519/2009

Annettu Helsingissä 26 päivänä kesäkuuta 2009

Laki Valtakunnanvoudinvirastosta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään:

1 §
Valtakunnanvoudinvirasto

Ulosottokaaressa (705/2007) tarkoitettuna ulosoton keskushallinnosta huolehtivana valtakunnallisena virastona toimii Valtakunnanvoudinvirasto.

2 §
Valtakunnanvoudinviraston tehtävät

Sen lisäksi, mitä ulosottokaaressa säädetään, Valtakunnanvoudinvirasto:

1) huolehtii ulosottolaitoksen toimintaedellytyksistä ja kehittää ulosottotoimea oikeusministeriön kanssa sovittujen tavoitteiden mukaisesti;

2) avustaa oikeusministeriötä strategisessa suunnittelussa, talousarvion valmistelussa ja lainvalmistelussa;

3) ylläpitää ja kehittää ulosottolaitoksen käytössä olevia tietojärjestelmiä;

4) ratkaisee sille kuuluvat ulosottoviranomaisten toimintaa koskevat kantelut ja korvausvaatimukset;

5) kehittää ulosottotoimen hallinnon kansainvälistä yhteistyötä;

6) huolehtii muista ulosottotoimen valtakunnallisista hallintotehtävistä.

3 §
Virat ja henkilöstö

Valtakunnanvoudinvirastossa on valtakunnanvoudin virka, ja lisäksi virastossa voi olla johtavien hallintovoutien ja hallintovoutien virkoja sekä muuta henkilöstöä.

4 §
Johtaminen ja päätösvalta

Valtakunnanvoudinvirastoa johtaa valtakunnanvouti.

Valtakunnanvouti ratkaisee viraston päätettäväksi kuuluvat asiat, joita ei säädetä tai työjärjestyksessä määrätä muun virkamiehen ratkaistavaksi.

5 §
Kelpoisuusvaatimukset

Valtakunnanvoudin kelpoisuusvaatimuksena on oikeustieteen maisterin tutkinto tai muu vastaava aikaisempi tutkinto, erinomainen perehtyneisyys ulosottotoimeen ja hallintotehtäviin sekä käytännössä osoitettu hyvä johtamistaito ja johtamiskokemus.

Johtavan hallintovoudin ja hallintovoudin virkojen kelpoisuusvaatimuksena on oikeustieteen maisterin tutkinto tai muu vastaava aikaisempi tutkinto sekä hyvä perehtyneisyys ulosottotoimeen ja hallintotehtäviin. Johtavalla hallintovoudilla on lisäksi oltava tehtävän hoitamisessa tarvittava johtamistaito.

6 §
Nimittäminen

Ulosottokaaren 1 luvun 12 §:n 2 momentin nojalla valtakunnanvoudin nimittää valtioneuvosto.

Valtakunnanvouti nimittää viraston muut virkamiehet ja ottaa palvelukseen mahdollisen työsopimussuhteisen henkilöstön, jollei tätä oikeutta ole työjärjestyksessä annettu muulle virkamiehelle.

7 §
Tarkemmat säännökset ja määräykset

Tarkemmat säännökset tämän lain täytäntöönpanosta ja Valtakunnanvoudinviraston toiminnan järjestämisestä annetaan tarvittaessa valtioneuvoston asetuksella.

Työskentelyn järjestämisestä, kuten asioiden käsittelyjärjestyksestä ja sijaisuuksista, määrätään työjärjestyksessä, jonka valtakunnanvouti vahvistaa.

8 §
Voimaantulo

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2010.

Ennen lain voimaantuloa voidaan ryhtyä lain täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

9 §
Tehtäviä koskevat siirtymäsäännökset

Tämän lain voimaan tullessa ne oikeusministeriössä ja lääninhallituksissa vireillä olevat asiat, jotka tämän lain tai muun lain taikka asetuksen mukaan kuuluvat Valtakunnanvoudinviraston tehtäviin, siirtyvät Valtakunnanvoudinviraston käsiteltäviksi.

Valtakunnanvoudinviraston tehtäviin liittyvät sopimukset ja muut sitoumukset samoin kuin muiden vastuiden ja oikeuksien hoito siirtyvät tämän lain voimaan tullessa oikeusministeriöltä virastolle siten kuin niistä erikseen määrätään tai sovitaan.

10 §
Henkilöstöä koskevat siirtymäsäännökset

Oikeusministeriön oikeushallinto-osaston ulosottoyksikköön sijoitetut ne virat, joihin tämän lain voimaan tullessa kuuluvat tehtävät pääasiallisesti siirtyvät Valtakunnanvoudinviraston tehtäviksi, siirtyvät tämän lain voimaan tullessa Valtakunnanvoudinviraston vastaaviksi viroiksi. Viran siirtyminen ei edellytä virkaan nimitetyn virkamiehen suostumusta, ellei työssäkäyntialue muutu.

Lääninhallituksien ne virat, joihin kuuluvat tehtävät ovat pääasiallisesti kohdistuneet ulosoton hallintotehtäviin, siirtyvät tämän lain voimaan tullessa Valtakunnanvoudinviraston vastaaviksi viroiksi. Viran siirtyminen ei edellytä virkaan nimitetyn virkamiehen suostumusta, ellei työssäkäyntialue muutu.

Siirtyvään virkaan nimitetty virkamies siirtyy Valtakunnanvoudinviraston vastaavaan virkaan. Siirtyvä henkilöstö säilyttää siirtymähetkellä palvelussuhteeseen perustuvat oikeudet ja velvollisuudet sekä euromääräisen palkkansa.

Oikeusministeriö voi ennen tämän lain voimaantuloa perustaa uusia virkoja Valtakunnanvoudinvirastoon. Virkoja, valtakunnanvoudin virkaa lukuun ottamatta, ensimmäistä kertaa täytettäessä oikeusministeriö nimittää virkoihin. Virat, valtakunnanvoudin virkaa lukuun ottamatta, voidaan tällöin täyttää haettaviksi julistamatta, jos virkaan nimitetään pääasiallisesti ulosoton hallintotehtäviä oikeusministeriössä tai lääninhallituksessa hoitanut henkilö.

HE 46/2009
LaVM 8/2009
EV 72/2009

Helsingissä 26 päivänä kesäkuuta 2009

Tasavallan Presidentti
TARJA HALONEN

Oikeusministeri
Tuija Brax

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.