322/2009

Annettu Helsingissä 12 päivänä toukokuuta 2009

Maa- ja metsätalousministeriön asetus eräiden tehtävien siirrosta tullilaitoksen hoidettavaksi

Maa- ja metsätalousministeriön päätöksen mukaisesti säädetään Euroopan yhteisön yhteisen maatalouspolitiikan täytäntöönpanosta 8 päivänä joulukuuta 1994 annetun lain (1100/1994) 2 §:n 2 momentin nojalla:

1 §
Tehtävien siirto

Maa- ja metsätalousministeriö siirtää valtiovarainministeriön kanssa 11 päivänä toukokuuta 2009 tehdyn sopimuksen nojalla liitteessä olevan luettelon mukaiset tehtävät tullilaitoksen hoidettavaksi.

2 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 20 päivänä toukokuuta 2009.

Tällä asetuksella kumotaan eräiden tehtävien siirrosta tullilaitoksen hoidettavaksi 2 päivänä elokuuta 2007 annettu maa- ja metsätalousministeriön asetus (791/2007).

Helsingissä 12 päivänä toukokuuta 2009

Maa- ja metsätalousministeri
Sirkka-Liisa Anttila

Hallitussihteeri
Aku-Petteri Korhonen

Liite

MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖN TULLILAITOKSEN HOIDETTAVAKSI SIIRTÄMÄT TEHTÄVÄT

1) jälkitarkastukset (neuvoston asetus (EY) N:o 485/2008), lukuun ottamatta neuvoston asetuksen (EY) N:o 1257/1999 mukaisia tukitoimia;

2) tukeen avustusjärjestöille kotimaassa (neuvoston asetus (EY) N:o 1234/2007) liittyvät kirjanpidon ja jakelutilanteiden tarkastukset (komission asetus (ETY) N:o 3149/1992 9 ja 10 artikla);

3) teollisuusvoitukeen liittyvä tullinimikkeen, asetuksenmukaisen menettelyn ja koostumuksen määrittäminen loppu- ja välituotteiden resepteistä ja näytteistä (komission asetuksen (EY) N:o 1898/2005 4 artiklan 1 kohta ja liite I, 6 artiklan 2 kohta, 10 artikla, 25 artiklan 1 kohta);

4) kaseiini- ja kaseinaattitukeen liittyvät kirjanpidon ja tukihakemusten tietojen tarkastukset (komission asetus (ETY) N:o 2921/1990 5 artikla ja neuvoston direktiivi 83/417/ETY);

5) kaseiinin ja kaseinaattien käyttöön juustonvalmistuksessa liittyvät kirjanpidon tarkastukset (komission asetus (EY) N:o 760/2008 3 ja 4 artikla);

6) rehuseostukeen liittyvät rehuseosten valmistajien hyväksymistarkastukset ja kirjanpidon tarkastukset (komission asetus (EY) N:o 2799/1999 9 ja 14―17 artikla);

7) maitovalmisteiden interventioon liittyvät valmistajien ja varastojen kirjanpidon tarkastukset ja varastojen fyysiset tarkastukset (komission asetus (EY) N:o 105/2008 4 artikla, komission asetus (EY) N:o 214/2001 3 artikla ja komission asetus (EY) N:o 884/2006);

8) maataloustuotteiden tiedotus- ja menekinedistämistukien kirjanpidon tarkastukset (neuvoston asetus (EY) N:o 3/2008, komission asetus (EY) N:o 1071/2005 ja komission asetus (EY) N:o 501/2008);

9) sulatejuustojen yhdistetyn sisäisen jalostuksen ja vientitukijärjestelmän edellyttämät tarkastukset (komission asetus (EY) N:o 1282/2006 17 artikla);

10) naudanlihan interventioon liittyvät varastojen kirjanpidon tarkastukset ja fyysiset tarkastukset (komission asetus (EY) N:o 1669/2006 27 artikla artiklan ja komission asetus (EY) N:o 884/2006 liite 1 kohta A);

11) naudanlihan erityisvientituen valvontaan liittyvät tehostetut fyysiset tarkastukset ja asiakirjatarkastukset sekä tullivarastointimenettely ennen vientiä (komission asetus (EY) N:o 433/2007 2 ja 3 artikla ja komission asetus (EY) N:o 1359/2007 5, 6 ja 8 artikla sekä komission asetus (EY) N:o 1741/2006 3, 4, 6, 8, 9 ja 11 artikla);

12) sian-, naudan- ja lampaanlihan sekä sokerin yksityiseen varastointiin liittyvät varastojen kirjanpidon tarkastukset ja fyysiset tarkastukset (komission asetus (EY) N:o 826/2008 36 ja 37 artikla);

13) jalosteiden reseptijärjestelmän mukaiset reseptien kirjanpidon tarkastukset ja laboratoriotutkimukset (komission asetus (EY) N:o 1043/2005 10 ja 49 artikla);

