291/2009

Annettu Helsingissä 29 päivänä huhtikuuta 2009

Valtioneuvoston asetus palovaroittimien teknisistä ominaisuuksista

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty sisäasiainministeriön esittelystä, säädetään pelastustoimen laitteista 12 päivänä tammikuuta 2007 annetun lain (10/2007) 5 §:n 4 momentin ja 6 §:n 4 momentin nojalla:

1 §
Soveltamisala

Tämä asetus koskee palovaroittimien valmistajia, maahantuojia ja myyjiä sekä muita, jotka luovuttavat palovaroittimia Suomessa markkinoille tai käyttöön. Tässä asetuksessa säädetään rakennuksiin asennettaville palovaroittimille asetettavista vaatimuksista, palovaroittimiin tehtävistä merkinnöistä ja palovaroittimien mukana toimitettavista tiedoista ja ohjeista sekä palovaroittimien vaatimustenmukaisuuden osoittamismenettelystä.

2 §
Määritelmiä

Tässä asetuksessa tarkoitetaan:

1) palovaroittimella laitetta, joka havaitsee savun ja antaa akustisen hälytyksen;

2) palovaroitinstandardilla palovaroittimista annettua yhdenmukaistettua standardia SFS―EN 14604 Palovaroittimet.

3 §
Palovaroittimen tekniset vaatimukset

Palovaroittimen on täytettävä palovaroitinstandardin vaatimukset. Palovaroittimen on täytettävä sähköturvallisuutta koskevat vaatimukset. Radioaktiivista ainetta sisältävän, ionisaatioon perustuvan palovaroittimen on täytettävä lisäksi säteilyturvallisuutta koskevat vaatimukset.

Palovaroittimen hälytysäänen voimakkuuden on oltava palovaroitinstandardin mukaisesti vähintään 85 dBA mitattuna kolmen metrin etäisyydeltä.

Sähköverkkoon kytkettävän palovaroittimen toiminta on varmistettava sähkökatkojen varalta.

4 §
Palovaroittimen vaatimustenmukaisuuden osoittaminen

Palovaroittimen vaatimustenmukaisuuden osoittamiseen sovelletaan rakennustuotteiden hyväksynnästä annetun lain (230/2003) 2 ja 7―11 lukujen säännöksiä. Palovaroittimen vaatimustenmukaisuus osoitetaan palovaroitinstandardissa kuvatun menettelyn mukaisesti. Valmistajan on laadittava kirjallinen vaatimustenmukaisuusvakuutus.

Valmistajan tai maahantuojan on pyydettäessä esitettävä vaatimustenmukaisuusvakuutus ja muut asiakirjat turvatekniikan keskukselle, joka on pelastustoimen laitteista annetun lain (10/2007) 17 §:ssä säädetty valvontaviranomaiseksi.

Radioaktiivista ainetta sisältävän palovaroittimen maahantuontiin ja kauppaan vaaditaan turvallisuuslupa tai hyväksyntä siten kuin säteilylaissa (592/1991) on säädetty.

5 §
Palovaroittimen merkinnät ja mukana toimitettavat ohjeet

Palovaroitin on merkittävä CE-merkinnällä. CE-merkinnässä noudatetaan rakennustuotteiden hyväksynnästä annettua lakia (230/2003) ja sen nojalla annettua ympäristöministeriön asetusta rakennustuotteiden hyväksynnästä (1245/2003). Palovaroittimen CE-merkinnällä osoitetaan myös muiden soveltuvien vaatimusten täyttyminen.

CE-merkinnän yhteydessä palovaroittimessa on esitettävä palovaroitinstandardissa luetellut tiedot. Lisäksi palovaroitin on merkittävä valtioneuvoston sähkö- ja elektroniikkalaiteromusta antaman asetuksen (852/2004) mukaisesti. Radioaktiivista ainetta sisältävä palovaroitin on merkittävä lisäksi säteilyturvallisuutta koskevien vaatimusten mukaisesti.

Palovaroittimen mukana on toimitettava kirjalliset käyttöohjeet suomen ja ruotsin kielellä. Ohjeissa on oltava riittävät tiedot, jotka mahdollistavat palovaroittimen asianmukaisen sijoittamisen, asennuksen, kunnossapidon, testauksen ja hävittämisen.

6 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2010.

Ennen asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä asetuksen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

Helsingissä 29 päivänä huhtikuuta 2009

Sisäasiainministeri
Anne Holmlund

Tekninen johtaja
Hannu Olamo

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.