516/2009

Annettu Helsingissä 26 päivänä kesäkuuta 2009

Valtioneuvoston asetus poliisin hallinnosta annetun asetuksen muuttamisesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty sisäasiainministeriön esittelystä,

kumotaan poliisin hallinnosta 15 päivänä maaliskuuta 1996 annetun asetuksen (158/1996) 2 § ja sen edellä oleva väliotsikko, kumotun 3 §:n edellä oleva väliotsikko sekä 6, 10 ja 18 §, sellaisina kuin niistä ovat 2 § osaksi asetuksessa 355/1999 ja 10 § asetuksessa 183/1998,

muutetaan 1 § ja sen edellä oleva väliotsikko, 4 §, 7 §:n 2 momentti, 8 §:n 2 momentti, 9 §:n 2 momentti, 11―15 §, 16 §:n 1 momentti, 16 c, 17, 19, 21, 22 ja 25 §, 26 §:n 2 momentti sekä 28 ja 32 §,

sellaisina kuin niistä ovat 1 § ja 7 §:n 2 momentti asetuksessa 282/2005, 8 §:n 2 momentti ja 9 §:n 2 momentti mainitussa asetuksessa 183/1998, 12 § asetuksessa 224/2003, 15 § asetuksissa 1273/1997 ja 182/2001 sekä mainitussa asetuksessa 282/2005, 16 §:n 1 momentti ja 17 § mainituissa asetuksissa 282/2005 ja 74/2008, 16 c § asetuksessa 1032/2007, 19 § mainitussa asetuksessa 74/2008, 21 ja 22 § osaksi mainitussa asetuksessa 183/1998, 25 § asetuksessa 706/2002, 26 §:n 2 momentti mainitussa asetuksessa 183/1998 ja 28 § osaksi mainitussa asetuksessa 74/2008, sekä

lisätään asetukseen uusi 27 a § seuraavasti:

Keskushallinto
1 §

Poliisin ylijohtona toimivan Poliisihallituksen tehtävistä säädetään poliisin hallinnosta annetussa laissa (110/1992), poliisikoulutuksesta annetussa laissa (68/2005), poliisiasetuksessa (1112/1995) sekä poliisikoulutuksesta annetussa valtioneuvoston asetuksessa (283/2005).

Poliisihallitus johtaa poliisin valtakunnallisia yksiköitä ja paikallispoliisia siten kuin Poliisihallituksen työjärjestyksessä tarkemmin määrätään.

4 §

Paikallispoliisin tehtäviä hoitaa poliisilaitos. Poliisilaitoksen päällikkönä on poliisipäällikkö.

7 §

Poliisihallitus vahvistaa keskusrikospoliisin toimipisteet.

8 §

Poliisihallitus vahvistaa suojelupoliisin tulosyksiköiden toimialueet.

9 §

Poliisihallitus vahvistaa liikkuvan poliisin toimipaikat.

11 §

Poliisiasiain neuvottelukunnan ja poliisin neuvottelukunnan tehtävänä on:

1) seurata poliisin toimintaan vaikuttavan ympäristön kehitystä sekä poliisin toimintaa;

2) tehdä aloitteita poliisin toiminnan kehittämiseksi;

3) antaa lausuntoja poliisia koskevista asioista; sekä

4) käsitellä ne muut asiat, jotka sen käsiteltäviksi toimitetaan.

12 §

Poliisiasiain neuvottelukunnan asettaa valtioneuvoston yleisistunto enintään neljäksi vuodeksi kerrallaan. Neuvottelukunnassa on puheenjohtaja, varapuheenjohtaja sekä vähintään 11 ja enintään 19 muuta jäsentä. Kullakin jäsenellä puheenjohtajaa lukuun ottamatta on henkilökohtainen varajäsen. Puheenjohtaja, jäsenet ja varajäsenet nimetään sisäasiainministeriöstä ja Poliisihallituksesta sekä eri kansalaispiirejä ja poliisitoimintaan liittyviä tärkeimpiä tahoja edustavista henkilöistä.

13 §

Poliisihallitus vahvistaa poliisin neuvottelukunnan jäsenten määrän. Kullakin jäsenellä on henkilökohtainen varajäsen. Kunnanvaltuusto valitsee neuvottelukunnan jäsenet toimikaudekseen. Lisäksi neuvottelukuntaan kuuluu poliisilaitoksen päällikkö.

Neuvottelukunta valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. Poliisin henkilöstöön kuuluva ei kuitenkaan voi toimia puheenjohtajana eikä varapuheenjohtajana.

14 §

Päätöksenteosta ja vaalien toimittamisesta poliisin neuvottelukunnassa on soveltuvin osin voimassa, mitä kuntalain (365/1995) 59―62 §:ssä säädetään.

15 §

Kelpoisuusvaatimuksista sisäasiainministeriön poliisiosaston virkoihin on voimassa, mitä sisäasiainministeriöstä annetussa valtioneuvoston asetuksessa (609/2003) ja muualla säädetään.