14) tärkkelyksen tuotantotukeen liittyvät kirjanpidon tarkastukset, käytännön tarkastukset sekä tuenhakijoiden rekisteröitymistarkastukset (komission asetus (EY) N:o 491/2008 artiklat 4, 9 ja 10);

15) non-food -tukeen liittyvät tarkastukset (komission asetus (EY) N:o 1973/2004 164 artikla);

16) rypälemehun jalostustukeen liittyvät kirjanpidon tarkastukset, rypälemehun käytön valvonta ja asiakirjojen hyväksyminen (neuvoston asetus (EY) N:o 1493/1999 36 artikla, komission asetus (EY) N:o 1623/2000 (7 artikla) ja komission asetus (EY) N:o 884/2001 11―14 artikla);

17) hedelmä- ja vihannesjalosteiden tuotantotukeen (neuvoston asetus (EY) N:o 2201/1996) liittyvät raaka-aineiden määrien, hintojen ja laadun valvonta sekä lopullisten tuotteiden valvonta (komission asetus (EY) N:o 1535/2003 28―32 artikla);

18) oliivien yhteisöön tuontiin liittyvien todistusten antaminen (komission asetus (ETY) N:o 104/1991 1 artikla);

19) hedelmä- ja vihannesjalosteissa käytetyn sokerin, glukoosin ja glukoosisiirapin ilmoitusten oikeellisuuden tarkastukset valmistajan raaka-aineita koskevan kirjanpidon perusteella (komission asetus (EY) N:o 951/2006 4a artikla ja komission asetus (EY) N:o 1591/1995 2a artikla);

20) muonitusvarastojen kautta tapahtuvan muonituksen ja muun muonituksen tarkastukset (komission asetus (EY) N:o 800/1999 42 ja 43 artikla);

21) interventiovarastoista peräisin olevien tuotteiden käyttö- ja/tai määräpaikan tarkastamiseen liittyvät kirjanpidon ja asiakirjojen tarkastukset sekä fyysiset tarkastukset, mukaan lukien välivarastoinnin valvonta (komission asetus (ETY) N:o 3002/1992 2 artikla);

22) Venäjän federaation alueelle maanteitse vietäviä naudan- ja sianlihatoimituksia koskevaan tiedotusjärjestelmään liittyvät tehtävät (komission asetus (EY) N:o 2584/2000);

23) vientitukien fyysiset tarkastukset (komission asetus (EY) N:o 1276/2008);

24) energiakasvien keräilijöiden ja jalostajien tarkastukset (komission asetus (EY) N:o 1973/2004);

25) tavaran käytön ja/tai määräpaikan vahvistamiseksi tarvittavien T 5 -valvontakappaleiden hoitamiseen liittyvät komission asetuksen (ETY) N:o 2454/1993 mukaiset tehtävät, jos yllä kohdissa 1―24 luetelluissa asetuksissa T 5 -valvontakappaleiden käyttöä tullilaitoksen hoidettavaksi siirrettyjen tehtävien osalta vaaditaan;

26) sokerialan sisämarkkinoiden ja kiintiöjärjestelmän hallinnointiin liittyvän komission asetuksen (EY) N:o 952/2006 10 artiklan mukaan tehtävät sokerin ja isoglukoosin tuotantoon, varastointiin ja hintoihin liittyvät tarkastukset hyväksytyn valmistajan luona sekä puhdistamossa;

27) sokerialan kiintiön ulkopuolisen tuotannon hallinnointiin liittyvän komission asetuksen (EY) N:o 967/2006 10 artiklan mukaan tehtävät:

a) jalostajien tarkastukset (12 artikla);

b) seuraavalle markkinointivuodelle siirrettyjä määriä koskevat tarkastukset (artikla 21);

c) ylijäämäsokerin vientiä koskevat komission asetuksen (EY) N:o 1276/2008 mukaan tehtävät tarkastukset;

28) hampunsiementen maahantuontiin kolmansista maista liittyvien velvoitteiden täyttymisen tarkastus (neuvoston asetus (EY) N:o 1234/2007 128, 130 ja 157 artikla ja komission asetus (EY) N:o 507/2008 artikla 17 sekä maa- ja metsätalousministeriön asetus hampunsiementen maahantuonnista eräissä tapauksissa (457/2002) 6 §);

29) sokerin puhdistamiseen liittyvä kirjanpidon tarkastus etuuskohtelun alaisena tuodun sokerin puhdistamisesta todistusvelvoitteiden ja määräaikojen mukaisesti (komission asetus (EY) N:o 950/2006 4 art. 4 (b) kohta ja 11 art. 1 ja 3 kohta, markkinointivuodet 2007/2008 ja 2008/2009).

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.