452/2009

Annettu Helsingissä 18 päivänä kesäkuuta 2009

Valtioneuvoston asetus otsonikerrosta heikentäviä aineita ja eräitä fluorattuja kasvihuonekaasuja sisältävien laitteiden huollosta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty ympäristöministeriön esittelystä, säädetään4 päivänä helmikuuta 2000 annetun ympäristönsuojelulain (86/2000) 22 ja 108 d §:n nojalla, sellaisina kuin ne ovat, 22 § osaksi laissa 681/2008 ja 108 d § viimeksi mainitussa laissa:

1 §
Soveltamisala

Tätä asetusta sovelletaan jäähdytys-, ilmastointi- ja lämpöpumppulaitteita, sammutuslaitteistoja, ajoneuvojen ilmastointilaitteita, suurjännitekytkinlaitteita sekä fluorattuihin kasvihuonekaasuihin pohjautuvia liuottimia sisältäviä laitteita asentavaan, kunnossapitävään ja huoltavaan henkilöön ja mainittua toimintaa harjoittavaan toiminnanharjoittajaan, jos laite sisältää tämän asetuksen liitteessä 1 tarkoitettuja otsonikerrosta heikentäviä aineita tai liitteessä 2 tarkoitettuja fluorattuja kasvihuonekaasuja. Tätä asetusta sovelletaan lisäksi edellä tarkoitettuja aineita käsittelevään ja jätehuoltoa suorittavaan henkilöön ja mainittua toimintaa harjoittavaan toiminnanharjoittajaan. Tässä asetuksessa huollolla tarkoitetaan laitteiden tarkastusta, asennusta, kunnossapitoa ja huoltoa.

Tässä asetuksessa suurjännitekytkinlaitteella tarkoitetaan kytkinlaitteita, kytkinlaitteiden ja niihin liittyvien ohjaus-, mitta-, suoja- ja säätövälineiden yhdistelmiä sekä tällaisten laitteiden ja välineiden ja niihin liittyvien keskinäisliitäntöjen, varusteiden, koteloiden ja tukirakenteiden muodostamaa kokonaisuutta, jotka on tarkoitettu sähköenergian tuottamiseen, siirtämiseen, jakelemiseen tai muuntamiseen yli 1 000 voltin nimellisjännitteellä.

Tätä asetusta ei sovelleta suurjännitekytkinlaitealalla nimellisjännitteeltään enintään 1000 voltin laitteista liitteen 2 mukaisia aineita talteen ottaviin henkilöihin. Tätä asetusta ei myöskään sovelleta sellaiseen henkilöön, joka on pätevä suorittamaan liitteen 1 tai 2 mukaisia aineita sisältävän laitteen kovajuottoa, pehmeäjuottoa, hitsaamista tai vastaavia huolto- ja kunnossapitotöitä 2, 3 tai 4 §:n mukaisesti pätevän henkilön valvonnassa.

2 §
Jäähdytys-, ilmastointi- ja lämpöpumppulaitteiden huoltajan pätevyysvaatimukset

Kylmäaineita vähintään kolme kiloa sisältäviä laitteita asentavan ja huoltavan toiminnanharjoittajan päätoimisessa palveluksessa on oltava vastuuhenkilö, jolla on kylmäalalle soveltuva teknikon tai työteknikon tutkinto taikka erikoisammattitutkinto tai ammattitutkinto sekä vähintään kahden vuoden työkokemus kylmäalalta. Vastuuhenkilöllä on oltava hyvät tiedot kylmäaineiden käsittelystä, kylmäalaan liittyvästä työturvallisuus-, terveys- ja ympäristölainsäädännöstä, jäähdytystekniikasta sekä energiatehokkuuteen ja energiansäästöön liittyvistä tekijöistä.

Vähintään kolme kiloa kylmäainetta sisältäviä laitteita asentavan, kunnossapitävän ja huoltavan sekä kylmäaineita käsittelevän henkilön on suoritettava kyseisten laitteiden asennukseen, kunnossapitoon ja huoltoon soveltuvasta tutkinnosta, jonka perusteista opetushallitus on päättänyt, osat, jotka sisältävät liitteen 3 kohdassa 1 tarkoitetut tiedot ja taidot.

