461/2009

Annettu Helsingissä 25 päivänä kesäkuuta 2009

Sisäasiainministeriön asetus poliisin suoritteiden maksullisuudesta annetun asetuksen muuttamisesta

Sisäasiainministeriön päätöksen mukaisesti

muutetaan poliisin suoritteiden maksullisuudesta 19 päivänä joulukuuta 2007 annetun sisäasiainministeriön asetuksen (1266/2007) liite ja

lisätään 2 §:ään uusi 3 momentti, seuraavasti:

2 §
Maksuttomat julkisoikeudelliset suoritteet

Maksua ei peritä passilain (671/2006) 3 b §:ssä tarkoitetusta Suomessa myönnetystä hätäpassista.


Tämä asetus tulee voimaan 29 päivänä kesäkuuta 2009. Ennen tämän asetuksen voimaantuloa vireille tulleeseen asiaan sovelletaan tämän asetuksen voimaan tullessa voimassa olleita säännöksiä.

Helsingissä 25 päivänä kesäkuuta 2009

Sisäasiainministeri
Anne Holmlund

Hallitusneuvos, hallintojohtaja
Arto Nieminen

Liite

MAKSUTAULUKKO
1. PAIKALLISPOLIISIN SUORITTEET
AJO-OIKEUS JA LIIKENNE
Ajokortit
Väliaikainen ajokortti 10 €
Tilapäinen ajokortti 30 €
Kansainvälinen ajokortti 8 €
Erityisehtojen muuttaminen tai ajoneuvoluokan muuttaminen (alentaminen) (Ajoneuvohallintokeskuksen maksu) 12,50 €
Alkolukko-erityisehdon lisääminen (Alkolukkoajokortti)
(sisältää Ajoneuvohallintokeskuksen maksun) 43 €
Ammattipätetyys-erityisehdon lisääminen (sisältää Ajoneuvohallintokeskuksen maksun) 40 €
Ajokorttiluvan myöntäminen (lyhytaikainen ja sitä seuraava luokaltaan vastaava pysyvä ajokortti) 60 €
Uusi lyhytaikainen I ja II vaiheen ajokorttilupa ilman kuljettajantutkintoa (sisältää Ajoneuvohallintokeskuksen maksun) 60 €
Ajokorttiluvan myöntäminen muussa tapauksessa (sisältää Ajoneuvohallintokeskuksen maksun) 40 €
Ajokortin kaksoiskappale (sisältää Ajoneuvohallintokeskuksen maksun) 40 €
Ajokorttiasetuksen 11 a §:ssä tarkoitettu päätös (sisältää Ajoneuvohallintokeskuksen maksun) 40 €
Ajokorttilupahakemuksen hylkäävä päätös 30 €
Henkilöauton ammattiajolupa
Lupapäätös 20 €
Henkilöauton ammattiajoluvan kaksoiskappale 18 €
Henkilöauton ammattiajolupakoe 100 €
Liikenneopettajalupa
Lupapäätös 21 €
Kaksoiskappale 19 €
Moottoripyörän harjoituslupa
Harjoituslupapäätös 20 €
Opetuslupa
Lupapäätös 24 €
Tarkastuspassi
Myöntäminen 20 €
Vammaisen pysäköintilupa
Lupapäätös 25 €
AMPUMA-ASEET (POLIISI)
Ampuma-aseiden ja aseen osien luvat
Hankkimis- ja hallussapitolupa 68 €
Saman lupatyypin samalla kertaa haettu lisälupa 24 €
Sisäasiainministeriön myöntämän hankkimis-, rinnakkais- tai valmistamisluvan perusteella myönnetty hallussapitolupa 24 €
Saman lupatyypin samalla kertaa haettu lisälupa 20 €
Hankkimislupa tiedostoon merkittävälle aseelle 24 €
Saman lupatyypin samalla kertaa haettu lisälupa 16 €
Hankkimislupa ulkomailla asuvalle 26 €
Saman lupatyypin samalla kertaa haettu lisälupa 18 €
Rinnakkaislupa 24 €
Saman lupatyypin samalla kertaa haettu lisälupa 20 €
