318/2009

Säädöstä oikaistu.

Annettu Helsingissä 13 päivänä toukokuuta 2009

Valtioneuvoston asetus vuodelta 2009 maksettavasta nurmi- ja viljakasvien siementuotannon kansallisesta tuesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty maa- ja metsätalousministeriön esittelystä, säädetään maa- ja puutarhatalouden kansallisista tuista 28 päivänä joulukuuta 2001 annetun lain (1559/2001) 7 §:n 1 momentin ja 9 §:n 3 momentin nojalla, sellaisena kuin niistä on 9 §:n 3 momentti laissa 1446/2006:

1 §
Yleistä

Maa- ja puutarhatalouden kansallisista tuista annetun lain (1559/2001) 6 §:n 4 kohdassa tarkoitettuna muuna maa- ja puutarhatalouden tukena voidaan vuodelta 2009 maksaa nurmi- ja viljakasvien siementuotannon kansallista tukea siten kuin tässä asetuksessa säädetään.

2 §
Määritelmät

Tässä asetuksessa tarkoitetaan:

1) viljelystarkastuksella eräistä maa- ja metsätalousministeriön asetuksista annetussa maa- ja metsätalousministeriön ilmoituksessa (1010/2000) julkaistussa nurmi- ja rehukasvien siemenkaupasta annetussa maa- ja metsätalousministeriön asetuksessa (nro 110/2000) tarkoitettua nurmikasvien siemenviljelyksen tarkastusta tai viljakasvien siemenkaupasta annetussa maa- ja metsätalousministeriön asetuksessa (nro 109/2000) tarkoitettua viljakasvien siemenviljelyksen tarkastusta;

2) tukeen oikeuttavalla pinta-alalla tukeen oikeuttavaksi haettua ja mahdollisen pinta-alavalvonnan sekä viljelystarkastuksen jälkeen hyväksyttyä pinta-alaa;

3) siemenliikkeellä siemenkauppalain (728/2000) mukaista kylvösiemenen markkinointia tai pakkaamista harjoittavaa elinkeinonharjoittajaa;

4) tukiyksikkökertoimella sitä osuutta tukihakemuksen kohteena olevasta tukeen oikeuttavasta pinta-alasta, jolta tuki maksetaan;

5) siementuotantosopimuksella siemenliikkeen ja siementuottajan välistä sopimusta kylvösiemenen tuottamisesta, kasvilajista, kasvilajikkeesta, pinta-alasta, laatuvaatimuksista ja hinnoitteluperusteista, jonka perusteella siemenliike sitoutuu ostamaan sopimusehdot täyttävän kylvösiemenen;

6) siementuotantositoumuksella siementuottajan ja tämän tilapakkaamona toimivan siemenliikkeen välistä sitoumusta kylvösiemenen tuottamisesta, kasvilajista, kasvilajikkeesta, pinta-alasta, laatuvaatimuksista ja hinnoitteluperusteista, jonka perusteella siemenliike sitoutuu markkinoimaan viljelystarkastuksen vaatimukset täyttävän kylvösiemenen.

3 §
Yleiset tuen määräytymisperusteet

Tuen hakijalle maksetaan tukea enintään määrä, joka määräytyy tukiyksikkökertoimella tarkistetun tukeen oikeuttavan pinta-alan perusteella.

Jos tässä asetuksessa ei toisin säädetä, tukiyksikkökerroin on 1,00.

Tukikelpoisen kasvulohkon vähimmäispinta-ala on viisi aaria.

4 §
Viljelytapa, pinta-ala ja hallinta

Tuen myöntämisen edellytyksenä on, että hakija on noudattanut lohkojen merkinnän, viljelykseen soveltuvan pellon sekä paikkakunnan tuotanto-olosuhteet huomioon ottavan tuotantotavan osalta maa- ja puutarhatalouden kansallisten tukien hallinnosta vuonna 2009 annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen (248/2009) 6―8 §:ää.