Alle kolme kiloa kylmäainetta sisältäviä laitteita asentavan ja huoltavan toiminnanharjoittajan päätoimisessa palveluksessa on oltava vastuuhenkilö, jolla on kotitalouskonealalle tai kiinteiden jäähdytys- tai ilmastointilaitteiden taikka ilmalämpöpumppujen asennukseen ja huoltoon soveltuva koulutus tai tutkinto sekä vähintään vuoden työkokemus toiminnanharjoittajan toimialalta. Vastuuhenkilöllä on oltava hyvät tiedot kylmäalan työturvallisuus-, terveys- ja ympäristölainsäädännöstä, kylmäaineiden käsittelystä sekä kylmätekniikan perusteista.

Alle kolme kiloa kylmäainetta sisältäviä laitteita asentavan, kunnossapitävän ja huoltavan sekä kylmäaineita käsittelevän henkilön on suoritettava kyseisten laitteiden asennukseen, kunnossapitoon ja huoltoon soveltuvasta tutkinnosta, jonka perusteista opetushallitus on päättänyt, osat, jotka sisältävät liitteen 3 kohdassa 2 tarkoitetut tiedot ja taidot.

Henkilön, joka tekee vain laitteiden vuototarkastuksia, on suoritettava liitteen 3 kohdassa 3 tarkoitetut tiedot ja taidot sisältävä koe.

Koulutuksessa oleva henkilö saa kahden vuoden ajan tehdä tarkastus-, asennus-, talteenotto-, kunnossapito- ja huoltotoimia pätevän henkilön valvonnassa.

3 §
Sammutuslaitteistojen huoltajan pätevyysvaatimukset

Sammutuslaitteistoja asentavan ja huoltavan toiminnanharjoittajan päätoimisessa palveluksessa on oltava vastuuhenkilö, jolla on teknisessä oppilaitoksessa tai ammattikorkeakoulussa suoritettu tehtävään soveltuva tutkinto ja vähintään kaksi vuotta työkokemusta sammutuslaitteistojen huollosta. Vastuuhenkilöllä on oltava hyväksytysti suoritettuna Turvatekniikan keskuksen vahvistamien kuulusteluvaatimusten mukainen sammutuslaitteistokuulustelun säännösosa sekä riittävät tiedot sammutusaineena käytettävien liitteissä 1 ja 2 mainittujen aineiden ympäristövaikutuksista.

Laitteita tarkastavan, asentavan, kunnossapitävän ja huoltavan henkilön sekä sammutusaineita käsittelevän henkilön on suoritettava koe, joka sisältää liitteessä 4 tarkoitetut tiedot ja taidot.

4 §
Ajoneuvojen ilmastointilaitteiden huoltajan pätevyysvaatimukset

Ajoneuvojen ilmastointilaitteita asentavan tai huoltavan toiminnanharjoittajan päätoimisessa palveluksessa on oltava vastuuhenkilö, jolla on ajoneuvon huoltoon soveltuva tutkinto ja joka on perehtynyt kyseiseen ilmastointilaitetyyppiin, työssä tarvittaviin laitteisiin ja oikeisiin työtapoihin sekä oman alansa terveys-, turvallisuus- ja ympäristönsuojelumääräyksiin.

Ajoneuvojen ilmastointilaitteita asentavan ja huoltavan sekä niistä kylmäainetta talteenottavan henkilön on suoritettava pätevyyden osoittamiseksi koe, joka sisältää liitteessä 5 tarkoitetut tiedot ja taidot tai vaihtoehtoisesti täytettävä 2 §:n mukaiset pätevyysvaatimukset. Pätevyysvaatimuksia sovelletaan myös muiden kulkuvälineiden ja työkoneiden ilmastointilaitteita asentaviin ja huoltaviin sekä kylmäainetta talteenottaviin toiminnanharjoittajiin ja henkilöihin.

5 §
Suurjännitekytkinlaitteiden huoltajan pätevyysvaatimukset

Fluorattuja kasvihuonekaasuja nimellisjännitteeltään yli 1000 voltin suurjännitekytkinlaitteista talteenottavan on suoritettava liitteessä 6 luetellut asiat sisältävä koe.

