordinoi strategian kytkemistä työ- ja elinkeinoministeriön muihin keskeisiin prosesseihin yhteistyössä prosesseista vastaavien toimintayksiköiden kanssa.

14 §
Yhteistoiminta

Ministeriössä esimiestehtävissä toimivien tulee huolehtia siitä, että yhteistoimintasäädösten ja -sopimusten edellyttämistä asioista neuvotellaan henkilöstön kanssa. Yhteistoiminnassa ministeriön ja henkilöstön välillä on noudatettava lisäksi mitä sopimuksessa yhteistoiminnasta valtion virastoissa ja laitoksissa sekä hallinnonalakohtaisessa yhteistoimintasopimuksessa on sovittu ministeriön osalta.

3 luku

Ministeriön organisaatio ja tehtävät

15 §
Toimintayksiköt

Työ- ja elinkeinoministeriössä on työllisyys- ja yrittäjyysosasto, työelämä- ja markkinaosasto, innovaatio-osasto ja energiaosasto. Osastoja johtaa osastopäällikkö. Osastoilla on ryhmiä. Osastopäällikkö määrää kansliapäällikköä kuultuaan ryhmien esimiehet enintään viideksi vuodeksi kerrallaan.

Työ- ja elinkeinoministeriössä on seuraavat toiminnalliselta vastuualueeltaan koko ministeriön käsittävät horisontaaliset yksiköt;

1) strategia- ja ennakointiyksikkö;

2) konserniohjausyksikkö;

3) alueiden kehittämisyksikkö.

Yksikköjä johtaa alivaltiosihteeri. Yksiköissä on ryhmiä. Alivaltiosihteeri määrää kansliapäällikköä kuultuaan ryhmien esimiehet enintään viideksi vuodeksi kerrallaan.

Kansliapäällikön välittömässä alaisuudessa ovat seuraavat tukiyksiköt: viestintäyksikkö, EU- ja kansainvälisten asioiden koordinaatioyksikkö, talousyksikkö, henkilöstö- ja osaamisen kehittämisyksikkö, hallintoyksikkö ja tarkastusyksikkö.

Tukiyksiköiden päällikköinä toimivat kansliapäällikön tehtävään enintään viideksi vuodeksi kerrallaan määräämät virkamiehet.

Lisäksi kansliapäällikön välittömässä alaisuudessa on kehittämisyksikkö. Kehittämisyksikköä johtaa ministerin enintään viideksi vuodeksi kerrallaan määräämä yksikön päällikkö. Kehittämisyksikössä on ryhmiä. Kehittämisyksikön päällikkö määrää kansliapäällikköä kuultuaan ryhmien esimiehet enintään viideksi vuodeksi kerrallaan.

Toimintayksikön päällikkö määrää vastuualueiden esimiehet enintään viideksi vuodeksi kerrallaan.

Valtakunnansovittelijalla on ministeriössä toimisto.

Valtakunnansovittelijan toimistoon sovelletaan soveltuvin osin ministeriön toimintayksiköitä koskevia tämän työjärjestyksen säännöksiä.

16 §
Toimintatapa ja vastuunjako asioiden käsittelyssä

Osaston tehtävänä on vastata vastuualueensa toimintojen sisällön valmistelusta ja toimeenpanon johtamisesta. Muut toimintayksiköt tukevat politiikan valmistelua ja toimeenpanoa.

Kukin toimintayksikkö vastaa vastuualueensa edellyttämästä EU-yhteistyöstä sekä muista kansainvälisistä yhteyksistä ottaen kuitenkin huomioon 26 §:ssä mainittu EU- ja kansainvälisten asioiden koordinaatioyksikön toimivalta yleiskoordinaatiota edellyttävissä asioissa.

Tämän työjärjestyksen 15 § 2 momentissa tarkoitettuihin horisontaalisiin yksiköihin sijoitetut virkamiehet ottavat huomioon osastojen vastuualueellaan antamat ohjeet. Vastaavasti osastojen virkamiehet ottavat huomioon horisontaalisten yksiköiden vastuualueellaan antamat ohjeet.

Jos syntyy epäselvyyttä siitä, kenen käsiteltäväksi jokin asia kuuluu, määrää asian käsittelijän kansliapäällikkö ministeriön yksiköiden, osastojen, tukiyksiköiden ja kehittämisyksikön kesken. Alivaltiosihteeri, osastopäällikkö, tukiyksikön päällikkö ja kehittämisyksikön päällikkö määräävät käsittelijän oman toimintayksikkönsä osalta sekä ryhmän tai vastuualueen esimies oman ryhmänsä tai vastuualueensa osalta.

Ministeriön henkilöstön on sen ohella, mitä kunkin tehtäviin säädösten, työjärjestyksen tai esimiehen vahvistaman tehtävänkuvan mukaan kuuluu, tarvittaessa suoritettava muut tehtävät, jotka ministeri, kansliapäällikkö tai asianomaisen henkilön toimintayksikön esimies määrää.

17 §
Strategia- ja ennakointiyksikkö

Strategia- ja ennakointiyksikkö käsittelee edellä 13 §:ssä säädetyn lisäksi seuraavat asiat:

1) työ- ja elinkeinopoliittisen konsernistrategian valmistelun johtaminen sekä konsernistrategian toteutumisen edistäminen ja arviointi;

2) ministeriön strategioiden valmistelun koordinointi;

3) ministeriön keskeisten strategisten hankkeiden määrittely, johtaminen ja koordinointi;

4) hallituksen strategia-asiakirjamenettelyn seuranta ministeriön osalta;

5) tutkimus- ja analyysitieto, joka koskee taloutta ja työmarkkinoita, osaamista ja ammatillista aikuiskoulutusta sekä alaisen hallinnon toimintaa, tehokkuutta ja tuottavuutta;

6) osallistuminen muiden hallinnonalojen vastuulla olevien keskeisten työ- ja elinkeinopolitiikkaan liittyvien politiikkalohkojen kehittämiseen;

7) Euroopan kasvu- ja työllisyysstrategian kehittäminen ja toteuttamisen koordinointi sekä siitä raportointi;

8) strategisen ennakointitiedon tuottaminen, kokoaminen ja tulkinta sekä osallistuminen sitä koskevaan kansalliseen ja kansainväliseen yhteistyöhön;

9) hallinnonalan tutkimustoiminnan sekä sektoritutkimuksen koordinointi ja resursointi sekä ministeriön tutkimusohjelman valmistelu yhteistyössä osastojen kanssa;

10) ministeriön tutkimustoimintaan kohdistuvan jakamattoman määrärahan kohdentaminen;

11) osallistuminen valtioneuvoston ennakointiverkoston työhön;

12) ministeriön kestävän kehityksen politiikan koordinointi;

13) tasa-arvo- ja yhdenvertaisuusasioiden koordinointi.

