398/2009

Annettu Helsingissä 4 päivänä kesäkuuta 2009

Valtioneuvoston asetus Euroopan yhteisön kokonaan tai osittain rahoittamien pinta-alaperusteisten tukien valvonnasta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty maa- ja metsätalousministeriön esittelystä,

kumotaan Euroopan yhteisön kokonaan tai osittain rahoittamien pinta-alaperusteisten tukien valvonnasta 16 päivänä toukokuuta 2007 annetun valtioneuvoston asetuksen (591/2007) 2 §:n 12 kohta, 14 §:n 2 momentin 6 kohta ja 22 §:n 2 momentti sellaisina kuin niistä ovat 2 §:n 12 kohta ja 22 §:n 2 momentti asetuksessa 336/2008,

muutetaan 1 §, 2 §:n 3, 4 ja 11 kohta, 3 ja 4 §, 5 §:n 2 ja 3 momentti ja 8 §:n 3 momentti, sekä

lisätään 11 §:ään, sellaisena kuin se on mainitussa asetuksessa 336/2008, uusi 4 momentti seuraavasti:

1 §
Soveltamisala

Tässä asetuksessa säädetään yhteisen maatalouspolitiikan suoria tukijärjestelmiä koskevista yhteisistä säännöistä ja tietyistä viljelijöiden tukijärjestelmistä sekä asetusten (ETY) N:o 2019/93, (EY) N:o 1452/2001, (EY) N:o 1453/2001, (EY) N:o 1454/2001, (EY) N:o 1868/94, (EY) N:o 1251/1999, (EY) N:o 1254/1999, (EY) N:o 1673/2000, (ETY) N:o 2358/71 ja (EY) N:o 2529/2001 muuttamisesta annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1782/2003 IV osaston 5 luvun tukijärjestelmän sekä yhteisen maatalouspolitiikan suoria tukijärjestelmiä koskevista yhteisistä säännöistä ja tietyistä viljelijöiden tukijärjestelmistä sekä asetusten (EY) N:o 1290/2005, (EY) N:o 247/2006, (EY) N:o 378/2007 muuttamisesta ja asetuksen (EY) N:o 1782/2003 kumoamisesta annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 73/2009, jäljempänä neuvoston tilatukiasetus, III osaston sekä IV osaston 1 luvun 2, 3, 5 ja 7 jaksojen tukijärjestelmien sekä Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahaston (maaseuturahaston) tuesta maaseudun kehittämiseen annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1698/2005 36 artiklassa tarkoitetun luonnonhaittakorvauksen ja ympäristötuen valvonnasta.

Valvontaa toteutetaan osana neuvoston tilatukiasetuksen II osaston 4 luvussa tarkoitettua yhdennettyä hallinto- ja valvontajärjestelmää. Järjestelmästä säädetään neuvoston asetuksissa (EY) N:o 1782/2003 ja (EY) N:o 73/2009 säädettyjen täydentävien ehtojen, tuen mukauttamisen ja yhdennetyn hallinto- ja valvontajärjestelmän sekä neuvoston asetuksessa (EY) N:o 479/2008 säädettyjen täydentävien ehtojen soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä annetussa komission asetuksessa (EY) N:o 796/2004, jäljempänä soveltamisasetus.

2 §
Määritelmät

Tässä asetuksessa tarkoitetaan:


3) hoidetulla viljelemättömällä pellolla sellaista viljelemätöntä peltoalaa, jolle maksetaan neuvoston tilatukiasetuksen mukaista tilatukea ja jolla noudatetaan täydentävien ehtojen vaatimuksia;

4) kasvulohkolla yhteen peruslohkoon kuuluvaa yhtenäistä aluetta, jolla viljellään yhtä kasvilajia tiettyä tarkoitusta varten, jota pidetään hoidettuna viljelemättömänä peltona tai jota käytetään muihin tarkoituksiin;


11) tilapäisesti viljelemättömällä alueella aluetta, joka on tilapäisen syyn perusteella viljelemättä, ei kuitenkaan alueita, jotka eivät vielä ole olleet viljelykäytössä.

3 §
Tukikelpoisuusedellytysten tarkastaminen

Tuen myöntämisen edellytysten täyttyminen on tarkastettava neuvoston tilatukiasetuksen 20 artiklan mukaisilla hallinnollisilla ja paikalla tehtävillä tarkastuksilla.

4 §
Hallinnolliset tarkastukset

Tukihakemukset on tutkittava neuvoston tilatukiasetuksen 20 artiklan mukaisin hallinnollisin tarkastuksin, joihin sisältyvät soveltamisasetuksen 24 artiklassa säädetyt ristiintarkastukset.

5 §
Paikalla tehtävä tarkastus

Tilat paikalla tehtäviin tarkastuksiin valitaan Maaseutuvirastossa keskitetysti tehtävillä otannoilla sekä työ- ja elinkeinokeskusten tekemien omien otantojen perusteella. Otannat tehdään soveltamisasetuksen 27 artiklassa tarkoitetulla tavalla.

Paikalla tehtävän tarkastuksen suorittaa työ- ja elinkeinokeskus. Valvojalla on oltava Maaseutuviraston tai maa- ja metsätalousministeriön antama valtuutuksen sisältävä valvontapassi tai työ- ja elinkeinokeskuksen antama tarkastusoikeuden osoittava asiakirja. Valvontapassi tai asiakirja on pyydettäessä esitettävä tuen hakijalle tai tämän edustajalle ennen tarkastuksen aloittamista.

8 §
Valvontapöytäkirja

Tarkastuksen tehneen työ- ja elinkeinokeskuksen virkamiehen on allekirjoitettava valvontapöytäkirja ja toimitettava jäljennös valvontapöytäkirjasta viljelijälle.

11 §
Mittapoikkeamat

Mittapoikkeamia ei käytetä lohkolla, jonka pinta-ala on ilmoitettu tukihakemuksessa digitoitua pinta-alaa suuremmaksi ja jota koskevaan tukihakemukseen ei ole liitetty hyväksyttävää liitekarttaa.


Tämä asetus tulee voimaan 10 päivänä kesäkuuta 2009.

Ennen asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä asetuksen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

Helsingissä 4 päivänä kesäkuuta 2009

Maa- ja metsätalousministeri
Sirkka-Liisa Anttila

Hallitussihteeri
Suvi Ruuska

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.