6 §
Fluorattuihin kasvihuonekaasuihin pohjautuvia liuottimia sisältävän laitteen huoltajan pätevyysvaatimukset

Fluorattuja kasvihuonekaasuja niihin pohjautuvia liuottimia sisältävästä laitteesta talteenottavan on osoitettava pätevyytensä Suomen ympäristökeskuksen hyväksymän riittävän asiantuntevan tahon järjestämässä kokeessa. Kokeen on sisällettävä liitteessä 7 mainitut tiedot ja taidot.

7 §
Jätehuoltoa tekevän pätevyysvaatimukset

Jätehuoltoa harjoittavan toiminnanharjoittajan päätoimisessa palveluksessa on oltava vastuuhenkilö, jolla on tekninen koulutus tai jäteasemanhoitajan peruskoulutus taikka molemmat. Vastuuhenkilön on oltava perehtynyt käsiteltävään laitetyyppiin, työssä tarvittaviin laitteisiin ja oikeisiin työtapoihin sekä terveys-, turvallisuus- ja ympäristönsuojeluvelvoitteisiin.

Alle kolme kiloa kylmäainetta sisältävistä laitteista tai alle kuusi kiloa fluorattuja kasvihuonekaasuja sisältävistä hermeettisesti suljetuista laitteista otsonikerrosta heikentäviä aineita tai fluorattuja kasvihuonekaasuja talteen ottavan henkilön on suoritettava koe, joka sisältää liitteessä 8 mainitut tiedot ja taidot.

Jos henkilö ottaa talteen otsonikerrosta heikentäviä aineita tai fluorattuja kasvihuonekaasuja sähkö- ja elektroniikkalaiteromusta annetun valtioneuvoston asetuksen (852/2004) 7 §:n mukaisessa esikäsittelylaitoksessa ja on sen päätoimisessa palveluksessa, hänen on suoritettava liitteessä 8 mainitut tiedot ja taidot sisältävä koulutus. Todistuksen henkilön pätevyydestä myöntää esikäsittelylaitoksen luvan haltija yrityksille ja henkilöstölle tiettyjä fluorattuja kasvihuonekaasuja sisältävien kiinteästi asennettujen jäähdytys-, ilmastointi- ja lämpöpumppulaitteiden osalta myönnettävän pätevöinnin vähimmäisvaatimusten ja vastavuoroisen tunnustamisen edellytysten vahvistamisesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 842/2006 nojalla annetun komission asetuksen (EY) N:o 303/2008 mukaisesti.

8 §
Vastuuhenkilön tehtävät

Edellä 2―7 §:ssä tarkoitettuna vastuuhenkilönä voi toimia toiminnanharjoittaja tai toiminnanharjoittajan päätoimisessa palveluksessa oleva henkilö. Vastuuhenkilö vastaa siitä, että toiminnassa noudatetaan asetettuja ympäristönsuojeluvaatimuksia ja asennus- ja huoltohenkilöstö täyttää pätevyysvaatimukset. Vastuuhenkilöllä on oltava tosiasiallinen mahdollisuus huolehtia tehtävästään.

Suurjännitekytkinlaitteita tai fluorattuihin kasvihuonekaasuihin pohjautuvia liuottimia sisältäviä laitteita käsittelevillä toiminnanharjoittajilla ei tarvitse olla vastuuhenkilöä.

9 §
Huollossa ja jätehuollossa tarvittavat laitteet ja välineet

Toiminnanharjoittajalla on oltava käytössään liitteen 9 mukaiset asianmukaiset laitteet ja välineet. Laitteiden ja välineiden kunto on tarkastettava ja ne on kalibroitava tai muutoin luotettavalla tavalla huolehdittava niiden kunnosta säännöllisesti. Toiminnanharjoittajan asennus- ja huoltohenkilökunta sekä jätehuoltoa hoitava henkilökunta on perehdytettävä laitteiden ja välineiden käyttöön.