18 §
Konserniohjausyksikkö

Konserniohjausyksikkö käsittelee edellä 11 ja 12 §:ssä säädetyn lisäksi seuraavat asiat:

1) hallinnonalan tulosohjaus, tulosohjauksen koordinointi ja kehittäminen;

2) konsernirakenteen kehittäminen;

3) hallinnonalan tuottavuusohjelman koordinointi;

4) aluehallinnon uudistuksen ja kehittämisen sekä alueellistamistoimenpiteiden koordinointi;

5) hallinnonalan tietohallinnon ohjaus;

6) hallinnonalan tiedon hallinnan, sähköisen asioinnin, arkkitehtuurien, tietoturvan, valmiusasioihin liittyvien ja yhteiskunnallisesti merkittävien tietojärjestelmien ohjaus;

7) hankehallinnan ohjaukseen ja hankkeiden valmisteluun osallistuminen sekä ICT-hankinta ja sopimusasioiden ohjaus ja johtaminen;

8) hallinnonalan tuotepolitiikan koordinointi;

9) Yritys-Suomi -palvelujärjestelmän ohjaus;

10) hallinnonalaan kuuluvien virastojen, laitosten, yhtiöiden ja eräiden valtionapuyhteisöjen ja -säätiöiden hallitusten ja johtokuntien jäsenten nimitysasioiden valmistelu, hallitus- ja johtokuntatyöskentelyyn osallistuminen tarvittaessa, osallistuminen johdon valintaan, johdon palkitsemisjärjestelmät sekä hyvän hallintotavan kehittämiseen liittyvät asiat;

11) hallinnonalan tilinpäätöskannanottojen valmistelu;

12) valtiontalouden tarkastusviraston kertomusasioiden koordinointi;

13) työ- ja elinkeinokeskusten ja työ- ja elinkeinotoimistojen hallinnollinen ohjaus ja valvonta sekä eri viranomaisten työ- ja elinkeinokeskuksiin kohdistaman ohjauksen yhteensovittaminen;

14) elinkeinopolitiikan koordinointi ja äkilliset rakennemuutokset;

15) julkinen erityisrahoitus sekä valtion erityisrahoitusyhtiöiden elinkeinopoliittinen ohjaus ja valvonta;

16) Finnvera Oyj:n sekä Suomen Teollisuussijoitus Oy:n omistajaohjaus ja - valvonta;

17) työvoimaopiston ja Alue ICT-yksikön tulosohjaus.

19 §
Alueiden kehittämisyksikkö

Alueiden kehittämisyksikkö käsittelee seuraavat asiat:

1) alueiden kehittämisen tavoitteita koskevan valtioneuvoston päätöksen valmistelu;

2) aluepoliittiset strategialinjaukset;

3) maakuntaohjelmat ja niiden toteuttamissuunnitelmat ja muut kansalliset alueiden kehittämisohjelmat;

4) alueellisen kehityksen ennakointi, seuranta ja analysointi;

5) alueiden kehittämiseen liittyvä säädösvalmistelu;

6) aluejaot aluepoliittisten toimenpiteiden kohdentamista varten;

7) maakunnan kehittämisraha;

8) alueellisten kehittämismäärärahojen yhteensovitus ja käytön arviointi;

9) rakennerahasto-ohjelmien toimeenpanon sekä kansallisen alueiden kehittämisen ohjaus;

10) Suomen tavoitteiden edistäminen Euroopan unionin koheesiopolitiikassa;

11) Euroopan unionin ja kansallisen alue- ja työllisyyspolitiikan yhteensovittaminen rakennerahasto-ohjelmissa;

12) rakennerahasto-ohjelmien toteuttamisen yhteen sovittaminen kansallisten politiikkojen kanssa;

13) alueellinen kilpailukyky- ja työllisyystavoitteen 2007―2013 EAKR- ja ESR- toimenpideohjelmien hallintoviranomaistehtävät, varojen budjetointi ja jakaminen sekä välittävän toimielimen tehtävät ministeriön itse toteuttamien hankkeiden osalta;

14) Euroopan alueellinen yhteistyötavoitteen ja Euroopan naapuruus- ja kumppanuusinstrumentin kauden 2007―2013 ohjelmien toteutuksen koordinointi ja seuranta;

15) EAKR- osarahoitteisten investointihankkeiden rahoituspäätösten esittely työllisyys- ja yrittäjyysosaston valmistelusta;

16) ohjelmakauden 2000―2006 hallintoviranomaistehtävät tavoite 1, 2, ja 3 ohjelmissa sekä Equal -yhteisöaloiteohjelmassa;

17) Interreg- ja Urban yhteisöaloitteita koskevat tehtävät.

20 §
Työllisyys- ja yrittäjyysosasto

Työllisyys- ja yrittäjyysosasto käsittelee seuraavat asiat:

1) yritys-, työllisyys- ja työvoimapolitiikan lainsäädäntö ja strategialinjaukset;

2) ministeriölle kuuluvan elinikäisen oppimisen ja ohjauksen strategialinjaukset;

3) julkisen työvoimapalvelun ja yrityspalvelujen kehittämislinjaukset ja toimeenpanon johtaminen;

4) Yritys-Suomi-palvelujärjestelmän kehittäminen ja toimeenpano osaston toimialaan kuuluvilta osin;

5) työllisyys- ja yrityspolitiikan tulosohjauksen valmistelu yhteistyössä konserniohjausyksikön kanssa;

6) määrärahaohjaus osaston vastuualueella;

7) yritystukien, työllisyysperusteisten investointiavustusten ja työllisyystyöohjelmaan kuuluvien investointihankkeiden kehittäminen, ohjaus, valvonta ja takaisinperintä;

8) kansallisesti rahoitettujen investointihankkeiden rahoituspäätökset sekä EAKR-osarahoitteisten investointihankkeiden rahoituspäätösten valmistelu yhteistyössä alueiden kehittämisyksikön kanssa;

9) työllistymistä ja yrittäjyyttä edistävien tukien ja toimien kehittäminen, ohjaus, seuranta, valvonta ja takaisinperintä;

10) työllistyvyyttä tukevien toimien ja välityömarkkinoiden kehittäminen;

11) kansainvälinen työnvälitys ja EURES-työnvälitysverkosto;

12) työperusteisen maahanmuuton, työvoiman vapaan liikkuvuuden, maahanmuuttajien yhteiskuntaan kotoutumisen ja maahanmuuttajakoulutuksen yhteensovitus sisäasiainministeriön kanssa;

13) ruotsinkielisen väestön työvoima- ja yrityspalvelujen kehittäminen ja koordinointi;

14) työttömien toimeentuloturvan kehittäminen;

15) palkkaturva ja siihen liittyvät konkurssi-, yrityssaneeraus- ja velkajärjestelyasiat;

16) Euroopan globalisaatiorahaston rahoitukseen liittyvät valmistelutehtävät;

17) valmistelurahoitusavustuksiin tarkoitetun valtion talousarviomomentin 32.30.45 määrärahan alueellisen jaon valmistelu ja esittely elinkeinoministerin ratkaistavaksi;

18) osaston vastuualueen valtionapuyhteisöjen ohjaus ja valvonta.