16 §

Kelpoisuusvaatimuksena poliisin virkoihin on:

1) Poliisihallituksen poliisiylijohtajalla oikeustieteen kandidaatin tutkinto tai poliisipäällystön tutkinnon lisäksi 5 momentissa tarkoitettu ylempi korkeakoulututkinto, perehtyneisyys poliisitoimeen ja hallintotehtäviin sekä käytännössä osoitettu johtamistaito ja johtamiskokemus;

2) Poliisihallituksen ja aluehallinnon viranomaisen poliisin vastuualueen poliisijohtajalla oikeustieteen kandidaatin tutkinto tai poliisipäällystön tutkinnon lisäksi 5 momentissa tarkoitettu ylempi korkeakoulututkinto, perehtyneisyys viran tehtäväalaan ja käytännössä osoitettu johtamistaito;

3) Poliisihallituksen ja aluehallinnon viranomaisen poliisin vastuualueen poliisiylitarkastajalla oikeustieteen kandidaatin tutkinto tai poliisipäällystön tutkinnon lisäksi 5 momentissa tarkoitettu ylempi korkeakoulututkinto ja perehtyneisyys toimialaan kuuluviin tehtäviin;

4) aluehallinnon viranomaisen poliisin vastuualueen päälliköllä oikeustieteen kandidaatin tutkinto tai poliisipäällystön tutkinto taikka poliisipäällystön virkatutkinto ja perehtyneisyys tehtäväalueeseen sekä käytännössä osoitettu johtamistaito;

5) keskusrikospoliisin päälliköllä ja liikkuvan poliisin päälliköllä oikeustieteen kandidaatin tutkinto tai poliisipäällystön tutkinnon lisäksi suoritettu 5 momentissa tarkoitettu ylempi korkeakoulututkinto, perehtyneisyys hallinnonalan toimintaan ja tehtäväalueeseen sekä käytännössä osoitettu johtamistaito ja johtamiskokemus;

6) suojelupoliisin päälliköllä oikeustieteen kandidaatin tutkinto tai poliisipäällystön tutkinnon lisäksi suoritettu 5 momentissa tarkoitettu ylempi korkeakoulututkinto, perehtyneisyys hallinnonalan toimintaan sekä käytännössä osoitettu johtamistaito ja johtamiskokemus;

7) suojelupoliisin apulaispäälliköllä tehtävien laadun mukaan joko oikeustieteen kandidaatin tutkinto tai muu ylempi korkeakoulututkinto sekä perehtyneisyys tehtäväalueeseen;

8) liikkuvan poliisin apulaispäälliköllä poliisipäällystön tutkinto taikka poliisipäällystön virkatutkinto tai ylempi korkeakoulututkinto ja perehtyneisyys tehtäväalueeseen;

9) keskusrikospoliisin apulaispäälliköllä oikeustieteen kandidaatin tutkinto tai poliisipäällystön tutkinnon lisäksi suoritettu 5 momentissa tarkoitettu ylempi korkeakoulututkinto;

10) suojelupoliisin osastopäälliköllä ja keskusrikospoliisin laboratorion johtajalla ylempi korkeakoulututkinto ja perehtyneisyys tehtäväalueeseen;

11) keskusrikospoliisin rikoskemistillä, rikosinsinöörillä ja tutkijalla ylempi korkeakoulututkinto;

12 rikosylitarkastajalla ja rikostarkastajalla ylempi korkeakoulututkinto ja perehtyneisyys tehtäväalueeseen;

13) Poliisiammattikorkeakoulun rehtorilla jatkotutkintona suoritettu lisensiaatin tutkinto tai tohtorin tutkinto sekä perehtyneisyys Poliisiammattikorkeakoulun toimialaan ja hallinnollista kokemusta sekä käytännössä osoitettu johtamiskokemus;

14) Poliisiammattikorkeakoulun yliopettajalla jatkotutkintona suoritettu lisensiaatin tai tohtorin tutkinto;

15) Poliisiammattikorkeakoulun lehtorilla ylempi korkeakoulututkinto;

16) Poliisin tekniikkakeskuksen johtajalla diplomi-insinöörin tutkinto tai insinöörin tutkinto sekä perehtyneisyys tehtäväalueeseen ja käytännössä osoitettu johtamistaito;

17) poliisilaitoksen päälliköllä oikeustieteen kandidaatin tutkinto tai muu ylempi korkeakoulututkinto sekä perehtyneisyys tehtäväalueeseen ja hallinnonalan toimintaan sekä käytännössä osoitettu johtamistaito ja johtamiskokemus;

18) apulaispoliisipäälliköllä tehtävien laadun mukaan joko oikeustieteen kandidaatin tutkinto taikka poliisipäällystön tutkinto tai poliisipäällystön virkatutkinto sekä perehtyneisyys tehtäväalueeseen ja hallinnonalan toimintaan sekä käytännössä osoitettu johtamistaito ja johtamiskokemus;

19) komisariolla, rikoskomisariolla ja suojelupoliisin tarkastajalla poliisipäällystön tutkinto, poliisipäällystön virkatutkinto tai poliisipäällystön tutkinnon A-osan suorittaminen taikka korkeakoulututkinto ja perehtyneisyys tehtäväalueeseen;

20) muilla päällystöön kuuluvilla poliisimiehillä poliisipäällystön tutkinto tai poliisipäällystön virkatutkinto taikka korkeakoulututkinto ja perehtyneisyys tehtäväalueeseen;

21) alipäällystöön kuuluvilla poliisimiehillä poliisialipäällystötutkinto tai poliisipäällystön tutkinnon A-osan suorittaminen taikka korkeakoulututkinto ja perehtyneisyys tehtäväalueeseen;

22) nuoremmalla konstaapelilla poliisin perustutkinnon perusopintojen suorittaminen tai kokelaskurssi;

23) muulla miehistöön kuuluvalla poliisimiehellä poliisin perustutkinto taikka poliisimiehistön virkatutkinto.