10 §
Henkilön pätevyyden todentaminen

Tämän asetuksen mukaisia toimia tekevän henkilön on tehtävä ilmoitus Turvatekniikan keskukselle pätevyytensä todentamista varten. Edellä 2 §:ssä tarkoitetun tutkinnon, sen osan tai osien, perustutkinnon opintokokonaisuuden taikka 3―7 §:ssä tarkoitetun kokeen hyväksytystä suorittamisesta annettu todistus on liitettävä ilmoitukseen. Jäähdytys-, ilmastointilaite-, lämpöpumppu- tai kotitalouskonealalla suoritetusta ammattitutkinnosta tai sen osasta annetun todistuksen on oltava asianomaisen tutkintotoimikunnan hyväksymä. Perustutkinnon opintokokonaisuuden suorittamisesta riittää oppilaitoksen antama todistus.

Turvatekniikan keskus voi myöntää henkilölle todistuksen pätevyydestä tämän asetuksen mukaisiin tehtäviin. Turvatekniikan keskus pitää rekisteriä pätevöidyistä. Pätevöidyn on ilmoitettava Turvatekniikan keskukselle, jos hän lopettaa tämän asetuksen mukaisen toimintansa.

11 §
Toiminnanharjoittajan ilmoitus toiminnasta ja pätevyyden todentaminen

Toiminnanharjoittajan on tehtävä Turvatekniikan keskukselle ilmoitus ennen laitteiden huollon taikka tässä asetuksessa tarkoitettujen aineiden käsittelyn tai jätehuollon aloittamista. Ilmoitusvelvollisuus ei koske suurjännitekytkinlaitealan toiminnanharjoittajia eikä fluorattuihin kasvihuonekaasuihin pohjautuvia liuottimia sisältäviä laitteita käsitteleviä toiminnanharjoittajia. Ilmoituksesta on käytävä ilmi:

1) toiminnanharjoittajan nimi ja yhteystiedot;

2) tiedot vastuuhenkilöstä ja hänen pätevyydestään;

3) tiedot asennus-, kunnossapito- ja huoltohenkilöstöstä ja heidän pätevyydestään;

3) tieto siitä, onko toiminta laitteiden huoltoa vai aineiden tai jätteen käsittelyä;

4) tiedot toiminnanharjoittajan käytössä olevista toimintaan tarvittavista laitteista ja työkaluista.

Toiminnanharjoittajan on tehtävä uusi ilmoitus viimeistään kolme kuukautta sen jälkeen, kun vastuuhenkilö on vaihtunut tai toiminta on muutoin muuttunut olennaisesti. Toiminnan lopettamisesta on ilmoitettava Turvatekniikan keskukselle.

Turvatekniikan keskus voi myöntää toiminnanharjoittajalle todistuksen tämän pätevyydestä tämän asetuksen mukaisiin toimiin. Turvatekniikan keskus pitää rekisteriä pätevistä yrityksistä ja niiden vastuuhenkilöistä.

12 §
Jäähdytys-, ilmastointi- ja lämpöpumppulaitteiden sekä sammutuslaitteistojen tarkastukset

Liitteessä 1 tai 2 mainittua ainetta nesteenä sisältävän kiinteästi asennetun jäähdytys-, ilmastointi- ja lämpöpumppulaitteen ja -piirin sekä sammutuslaitteiston haltijan tai omistajan on huolehdittava, että laite tarkastetaan siten, että vähintään kolme kiloa ainetta sisältävät laitteet tarkastetaan vuosittain, vähintään 30 kiloa ainetta sisältävät laitteet kerran kuudessa kuukaudessa ja vähintään 300 kiloa ainetta sisältävät laitteet kerran kolmessa kuukaudessa. Tarkastusväli voidaan pidentää vähintään 30 kiloa ainetta sisältävillä laitteilla kerran vuodessa tehtäväksi ja vähintään 300 kiloa ainetta sisältävillä laitteilla kerran puolessa vuodessa tehtäväksi, jos käytössä on vuodonilmaisujärjestelmä. Vähintään 300 kiloa ainetta sisältävissä laitteissa on oltava vuodonilmaisujärjestelmä. Vuodonilmaisujärjestelmä on tarkastettava kerran vuodessa. Hermeettisesti suljettuja alle kuusi kiloa ainetta sisältäviä laitteita ei tarvitse tarkastaa, jos laitteeseen on merkitty sen olevan hermeettisesti suljettu.