21 §
Työelämä- ja markkinaosasto

Työelämä- ja markkinaosasto käsittelee seuraavat asiat:

1) työympäristöpolitiikka ja työelämän yleinen kehittäminen;

2) työlainsäädäntö;

3) yhteistoimintalain ja henkilöstöedustusta koskevien lakien noudattamisen valvonta;

4) Kansainvälinen työjärjestö;

5) sisämarkkinapolitiikka;

6) kuluttajapolitiikka;

7) kilpailupolitiikka;

8) julkiset hankinnat;

9) Euroopan unionin valtiontukivalvonta;

10) teollisoikeudelliset suojajärjestelmät;

11) kirjanpito- ja tilintarkastustoiminta;

12) yrityksiä ja yhteisöjä koskeva rekisterihallinto;

13) elinkeinotoiminnan ja yritysten toimintaympäristön yleinen sääntely;

14) huoltovarmuus;

15) siviilipalvelus;

16) syrjinnän torjunta ja tasa-arvon edistäminen työelämässä;

17) yritysten yhteiskuntavastuuseen liittyvät kysymykset sekä yhteiskunta- ja yritysvastuun neuvottelukunta;

18) ministeriön säädösvalmistelun kehittäminen sekä paremman sääntelyn toimintaohjelmiin ja hankkeisiin osallistuminen;

19) Kuluttajaviraston, Kuluttajatutkimuskeskuksen, Kilpailuviraston, Patentti- ja rekisterihallituksen sekä Huoltovarmuuskeskuksen ohjaus ja valvonta sekä merimiespalvelutoimisto ja vastuualueen valtionapuyhteisöjen ohjaus ja valvonta.

22 §
Innovaatio-osasto

Innovaatio-osasto käsittelee seuraavat asiat:

1) osaamislähtöinen innovaatiopolitiikka;

2) kysyntä- ja käyttäjäohjautuva innovaatiopolitiikka;

3) työelämän innovaatioperusteinen kehittäminen;

4) laaja-alaisen innovaatiopolitiikan koordinaatio;

5) innovaatioympäristöjen ja alueiden innovaatiotoiminnan kehittäminen;

6) Euroopan unionin tutkimus-, teknologia- ja innovaatiopolitiikka;

7) tutkimus-, teknologia- ja innovaatioyhteistyötä koskevat kahdenkeskiset sopimukset;

8) kasvuyrityspolitiikka mukaan lukien kasvuyritysten rahoitusympäristön analysointi, seuranta ja kehittäminen;

9) yritysten kansainvälistymisen ja viennin edistäminen;

10) ulkomaisten investointien edistäminen;

11) laatu-, standardisointi- ja teknisen turvallisuuden politiikka;

12) Yritys-Suomi-palvelujärjestelmän kehittäminen ja toimeenpano osaston toimialaan kuuluvilta osin;

13) mineraalipolitiikka ja alan viranomaistehtävät;

14) avaruuspolitiikka;

15) matkailun edistäminen;

16) Geologian tutkimuskeskuksen, Mittatekniikan keskuksen, Matkailun edistämiskeskuksen, Tekes -teknologian ja innovaatioiden kehittämiskeskuksen, Turvatekniikan keskuksen ja Valtion teknillisen tutkimuskeskuksen sekä vastuualueen valtionapuyhteisöjen ohjaus ja valvonta.

23 §
Energiaosasto

Energiaosasto käsittelee seuraavat asiat:

1) yleinen energiapolitiikka;

2) energiatalouden kehityksen ennakointi ja analysointi;

3) energiamarkkinat;

4) energiatalouteen ja ilmaston muutokseen liittyvä selvitys- ja kehittämistyö;

5) energian tuotanto ja käyttö sekä uusiutuvan energian edistäminen ja energian säästö;

6) päästökaupan toimeenpano Suomessa sekä muut energiapolitiikan taloudelliset ohjauskeinot;

7) poikkeusolojen energiahuolto;

8) ydinturvallisuus ja ydinjätehuolto sekä valtion ydinjätehuoltorahasto;

9) energia-alan ympäristövaikutukset;

10) ministeriölle kuuluvien ympäristö- ja ilmastonmuutosasioiden koordinointi;

11) energia- ja ilmastonmuutosteknologia ja -tiedotus;

12) Energiamarkkinaviraston ohjaus ja valvonta.

24 §
Kehittämisyksikkö

Kehittämisyksikkö käsittelee asianomaisesta tehtäväalueesta johtamis- ja ohjausvastuussa olevan toimintayksikön määrittelemien linjausten mukaisesti seuraavat asiat:

1) yrityksille ja henkilöasiakkaille suunnattujen työvoima- ja yrityspalvelujen ylläpito ja kehittäminen;

2) sähköisten palveluprosessien ja asioinnin kehittäminen kansalaisille, yrityksille, yrityspalvelujen tuottajille, hallinnolle sekä EU:n rakennerahastotoiminnan hallintaan;

3) ministeriön tietoliikennepalvelun, tietojärjestelmien, tietoturvan ja perustietotekniikan kehittäminen ja ylläpito sekä tietohallinnon kehityshankkeisiin osallistuminen;

4) työnvälitystilasto sekä tilastoselvitysten laadinta, johdon tietojärjestelmän, tilastotietojen jakelujärjestelmien ja muiden seuranta- ja palautejärjestelmien kehittäminen ja yhteensovitus;

5) www.mol.fi -verkkopalvelun päätoimitus, järjestelmän kehittäminen ja ylläpito.

Lisäksi yksikkö vastaa muista tulossopimuksessa tai sitä tarkentavissa neuvotteluissa sovituista tehtävistä.