Hallussapito- ja rinnakkaisluvan uudistaminen 24 €
Saman lupatyypin samalla kertaa haettu lisälupa 20 €
Hallussapito- ja rinnakkaisluvan kaksoiskappale 24 €
Saman lupatyypin samalla kertaa haettu kaksoiskappale 20 €
Yksityinen valmistamislupa 27 €
Saman lupatyypin samalla kertaa haettu lisälupa 22 €
Yksityinen valmistamislupa tiedostoon merkittävälle aseelle 19 €
Saman lupatyypin samalla kertaa haettu lisälupa 15 €
Kaasusumutinlupa 25 €
Kaasusumutinluvan kaksoiskappale 19 €
Aseenkäsittelylupa 36 €
Aseenkäsittelyluvan kaksoiskappale 36 €
Ilmoitus aseen osasta 18 €
1 €/ase vähintään
Ilmoitus hallussapitoluvan siirrosta tiedostoon 10 €
Ennen 1.3.2002 myönnettyjen hallussapitolupien siirto yhteisölle ja säätiölle 47 €/1―10 asetta
Ennen 1.3.2002 myönnettyjen hallussapitolupien siirto yhteisön ja säätiön tiedostoon 35 €/1―10 asetta
Ampumatarvikeluvat
Ampumatarvikelupa 28 €
Samalla kertaa haettu ampumatarvikeluvan lisäkortti 16 €
Lupa patruunoiden ja erityisen vaarallisten ammusten keräilyyn 38 €
Asevastaavan hyväksyntä
Asevastaavan hyväksyntä 27 €
Asevastaavan hyväksynnän kaksoiskappale 22 €
Deaktivoitu ase
Deaktivoidun aseen tarkastaminen (sisältää todistuksen) 16 €
Säilytystilojen tarkastus
Uuden ase-elinkeinonharjoittajan säilytystilojen tarkastus (ampuma-aselaki 20 § 3 mom.) 73 €
Muu säilytystilojen tarkastus 58 €
Yksityinen siirto ja tuonti
Yksityinen ennakkosuostumus 20 €
Yksityinen siirtolupa 22 €
Euroopan ampuma-asepassi 60 €
Euroopan ampuma-asepassin muuttaminen tai voimassaoloajan pidentäminen 20 €
Yksityinen tuontilupa 27 €
Suostumus 19 €
ARVAUSKILPAILUT JA MUUT PELIT
Arvauskilpailut
Voittajan ilmoittamisesta myönnettävä poikkeuslupa (erillinen päätös) 17 €
Lupa muuttaa tuottojen käyttötarkoitusta 17 €
Arvauskilpailun toimeenpanoa koskevan ilmoituksen käsittely 18 €
Bingo
Lupapäätös 44 €
Pelisääntöjen tai suurimman sallitun pelipanoksen muuttaminen 17 €
Eräitä peliautomaatteja ja pelilaitteita koskeva lupa (Arpajaislaki 56 §)
Lupapäätös 28 €
Pelikasinon tarkastaminen
Tarkastuskäynti 285 €
Rahankeräys
Lupapäätös 45 €
Lupa muuttaa tuottojen käyttötarkoitusta 17 €
Tavara-arpajaiset
Lupapäätös 51 €
Arvonnan tuloksen ilmoittamisesta myönnettävä poikkeuslupa (erillinen päätös) 24 €
Lupa muuttaa tuottojen käyttötarkoitusta 20 €
Tavaravoittoautomaatti (Arpajaislaki 38 §)
Lupapäätös 31 €
MATKUSTUSASIAKIRJAT, HENKILÖLLISYYTTÄ OSOITTAVAT ASIAKIRJAT JA HENKILÖN TUNNISTAMINEN
Henkilökortti
Henkilökortti (sisältää Väestörekisterikeskukselle kuuluvan maksun 20 € ) 48 €
Alaikäisen henkilökortti 28 €
Väliaikainen henkilökortti 30 €
Lukkiintuneen kortin avaaminen (lisäksi Väestörekisterikeskuksen maksu 21 €, mikäli asiakkaalle tilataan PUK-koodin sisältämä uusi kirje) 10 €
Hylkäävä päätös 25 €
Henkilön tunnistaminen (väestötietolaki 23 §)
