535/2009

Annettu Helsingissä 18 päivänä kesäkuuta 2009

Valtioneuvoston asetus terveyden edistämisen määrärahasta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty sosiaali- ja terveysministeriön esittelystä, säädetään terveyden edistämisen määrärahasta 15 päivänä toukokuuta 2009 annetun lain (333/2009) 5 §:n nojalla:

1 §
Käyttösuunnitelman valmistelu

Sosiaali- ja terveysministeriö antaa vuosittain toukokuun loppuun mennessä Terveyden ja hyvinvoinnin laitokselle terveyden edistämisen määrärahan käyttösuunnitelman valmistelun linjaukset ja alustavan määrärahakehyksen seuraavalle vuodelle sekä vahvistaa määrärahan hanke-ehdotuslomakkeen.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos laatii lokakuun loppuun mennessä sosiaali- ja terveysministeriölle ehdotuksen seuraavan vuoden terveyden edistämisen määrärahan käyttösuunnitelmaksi.

2 §
Käyttösuunnitelman sisältö

Käyttösuunnitelmaan on sisällytettävä:

1) selvitys väestön terveyskäyttäytymisen kehityksestä sekä päihteiden käytön ja tupakoinnin määrässä ja rakenteessa tapahtuneista muutoksista sekä arvio eri toimenpiteiden vaikutuksista niihin;

2) tavoitteet tupakoinnin ja päihteiden käytön ehkäisylle ja vähentämiselle sekä terveyden edistämiselle;

3) selvitys siitä, miten hankkeet kytkeytyvät muuhun tupakoinnin ja päihteiden käytön ehkäisyyn ja vähentämiseen sekä terveyden edistämiseen;

4) selvitykset hankkeista ja hankekokonaisuuksista ja niiden toteuttajista sekä toteutusaikatauluista;

5) selvitykset hankkeiden ja hankekokonaisuuksien toteuttamisesta kyseessä olevana vuonna aiheutuvista kustannuksista;

6) selvitykset seuraaville vuosille jatkuvien hankkeiden ja hankekokonaisuuksien toteuttamisesta aiheutuvista kustannuksista.

3 §
Käyttösuunnitelman vahvistaminen

Sosiaali- ja terveysministeriö vahvistaa terveyden edistämisen määrärahasta annetun lain (333/2009) 2 §:n 2 momentin mukaisen käyttösuunnitelman ja antaa sitä koskevan toimeenpanopäätöksen viimeistään tammikuussa. Käyttösuunnitelma vahvistetaan hankekohtaisena ja siihen sisältyvät avustus- ja sopimusehdot sekä hankkeen maksatus- ja loppuselvityslomakeet.

4 §
Käyttösuunnitelman toimeenpano

Sosiaali- ja terveysministeriön antaman toimeenpanopäätöksen mukaisesti Terveyden ja hyvinvoinnin laitos seuraa ja tukee asiantuntemuksellaan hankkeiden etenemistä, maksaa hankkeiden määrärahat, valvoo määrärahojen käyttöä, tarkastaa hankkeiden loppuselvitykset sekä antaa sosiaali- ja terveysministeriölle selvityksen määrärahan käytöstä, hankkeiden toteutuksesta, saaduista tuloksista ja niiden hyödyntämisestä.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos vastaa hankkeiden asiakirjojen arkistoinnista, ylläpitää tietokantaa ja luetteloa hankkeista sekä tiedottaa terveyden edistämisen määrärahalla rahoitetusta toiminnasta.

Terveyden edistämisen määrärahalla rahoitetun hankkeen toteuttajan on toimitettava loppuselvitys hankkeesta sosiaali- ja terveysministeriön vahvistamalla lomakkeella. Ennen loppuselvityksen hyväksymistä voidaan hankkeelle osoitetusta määrärahasta maksaa enintään 80 prosenttia.

5 §
Käyttösuunnitelman toteutumisen arviointi

Sosiaali- ja terveysministeriö ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitos arvioivat erityisesti hankekokonaisuuksien sekä valtion talousarviossa ja käyttösuunnitelmassa esitettyjen painoalueiden toteutumista ja tuloksia.

6 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä elokuuta 2009.

Ennen asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä asetuksen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

Tällä asetuksella kumotaan toimenpiteistä tupakoinnin vähentämiseksi 25 päivänä helmikuuta 1977 annetun asetuksen (225/ 1977) 15―18 § ja 4 päivänä maaliskuuta 1983 annetun raittiustyöasetuksen (233/1983) 6 §, sellaisina kuin niistä ovat ensin mainitun asetuksen 15 § asetuksessa 831/1992 ja 18 § osaksi asetuksessa 725/2002 sekä viimeksi mainitun asetuksen 6 § asetuksessa 445/ 1997.

Helsingissä 18 päivänä kesäkuuta 2009

Peruspalveluministeri
Paula Risikko

Hallitussihteeri
Liisa Katajamäki

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.