25 §
Viestintäyksikkö

Viestintäyksikkö käsittelee seuraavat asiat:

1) ministeriön johdon viestinnässä tukeminen

2) ministeriön sisäinen ja ulkoinen viestintä, kriisiviestintävalmiudet sekä verkkoviestintä yhteistyössä osastojen ja yksiköiden kanssa;

3) aluehallinnon viestinnän koordinointi yhteistyössä virastojen hallinnollisesta ohjauksesta vastaavan konserniohjausyksikön kanssa;

4) hallinnonalan viestintäyhteistyö;

5) mediasuhteet ja ministeriön sidosryhmäviestintä;

6) mediaseuranta;

7) ministeriön visuaalinen ilme, graafiset ohjeet, esittelymateriaalit ja julkaisutoiminta;

8) ministeriön henkilöstön viestintävalmiuksien kehittäminen.

26 §
EU- ja kansainvälisten asioiden koordinaatioyksikkö

EU- ja kansainvälisten asioiden koordinaatioyksikkö käsittelee seuraavat asiat:

1) ministeriön kansainvälisten ja EU-asioiden yleiskoordinaatio sekä kannanottojen yhteensovittaminen;

2) koko ministeriötä koskevien kansainvälisten ja EU-asioiden valmisteluvastuu silloin, kun vastuuta ei ole osoitettu ministeriön muille yksiköille tai osastoille;

3) ministeriön johdon tukeminen kansainvälisissä ja EU-tehtävissä.

27 §
Talousyksikkö

Talousyksikkö käsittelee seuraavat asiat:

1) ministeriön johdon avustaminen ja tuki vastuualueeseen liittyvissä tehtävissä;

2) hallinnonalan talousarvio, lisätalousarvio, toiminta- ja taloussuunnitelma ja kehysasiat;

3) ministeriön tilivirastotehtävät, palkanlaskenta, tuloksellisuuden ja johdon laskentatoimi, taloushallinnon ja matkahallinnon tietojärjestelmät sekä hallinnonalan palvelukeskusasiat;

4) hallinnonalan tuottavuusohjelmaan liittyvien asioiden valmistelu;

5) valtion tilinpäätöskertomus, hallituksen toimenpidekertomus ja tilinpäätös;

6) hallinnonalan tilijaottelu, arviomäärärahojen ylitysasiat, ministeriön toimintamenomäärärahojen jako sekä kansainvälisten järjestöjen jäsenmaksujen jakoesitykset;

7) hallinnonalan ja ministeriön seurantaan ja raportointiin liittyvät tehtävät, toiminnan ja talouden kehittämistehtävät;

8) taloussääntö;

9) alueellinen kilpailukyky ja työllisyystavoitteen 2007―2013 EAKR- ja ESR-toimenpideohjelmien todentamisviranomaisen tehtävät, sekä ohjelmakauden 2000―2006 EAKR- ja ESR-maksuviranomaistehtävät tavoite 1, 2 ja 3 ohjelmissa sekä Equal-yhteisöaloiteohjelmassa;

10) Euroopan globalisaatiorahaston maksuviranomaisen tehtävät.

28 §
Henkilöstö- ja osaamisen kehittämisyksikkö

Henkilöstö- ja osaamisen kehittämisyksikkö käsittelee seuraavat asiat:

1) ministeriön henkilöstöhallinto, henkilöstöpolitiikka, neuvotteluviranomaistehtävät, henkilöstön palvelussuhteen ehdot ja osallistumisjärjestelmät sekä henkilöstön määrän ja rakenteen kehitys;

2) ministeriön osaamisen kehittäminen ja työhyvinvointi;

3) ministeriön henkilöstöpoliittinen tasa-arvo ja yhdenvertaisuus.

Lisäksi yksikkö valmistelee ja toteuttaa työ- ja elinkeinokeskusten sekä työ- ja elinkeinotoimistojen osalta edellä kohdissa 1―3 tarkoitettuja tehtäviä yhteistyössä virastojen hallinnollisesta ohjauksesta vastaavan konserniohjausyksikön kanssa.

29 §
Hallintoyksikkö

Hallintoyksikkö käsittelee seuraavat asiat:

1) ministeriön yleishallinto, hankintatoimen koordinointi, työjärjestys, ministeriön organisaation kehittäminen ja johdon tuki vastuualueeseen liittyvissä tehtävissä;

2) ministeriön johdon sihteeripalvelut, virasto-, materiaali- ja virastomestaripalvelut, kielenkääntöpalvelut, matkahallintopalvelut yhdessä talousyksikön kanssa sekä sisäinen turvallisuus;

3) ministeriön asiakirjahallinto, tiedonhallintasuunnitelma, kirjaamo-, kirjasto- ja informaatiopalvelut;

4) oikeudelliset ja muut ministeriön toimialaan kuuluvat asiat, jotka eivät kuulu jonkin toisen toimintayksikön käsiteltäväksi.

30 §
Tarkastusyksikkö

Tarkastusyksikkö käsittelee seuraavat asiat:

1) ministeriön sisäinen tarkastus;

2) toiminnantarkastus ministeriön toimialalla työ- ja elinkeinokeskuksissa ja työ- ja elinkeinotoimistoissa;

3) työ- ja elinkeinokeskusten hallinnoimien rakennerahastovarojen ja vastaavien kansallisten rahoitusosuuksien tarkastus sekä ministeriön tehtäväalueella muiden tukien tarkastus;

4) ohjelmakautta 2000―2006, Euroopan aluekehitysrahastoa ja Euroopan sosiaalirahastoa koskevien tarkastusten koordinointi, raportointi ja loppulausumien antaminen kaikkien hallinnonalojen osalta;

5) Finnvera Oyj:n rahoitusvalvonta;

6) lausunnon antaminen ministeriön valmistelemista valtionapuja koskevista säännösehdotuksista ennen niiden vahvistamista.

Tarkastusyksikön toiminnasta ja asemasta annetaan tarkempia määräyksiä sisäisen tarkastuksen ohjesäännössä.

4 luku

Johtavien virkamiesten tehtävät

31 §
Valtiosihteeri

Valtioneuvoston ohjesäännön (262/2003) 44 §:n mukaisesti ministerin toimikaudeksi nimetyn valtiosihteerin tehtävänä on ministerin apuna ja edustajana:

1) edistää ja seurata ministerin toimialalla hallitusohjelman toteuttamista;

2) ohjata ministerin apuna asioiden valmistelua ministerin toimialalla;

3) huolehtia yhdessä kansliapäällikön kanssa ministeriön ja muiden hallinnonalojen yhteistyöstä;

4) avustaa ministeriä kansainvälisten tehtävien ja etenkin EU-asioiden valmistelussa;

5) edustaa ministeriä hänen toimeksiantojensa mukaisesti;

6) hoitaa muut tehtävät, jotka ministeri hänelle antaa.