16 c §

Edellä 16 §:n 1 momentin 22 kohdassa sekä 16 a §:n 2 ja 3 momentissa säädettyjä kelpoisuusvaatimuksia ei sovelleta nimitettäessä poliisin perustutkintoon kuuluvaa työharjoittelujaksoa tai kenttätyöjaksoa suorittava opiskelija nuoremman konstaapelin määräaikaiseen virkasuhteeseen.

17 §

Poliisihallituksen poliisiylijohtajan, keskusrikospoliisin päällikön, suojelupoliisin päällikön ja liikkuvan poliisin päällikön nimittää valtioneuvoston yleisistunto.

Sisäasiainministeriö nimittää Poliisin tekniikkakeskuksen johtajan ja Poliisiammattikorkeakoulun rehtorin Poliisiammattikorkeakoulun hallituksen annettua hakijoista lausuntonsa. Poliisihallitus nimittää aluehallinnon viranomaisen poliisin vastuualueen päällikön ja henkilöstön. Poliisihallitus nimittää poliisilaitoksen päällikön.

19 §

Poliisihallitus, poliisilaitos, keskusrikospoliisi, suojelupoliisi, liikkuva poliisi, Poliisiammattikorkeakoulu ja Poliisin tekniikkakeskus nimittää muut kuin 17 §:ssä tarkoitetut yksikkönsä virkamiehet sekä ottaa työsopimussuhteisen henkilökunnan.

21 §

Virkavapauden myöntää nimittävä viranomainen 2 momentissa säädetyin poikkeuksin.

Valtioneuvosto myöntää virkavapauden 17 §:n 1 momentissa mainitulle virkamiehelle. Sisäasiainministeriö myöntää kuitenkin 17 §:n 1 momentissa mainitulle virkamiehelle virkavapauden, jonka saamiseen virkamiehellä on lain tai virkaehtosopimuksen nojalla oikeus, ja muun virkavapauden, joka kestää enintään vuoden.

22 §

Virkamieheksi nimittämisestä valtion virkamieslain (750/1994) 9 §:n 1 momentin nojalla päättää nimittävä viranomainen.

Edellä 17 §:n 1 momentissa tarkoitetun virkamiehen nimittää määräaikaiseen virkasuhteeseen enintään vuodeksi sisäasiainministeriö ja yli vuodeksi valtioneuvoston yleisistunto.

25 §

Poliisipäällikön vuosiloman vahvistaa Poliisihallitus. Poliisin muun henkilöstön vuosiloman vahvistamisesta on voimassa, mitä yksikön ohjesäännössä tai työjärjestyksessä määrätään.

26 §

Valtion virkamieslain 27 §:n nojalla virkamiehen irtisanoo asianomainen virasto. Edellä 17 §:n 1 momentissa mainitun virkamiehen irtisanoo kuitenkin sisäasiainministeriö. Poliisipäällikön sekä 17 §:n 2 momentissa mainitun viraston päällikön irtisanoo nimittävä viranomainen.

27 a §

Aluehallinnon viranomaisen poliisin vastuualueen virkamiehen virkasuhteesta johtuvaa taloudellista etuutta ja kustannusten korvausta koskevan asian ratkaisee Poliisihallitus.

28 §

Poliisihallituksella tulee olla työjärjestys, jonka poliisiylijohtaja vahvistaa. Keskusrikospoliisilla, suojelupoliisilla, liikkuvalla poliisilla, Poliisiammattikorkeakoululla, Poliisin tekniikkakeskuksella ja poliisilaitoksella tulee olla ohjesääntö, jonka yksikkö vahvistaa.

Aluehallinnon viranomaisen poliisin vastuualueen työjärjestyksen vahvistaa Poliisihallitus. Yhteistoiminta-alueen ohjesäännön vahvistaa Poliisihallitus.

Työjärjestyksessä tai ohjesäännössä voidaan antaa asetuksella yksikön päällikön ratkaistaviksi säädettyjä asioita yksikön muun virkamiehen ratkaistaviksi.

32 §

Poliisille kuuluvien erityistä ammattitaitoa vaativien tehtävien suorittamista varten voi Poliisihallitus muodostaa poliisin henkilöstöstä erityisryhmiä.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2010.

Ennen tämän asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä asetuksen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

Helsingissä 26 päivänä kesäkuuta 2009

Sisäasiainministeri
Anne Holmlund

Lainsäädäntöneuvos
Riitta Aulanko

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.