402/2009

Annettu Helsingissä 4 päivänä kesäkuuta 2009

Valtioneuvoston asetus eläinten hyvinvoinnin tuen valvonnasta vuosina 2008―2013 annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty maa- ja metsätalousministeriön esittelystä,

muutetaan eläinten hyvinvoinnin tuen valvonnasta vuosina 2008–2013 kesäkuun 19 päivänä 2008 annetun valtioneuvoston asetuksen (418/2008) 1 §:n 2 momentti, 3 ja 4 §, 5 §:n 3 momentti, 6 § ja 12 §:n otsikko sekä

lisätään 12 §:ään uusi 2 momentti ja asetukseen uusi 14 a § seuraavasti:

1 §
Soveltamisala

Valvontaa toteutetaan osana yhteisen maatalouspolitiikan suoria tukijärjestelmiä koskevista yhteisistä säännöistä ja tietyistä viljelijöiden tukijärjestelmistä sekä asetusten (EY) N:o 1290/2005, (EY) N:o 247/2006, (EY) N:o 378/2007 muuttamisesta ja asetuksen (EY) N:o 1782/2003 kumoamisesta annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 73/2009, jäljempänä neuvoston tilatukiasetus, II osaston 4 luvussa tarkoitettua yhdennettyä hallinto- ja valvontajärjestelmää. Järjestelmästä säädetään asetuksissa (EY) N:o 1782/2003 ja (EY) N:o 73/2009 säädettyjen täydentävien ehtojen, tuen mukauttamisen ja yhdennetyn hallinto- ja valvontajärjestelmän sekä neuvoston asetuksessa (EY) N:o 479/2008 säädettyjen täydentävien ehtojen soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä annetussa komission asetuksessa (EY) N:o 796/2004, jäljempänä soveltamisasetus.

3 §
Yhdennetty hallinto- ja valvontajärjestelmä

Valvonnan järjestämisessä noudatetaan, mitä osittain rahoitettujen tukien valvonta-asetuksessa säädetään, sekä soveltuvin osin, mitä neuvoston tilatukiasetuksessa ja soveltamisasetuksessa säädetään yhdennetystä hallinto- ja valvontajärjestelmästä.

4 §
Valvontaviranomainen

Tarkastuksen suorittaa työ- ja elinkeinokeskus.

Valvojalla on oltava Maaseutuviraston tai maa- ja metsätalousministeriön antama valtuutuksen sisältävä valvontapassi tai työ- ja elinkeinokeskuksen antama tarkastusoikeuden osoittava asiakirja. Valvontapassi tai asiakirja on pyydettäessä esitettävä tuen hakijalle tai tämän edustajalle ennen tarkastuksen aloittamista.

5 §
Valvontapöytäkirja

Tarkastuksen tehneen työ- ja elinkeinokeskuksen virkamiehen on allekirjoitettava valvontapöytäkirja ja toimitettava jäljennös valvontapöytäkirjasta viljelijälle.

6 §
Valvonta

Tilalla on tarkastettava eläinten hyvinvoinnin tuen perusehtojen ja valittujen lisäehtojen noudattaminen sekä eläinten määrä.

12 §
Lisäehdot

Lisäehdon vähäisestä alle viiden prosentin laiminlyönnistä voidaan antaa 1 momentissa säädetyn asemesta huomautus.

3 luku

Seuraamukset

14 a §
Sitoumuksen siirto

Jos luonnonhaittakorvauksesta, maatalouden ympäristötuesta sekä eräistä muista ympäristön ja maaseudun tilan parantamiseen liittyvistä tuista annetun lain (1440/2006) 9 §:n 1 momentissa tarkoitetusta sitoumuksen siirrosta ei ole määräajassa ilmoitettu tuen myöntäneelle viranomaiselle, perus- ja lisäehdon tuesta vähennetään 1 prosentti.


Tämä asetus tulee voimaan 10 päivänä kesäkuuta 2009.

Ennen asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä asetuksen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

Helsingissä 4 päivänä kesäkuuta 2009

Maa- ja metsätalousministeri
Sirkka-Liisa Anttila

Hallitussihteeri
Suvi Ruuska

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.