32 §
Kansliapäällikkö

Kansliapäällikön tulee valtioneuvoston ohjesäännön 45 §:n mukaisesti johtaa, kehittää ja valvoa ministeriön ja sen hallinnonalan toimintaa sekä siinä tarkoituksessa:

1) vastata ministeriön toiminnasta ja huolehtia, että ministeriön tehtävät hoidetaan tuloksellisesti;

2) huolehtia lainsäädännön valmistelun laadusta ministeriössä;

3) vastata virkamiesvalmistelun yhteensovittamisesta ministeriön sisällä;

4) johtaa ja kehittää ministeriön henkilöstöhallintoa ja muuta sisäistä hallintoa;

5) vastata ministeriön hallinnonalan tavoitteiden valmistelusta ja niiden toteutumisen seurannasta;

6) vastata ministeriön hallinnonalan organisaatiosta ja sen kehittämisestä;

7) huolehtia ministeriön hallinnonalan yleisestä turvallisuudesta ja varautumisesta.

33 §
Alivaltiosihteeri, osastopäällikkö, kehittämisyksikön päällikkö, tukiyksikön päällikkö ja ryhmäpäällikkö

Alivaltiosihteerin, osastopäällikön, kehittämisyksikön päällikön, tukiyksikön päällikön ja ryhmäpäällikön tehtävänä on oman toimintayksikkönsä osalta:

1) johtaa, valvoa ja kehittää toimintaa siten, että sille kuuluvat tehtävät hoidetaan tuloksellisesti;

2) vastata asetettujen tulostavoitteiden saavuttamisesta ja myönnettyjen määrärahojen käytöstä;

3) huolehtia henkilöstön osaamisesta, kehittämisestä, työsuojelusta ja työympäristöstä sekä kehityskeskustelujen toteuttamisesta ja tehtävänkuvien vahvistamisesta;

4) seurata ja arvioida toimialan kehitystä, tehdä tarpeellisia aloitteita lainsäädännön ja hallinnon uudistamiseksi sekä vastata lainsäädännön valmistelun laadusta.

5 luku

Asioiden valmistelu

34 §
Toimintayksiköiden välinen neuvotteluvelvoite

Valmisteltavana olevassa asiassa, joka koskee myös toisen toimintayksikön toimialaa, on valmistelijan hyvissä ajoin oltava yhteydessä ja neuvoteltava mahdollisista linjauksista ja ratkaisuvaihtoehdoista asianomaisen muun toimintayksikön kanssa.

Toimintayksiköiden tulee toimittaa käsittelemistään asioista annetut tärkeimmät päätökset ja lausunnot tiedoksi niille toimintayksiköille, joita asian voidaan katsoa koskevan.

35 §
Ministereille, valtiosihteereille ja kansliapäällikölle tiedottaminen

Ministeriön virkamiesten on tiedotettava ministereille, valtiosihteereille ja kansliapäällikölle periaatteellisesti tärkeistä tai laajakantoisista ministeriön toimialalla esille tulevista ja vireillä olevista sekä ministeriöstä esiteltävistä asioista.

36 §
Ministerin erityisavustaja

Ministerin erityisavustaja toimii ministerin avustajana ja suorittaa vain ministerin hänelle antamia tehtäviä toimimatta ministeriössä esittelijänä.

Ministerin erityisavustajalle on annettava hänen pyynnöstään kaikki tiedot, joita hän tarvitsee tehtäviensä suorittamiseksi. Erityisavustajan tulee vastaavasti antaa virkamiehille näiden tehtävien hoitamisessa tarvittavat tiedot. Ministerin erityisavustajalla on oikeus osallistua ministeriön johtoryhmän kokouksiin.

37 §
Esittelymenettely ja esittelijät

Asiat ratkaistaan ministeriössä esittelystä, jollei jonkin asian tai asiaryhmän osalta tässä työjärjestyksessä tai muualla toisin säädetä tai määrätä.

Valtioneuvoston esittelijöistä säädetään valtioneuvostosta annetussa laissa (175/2003) ja valtioneuvoston ohjesäännössä.

Ministeriön esittelijöinä toimivat valtioneuvoston esittelijöinä toimivat virkamiehet, samoin kuin virkamiehet, jotka kirjallisen tehtävänkuvansa perusteella suorittavat esittelytehtäviä.

38 §
Asian esitteleminen ministerin ratkaistavaksi

Ennen kuin asia esitellään ministerin ratkaistavaksi, esittelijän on toimitettava asiakirjat esimiehinään toimivien toimintayksiköiden päälliköiden sekä kansliapäällikön nähtäväksi.

Mikäli asia kuuluu molempien ministereiden toimialaan, on ennen asian esittelemistä ratkaisevalle ministerille selvitettävä, hyväksyykö ministeri, joka ei asiaa ratkaise, päätösehdotuksen siltä osin kuin asia kuuluu hänen toimialaansa.

39 §
Esittelylupa

Tasavallan presidentin, valtioneuvoston yleisistunnon tai raha-asiainvaliokunnan esittelylistaa ei saa muutoin kuin pakottavista syistä jakaa ennen kuin ministeri on hyväksynyt sen. Pakottavassa tapauksessa voidaan esittelylista kuitenkin jakaa kansliapäällikön tai hänen sijaisensa luvalla.

Esittelylista on toimitettava aina tiedoksi myös kansliapäällikölle, valtiosihteerille ja esittelevän ministerin erityisavustajalle.

Ellei salassapitoa koskevista säädöksistä muuta johdu, noudatetaan edellä 2 momentissa kuvattua menettelyä myös työ- ja elinkeinoministeriön kannanottoja sisältävien muistioiden jakamisessa ministerivaliokuntien käsittelyä varten.

40 §
Eduskuntakysymykset

Vastausehdotus kirjalliseen kysymykseen on esiteltävä ministerille viimeistään viisi päivää ennen määräajan päättymistä.

Vastausehdotus on ennen ehdotuksen antamista ministerille toimitettava asianomaisen toimintayksikön päällikön nähtäväksi.

41 §
Eduskunnassa kuuleminen

Jos ministeriön virkamies kutsutaan kuultavaksi eduskunnan valiokuntaan, hänen on ilmoitettava asiasta toimintayksikkönsä päällikölle.

6 luku

Asioiden ratkaiseminen

42 §
Ministerien ratkaisuvalta

Elinkeinoministeri ja työministeri ratkaisevat ministeriössä päätettävät asiat kumpikin oman toimialansa osalta, jollei ratkaisuvaltaa ole tässä työjärjestyksessä annettu ministeriön virkamiehille.

