368/2009

Annettu Helsingissä 29 päivänä toukokuuta 2009

Laki Koulutusrahastosta annetun lain 5 ja 6 §:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan Koulutusrahastosta 30 päivänä joulukuuta 2002 annetun lain (1306/2002) 6 §:n 1 momentti, sellaisena kuin se on laissa 510/2005, sekä

lisätään 5 §:ään, sellaisena kuin se on osaksi mainitussa laissa 510/2005, uusi 3 ja 4 momentti seuraavasti:

5 §
Ammattitutkintostipendin myöntämisen edellytykset

Työssäoloaika lasketaan työntekijän eläkelain (395/2006) 3 §:ssä mainittujen työeläkelakien mukaista eläkettä kartuttavien ansioiden perusteella yrittäjän eläkelakia (1272/2006) ja maatalousyrittäjän eläkelakia (1280/2006) lukuun ottamatta. Työssäolokuukausien lukumäärä saadaan jakamalla kunkin kalenterivuoden ansiot luvulla 423. Kalenterivuosikohtainen osamäärä pyöristetään alaspäin lähimpään kokonaislukuun, joka voi olla enintään 12. Kokonaistyöaika saadaan laskemalla eri vuosien osamäärät yhteen.

Edellä 3 momentissa mainitun jakajan määrää tarkistetaan vuosittain tammikuun alusta lukien työntekijän eläkelain 96 §:n 1 momentissa tarkoitetulla palkkakertoimella. Edellä 3 momentissa mainittu jakaja on vuoden 2007 tasossa.

6 §
Ammattitutkintostipendin suuruus

Ammattitutkintostipendin suuruus on 365 euroa.Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä elokuuta 2009.

Lakia sovelletaan tutkintoihin, jotka on suoritettu tämän lain voimaantulon jälkeen.

Työssäoloaika lasketaan 5 §:n 3 ja 4 momentin mukaisesti vuoden 2007 alusta lukien.

Ennen lain voimaantuloa voidaan ryhtyä lain täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

HE 42/2009
TyVM 3/2009
EV 47/2009

Helsingissä 29 päivänä toukokuuta 2009

Tasavallan Presidentti
TARJA HALONEN

Sosiaali- ja terveysministeri
Liisa Hyssälä

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.