Henkilön tunnistaminen 17 €
Passi
Väliaikainen passi 80 €
Passi (sisältää Väestörekisterikeskuksen maksun 6 €) 48 €
Tilapäinen passi (sisältää Väestörekisterikeskuksen maksun 6 €) 48 €
Pikapassi (sisältää Väestörekisterikeskuksen maksun 6 €) 60 €
Express-passi (sisältää Väestörekisterikeskuksen maksun 6 €) 80 €
Merimiespassi 55 €
Hylkäävä päätös 42 €
TURVA-ALA (POLIISI)
Järjestyksenvalvojat
Järjestyksenvalvojakoe 108 €
Järjestyksenvalvojaksi hyväksyminen 31 €
Järjestyksenvalvojakortin kaksoiskappale 25 €
Järjestyksenvalvojaksi hyväksyminen yksittäiseen tilaisuuteen /henkilö 15 €
Järjestyksenvalvojien asettaminen kauppakeskuksiin, liikenneasemille tai kulkuneuvoihin 150 €
Järjestyksenvalvojista annetun lain 25 §:n mukainen sopivuuslausunto 15 €
Turvasuojaajat
Turvasuojaajaksi hyväksyminen 34 €
Turvasuojaajaksi hyväksymisen muuttaminen 29 €
Turvasuojaajakortin kaksoiskappale 31 €
Turvatarkastus
Turvatarkastustoimenpiteen suorittajaksi hyväksyminen (tuomioistuin, lentoliikenne, alus ja satamarakenne) 50 €
Turvallisuusselvitys
Suppea turvallisuusselvitys 41 €
Vartijat
Vartijaksi hyväksyminen 34 €
Vartijaksi hyväksymisen muuttaminen 29 €
Vartijakortin kaksoiskappale 30 €
Väliaikaiseksi vartijaksi hyväksyminen 23 €
Väliaikaiseksi vartijaksi hyväksymisen muuttaminen 20 €
Väliaikaisen vartijakortin kaksoiskappale 20 €
Voimankäyttökoulutuksen suoritustietojen merkitseminen väliaikaiselle vartijakortille 13 €
Yksityisistä turvallisuuspalveluista annetun lain 59 §:n mukainen sopivuuslausunto 15 €
ULKOMAALAISLUVAT
Muukalaispassi
Muukalaispassin myöntäminen (sisältää Väestörekisterikeskuksen maksun 6 €) 46 €
Hylkäävä päätös 40 €
Oleskelulupa
Oleskelulupapäätös 120 €
Opiskelijat, alaikäiset 55 €
Unionin kansalaisen ja hänen perheenjäsenensä tai muun omaisen pysyvä oleskelukorttipäätös 40 €
Unionin kansalaisen ei unionin kansalaisen perheenjäsenen tai muun omaisen oleskelukorttipäätös 40 €
Unionin kansalaisen ja rinnastettavan oleskeluoikeuden rekisteröinti 40 €
Oleskeluluvan siirtäminen toiseen matkustusasiakirjaan 25 €
Lupapäätös (muut kuin edellä mainitut) 120 €
Pakolaisen matkustusasiakirja
Pakolaisen matkustusasiakirjan myöntäminen (sisältää Väestörekisterikeskuksen maksun 6 €) 46 €
Hylkäävä päätös 40 €
Viisumi
Viisumin myöntäminen 60 €
Viisumin myöntäminen, alennettu maksu 35 €
Vanhempansa matkustusasiakirjaan merkityltä lapselta 35 €
YLEISÖTILAISUUDET JA ILMOITUKSET
Yleisötilaisuudet
Päätös, jolla tilaisuutta varten annetaan määräyksiä 47 €
Yleisötilaisuutta koskevan ilmoituksen käsittely 18 €
Ilotulitusnäytöksen järjestämistä koskevan ilmoituksen käsittely 16 €
Ilmoitukset
Majoitus- ja ravitsemistoiminnasta annetun lain 4 §:n mukaisen ilmoituksen käsittely 27 €
Alkoholilain 59 §:ssä tarkoitetun ilmoituksen käsittely 10 €
2. SISÄASIAINMINISTERIÖN POLIISIOSASTON SUORITTEET