Ministeri ratkaisee toimialaansa kuuluvan asian, jonka virkamies muutoin saisi ratkaista, jos se on periaatteellisesti tärkeä tai laajakantoinen taikka jos siitä on hankittava valtioneuvoston raha-asiainvaliokunnan lausunto.

43 §
Päätösvallan pidättäminen

Ministerin, kansliapäällikön ja eräiden muiden virkamiesten oikeudesta pidättää päätösvalta asiassa, jonka ministeriön virkamies muutoin saisi ratkaista, on voimassa mitä valtioneuvoston ohjesäännössä ja työ- ja elinkeinoministeriöstä annetussa asetuksessa säädetään.

Jos ministeri, kansliapäällikkö tai muu virkamies ottaa ratkaistavakseen alaisensa virkamiehen ratkaisuvaltaan kuuluvan asian, on siitä välittömästi ilmoitettava asianomaiselle virkamiehelle.

44 §
Kansliapäällikön ratkaisuvalta

Kansliapäällikkö ratkaisee asiat, jotka koskevat:

1) lausunnon antamista useamman kuin yhden toimintayksikön toimialaan kuuluvassa asiassa;

2) yksiköiden, osastojen, tukiyksiköiden ja kehittämisyksikön tulossopimusten hyväksymistä;

3) ministeriön virkojen sekä muussa palvelussuhteessa olevan henkilöstön sijoittamista yksiköihin, osastoihin, tukiyksiköihin ja kehittämisyksikköön;

4) ministeriön sovittavia virkaehtosopimuksia;

5) ministeriön jakamattomien toimintamenomäärärahojen menopäätöksen tekemistä ja niiden jakamista yksiköiden, osastojen, tukiyksiköiden ja kehittämisyksikön käytettäväksi;

6) ministeriön sisäistä hallintoa ja järjestystä, jos asia on periaatteellinen tai muutoin tärkeä;

7) ministeriön tekemiä esitutkintapyyntöjä;

8) ministeriön alaisen viraston ja laitoksen johtokunnan ja hallituksen palkkioiden vahvistamista.

45 §
Alivaltiosihteerin, osastopäällikön, tukiyksikön päällikön, kehittämisyksikön päällikön tai hänen määräämänsä virkamiehen ratkaisuvalta

Alivaltiosihteeri, osastopäällikkö, tukiyksikön päällikkö, kehittämisyksikön päällikkö tai hänen määräämänsä virkamies ratkaisee asiat, jotka koskevat:

1) lausunnon, kanteluratkaisun sekä ohjeiden antamista toimintayksikön toimialaan kuuluvassa asiassa;

2) toimintayksikön toimialaan kuuluvien tai käytettäväksi asetettujen määrärahojen jakamista, menopäätöksen tekemistä ja niitä koskevien menojen hyväksymistä 500 000 euroon asti;

3) toimintayksikön toimialaan kuuluvien tulojen hyväksymistä;

4) toimintayksikön henkilöstön sijoittamista ryhmiin ja vastuualueisiin.

Edellä 1 momentin 2 kohdassa tarkoitettu euromääräinen rajoitus ei kuitenkaan koske seuraavien määrärahojen ja valtuuksien jakamista, menopäätöksen tekemistä tai menojen hyväksymistä:

1) maakunnan kehittämisraha;

2) Kainuun kehittämisraha;

3) rakennerahasto-ohjelmien varat;

4) yritysten investointi- ja kehittämishankkeiden tukeminen;

5) työllistämis-, koulutus- ja erityistoimet;

6) työllisyysperusteiset siirtomenot investointeihin.

Toimintayksikön päällikkö voi lisäksi hyväksyä edellä 1 momentin 2 kohdassa tarkoitetun määrän ylittävän merkitykseltään vähäisen menopäätöstä koskevan muutoksen, jolla ei ole olennaista vaikutusta tehdyn päätöksen asialliseen sisältöön.

46 §
Talousyksikön päällikön tai hänen määräämänsä virkamiehen ratkaisuvalta

Talousyksikön päällikkö tai hänen määräämänsä virkamies ratkaisee asiat, jotka koskevat:

1) ministeriölle tilivirastona kuuluvia maksuliike- ja kirjanpitotehtäviä;

2) menorästien edelleen tileissä pitämistä;

3) aikaisempaan vuoteen kohdistuvan menon maksamista kulumassa olevan varainhoitovuoden määrärahasta;

4) politiikkaohjelman ja ohjelmajohtajan menojen hyväksymistä;

5) Euroopan unionin rakennerahasto-ohjelmien maksu- ja todentamisviranomaisen tehtäviä ja Euroopan globalisaatiorahaston maksuviranomaisen tehtäviä;

6) hallintoyksikön päällikön edustusmenojen hyväksymistä.

47 §
Hallintojohtajan ratkaisuvalta

Hallintoyksikön päällikkönä toimiva hallintojohtaja ratkaisee asiat, jotka koskevat:

1) ministeriön sisäistä hallintoa ja järjestystä, jollei asia kuulu kansliapäällikön ratkaistavaksi;

2) ministerien, kansliapäällikön, valtiosihteerien, alivaltiosihteerien, osastopäälliköiden, tukiyksiköiden päälliköiden, valtakunnan sovittelijan ja kehittämisyksikön päällikön edustusmenojen hyväksymistä;

3) kansliapäällikön esikunnan käytettäväksi osoitettujen määrärahojen menopäätöksen tekemistä ja menojen hyväksymistä;

4) ministeriön alaisen viraston ja laitoksen päällikön sivutoimilupia.

Hallintoyksikön päällikkönä toimiva hallintojohtaja tai hänen määräämänsä virkamies ratkaisee asiat, jotka koskevat viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain (621/1999) 14 ja 28 §:n mukaista asiakirjan antamisesta päättämistä.

48 §
Henkilöstöjohtajan ratkaisuvalta

Henkilöstö- ja osaamisen kehittämisyksikön päällikkönä toimiva henkilöstöjohtaja ratkaisee asiat, jotka koskevat:

1) valtion virkamieslain (750/1994) 44 §:ssä tarkoitettua sopimusta palvelussuhteen ehdoista;

2) ministeriön virkamiesten sivutoimilupia;

3) ministeriön virkojen nimiä, virkojen perustamista ja lakkauttamista, henkilöstön palkkoja, palkkioita ja korvauksia sekä palkkausmenojen hyväksymistä;

4) ministeriön henkilöstön henkilökiertoa ja etätyösopimuksia.