Tukeen oikeuttavaa pinta-alaa laskettaessa käytetään vuoden 2009 pinta-alavalvonnassa todettua pinta-alaa. Tästä pinta-alasta vähennetään viljelystarkastuksessa hylätyt pinta-alat. Pinta-alaa koskevat seuraamukset vähennetään tuesta ennen muita seuraamuksia.

Hallintaoikeuden siirtoihin sovelletaan 1 momentissa tarkoitetun asetuksen 25 §:ää.

5 §
Lajit ja lajikkeet

Nurmikasvien siementuotannon tukea voidaan maksaa nurminadan (Festuca pratensis Huds.), ruokonadan (Festuca arundinacea Schreb.), englanninraiheinän (Lolium perenne L.), puna-apilan (Trifolium pratense L.) ja valkoapilan (Trifolium repens L.) siementuotantoon.

Viljakasvien siementuotannon tukea voidaan maksaa ohran, kauran, vehnän ja rukiin siementuotantoon.

Siementuotannon tukea voidaan maksaa liitteessä luetelluille lajikkeille.

Tukea voidaan maksaa vain, jos kasvustossa kasvaa vain yhtä kasvilajia. Tukeen oikeuttavalla lohkolla voi kuitenkin olla toista kasvilajia aluskasvustona, jos kyseessä on seuraavaa vuotta varten perustettu kasvusto tai viherlannoituskasvusto.

6 §
Siementuotantosopimus ja siementuotantositoumus

Tuen myöntämisen edellytyksenä on, että siementuottaja on tehnyt siemenliikkeen kanssa siementuotantosopimuksen tai - sitoumuksen, joka koskee vuonna 2009 viljelystarkastettua lohkoa tai lohkoja.

7 §
Tuen määrä

Nurmikasvien siementuotannon tuen määrä on 220 euroa hehtaarilta. Tukea voidaan maksaa enintään 2 010 hehtaarilta.

Viljakasvien siementuotannon tuen määrä on 73 euroa hehtaarilta. Tukea voidaan maksaa enintään 30 000 hehtaarilta.

Jos siementuotannon tukeen oikeuttava pinta-ala ylittää 1 tai 2 momentissa tarkoitetun enimmäisalan, tukiyksikkökerrointa pienennetään.

8 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 20 päivänä toukokuuta 2009.

Helsingissä 13 päivänä toukokuuta 2009

Maa- ja metsätalousministeri
Sirkka-Liisa Anttila

Vanhempi hallitussihteeri
Katri Valjakka

Liite

KASVILAJIT JA LAJIKKEET, JOIDEN TUOTANNOSTA MAKSETAAN SIEMENTUOTANNON KANSALLISTA TUKEA VUODELTA 2009
Laji Lajike
Kaura Aarre
Akseli
Aslak
Eemeli
Fiia
Julius
Kolbu
Lisbeth
Marika
Peppi
Ringsaker
Roope
Salo
Sofiina
Steinar
Suomi
SW Vaasa
Svala
Veli
Venla
Viviana
Yty
Kevätruis Juuso
Rogo
Syysruis Kartano
Riihi
Kevätvehnä Aino
Anniina
Bombona
Demonstrant
Kruunu
Mahti
Marble
Picolo
Puntari
Wanamo
Wellamo
Syysvehnä Arktika
Reetta
Rehti
Urho
Veeti
Ohra Amber
Arra
Artturi
Edel
Edvin
Eerik
Einar
Eliseta
Elmeri
Erkki
Hankkijan Pokko
Harbinger
Kunnari
Kustaa
Loviisa
Olavi
Pilvi
Pohto
Polartop
Rambler
Rolfi
Saana
Tiril
Tofta
Tolkien
Viivi
Vilde
Nurminata Antti
Fure
Ilmari
Inkeri
Kalevi
Ruokonata Retu
Puna-apila Isomäki
Jesper
Jokioinen
Saija
Valkoapila Isokallio
Englanninraiheinä Riikka
Svea

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.