Arpajais- ja asehallintoyksikön suoritteet
Ampuma-aseisiin liittyvät suoritteet
Ampuma-aseiden tarkastus, hintaryhmä A (tarkastukset suoritetaan ministeriön toimitiloissa) 17 €/ase
Ampuma-aseiden tarkastus, hintaryhmä B (tarkastukset suoritetaan asiakkaan tiloissa ja asiakkaan välineillä ja asiakas antaa tarkastajan käyttöön tarpeellisen avustavan henkilökunnan. Tarkastettavia aseita on vähintään 30 kpl ja asiakkaalla on hyväksytty laatujärjestelmä) 3 €/ase
Patruunoiden tyyppitarkastus 800 €
Patruunoiden erätarkastus 360 €
Patruunatehtaan valvontatarkastus/kaliiperi 450 €
Kaasusumuttimen kaupallinen tuontilupa 47 €
Kaasusumuttimen kaupallinen vientilupa 53 €
Kaasusumuttimen kaupallinen kauttakuljetuslupa 53 €
Kaupallinen ennakkosuostumus 24 €
Kaupallinen tuontilupa 47 €
Kaupallinen siirtolupa 24 €
Määräaikainen kaupallinen siirtolupa 26 €
Määräaikaiseen kaupalliseen siirtolupaan perustuvaa siirtoa koskeva ilmoitus 21 €
Kaupallinen vientilupa 53 €
Kaupallinen kauttakuljetuslupa 53 €
Asealan elinkeino
Asealan elinkeinolupa 300 €
Asealan elinkeinoluvan muutos 150 €
Vastuuhenkilön koe 150 €
Ase-elinkeinonharjoittajalta vuosittain perittävä toimipaikkakohtainen valvontamaksu:
Asealan kaupan harjoittaja 170 €
Asealan kaupan harjoittaja (ainoastaan patruunakauppa) 85 €
Ampuma-aseiden, aseen osien, patruunoiden ja erityisen vaarallisten ammusten valmistaja 170 €
Ampuma-aseiden ja aseen osien korjaamista ja muuntamista harjoittava (ei peritä, jos harjoittaa myös valmistamista samassa toimipaikassa) 85 €
Ampumaradan pitäjä 85 €
Ampuma-aseiden käyttöön kouluttaja 85 €
Valvontamaksu laskutetaan kunakin vuonna huhtikuun 1 päivän jälkeen. Jos asealan elinkeinonharjoittaja harjoittaa useampia toimintoja, valvontamaksu peritään kalleimman toiminnon mukaan ja muista toiminnoista lisätään puolet kustakin maksusta.
Valvontamaksua ei peritä, jos luvanhaltija on viimeistään 31 päivänä maaliskuuta ilmoittanut lopettaneensa elinkeinon harjoittamisen. Maksua ei peritä siltä kalenterivuodelta, jolloin asianomaiseen toimintoon on annettu asealan elinkeinolupa.
Asekeräilijä
Asekeräilijäksi hyväksyminen 225 €
Asekeräilijäksi hyväksymistä koskeva muutos 115 €
Päätös asekeräilijän oikeudesta tiedoston pitämiseen 55 €
Erityisen vaarallinen ampuma-ase
Hankkimislupa erityisen vaaralliseen ampuma-aseeseen tai aseen osaan 56 €
Saman lupatyypin samalla kertaa haettu lisälupa 28 €
Yksityinen valmistamislupa erityisen vaarallisen ampuma-aseen tai aseen osan valmistamiseen tai muuntamiseen 56 €
Saman lupatyypin samalla kertaa haettu lisälupa 28 €
Rinnakkaislupa erityisen vaaralliseen ampuma-aseeseen tai aseen osaan 34 €
Saman lupatyypin samalla kertaa haettu lisälupa 28 €
Rahapelitoiminta
Rahapelin pelisääntöjen vahvistaminen 670 €
Rahapelin pelisääntöjen muuttaminen 670 €