49 §
Tarkastusyksikön päällikön tai hänen määräämänsä virkamiehen ratkaisuvalta

Tarkastusyksikön päällikkö tai hänen määräämänsä virkamies ratkaisee asiat, jotka koskevat:

1) neuvoston asetuksen (EY) N:o 1260/1999 artiklan 38 mukaista lausumaa ja komission asetuksen (EY) N:o 438/2001 artiklan 13 mukaisen ilmoituksen sisältöä;

2) tarkastuksen tekemistä, kun siihen on sisäisen valvonnan kannalta perusteltu syy.

50 §
Konserniohjauksesta vastaavan alivaltiosihteerin ratkaisuvalta

Konserniohjauksesta vastaava alivaltiosihteeri ratkaisee asiat, jotka koskevat:

1) työ- ja elinkeinokeskusten ja työ- ja elinkeinotoimistojen toimintamenojen jakamista;

2) työ- ja elinkeinotoimistojen välisiä virkasiirtoja.

51 §
Työllisyys- ja yrittäjyysosaston osastopäällikön tai hänen määräämänsä virkamiehen ratkaisuvalta

Työllisyys- ja yrittäjyysosaston osastopäällikkö tai hänen määräämänsä virkamies ratkaisee asiat, jotka koskevat:

1) palkkaturvan maksuhuojennuksia;

2) työllisyyspoliittisia avustuksia;

3) sosiaalisten yritysten rekisteröintiä.

52 §
Työelämä- ja markkinaosaston osastopäällikön tai hänen määräämänsä virkamiehen ratkaisuvalta

Työelämä- ja markkinaosaston osasto-päällikkö tai hänen määräämänsä virkamies ratkaisee asiat, jotka koskevat:

1) työsuhdevalvonnan ohjausta ja yhteis-toimintaa sosiaali- ja terveysministeriön kanssa;

2) merimiesten matkakustannusten korvausta sekä merimiespalvelutoimiston menoihin suoritettavaa valtionosuutta;

3) turvavarastolain (1970/1982) 8 §:n 2 ja 3 momentin mukaisten tilapäisten käyttölupien myöntämistä.

53 §
Innovaatio-osaston osastopäällikön tai hänen määräämänsä virkamiehen ratkaisuvalta

Kaivoslaissa (503/1965) ja sen nojalla ministeriön ratkaistaviksi määrätyt asiat ratkaisee:

1) kaivospiirin määräämistä, kaivosoikeuden menettämistä, kaivoslain noudattamisen valvontaa tai muutoksenhakua koskevien ja kaivoslain soveltamisen kannalta merkityksellisinä pidettävien asioiden osalta innovaatio-osaston osastopäällikkö;

2) muiden kaivoslaissa ja kaivosasetuksessa (663/1965) ministeriön ratkaistavaksi määrättyjen tai säädettyjen asioiden osalta innovaatio-osaston osastopäällikön määräämä virkamies.

54 §
Energiaosaston osastopäällikön tai hänen määräämänsä virkamiehen ratkaisuvalta

Energiaosaston osastopäällikkö tai hänen määräämänsä virkamies ratkaisee asiat, jotka koskevat:

1) yksittäisiin valtionavustusten menopäätöksiin liittyvien menojen hyväksymistä;

2) ydinenergia-asetuksen (161/1988) 53, 54, 54 a, 54 e, 54 f ja 55 §:ssä työ- ja elinkeinoministeriön ratkaistaviksi määrättyjä vientiä ja tuontia koskevia lupia sekä näitä toimintoja koskevia ydinenergialain (990/1987) 8 §:ssä tarkoitettuja ennakkotietoja.

55 §
Kehittämisyksikön päällikön tai hänen määräämänsä virkamiehen ratkaisuvalta

Kehittämisyksikön päällikkö tai hänen määräämänsä virkamies ratkaisee asiat, jotka koskevat henkilötietojen antamista viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain 28 §:n mukaisesti työhallinnon asiakaspalvelun tietojärjestelmästä tai siviilipalvelusrekisteristä.

56 §
Lainsäädäntöjohtajan ratkaisuvalta

Lainsäädäntöjohtaja johtaa ryhmäpäällikkönä toimintayksikköä, jonka vastuualueeseen 21 §:n 18 kohdassa tarkoitetut tehtävät kuuluvat.

Lainsäädäntöjohtaja tai hänen määräämänsä virkamies käsittelee asiat, jotka koskevat sääntelyn yritys-, aluekehitys- ja työllisyysvaikutusten arvioinnin kehittämistä.

Lisäksi lainsäädäntöjohtaja vastaa välittömästi kansliapäällikön alaisena ministeriön lainsäädäntöohjelman laatimisesta ja säädöshankkeiden seurannasta.

7 luku

Palvelussuhdeasiat

57 §
Nimitystoimivalta

Ministerit nimittävät esimiestehtäviin ja asiantuntijatehtäviin palkattavan henkilöstön oman toimialansa osalta. Ministeriön toimeenpanotehtäviin ja avustaviin tehtäviin palkattavan henkilöstön nimittää tai ottaa ja työsopimukset tekee henkilöstöjohtaja.

58 §
Virkavapauden myöntäminen

Virkavapauden, johon virkamiehellä on oikeus lain tai virkaehtosopimuksen nojalla, myöntää henkilöstöjohtaja tai hänen määräämänsä virkamies.

Muun kuin 1 momentissa tarkoitetun virkavapauden myöntää:

1) tasavallan presidentin tai valtioneuvoston nimittämälle virkamiehelle enintään kahdeksi vuodeksi ministeri ja sitä pidemmäksi ajaksi valtioneuvosto;

2) muulle virkamiehelle henkilöstöjohtaja tai hänen määräämänsä virkamies.

59 §
Nimittäminen määräaikaiseen virka- suhteeseen

Valtioneuvosto päättää yli vuoden kestävään määräaikaiseen virkasuhteeseen nimittämisestä, kun vastaavaan virkaan nimittää tasavallan presidentti tai valtioneuvosto. Muutoin virkasuhteeseen nimittää se, joka 58 §:n 2 momentin mukaan päättää vastaavan viran osalta virkavapaudesta.

60 §
Vuosilomat ja poissaolot

Ministeri vahvistaa valtiosihteerin ja kansliapäällikön vuosiloman. Henkilöstöjohtaja vahvistaa ohjelmajohtajan, alivaltiosihteerin, osastopäällikön, tukiyksikön päällikön, kehittämisyksikön päällikön ja valtakunnansovittelijan vuosiloman.

Kansliapäällikkö vahvistaa henkilöstöjohtajan ja välittömästi alaisinaan olevien muiden kuin 1 momentissa mainittujen virkamiesten vuosilomat.

