381/2009

Annettu Helsingissä 29 päivänä toukokuuta 2009

Laki kuvaohjelmien tarkastamisesta annetun lain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan kuvaohjelmien tarkastamisesta 25 päivänä elokuuta 2000 annetun lain (775/2000) 4 ja 5 §, 12 §:n 1 momentin 7 kohta, 18 §:n 2 momentti sekä 21 §, sellaisena kuin niistä on 12 §:n 1 momentin 7 kohta laissa 1380/2006, ja

lisätään lakiin uusi 4 a ja 4 b sekä 21 a―21 c § seuraavasti:

4 §
Valmistustarkoituksen tai sisällön perusteella tarkastuksesta vapautetut kuvaohjelmat

Mitä 3 §:ssä säädetään, ei koske vuorovaikutteisia kuvaohjelmia.

Esittämis- ja levittämisrajoitukset eivät myöskään koske kuvaohjelmia:

1) jotka on valmistettu yksinomaan koulutusta tai muuta sivistyksellistä tarkoitusta, tieteellistä tutkimusta tai harrastustoimintaa varten;

2) jotka on valmistettu yksinomaan markkinointia varten, lukuun ottamatta kuvaohjelman markkinointia alle 18-vuotiaille;

3) jotka sisältävät yksinomaan tai pääasiallisesti musiikkiesityksiä taikka toisinnoksia kulttuuri-, urheilu- tai liikuntatapahtumista tai hartaustilaisuuksista taikka muista vastaavista tilaisuuksista ja tapahtumista;

4) jotka sisältävät yksinomaan ajankohtaista uutisaineistoa;

5) jotka sisältävät kaikenikäisille lapsille sopivia animaatio-, leikki-, askartelu- tai muita vastaavia esityksiä; tai

6) joissa käsitellään matkailua, ympäristöä tai niihin verrattavia aiheita.

4 a §
Levittämistavan perusteella tarkastuksesta vapautetut kuvaohjelmat

Televisiossa lähetettävän kuvaohjelman saa esittää sitä ennakolta tarkastuttamatta. Televisiossa lähetettävästä ohjelmasta säädetään televisio- ja radiotoiminnasta annetussa laissa (744/1998).

Kuvaohjelman saa tilausohjelmapalveluna tai tallenteena levittää yleisölle ennakolta tarkastuttamatta, jos:

1) se ei ole televisio- ja radiotoiminnasta annetun lain 19 §:ssä tarkoitettu lasten kehitykselle haitallisena pidettävä ohjelma, joka tulee lähettää sellaiseen aikaan, jolloin lapset eivät tavallisesti katso televisio-ohjelmia; ja

2) se on televisio- ja radiotoiminnasta annetun lain 5 ja 6 §:n mukaisesti Suomeen sijoittautuneella televisiotoiminnan harjoittajalla ohjelmistossaan.

Tilausohjelmapalvelun tai kuvaohjelmatallenteen levittäjän on ilmoitettava tarkastusviranomaiselle ohjelmalle asettamansa ikärajasuositus 11 §:ssä tarkoitetun ilmoituksen yhteydessä.

4 b §
Tarkastuksesta vapautetun kuvaohjelman ottaminen tarkastettavaksi

Tarkastusviranomainen voi määrätä 4 ja 4 a §:ssä tarkoitetun kuvaohjelman tarkastettavaksi ja velvoittaa kuvaohjelman valmistajan, maahantuojan, esittäjän tai levittäjän toimittamaan sille kopion ohjelmasta, jos on syytä epäillä kuvaohjelman sisältävän aineistoa, joka tässä laissa tarkoitetulla tavalla on omiaan vaikuttamaan haitallisesti lasten kehitykseen.

Tarkastusviranomaisen on kiellettävä tarkastettavaksi määrätyn kuvaohjelman esittäminen ja levittäminen 18 vuotta nuoremmille, jos kuvaohjelmaa ei tämän lain mukaan saa hyväksyä heille esitettäväksi ja levitettäväksi.