TURVALLISUUSALAN VALVONTAYKSIKÖN SUORITTEET
Vartioimisliikelupa
Vartioimisliikelupa 268 €
Vartioimisliikeluvan muuttaminen 134 €
Muutosilmoituksen käsittelymaksu 54 €
Vartioimisliikkeen toimittaman muutosilmoituksen johdosta tehtävä päätös 80 €
Vartioimisliikelupien haltijoilta perittävä toimipaikkakohtainen valvontamaksu:
vartijoiden määrä enintään 5 päätoimipaikka 170 €
toimipaikka 150 €
vartijoiden määrä 6―10 päätoimipaikka 220 €
toimipaikka 200 €
vartijoiden määrä 11―50 päätoimipaikka 250 €
toimipaikka 220 €
vartijoiden määrä 51―200 päätoimipaikka 300 €
toimipaikka 250 €
vartijoiden määrä 201 tai enemmän päätoimipaikka 450 €
toimipaikka 350 €
Valvontamaksu laskutetaan kunakin vuonna huhtikuun 1 päivän jälkeen.
Valvontamaksua ei peritä, jos luvanhaltija on viimeistään 31 päivänä maaliskuuta ilmoittanut lopettaneensa elinkeinon harjoittamisen. Maksua ei peritä siltä kalenterivuodelta, jolloin asianomaiseen toimintoon on annettu vartioimisliikelupa.
Vartioimisliikkeen vastaavaksi hoitajaksi hyväksyminen
Vastaavaksi hoitajaksi hyväksyminen 107 €
Vastaavaksi hoitajaksi hyväksymisen muuttaminen 107 €
Vastaavan hoitajan sijaiseksi hyväksyminen 107 €
Vastaavan hoitajan sijaiseksi hyväksymisen muuttaminen 107 €
Väliaikaiseksi vastaavaksi hoitajaksi hyväksyminen 107 €
Väliaikaiseksi vastaavaksi hoitajaksi hyväksymisen muuttaminen 107 €
Järjestyksenvalvojakouluttajat
Järjestyksenvalvojakouluttajaksi hyväksyminen 107 €
Muut poliisiosaston suoritteet
Lupa poliisin tunnuskuvan käyttöön 40 €
Poliisivaltuuksien myöntäminen 84 €
Sisäasiainministeriön päätös valitusasiassa, jonka korkein hallinto-oikeus on siirtänyt tarkoituksenmukaisuusperusteella hallituksen ratkaistavaksi 168 €
3. POLIISIAMMATTIKORKEAKOULUN SUORITTEET
Valintakoe
Valintakoemaksu 42 €
Tottelevaisuustarkastus
Vartioimistehtävään liittyvä tottelevaisuustarkastus 100 €
Järjestyksenvalvontatehtävään liittyvä tottelevaisuustarkastus 75 €
Tottelevaisuustarkastuksen osan uusiminen 25 €
Voimankäyttökoulutuksen kouluttajakoulutus
Vartijan erityisen voimankäyttökoulutuksen kouluttajakoulutuksen yleinen osa 600 €
Vartijan erityisen voimankäyttökoulutuksen erityinen osa 1400 €
Järjestyksenvalvojakouluttajakoulutus
Järjestyksenvalvojakouluttajakoulutus 600 €
Järjestyksenvalvojakouluttajakoulutuksen teoriaosa 360 €
4. SUOJELUPOLIISIN SUORITTEET
Turvallisuusselvitys
Perusmuotoinen turvallisuusselvitys 90 €
Laaja turvallisuusselvitys 136 €
5. MUUT SUORITTEET
Muu hakemuksesta annettava päätös 25 €
Pyynnöstä annettava todistus 16 €
Muu ilmoituksen perusteella tehtävä päätös 43 €
Henkilötietolain 26 §:n mukainen tarkastusoikeus
Tarkastusoikeuden käyttäminen 53 €
Metsästyslain ja asetuksen perusteella annettu lupa
Lupapäätös 19 €

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.