Alivaltiosihteeri, osastopäällikkö ja kehittämisyksikön päällikkö vahvistaa alaistensa ryhmäpäälliköiden lomat. Toimintayksiköiden esimiehet vahvistavat alaisuudessaan toimivien virkamiesten vuosilomat.

Toimintayksiköt huolehtivat henkilöstönsä lomien ja poissaolotietojen seurannasta ja tallentamisesta henkilötietojärjestelmään.

61 §
Virkamatkamääräykset

Kansliapäällikkö, valtiosihteeri, alivaltiosihteeri, osastopäällikkö, ohjelmajohtaja, tukiyksikön päällikkö, kehittämisyksikön päällikkö, valtakunnan sovittelija ja ryhmäpäällikkö suorittavat kotimaan virkamatkoja ilman virkamatkamääräystä.

Ministeri antaa virkamatkamääräyksen erityisavustajalle sekä ulkomaan virkamatkamääräyksen kansliapäällikölle ja valtiosihteerille.

Hallintojohtaja antaa ulkomaan virkamatkamääräyksen alivaltiosihteerille, osastopäällikölle, ohjelmajohtajalle, tukiyksikön päällikölle, kehittämisyksikön päällikölle ja valtakunnansovittelijalle.

Kansliapäällikkö, alivaltiosihteeri, osastopäällikkö, kehittämisyksikön päällikkö, tukiyksikön päällikkö ja valtakunnansovittelija antavat virkamatkamääräyksen alaiselleen virkamiehelle.

Kotimaan virkamatkamääräyksen sekä Eurooppaan suuntautuvan ulkomaan virkamatkamääräyksen voi kuitenkin antaa myös ryhmäpäällikkö sekä edellä 4 momentissa mainittujen virkamiesten määräämä muu toimintayksikön virkamies.

Mitä edellä on säädetty virkamatkamääräyksen antamisesta, on noudatettava myös koulutusmääräyksen antamisessa.

62 §
Matkalaskujen hyväksyminen

Hallintojohtajan matkalaskut hyväksyy kansliapäällikkö. Kansliapäällikön, yksiköiden, osastojen, tukiyksiköiden ja kehittämisyksikön päällikön sekä valtakunnansovittelijan matkalaskut hyväksyy hallintojohtaja. Muilta osin matkalaskujen hyväksymisessä noudatetaan, mitä tämän työjärjestyksen 45 §:ssä menojen hyväksymisestä säädetään.

63 §
Sijaisuudet

Kansliapäällikön ollessa estyneenä toimii hänen sijaisenaan ministerin määräämä alivaltiosihteeri tai osastopäällikkö.

Alivaltiosihteerin, osastopäällikön, tukiyksikön päällikön tai kehittämisyksikön päällikön ollessa estyneenä toimii hänen sijaisenaan hänen määräämänsä virkamies.

Ryhmäpäällikön ollessa estyneenä toimii hänen sijaisenaan hänen määräämänsä virkamies.

64 §
Työsopimussuhteinen henkilöstö

Mitä tässä työjärjestyksessä on sanottu virkamiehestä, koskee soveltuvin osin myös työsopimussuhteessa olevia ja ministeriön yhteydessä toimivien pysyvien toimielinten päätoimista henkilöstöä.

8 luku

Erinäisiä määräyksiä

65 §
Yksikköä, osastoa, tukiyksikköä ja kehittämisyksikköä koskevat tarkemmat määräykset

Tarkemmat määräykset yksikön, osaston, tukiyksikön ja kehittämisyksikön työnjaosta, sisäisestä organisaatiosta ja asioiden käsittelystä antaa sen päällikkö.

Tarkemmat määräykset sekä niihin tehtävät merkittävät muutokset on ennen niiden antamista käsiteltävä toimintayksikön johtoryhmässä ja yhteistoimintamenettelyssä henkilöstön kanssa sekä esitettävä kansliapäällikölle.

66 §
Valmiusasiat

Ministeriön valmiuspäällikön tehtävänä on ohjata ja yhteensovittaa ministeriön ja sen hallinnonalan valmiussuunnittelua ja varautumista.

Ministeriössä on valmiussuunnittelua ja muuta poikkeusoloihin varautumista varten valmiusryhmä, jonka tarkemmista tehtävistä ja kokoonpanosta määrätään valmiusryhmän asettamispäätöksessä. Valmiusryhmän puheenjohtajana toimii ministeriön valmiuspäällikkö ja sihteerinä ministeriön valmiussihteeri.

67 §
Hankkeiden asettaminen ja edustajien nimeäminen hankkeisiin

Ministerit ja kansliapäällikkö voivat molempien ministereiden hyväksymisen varmistettuaan asettaa määräaikaisia, ministeriön ja sen hallinnonalan toiminnan kannalta strategisia ja laajakantoisia hankkeita. Ministeriön johtoryhmä hyväksyy horisontaalisten, ministeriön useita toimintayksiköitä koskevien strategisten hankkeiden alustavat hankesuunnitelmat. Kansliapäällikkö hyväksyy lopullisen hankesuunnitelman.

Hankkeisiin voidaan määrätä toimintayksiköiden virkamiehiä siten, että tarvittavasta henkilöresurssista ja ajankäytöstä neuvotellaan etukäteen asianomaisen virkamiehen toimintayksikön päällikön kanssa. Asianomaista virkamiestä on kuultava ennen hankkeeseen määräämistä.

Hankkeen vetäjäksi nimetty virkamies johtaa kaikkien hankkeeseen määrättyjen henkilöiden työtä hankkeessa.

Toimintayksikön päällikkö voi asettaa hankkeen, jos tehtävä koskee ainoastaan sen omaan toimialaan kuuluvan asian valmistelua.

Ministeriön edustajien nimeämisestä ulkopuolisten tahojen asettamiin hankkeisiin ja toimielimiin päättää asiasta riippuen ministeri, kansliapäällikkö, alivaltiosihteeri, osastopäällikkö, tukiyksikön päällikkö tai kehittämisyksikön päällikkö.

68 §
Voimaantulo

Tämä työjärjestys tulee voimaan 1 päivänä elokuuta 2009.

Tällä asetuksella kumotaan 25 päivänä kesäkuuta 2008 annettu työ- ja elinkeinoministeriön työjärjestys siihen myöhemmin tehtyine muutoksineen.

Ennen asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä asetuksen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

Helsingissä 26 päivänä kesäkuuta 2009

Elinkeinoministeri
Mauri Pekkarinen

Kansliapäällikkö
Erkki Virtanen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.