5 §
Esityksen järjestäjän toiminnan perusteella tarkastuksesta vapautetut kuvaohjelmat

Muunkin kuin 4 ja 4 a §:ssä tarkoitetun kuvaohjelman saa tarkastuttamatta esittää 18 vuotta nuoremmille yliopiston, ammattikorkeakoulun ja muun julkisen valvonnan alaisen oppilaitoksen sekä yleisen kirjaston ja Kansallisen audiovisuaalisen arkiston toiminnassa samoin kuin tieteellisiä tai taiteellisia kysymyksiä käsittelevässä kongressissa, tieteellisen yhdistyksen kokouksessa ja niihin verrattavassa tilaisuudessa.

12 §
Merkinnät

Esitettävään ja levitettävään kuvaohjelmaan tai sen yhteyteen on tehtävä selvästi havaittava merkintä, josta ilmenee:


7) ikärajasuositus tarkastamattomalle vuorovaikutteiselle kuvaohjelmalle ja 4 a §:n 2 momentissa tarkoitetulle tilausohjelmalle ja tallenteelle.


18 §
Muutoksenhaku tarkastusviranomaisen päätökseen

Kuvaohjelmalevityksen valvontamaksua koskevaan tarkastusviranomaisen päätökseen haetaan muutosta valittamalla siten kuin hallintolainkäyttölaissa säädetään.


21 §
Maksut

Tämän lain mukaisista tarkastusviranomaisen ja valtion elokuvalautakunnan päätöksistä perittävistä maksuista säädetään valtion maksuperustelaissa (150/1992).

Kuvaohjelmalevityksen valvonnasta aiheutuvien kustannusten kattamiseksi peritään Valtion elokuvatarkastamolle kuvaohjelmalevityksen valvontamaksu.

21 a §
Valvontamaksun maksuvelvollisuus

Kuvaohjelmalevityksen valvontamaksun on velvollinen suorittamaan sellainen tilausohjelmapalvelun tai kuvaohjelmatallenteen levittäjä, joka tarjoaa yleisölle kuvaohjelmia, jotka on 4 a §:n mukaisesti vapautettu tarkastuksesta tai joille on asetettu 11 §:ssä tarkoitetun ilmoituksen yhteydessä 18 vuoden ikäraja.

Maksuvelvollisuus alkaa sinä kalenterivuonna, jonka aikana tilausohjelmapalveluja tai tallenteita ryhdytään levittämään. Valvontamaksua ei palauteta, vaikka toiminnan harjoittaja lopettaa toimintansa kesken kalenterivuoden.

21 b §
Valvontamaksun suuruus

Kuvaohjelmalevityksen vuosittainen valvontamaksu on 800 euroa.

21 c §
Valvontamaksun määrääminen ja periminen

Kuvaohjelmalevityksen valvontamaksu peritään vuosittain kahdessa erässä. Maksun määrää maksettavaksi Valtion elokuvatarkastamo.

Maksu saadaan periä ilman tuomiota tai päätöstä siinä järjestyksessä kuin verojen ja maksujen täytäntöönpanosta annetussa laissa (706/2007) säädetään. Jollei maksua suoriteta viimeistään eräpäivänä, maksamattomalle määrälle peritään vuotuista viivästyskorkoa korkolain (633/1982) 4 §:ssä säädetyn korkokannan mukaan. Viivästyskoron sijasta viranomainen voi periä viiden euron suuruisen viivästysmaksun, jos viivästyskoron määrä jäisi tätä pienemmäksi.


Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä heinäkuuta 2009.

Vuoden 2009 osalta valvontamaksu on puolet 21 b §:ssä säädetystä maksusta.

HE 14/2009
SiVM 3/2009
EV 57/2009

Helsingissä 29 päivänä toukokuuta 2009

Tasavallan Presidentti
TARJA HALONEN

Kulttuuri- ja urheiluministeri
Stefan Wallin

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.