Laitteen haltijan tai omistajan on huolehdittava siitä, että tarkastuksen suorittavalla henkilöllä tai toiminnanharjoittajalla on tämän asetuksen mukainen Turvatekniikan keskuksen myöntämä todistus pätevyydestä. Kiinteästi asennettujen sammutuslaitteistojen tarkastuksella tarkoitetaan tässä sammutuslaitteistojen asennusliikkeiden suorittamia vuototarkastuksia. Laitteen tarkastuksen voi suorittaa laitteen muun huollon yhteydessä.

Laitteen haltijan tai omistajan on pidettävä huolto- ja tarkastuspäiväkirjaa, josta käy ilmi laitteen sisältämän aineen määrä ja tyyppi, lisätyn aineen määrä, talteen otetun aineen määrä, viimeisin huoltopäivämäärä, tehty toimenpide, tarkastuksen suorittaneen toiminnanharjoittajan nimi ja huoltajan allekirjoitus. Huolto- ja tarkastuspäiväkirja on pyydettäessä näytettävä valvontaviranomaiselle. Laitteen yhteydessä tulee olla ilmoitus siitä, milloin laite on viimeksi tarkastettu.

13 §
Valvontaviranomaiset

Tämän asetuksen vaatimusten noudattamista valvovista viranomaisista säädetään ympäristönsuojelulain (86/2000) 22 §:ssä.

Jos valvonnassa todetaan, että asetuksen pätevyysvaatimuksia ei ole noudatettu, on valvontaviranomaisten ilmoitettava asiasta toimivaltaiselle alueelliselle ympäristökeskukselle. Alueellisen ympäristökeskuksen on ilmoitettava asiasta edelleen Suomen ympäristökeskukselle. Jos valvonnassa todetaan, että 12 §:n mukainen velvollisuus on laiminlyöty, asiasta on ilmoitettava asianomaiselle alueelliselle ympäristökeskukselle tai kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle.

Tämän asetuksen vaatimusten laiminlyönnin oikaisemiseksi käytettävästä hallintopakosta säädetään ympäristönsuojelulain 13 luvussa. Suomen ympäristökeskuksen toimivallasta käyttää hallintopakkoa säädetään ympäristönsuojelulain 87 §:n 3 momentissa.

14 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä heinäkuuta 2009.

Tällä asetuksella kumotaan otsonikerrosta heikentäviä aineita ja eräitä fluorihiilivetyjä sisältävien laitteiden huollosta sekä huoltotoiminnasta ja jätehuoltoa suorittavien pätevyysvaatimuksista 5 päivänä joulukuuta 2001 annettu valtioneuvoston asetus (1187/2001) siihen myöhemmin tehtyine muutoksineen.

15 §
Siirtymäsäännökset

Jos henkilö tai toiminnanharjoittaja harjoitti tässä asetuksessa tarkoitettua toimintaa 23 päivänä marraskuuta 2008 ja täytti tällöin voimassa olleet pätevyysvaatimukset, mutta ei tämän asetuksen mukaisia pätevyysvaatimuksia, hänen pätevyystodistuksensa on voimassa väliaikaisesti. Tämän asetuksen mukainen pätevyys on osoitettava sammutuslaitteistoalalla ja suurjännitekytkinlaitealalla 31 päivään joulukuuta 2009 mennessä, ajoneuvojen ilmastointilaitealalla 4 päivään heinäkuuta 2010 mennessä sekä jäähdytys-, ilmastointilaite- ja lämpöpumppualalla 4 päivään heinäkuuta 2011 mennessä.

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 842/2006 (32006R0842); EYVL, N:o L 161, 14.6.2006, s. 1
Komission asetus (EY) N:o 303/2008 (32008R0303); EYVL N:o L 92, 3.4.2008, s. 3
Komission asetus (EY) N:o 304/2008 (32008R0304); EYVL N:o L 92, 3.4.2008, s. 12
Komission asetus (EY) N:o 305/2008 (32008R0305); EYVL N:o L 92, 3.4.2008, s. 17
Komission asetus (EY) N:o 306/2008 (32008R0306); EYVL N:o L 92, 3.4.2008, s. 21
Komission asetus (EY) N:o 307/2008 (32008R0307); EYVL N:o L 92, 3.4.2008, s. 25

Helsingissä 18 päivänä kesäkuuta 2009

Ympäristöministeri
Paula Lehtomäki

Ympäristöneuvos
Olli Pahkala

Liitteet 1-9

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.